آموزش ساعت در زبان فرانسه

rad0701

عضو جدید

ساعت در زبان فرانسه
ساعت چند است ؟
نكته :
از آنجاييكه ساعت مونث ( féminin ) است از quelle استفاده مي كنيم :
ساعت چند است ؟ ? Quelle Heure est-il
براي ساعت اعداد ۱ تا ۲۴ را بعد از عبارت ... il est قرار مي دهيم .
نكته : بايد توجه داشت كه از آنجاييكه ساعت مونث ( féminin ) است , براي ساعت يك از une استفاده مي كنيم :
ساعت يك است il est une heure
ساعت بيست و سه است il est vingt-trois heures
ساعت نه و چهل و پنج دقيقه است il est neuf heures quarante-cinq
ساعت هيجده و سي دقيقه است il est dix-huit heures trente
ساعت شش و نيم است il est six heures et demie
ساعت هفت و ربع است il est sept hueres et quart
ساعت يك ربع به ده است il est dix hueres moins le quart
در زبان فرانسه براي بيان ساعت و زمان از فعل être استفاده مي كنيم . سوال اصلي كه ممكن است مطرح شود بصورت زير خواهد بود :

? Quelle heure est-il Audio,Press to listen! ساعت چند است ؟Il est minuit Audio,Press to listen! Il est midi Audio,Press to listen!

ظهر است(۱۲h۰۰) نيمه شب است(۰h۰۰)

. Il est dix heures Audio,Press to listen! ساعت ۱۰ است .(10h۰۰)

. Il est une heure Audio,Press to listen! ساعت يك است .(1h۰۰)

. Il est deux heures Audio,Press to listen! ساعت دو است .(۲h۰۰)

. Il est une heure et demie Audio,Press to listen! ساعت يك و نيم است .(۱h۳۰)

Il est trois heures et demie Audio,Press to listen! ساعت سه و نيم است . (۳h۳۰)

Il est trois heures trente ساعت سه و سي است .

. Il est une heure et quart Audio,Press to listen! ساعت يك و ربع است . (۱h۱۵)

Il est quatre heures et quart Audio,Press to listen! ساعت چهار و ربع است .(۴h۱۵)

Il est quatre heures quinze ساعت چهار و پانزده است .

Il est une heure vingt Audio,Press to listen! ساعت يك و بيست است .(۱h۲۰)

Il est cinq heures moins le quart Audio,Press to listen! ساعت يك ربع به پنج است .(۴h۴۵)

Il est cinq heures moins quinze ساعت پانزده دقيقه به پنج است .

Il est quatre heures quarante-cinq ساعت چهار و چهل و پنج است.

همچنين مي توان براي جدا كردن ساعات در زبان فرانسه صبح و بعد از ظهر و شب از حروف اضافه du , de l' , de la استفاده كرد .

Il est sept heures du matin Audio,Press to listen! ساعت هفت صبح است . (۷h۰۰)

Il est trois heures de l'après-midi Audio,Press to listen! ساعت سه بعد از ظهر است.(۳h۰۰)

Il est quinze heures ساعت پانزده است .

Il est six heures du soir Audio,Press to listen! ساعت ۶ عصر است .(۶h۰۰)

Il est dix-huit heures ساعت هجده است .
 

Similar threads

بالا