t3teknik

لوید رایت .. فاستر .. ووئر....

ورزش ،فلسفه،ارامش،طبیعت

امضا

[SUB]اثار ،روش و اندیشه های لوکوربوزیه جنایتی بر معماری بود و متاسفانه امروزه هم در گوشه و کنار اندک کسان به تقلید ازو خط به باطل می کشند" معماری ایرانی "[/SUB]
زندگی تجربه شپره درتاریکی ست
زندگی حس غریبی ست که یک مرغ مهاجر دارد
زندگی سوت قطاری ست که در خواب پلی می پیچد ــــهرابـــ ــــپهریـ ـــــ
انجمن متخصص ایرانی
بالا