پی سطحی [ تکی کلاف شده ]

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
-انواع پی از نظر سیستم ساخت:

پی ها از نظر سیستم ساخت به سه دسته ی کلی تقسیم می شوند (طبق مبحث 7 ویرایش 92)

1- پی های سطحی [ به پی هایی گفته میشود که در عمق کم و نزدیک سطح زمین ساخته می شود ]
2- پی های عمیق یا شمع ها
3- نیمه عمیق

تقسیم پی های سطحی شامل :

- تکی یا منفرد یا نقطه ای
- تکی کلاف شده
- نواری
-صفحه ای یا گسترده یا رادیه ژنرال
-مرکب یا مشترک
-باسکولی
 
آخرین ویرایش:

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
[ پی تکی کلاف شده ]

[ پی تکی کلاف شده ]

پی تکی کلاف شده:

هرگاه پیهای تکی(منفرد) توسط شناژهایی از بتن مسلح (آرمه) به یکدیگرمتصل و کلاف گردند، پی را »کلاف شده« می نامند. (شکل1-48).

پی های کلاف شده بهترین نوع پی در مناطقزلزله خیز به شمار میرود. زیرا درهنگام زلزله شناژهااز جابه جایی پی ها جلوگیری نموده و باعث میشوند کهدر فاصله ی پی ها از یکدیگر تغییری حاصل نگردد(شکل های 1-49 و1-50)

پی تکی کلافبندی شده.jpg

اتصال و یا کلاف پی و شناژ به دو صورت انجاممی شود:

1-ارتفاع شناژ کمتر از ارتفاع پی باشد(شکل1-51).

2-ارتفاع شناژ و پی یکی باشد(شکل1-52).


پی تکی کلافبندی شده2.jpg
 

Similar threads

بالا