پی سطحی [ صفحه ای یا گسترده یا رادیه ژنرال ]

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
-انواع پی از نظر سیستم ساخت:

پی ها از نظر سیستم ساخت به سه دسته ی کلی تقسیم می شوند (طبق مبحث 7 ویرایش 92)

1- پی های سطحی [ به پی هایی گفته میشود که در عمق کم و نزدیک سطح زمین ساخته می شود ]
2- پی های عمیق یا شمع ها
3- نیمه عمیق

تقسیم پی های سطحی شامل :

- تکی یا منفرد
- تکی کلاف شده
- نواری
-صفحه ای یا گسترده یا رادیه ژنرال
-مرکب یا مشترک
-باسکولی
 
آخرین ویرایش:

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
پی صفحه ای(گسترده یا رادیه ژنرال)

پی صفحه ای(گسترده یا رادیه ژنرال)

پی صفحه ای(گسترده یا رادیه ژنرال) :

از این گونه پی ها در مواردی استفاده میشود که بارهای واردهاز ساختمان بسیار زیاد بوده (مثل آسمان خراشها) و یامقاومت فشاری زمین(خاک)به قدری کم باشد که جهتانتقال بار به (زمین)زیرپی به تمام سطح زیرین ساختماننیاز باشد(شکل1-62).
ّ رادیه ژنرال به صورت یکپارچه و از بتن مسلح(آرمه)در سرتاسر زیرساختمان ساخته میشود و کلیه ستونها ودیوارها بر روی آن قرارمیگیرد. در بعضی مواقع که باربسیار زیاد باشد سطح پی را بزرگتر از سطح ساختمانروی آن میسازند تا پخش فشار درسطح بزرگتریانجام پذیرد.

پی صفحه ای 2 .jpg
پی های گسترده به صورتهای مختلفساخته میشود که فقط به ذکرنام آنها میپردازیم.

-پی صفحه ای با دیوار محیطی(شکل1-63)
-پی صفحه ای ساده (شکل1-64)
-پی صفحه ای با شناژ (شکل1-65)
-پی صفحه ای با دیواربتنی دریک جهت (شکل1-66)
-پی صفحه ای با دیواربتنی دردوجهت (شکل1-67)
-پی صفحه ای سلولی ( شکلهای1-68و1-69)

پی صفحه ای .jpg
 

behrooz civil

کاربر فعال مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز
 

Similar threads

بالا