مشاعره با شعر سعدی

IRANIAN VOCAL

عضو جدید
کاربر ممتاز
درون خلوت ما غیر در نمی گنجد
که هر که نه یار منست بار منست

خسته نباشید دوست گلم.مصرع دوم اینگونه است:برو که هر که نه یار من است بار من است:gol:

تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی ........................... که خدا را چو تو در ملکٰ بسی جانورند
 

farzadghazanfari

عضو جدید
خسته نباشید دوست گلم.مصرع دوم اینگونه است:برو که هر که نه یار من است بار من است:gol:

تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی ........................... که خدا را چو تو در ملکٰ بسی جانورند
با تشکر
دم درکش از ملامتم ای دوست زنهار
کاین درد عاشقی به ملامت فزون شود
 

Similar threads

بالا