گفتگوهای تنهایی

وضعیت
موضوع بسته شده است.

bitajan

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن ,
کاربر ممتاز
آقــــــــــــا !


قنوت سبز نمازم به التماس در آمد .. چه می‌شود که مرا خیری از دعای تو باشد


بخوان دعای فـــــــــــــرج را به یاد خیمه سبز ...

که آخرین گل سرخ از همه خبر دارد

.
.
.
اين شبها هيچ دلي به اندازه
دل صاحب الزمان غم نداره

به ياد دل آقا هم باشيم

عزاداري هاتون قبول

يا
حسيـــــــــن (ع)
 

بهار00

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
وصیت می کنم...
بعد مرگم تمامِ اعضائ بدنم را اهدا کنید
خدا را چه دیدی شاید من هم
وصله تنه کسی‌ شدم...
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کـــاش مـــی شــُـد
خــُودمو یـــه جــآیی جـــآ بُگذآرَم . . .
و . . .
وقتی برمی گردم . . .
ببینَــــم . . .
دیگـــــه نیستَــــــم . . .
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم !
و فهمیدم …
تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد به شرط اینکه
درکش کنم …
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ین روزها در خودم به دنبال یک کلیک راست میگردم
تا از خودم یک copy بگیرم و کنار خودم paste کنم
شاید از این تنهایی خلاص شدم…
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
شب بود...
یه عده کنار عشقشون بودن...
یه عده هم داشتتن با عشقشون حرف می زدن...
منم پتوم و کشیدم رو سرمبغضمو قورت دادم و چشمامو بستم و گفتم: به درک که تنهام...
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
آنـــ کســــ را کـــه دوستـــــ داشتمـــــ ... !!!
آدمــــ بـــا گذشتیـــــ بـــــود ... !!!
از منــــ همــــ بــه سادگیـــ
گذشتـــــــ
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دلــــ ـــم گرفتــه
دلـــــــــــــم عجیـــب گرفتــــــ ـــــــــه
و هیــچ چیــز
نه ایـن دقــــایق نـــــارنجی
و نه بـــارش ایـن اندکــــــــــ بـــاران پــاییـزی
حــــال دلــ ـــــ ــ ــ ــم را خــوب نمی کنــد
اینجــا هــــــ ــــــ ـــــوایش سنگیــن است
نفســــــم بنــد آمـــده قلبـــــم تیــر می کشـــــــــــــــد
پــُر از بغضـــــــم
پــُر از آشـــــــ ــــــوب
پــُر از التهــابی خمــــ ــــوش
حـال مــرا
نه تــــــ ــــــــو می دانـی
نه مــردم ایـن آبـــادی
حــال مــرا
آسمــــــانی می دانـــد که
مـــــــــــدت هاست چشــم انتظـــــار بــاران اسـت
و زمینــــی که
دلتنگــــــــــــ قــدم هـای ِ بــارانی ِ عــــابرانش اسـت
یــا رب ...!
شکستــــــــه اسـت بــال احســـاسم
خمیـــــــــــده اسـت کـــوی ِ شــــانه هایم
پریشـــــانم
سـَر دَر گــُم
گیـــــــج
خستـــــــــه
اسیـــــــــــــــرم ...
میـــان ِ مـــرداب ِ تنهـــایی و عشـــ ــــق
مــــَـــــــدَدی کـن ....
تــو را به عاشقـــــانگی ِ پــــاییز
تــو را به زردی ِ چهــــره اش
تــو را به ســــُرخی ِ گــــــونه هایش
تــو را به نــــارنجی ِ گیســــوانش
تــو را به کـــــوچه های بــُن بســت
تــو را به قـــدم های ِعـــابران تنهــا
فکــری به حــال ِ دلـــم کــن
زمیـــن و آسمـــان
خستــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه
کوچــــه ها
بـــــــــی قــرار
خیــابـان ها
دلتنگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــن و ابــرها
در حســـــــــــرت
و پـــــــــــاییز
بـــــــی بـــاران ...
ببــاران بــــــــارانت را
پیمــــــانه ی ِ آرزوهـامان را پــُر کـن
مـَستمــــان کـن از عطـــر ِ بـــاران
تــَر کـن کـــوچه بــاغ ها را
خیـــــــــس کـن قــــدم هامان را
بگــذار در بــَزم پــــاییز مستـــــانه پــای کوبیـــم
و نـــارنجی برگــــــــــــــ هایش را با نـَم نـَم بـــارانت بـِرقصـــ ـــــــــــــــــــ ـــــانیم
بگــذار ایـن پــــاییز
مرگـــــــــــ ِ تمــام ِ درد هــایمان باشــد
بگــذار اگـر قــــ ـرار اسـت عشقــی بیــاید
امـــروز بیــاید
اینجــا بیــاید
در دل ِ ایـن لحظـــه های ِ پـــاییزی
و شاهدان َ ش برگ هایی باشند که به این " من ِ " مــُرده
حسـی دوبــ ـــاره ببخشنـد
بگــذار زیـر قطــره های بـــاران
خاطـــره ها خیـــــــ ـــس شونــد
و پاک شوند
و ایــن مـــ ـــــــن
با تمــام دَردهـــایش
خالــی شـَوَد از بغـــــــ ـــــ ــــ ـــــــض های پــاییزی
تــو که می دانــی...
اگـــر بــــــاران نبــارد
نه مــــــن آرام می شــَوَم
نه ایـن فصـــل زیبــا
و نه پـــــــــاییز عاشقــــــــــانه
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
تــــو چه می دانـی ای دوســت ؟!
تـو چه می دانــی حـال و روز کســی را که
سالهـــاست غمـــــــــ ـــــــــی کهنــه کنـــج ِ قلبــش سنگینـــــــی می کنـد ؟!
تـو چه می دانــی حــال و روز ِ کسـی را که
سالهــاست با دلتنگـــی ها
زندگـــی می کنـد ؟!
تـو چه می دانـی حـــال و روز ِکسـی را که
سالهـــاست حســــــــرت ِ
آغــوشی صمیمی
میـان پریشـــــــان حالـــی هایش می خــورد
تـو چه می دانــی حــال و روز ِ کســی را که
سالهــاست نــام ِ پـــدر را بـَر زبــان نیـــاورده اسـت ؟!
تـو چه می دانــی حـــــال و روز کسـی را که
پـــ ــــدر نـدارد ... ؟!
تـو چه می دانـــی یتیمـــی چـه دردی دارد ؟!
تو چـه می دانــی حـــال ِ مــــ ـــن ِ دل شکستــــــه را ؟!
که اگــر او را داشتـــم
دنیــا با همــــــه ی غـــم هایش برایـم بهشتــی می شـد میـان آغـــوشش !!
وقــــــت هایی که بـود
غــم هایم را با او تسکیــن مــی دادم
دســت هایش معجـــــزه می کــرد بـَـر تمـــام دَرد هــــایم
امـــا اینکـــــــــــــ ...
در ایــن روزهــــای ِ دلگیــر و تلــخ
در ایـن دنیـــای ِ وانفســـا
که تنهـــایی مُبتـــلایـم کــرده به بـــــی احســاسی
تــب ِ ســرد ِ احســـاسم را با آتـــش ِ کدامیــن آغـــوش گرمـــــــا بخشــم ؟!
آه ای دوسـت !
تـو چه می دانـی حـــال دل ِ مـــرا در ایـن روز ؟!
آه ای پــــــــدر
ای پـــادشاه زندگــــــــــی ام
امســـ ــــ ــــ ــ ـــال برایـت جــز یکــــــــــــــ آسمــان اشــک چیــزی نــدارم
دلــــــــــم گرفتـــه اسـت
خستــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــه ام ...
کــــــــــــــــــم آورده ام
دعـــــایم کـن
دعــــایی از جنــــس ِ نــــــــــــــــــــــــوازش هایت
از همــان نـــوازش ها
که همیشـــ ــــ ـــ ـــه آرامــم می کــرد
و لبخنـــد را روی ِ لــب هایم می نشـــــــاند
و به مـن حــس ِ زندگـی مــی بخشیــد
 

Harvard_eng

کاربر بیش فعال
عادت کردم دیگه تنهایی تو پیاده رو قدم بزنم......
عادت کردم یه ایستگاه قبل مقصد پیاده شم و تنهایی راه برم.........
عادت کردم دیگه به خنده های مصنوعی فقط لبخند بزنم........
من به همه اینها عادت کردم اینقدر عادت کردم که دیگر برای تازگی ندارد.............
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
فکر می کردم تنهایی یعنی …
من …
سکوت …
پنجره های خاک گرفته …
اتاق خالی از تو …
نمیدانستم سنگینی اش بیشتر می شود در ازدحام آدم ها !
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دیشب تولدم بود
تولدم مبارک
دیشب پر بود از خالی های زیاد!
و سرفه های خشکی که امانم را بریده
شاید فریادهای فرو خورده اینگونه دمار از ریه هایم در آورده...
دکترم میگفت فریاد بکش وگرنه آسم میهمان همیشگی ات خواهد بود
و من دیشب
در خلوت ترین جشن تولد دنیا
چه فریادها که نکشیدم...
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کـاش وَقـتهـ ـایِ تــَنهـ ـایی،
یــِکی از تو سایـه مـ ـی اومَد و مـِثلِ پــِسَرخالــه میگــُفـت:
نــ ـون بـــِگیرَم؟!
نـَـ ـفت بـــِگیرَم؟!
دِلــِ ـت گــِـرِفتِه؟!
مَنــَـ ـــم مــیگــُــفتــَم:"آره"
بَعد فــَقــَط مینــِشَست کِنارَم و سکوت میکــَرد...
مَنــَ ــم مِثلِ کــُـــلاه قِرمِزی سَرَمو میزاشتـــَ ـــم رو زانوش!
:razz:
 

بهار00

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
زندگــــــی ..........
تعـــــداد نفسهایــــی که می کشــــی نیســــــت. . .

زندگـــــــی ..........
لحظه هاییـــه که نفســــت تو سینـــه حبـــس میشــــــه...
 

Silence92

عضو جدید
کاربر ممتاز
درد عاشقی را دوایی بهتر از معشوق نیست
شربت بیماری فرهاد را شیرین كنید
 

رجایی اشکان

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کاش می شد آدم گاهی
به اندازه‌ی نیاز، بمیرد...
بعد بلند شود
آهسته آهسته
خاک‌هایش را بتکاند
گردهایش بماند
اگر دلش خواست،
برگردد به زندگی...
دلش نخواست،
بخوابد تا ابد
کاش می‌شد گاهی آدم
به اندازه‌ی نیاز
بمیرد...!!
 

Silence92

عضو جدید
کاربر ممتاز

دارد به جانم لرز می افتد رفیق؛ انگار پاییزم
دارم شبیه برگ های زرد و خشك از شاخه می ریزم
 

بهار00

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سخـــــــــــــت است اتـفاقی را انـتـــــــــــــظار بکشی


که خـــــــــــــودت هم بدانی در راه نیســـــــــــــت...
 

بهار00

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
یـــک گــــوشـــه یِ دنـــــج. . .یــک نـــقـــطــه
یـــک عــــآلــــمــــه بُــغـــض. . .یـــک دُنـــیــا حــرف
یـــک دلِ شِکــَســتــــه وبــــــی نــهــــایـــــت خــــاطــــره
کــــافــــیـــســــت بــــرای جــــوان مــــرگ شُــــدن...
:cry:
 

SATTAR 017

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سال ها دلتنگی هایم را برای مردم شهر،
شعر نوشته بودم.
اینک ، تو اینجایی و انگار تمام شاعرانگی ها
در من نفش می کشند!
چقدر تنهایی بد بود...عزیز دلم!!!
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

Similar threads

بالا