14 گام با آموزش زبان فرانسوی در باشگاه مهندسان

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز

 
آخرین ویرایش:

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بخش اول


عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: انواع اسم در زبان فرانسوى
درس دوم: حروف الفباى فرانسوى
درس سوم: اعداد در زبان فرانسوى (١)
درس چهارم: رنگ ها در زبان فرانسوى
درس پنجم: تو كجا زندگى مى كنى؟ - اوو اَبيتْ توو ؟ - ? Où habites tu
درس ششم: حروف تعريف نا معين

 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بخش دوم


عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: حروف تعريف تركيبى (١)
درس دوم: حروف تعريف تركيبى (٢)
درس سوم: در سوپرماركت - اُ سوپِغْمَغْشْ - Au Supermarché
درس چهارم: بدن - لُ كُغْپْ - Le Corps
درس پنجم: تلفظ حروف و كلمات در زبان فرانسوى

 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1]بخش سوم[/h]
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: علايق - لِ فَوُغيتْ - Les Favourites
درس دوم: ورزش - لِزِسْپُغْ - Les Sports
درس سوم: استفاده از اصطلاح il-y-a در زبان فرنسوى
درس چهارم: اسامى جمع در زبان فرانسوى
درس پنجم: حمل و نقل - لُ تْغانْسْپُغْ - Le Transport 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1]بخش چهارم[/h]

عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: در خانه - اَ لَ مِزُن - À La Maison
درس دوم: نوشيدنى ها - لِ بوآسُن - Les Boissons
درس سوم: موقعيت ها - لِ پْزيسيون - Les Positions
درس چهارم: جملات دستورى در زبان فرانسوى


 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بخش پنجم


عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: جملات سوالى (١)
درس دوم: جملات سوالى (٢)
درس سوم: جواب دادن به سوال
درس چهارم: صفات ملكى در زبان فرانسوى (١)
 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بخش ششم


عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: موارد مورد علاقه
درس دوم: روزهاى هفته به زبان فرانسوى
درس سوم: ماه هاى سال به زبان فرانسوى
درس چهارم: بيان كردن ساعت به زبان فرانسوى
درس پنجم: بيان كردن وضعيت هوا به زبان فرانسوى 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1]بخش هفتم[/h]
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: فصل هاى سال به زبان فرانسوى (١)
درس دوم: فصل هاى سال به زبان فرانسوى (٢)
درس سوم: فصل هاى سال به زبان فرانسوى (٣)
درس چهارم: فصل هاى سال به زبان فرانسوى (٤)


 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1]بخش هشتم[/h]
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: اعداد در زبان فرانسوى (٢)
درس دوم: صفات ملكى در زبان فرانسوى (٢)
درس سوم: بيان كردن تاريخ به زبان فرانسوى
درس چهارم: صفات در زبان فرانسوى (١)

 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1]بخش نهم[/h]
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: در جواب سوال "? Où vas-tu" بمعنى "كجا مى روى؟"
درس دوم: صفات در زبان فرانسوى (٢)
درس سوم: ضماير فاعلى در زبان فرانسوى (٢)
درس چهارم: اعداد ترتيبى در زبان فرانسوى


 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1]بخش دهم[/h]

عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: جهت ها - لِ ديغِكْسيون - les directions
درس دوم: صفات در زبان فرانسوى (٣)
درس سوم: مشاغل - لِ پْغُفِسيون - les professions
درس چهارم: صفات ملكى در زبان فرانسوى (٣)
 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1]بخش يازدهم : تقويت مهارت شنيدارى[/h]
[FONT=.Helvetica NeueUI][/FONT]


در اين بخش شما به تقويت مهارت شنيدارى در زبان فرانسوى (سطح ابتدايى) خواهيد پرداخت. قبل از شروع اين بخش حتما توضيحاتى كه در ذيل آمده رو با دقت مطالعه كنيد.

توضيحات:
در اين بخش شما بايد 6 فعاليت (تمرين) رو حل كنيد. اين فعاليت ها بر اساس تقويت مهارت شنيدارى گردآورى شده اند. براى سهولت خودتون سعى كنيد از اين بخش يك پرينت بگيريد.
جواب صحيح فعاليت ها رو ميتونيد در انتهاى همين بخش ببينيد. (توجه: تنها وقتى ميتونيد جواب صحيح يك فعاليت رو ببينيد كه اون فعاليت رو بطور كامل حل كرده باشيد. مثال: فعاليت 1 شامل 5 سوال است، شما بايد ابتدا اين 5 سوال رو پاسخ بديد سپس جواب صحيح اين فعاليت رو ببينيد.)
اگر هنگام حل اين فعاليت ها سوالى براتون پيش اومد از طريق بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد.

براى حل هر يك از فعاليت ها از دستورالعمل زير پيروى كنيد:
1. با دقت سوال رو بخونيد و به عكس ها توجه كنيد.
2. فايل صوتى رو گوش كنيد. (شما ميتوانيد بدفعات اين فايل هاى صوتى رو گوش كنيد)
3. سعى كنيد معنى كلمات و جملات فرانسوى رو حدس بزنيد.
4. از "رونوشت متن" ديدن كنيد. همزمان با ديدن "رونوشت متن"، دوباره فايل صوتى رو گوش كنيد.
5. در ادامه ى هر "رونوشت متن" يك ديكشنرى قرار دارد كه با كمك آن ميتوانيد معنى كلمات و جملات فرانسوى رو استخراج كنيد.
6. سوال رو جواب بديد.
7. بعد از حل كامل يك فعاليت، با مراجعه به جواب صحيح فعاليت ها كه در انتهاى اين بخش قرار گرفته، جواب هاى خودتون رو با جواب هاى صحيح مقايسه كنيد. 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1]بخش دوازدهم : تقويت مهارت خواندن/خواندارى[/h]
[FONT=.Helvetica NeueUI][/FONT]


در اين بخش شما به تقويت مهارت خواندن/خواندارى در زبان فرانسوى (سطح ابتدايى) خواهيد پرداخت. قبل از شروع اين بخش حتما توضيحاتى كه در ذيل آمده رو با دقت مطالعه كنيد.

توضيحات:
در اين بخش شما بايد 5 فعاليت (تمرين) رو حل كنيد. اين فعاليت ها بر اساس تقويت مهارت خواندن/خواندارى گردآورى شده اند. براى سهولت خودتون سعى كنيد از اين بخش يك پرينت بگيريد.
جواب صحيح فعاليت ها رو ميتونيد در انتهاى همين بخش ببينيد.
اگر هنگام حل اين فعاليت ها سوالى براتون پيش اومد از طريق بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد.

براى حل هر يك از فعاليت ها از دستورالعمل زير پيروى كنيد:
1. با دقت سوال رو بخونيد و به عكس ها توجه كنيد.
2. سعى كنيد معنى كلمات و جملات فرانسوى رو حدس بزنيد.
3. براى ديدن معنى درست كلمات و جملات فرانسوى از ديكشنرى مربوطه استفاده كنيد.
4. سوال رو جواب بديد.
5. بعد از حل كامل يك فعاليت، با مراجعه به جواب صحيح فعاليت ها كه در انتهاى اين بخش قرار گرفته، جواب هاى خودتون رو با جواب هاى صحيح مقايسه كنيد.
 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1]بخش سیزدهم : تقويت مهارت نوشتارى[/h]
[FONT=.Helvetica NeueUI][/FONT]


در اين بخش شما به تقويت مهارت نوشتارى در زبان فرانسوى (سطح ابتدايى) خواهيد پرداخت. قبل از شروع اين بخش حتما توضيحاتى كه در ذيل آمده رو با دقت مطالعه كنيد.

توضيحات:
در اين بخش شما بايد 4 فعاليت (تمرين) رو حل كنيد. اين فعاليت ها بر اساس تقويت مهارت نوشتارى گردآورى شده اند. براى سهولت خودتون سعى كنيد از اين بخش يك پرينت بگيريد.
جواب صحيح فعاليت ها رو ميتونيد در انتهاى همين بخش ببينيد.
اگر هنگام حل اين فعاليت ها سوالى براتون پيش اومد از طريق بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد.

براى حل هر يك از فعاليت ها از دستورالعمل زير پيروى كنيد:
1. با دقت سوال رو بخونيد و به عكس ها توجه كنيد.
2. سعى كنيد معنى كلمات و جملات فرانسوى رو حدس بزنيد.
3. براى ديدن معنى درست كلمات و جملات فرانسوى از ديكشنرى مربوطه استفاده كنيد.
4. جواب سوال رو بنويسيد.
5. بعد از حل كامل يك فعاليت، با مراجعه به جواب صحيح فعاليت ها كه در انتهاى اين بخش قرار گرفته، جواب هاى خودتون رو با جواب هاى صحيح مقايسه كنيد.

 

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1]بخش چهاردهم : تقويت مهارت گفتارى[/h]
[FONT=.Helvetica NeueUI][/FONT]


در اين بخش شما به تقويت مهارت گفتارى در زبان فرانسوى (سطح ابتدايى) خواهيد پرداخت. قبل از شروع اين بخش حتما توضيحاتى كه در ذيل آمده رو با دقت مطالعه كنيد.

توضيحات:
در اين بخش شما بايد 4 فعاليت (تمرين) رو حل كنيد. اين فعاليت ها بر اساس تقويت مهارت گفتارى گردآورى شده اند.
جواب صحيح فعاليت ها رو ميتونيد در انتهاى همين بخش ببينيد.
اگر هنگام حل اين فعاليت ها سوالى براتون پيش اومد از طريق بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد.

براى حل هر يك از فعاليت ها از دستورالعمل زير پيروى كنيد:
1. با دقت سوال ها رو بخونيد و به عكس ها توجه كنيد.
2. سعى كنيد معنى كلمات و جملات فرانسوى رو حدس بزنيد.
3. براى ديدن معنى درست كلمات و جملات فرانسوى از ديكشنرى مربوطه استفاده كنيد.
4. سوال رو جواب بدهید.
5. بعد از حل كامل يك فعاليت، با مراجعه به جواب صحيح فعاليت ها كه در انتهاى اين بخش قرار گرفته، جواب هاى خودتون رو با جواب هاى صحيح مقايسه كنيد.

 

sahar jamali

عضو جدید
تشکر
واقعا مطلب مفیدی بود
از ابتدا و با جزئیات کامل توضیح داده شده
خوبه که اگر فرصتش رو داریم از هر زبانی بتونیم در حد مکالمه و بیان خواسته های معمول روزانه آشنایی داشته باشیم
و اینکه اگه سفری به جایی داشتیم بتونیم منظورمون رو برسونیم
...
 

SaNaZ Sa

عضو جدید
کاربر ممتاز
چقدر خوووبه این تاپیک... :smile:
خیلی سخته فرانسوی!! همون انگلیسی خودمون بهتره.:Dبعدشم اسپانیایی
 

I.R.IRAN

عضو جدید
زنده باشي برادر !
فقط ميگم كه ، بايد سر حوصله قدم به قدم پيش رفت . . . خيلي خوبه ، آدم با هر زبون خارجي كه بلد باشه ، انگار يه بار ديگه زندگي مي كنه !
حالا ما كه نرفتيم ، اونايي كه رفتن ميگن كه فرانسوي ها خيلي متعصبن و همه چي تو سطح كشور و شهر ها از جمله تابلوهاي راهنماي اماكن و . . . به زبون خودشونه !
 

old eng

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
عالی بود
مرسی
البته وقت نداشتم همشو بخونم ولی هرچی ام نگاه کردم خ جالب بود و عالی
فرانسه سخته
 

Similar threads

بالا