پی سطحی [ مرکب یا مشترک]

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
-انواع پی از نظر سیستم ساخت:

پی ها از نظر سیستم ساخت به سه دسته ی کلی تقسیم می شوند (طبق مبحث 7 ویرایش 92)

1- پی های سطحی [ به پی هایی گفته میشود که در عمق کم و نزدیک سطح زمین ساخته می شود ]
2- پی های عمیق یا شمع ها
3- نیمه عمیق

تقسیم پی های سطحی شامل :

- تکی یا منفرد
- تکی کلاف شده
- نواری
-صفحه ای یا گسترده یا رادیه ژنرال
-مرکب یا مشترک
-باسکولی
 

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
پی مشترک(مرکب)

پی مشترک(مرکب)

پی مشترک(مرکب):

هرگاه برای دو یاچند ستونیک پی ساخته شود »پی مشترک« گویند (شکل1-53).پی مرکب یا مشترک.jpg
پی مشترک وقتی مورد استفاده قرار میگیردکه:

1-فاصله ی پی ها از یکدیگر کم بوده به طوری کهحجم پی ها یکی میشود.
2-یکی از پی ها درکنار زمین همسایه قرارگرفتهباشد.
3-وقتی که به علت طول زیاد یک بنا نیاز بهایجاد درز انبساط(ژوئن) باشد، دراین صورت باید برایستون ِ های مجاور درز انبساط نیز پی مشترک در نظرگرفته شود. لازم به توضیح است چنانچه بخواهیم برایدو پی با بارهای مختلف پی مشترک طرح نماییم پیمزبور به شکل ذوزنقه خواهد بود که قاعده ی کوچک درطرف بار کمتر و قاعده ی بزرگ آن در جهت بار بیشترقرارمیگیرد(شکل1-54و1-55).

پی مرکب.jpg
 

Similar threads

بالا