پی سطحی [ نواری ]

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
-انواع پی از نظر سیستم ساخت:

پی ها از نظر سیستم ساخت به سه دسته ی کلی تقسیم می شوند (طبق مبحث 7 ویرایش 92)

1- پی های سطحی [ به پی هایی گفته میشود که در عمق کم و نزدیک سطح زمین ساخته می شود ]
2- پی های عمیق یا شمع ها
3- نیمه عمیق

تقسیم پی های سطحی شامل :

- تکی یا منفرد یا نقطه ای
- تکی کلاف شده
- نواری
-صفحه ای یا گسترده یا رادیه ژنرال
-مرکب یا مشترک
-باسکولی
 
آخرین ویرایش:

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
پی نواری

پی نواری

پی نواری :

با اتصال پی های يک رديف ستون و يا پی زير يک ديوار باربر، پی نواری ايجاد میگردد کهنسبت طول به عرض آن بسيار زياد است. معموال پی هايیکه درآنها نسبت طول به عرض آن بزرگتر از4 تا 5باشد، به عنوان پی نواری در نظر گرفته میشوند.در زمینهایی که خطر رانش به وسیله ی خاک وجود داشته باشد از این گونه پی ها استفاده میشود.
پی نواری.jpg
این پی ها بار وارده را درجهت طول پخش کرده و به خاک منتقل میکند و بنا را در مقابل لرزشها و رانش های زمین مقاوم می نماید(شکل1-56و1-57).

پی نواری2.jpg
 

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
6-41.jpg
 

Similar threads

بالا