پی سطحی [ تکی یا منفرد یا نقطه ای ]

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
-انواع پی از نظر سیستم ساخت:

پی ها از نظر سیستم ساخت به سه دسته ی کلی تقسیم می شوند (طبق مبحث 7 ویرایش 92)

1- پی های سطحی [ به پی هایی گفته میشود که در عمق کم و نزدیک سطح زمین ساخته می شود ]
2- پی های عمیق یا شمع ها
3- نیمه عمیق

پی های سطحی و غیر سطحی.jpgتقسیم پی های سطحی شامل :

- تکی یا منفرد
-
تکی کلاف شده - نواری
-صفحه ای یا گسترده یا رادیه ژنرال
-مرکب یا مشترک
-باسکولی
 
آخرین ویرایش:

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
پی تکی یا منفرد

پی تکی یا منفرد

پی تکی[منفرد] معمولا از پی های تکی یا منفرد مواقعی استفاده میشود که بار وارده ازطرف ساختمانً نسبتا کم بوده و تعداد طبقات 3 الی 4 طبقه باشد ازطرفی احتمال نشست غیریکنواخت زمین وجود نداشته باشد

شکل 45-1


پی های منفرد یا تکی.jpg- درساختمانهای اسکلت فلزی چون تمام بارهاابتدا به ستونها وارد میشود و ستونها بار را به پیهامنتقل می ّ نمایند، الزم است پی ازنوع بتن مسلح(بتن آرمه)استفاده گردد. دراین گونه موارد پی های بتن مسلح ازنوعتکی(منفرد) اجرا میشود.


- سطح مقطع پیهای تکی(منفرد) دارای شکلهایمربع، مربع مستطیل، چندضلعی، دایره است که برایصرفه جویی درمصرف مصالح میتوان آنرا به صورتپلکانی یا شیبدار اجرا نمود(شکلهای1-46 و1-47).

_________

نکته : به دلیل نامتقارن بودن بارستونها، درصورت نشست یکنواخت زمین و درهنگامزلزله، احتمال جابه جایی سطحی پیهای تکی(بدون کالفبندی)وجود دارد، بنابراین امروزه پی هارا به صورت پی های تکی کالفبندی شده، اجرا میکنند.


________________________________
منبع : مبحث 7 و کتابهای مقطع متوسطه
 

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
دانلود روش اجرای پی نقطه ای

دانلود روش اجرای پی نقطه ای


دانلود روش اجرای پی نقطه ای 
آخرین ویرایش:

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
چگونگی خسارتها در پی های منفرد در هنگام زلزله

چگونگی خسارتها در پی های منفرد در هنگام زلزله

 

behrooz civil

کاربر فعال مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز
زمانی که در یک ساختمان از پی های تکی زیر هر ستون استفاده میکنیم ، برای اینکه در هنگام زلزله و همچنین در هنگام نشست های اولیه و نشست تحکیم ، هر پی ساز خودش رو نزنه به طوری که در هنگام زلزله یکی از پی ها به طرف راست حرکت کنه و دیگری به چپ ، و در هنگام نشست یکی از پی ها 5 سانت و دیگری مثلا 2 سانت نشست کنه ، ما میاییم این پی های تکی رو به وسیله شناژ به هم متصل میکنیم تا حرکت و نشست پی ها نسبت به هم یکسان بشه .


 

Similar threads

بالا