تاپیک جامع آموزش گرامر زبان فرانسه

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
حروف بی صدا Consonants
در فرانسه برخی از حروف بی صدا قوانین خاص خود را در تلفظ دارند که در ذیل می آید:

حرف c
این حرف در بعضی از مواقع صدای سخت و بعضی از موارد صدای نرم ایجاد می کند. که این حالت بستگی به حرفی دارد که بعد از حرف c می آید.
1 - زمانی که بعد از حرف c حروف a,o,u می آید این حرف صدای سخت می دهد که تلفظ آن به صورت K می باشد همانند حرف c در کلمه car
2- زمانی که بعد از این حرف حروف i,e,y می آید ، این حرف صدای نرم می دهد که تلفط آن به صورت s می باشد همانند حرف s در کلمه scent
3- وقتی همراه h می آید (ch) صدای sh می دهد همانند تلفظ ch در کلمه machine
مثال :
جمله انگلیسی : This boy receives six short documents here in class during the lesson on national culture
جمله فرانسوی : Ce garçon reçoit six courts documents ici en classe pendant la leçon sur la culture nationale
تلفظ آن : suh gahr-sohN ruh-swah see koor doh-kew-mahN ee-see ahN klahs pahN-dahN lah luh-sohN sewr lah kewl-tewr nah-syhoh-nahl

حروف g و j
حرف g بسته به اینکه حرف بعد از آن چه باشد ، صدای نرم یا سخت پیدا خواهد کرد. حرف j هم صدای نرم تلفظ g را دارد.
1- اگر بعد از حرف g حروف a,o,u یا یک حرف بی صدا بیاید صدای g می دهد همانند صدای g در good
2- اگر بعد از حرف g حروف e,i,y بیاید صدای zh می دهد همانند تلفظ حرف s در کلمه treasure
3- ترکیب gn حالت استثنایی هست که صدای ny می دهد همانند صدای n در onion
4- اگر بعد از ترکیب gn حرف e بیاید که البته این حرف e در انتهای کلمه باشد تلفظ آن به صورت nyuh می باشد همانند تلفظ n در onion
5- حرف j صدای zh می دهد همانند s در کلمه treasure
مثال
garçon تلفظ gahr-son به معنی گارسون
gisèle تلفظ zhee-zehl که اسم هست
َagnès تلفظ ah-nyes که اسم هست
espagne تلفظ ehs-pah-nyuh که به معنی اسپانیا است

حرف h
در فرانسه این حرف همیشه بی صداست. به این معنی که هیچگاه تلفظ نمی شود.(من موندم پس مریض هستند که ازش استفاده می کنند یا بیمار روانی یا می خوان بقیه رو زجر بدن، نویسنده)
مثال :
un hôtel تلفظ ahn-otel
henri تلفظ ahN-ree

حروف q و qu
هر دو اینها صدای k می دهند.هیچوقت qu را همانند زبان انگلیسی، kw تلفظ نکنید.
مثال :
pourquoi تلفظ poor-kwah به معنی چرا
cinq تلفظ saNk به معنی پنج

حرف R
این حرف کاملا متفاوت صدای آن در زبان انگلیسی تلفظ می شود و تقریبا شبیه حرف ق یا یه چیزی بین ق و خ تلفظ می شود که البته بیشتر نزدیک به ق می باشد.
مثال :
robert که می شود قُبرقت
arriver که می شود اقیوه به معنی رسیدن

حروف s,t
صدای s شبیه صدای آن در زبان انگلیسی است و تنها استثناهای آن زمانی است که این حرف بین دو حرف صدادار قرار می گیرد یا این در ترکیب sion- می آید. همچنین صدای t همانند صدای آن در زبان انگلیسی است و تنها استثناهای آن زمانی است که در ترکیب trion- می آید.
1- زمانی که حرف s بین دو حرف صدادار قرار می گیرد یا در ترکیب sion استفاده می شود صدای z میدهد همانند z در zoo
2- زمانی که حرف t در ترکیب tion قرار می گیرد صدای s می دهد همانند s در see
مثال:
sa تلفظ sah به معنی his
visiter تلفظ vee-zee-tay به معنی ملاقات کردن
occasion تلفظ oh-kah-zyohN که به معنی فرصت مناسب است
collection تلفظ koh-lehk-syohN که به معنی مجموعه یا وصول می باشد

نکته : توجه داشته باشید که در فرانسه اگر آخر کلمه s داشته باشد آن s خوانده نمی شود. با این حساب اسامی و کلمات جمع و مفرد همانند هم تلفظ می شوند و در زمان شنیدن کلمات ، حروف تعریفی که قبل از آنها می آید نشان دهنده این است که این اسم یا کلمه مفرد است یا جمع.

حرف th
در فرانسه همانطور که می دانیم حرف h همیشه بی صداست بنابراین این ترکیب صدای t می دهد.
مثال :
thomas که تلفظ آن toh-mas می باشد.

حرف x
دو حالت برای تلفظ این حرف وجود دارد. یکی زمانی که بعد از ان حرف صدادار بیاید و دیگری زمانی که بعد از آن حرف بی صدا باشد.
1- زمانی که بعد از آن حرف صدادار بیاید صدای ehg می دهد همانند egg
2- زمانی که بعد از آن حرف بی صدا بیاید صدای ehks می دهد همانند تلفظ xc در excellent
مثال:
exactment تلفظ ehg-sahk-tuh-mahN به معنی کاملا
explication تلفظ ehks-plee-kah-syohN به معنی تفسیر

خب فصل اول که بحث pronunciation بود به اتمام رسید. امیدوارم که خوب تمرین کرده باشید و درسها شفاف و واضح بوده باشه. من خودم فکر می کنم اگر همه دروس رو به ترتیب جلو بیاید و مخصوصا ، مخصوصا و باز هم تاکید می کنم مخصوصا تمرین زیاد داشته باشید بعد از این درسها تموم شد علاوه بر اینکه گرامر رو کاملا می دونید تعداد بسیار زیادی از لغات فرانسوی رو نیز یاد گرفته اید.فقط نکته ای که در مورد تلفظها باید بهتون بگم اینه که سعی کنید تلفظها رو با صدای بلند و دقیقا مثل تلفظ خود فرانسه ادا نمایید تا با ریتم و اهنگ کلمات کاملا اشنا بشید که برای صحبت کردن به مشکل نخورید.

تمرین
خب می ریم سراغ یه چند تا تمرین. سعی کنید که جملاتی که نوشته شده است رو با تلفظ صحیح بیان کنید.

Bonjour, Je m'applle Julien éric constant. Comment vous appelez-vous? 1
Je parle un peu le français. 2
Excusez-moi. Je ne comprends pas. Veuillez parler plus lentement. 3
Qu'est-ce que vous avez dit? Répétez, s'il vous plâit. 4
Je voudrais changer mes dollars américains en euros. 5
J'ai besoin d'une cuiller, d'une fourchette, et d'un couteau. merci beaucoup. 6
ترجمه انگلیسی آنها
Hello my name is julian eric constant. what's your name? 1
I speak a little french. 2
Excuse me I don't understand. please speak more slowly. 3
What did you say? please repeat it. 4
I would like to change my american dollars to euros. 5
I need a spoon, a fork and a knife. thank you very much. 6

زود نیا اینجا یه خورده کار کن بعد بدو بیا سراغ تلفظها
تلفظ جملات
1- bohN-zhoor zhuh mah-pehl zhew-lyaN ay-reek kohN-sahN koh-MahN voo zah-play-voo
Zhuh pahrl uhN puh luh frahN-seh. 2
ehks-kew-zay-mwah zhuh nuh kohN-prahN pah vuh-yay pahr-lay plew lahNt-mahN. 3
kehs-kuh voo zah-vay dee? ray-pay-tay seel voo pleh. 4
zhuh voo-dreh shahN-zhay may doh-lahr ah-may-ree-kaN ahN new-ro. 5
zhay buh-zwaN dewn kwee-yehr dewn foor-shet ay duhN koo-to mehr-see bo-koo. 6 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
فصل دوم
شناسایی و استفاده از اسامی در زبان فرانسه

در این فصل شما بر موارد زیر تسلط پیدا خواهید کرد
شناسایی انواع اسمها و استفاده از حروف تعریف آنها
به کار بردن اسامی به صورت صحیح
ساختن اسامی جمع
شناسایی و استفاده از اسامی همجنس و هم ریشه

در این فصل شما تفاوت بین اسامی مونث و مذکر را فراخواهید گرفت. و یاد خواهید گرفت که چطور اسامی جمع را درست کنید و بکار ببرید و اسامی همجنس و هم ریشه توضیح داده خواهد شد

جنسیت Gender
همانند زبان انگلیسی در زبان فرانسه هم اسامی جمع و مفرد داریم. ولی تفاوتی که وجود دارد در این است که اسامی در زبان فرانسه مونث یا مذکر هستند. به عنوان مثال ماشین مونث می باشد. و شما بایستی حتما بدانید که اسمی که می خواهید بکار ببرید چه جنسیتی دارد تا حرف تعریف مربوط به آن را استفاده نمایید. از نظر فرانسوی زبانها اسم بدون حرف تعریف آن بی معنی است به خاطر همین است که تاکید می کنم باید هر اسمی رو با حرف تعریف مربوط به ان استفاده نمایید.

حروف تعریف اسم Noun Markers
علائمی هستند که نشان می دهند این اسم مونث است یا مذکر و همچنین مفرد است یا جمع. می دانید که در زبان انگلیسی حرف تعریف معین the می باشد و حروف تعریف نا معین a,an,one,some و any می باشد و ضمائر و صفات اشاره عبارتند از this , that, these و those
حال آنها را در زبان فرانسه بررسی می کنیم :

حرف تعریف معین برای اسم مذکر le یا 'l می باشد که دومی همانطور که در فصل اول یاد گرفتید زمانی می آید که اولین حرف کلمه بعد از حرف تعرف صدادار باشد مثل le homme که باید اینطور نوشته شود : l'homme
حرف تعریف معین برای اسم مونث la یا 'l می باشد. و حرف تعریف معین در حالت جمع les می باشد که همه اینها معادل the در زبان انگلیسی می باشند.

حرف تعریف نامعین برای اسم مذکر un و برای اسم مونث une می باشد که معادل a,an,one در زبان انگلیسی می باشند.و حرف تعریف نامعین در حالت جمع des می باشد که معادل some , any در زبان انگلیسی می باشد

ضمائر اشاره نیز برای مذکر Ce یا cet و برای مونث cette می باشد که همان this,that در زبن انگلیسی هستند و در حالت جمع ces می باشد که معادل همان these , those در زبان انگلیسی می باشد.

حروف تعریف نامعین Indefinite Articles
اشاره به اشخاص یا چیزهایی دارد که به طور مشخص ، قابل شناسایی نیستند. مثل یک سگ یا تعداد گربه که نمی دانیم منظور دقیقا چه سگ یا گربه هایی هستند.
برای مذکر از حرف تعریف نامعین un و برای مونث از une استفاده می کنیم.و برای حالت جمع نیز از des استفاده می نماییم.
un garçon
une fille
des filles
نکته توجه داشته باشید که نباید بر اساس قانون Elision زمانی که بعد از une کلمه ای می آید که
حرف اولش صدادار است حرف e را حذف کنید
une élève یک دانش آموز
چه زمانهایی نباید از حروف تعریف نامعین استفاده کرد؟
1 - بعد از فعلهای être که همان To be در زبان انگلیسی است و فعل devenir که همان become در زبان انگلیسی می باشد اگر عنوان شغلی بیاید نباید از این حروف تعریف استفاده کرد. البته استثنایی وجود دارد و آن زمانی است که از C'est استفاده می کنیم که در این حالت باید حرف تعریف بیاید و همچنین زمانی که عنوان شغلی تعریفی روی آن آمده باشد.
مثال :
Janine est professeur
Luc espére devenir programmeur
حالتهای استثنا
C'est une infirmiére. C'est un acteur او یک پرستار است. او یک هنرپیشه است.
M.Dupont est un professeur polulaire آقای دوپون یک استاد محبوب است.
2- بعد از صفات تعجبی مانند Qule , quelle , quelles برای حالتهای مذکر ، مونث و جمع استفاده می شوند.
مثال :
Quelle fille intelligente چه دختر باهوشی
3 - قبل از اعداد 100 و 1000
مثال :
cent enfants یکصد بچه
mille dollars یکهزار دلار
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
حرف تعریف معین
زمانی که یک شخص خاص و معین یا موضوع معینی را می خواهیم مطرح کنیم از این حرف تعریف برای آن اسم استفاده می کنیم. که همانطور که می دانید برای مذکر le برای مونث la و برای حالت جمع les می باشد.
مذکر le garçon (پسر) مونث la fille (دختر) جمع les fille (دختران)
چه زمانهایی از حرف تعریف معین استفاده می کنیم؟
1- با اسامی که احساس ما رو در حالت معمول یا انتزاعی بیان می کنند مانند : جمله انگلیسی : I love chocolate جمله فرانسوی : j'adore le chocolate

2 - با اسامی زبانهای مختلف ( فرانسه ، آلمانی و ...) بجز زمانی که قبل از زبان فعل parler یا en یا de می آید.
مثال : le français est facile ( فرانسه ساده است) یا j'adore le français (من عاشق زبان فرانسه هستم)
حالتهای استثنا : Je parle français (من فرانسه صحبت می کنم) یا Ce livre est en français ( این کتاب به زبان فرانسه است) یا C'est un livre de français (این یه کتاب فرانسوی است)

3 - همراه با عضوهای بدن زمانی که مالک اون عضو مشخص است.
مثال : ferme les yeux چشمهایت را ببند.

4- با بیان حرفه یا رتبه شخص بجز زمانی که شخص را مورد خطاب قرار می دهید.
مثال : le docteur marat حالت استثنا : bonjour, docteur marat

5 - با روز های هفته زمانی که آنها را در حالت جمع استفاده می کنیم
مثال : Le dimanche je me repose من یکشنبه ها استراحت می کنم

6- با فصلها و رنگها مگر زمانی که قبل از آنها en بیاید
مثال : Aimes-tu l'été آیا تابستان را دوست داری؟ یا Je préfère le rouge من رنگ قرمز را ترجیح می دهم
حالت استثنا : Il peint la cuisine en blanc آو دارد آشپزخانه را با رنگ سفید نقاشی می کند.

7- با تاریخ
مثال : C'est le six mai امروز 6 می می باشد

8- با اکثر نامهای جغرافیایی
مثال : La france est belle فرانسه زیبا است

9- برای بیان یک که منظور a,an می باشد و یا per در زمانی که از وزن یا مقیاس اندازه گیری صحبت می شود
مثال : Elle paie six dollars la douzaine او شش دلار برای دوجین می پردازد.

10- با عبارات معمول مربوط به زمان و مکان
مثال : le soir غروب la semaine prochaine هفته بعد la maison در خانه Il travaille le matin او صبحها کار می کند

صفات اشاره Demonstrative Adjectives
صفات اشاره به شخص ، مکان یا چیزی اشاره می کند مثل این دختر ، آن کشور ، این پسرها
آن دخترها
حال به نحوه استفاده از صفات اشاره توجه نمایید:
1 - Ce قبل از یک اسم مفرد مذکر بکار می رود که این اسم با حرف بی صدا شروع می شود
مانند Ce garçon که معادل this / that می باشد
2 - Cet قبل از یک اسم مفرد مذکر بکار می رود که این اسم با حرف صدا دار شروع شود
مانند Cet homme This/that man
فراموش نکنید که بر اساس قانون liasion برای تلفظ باید حرف T به حرف o بچسبد.
3 - Cette قبل از همه اسامی مفرد مونث می آید.
مثال : Cette fille This/that girl
4- Ces قبل از همه اسامی جمع می آید. چه مذکر و چه مونث.
مثال : Ces Personnes these/those peopleچ
برای اینکه بشود فهمید که کجا that و this استفاده شده است tag ی در انتهای اسم می آید که اگر ci بیاید به معنی this است و اگر là بیاید به معنی that است. که البته این tag همراه یک خط فاصله با اسم است.
مثال : Ce garçon-ci this boy
Cet appartement-là that apartment

نکته: حروف تعریف معین و نامعین و همچنین صفات اشاره باید بعد از هر اسم تکرار شود. مثلا نمی تونید بگید که این پسر و آپارتمان باید بنویسید این پسر و این آپارتمان.
مثال :
J'adore le rouge et le bleu من عاشق رنگ آبی و قرمز هستم
Donne-moi un crayon et une gomme به من یک مداد و یک پاک کن بده
Trouve ce garçon et cette fille این پسر و آن دختر را پیدا کن
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
wysiwyg { BACKGROUND: #f5f5ff; FONT: 11px Tahoma; COLOR: #000000 } P { MARGIN: 0px } .inlineimg { VERTICAL-ALIGN: middle }
اسامی Nouns
یک اسم کلمه ای است که به یک شخص ، مکان ، ایده، کیفیت یا چیزی نسبت داده می شود.همه اسامی فرانسوی یا مونث هستند یا مذکر که جنسیت برخی از آنها را با معنی آنها یا حروف انتهایی آنها می توان فهمید.
و برخی دیگر را باید با یادگیری و تجربه بفهمید.
انواع اسامی
1 - اسامی که جنسیت آنها مشخص است
اسامی که اشاره به جنس مذکر دارند خب مشخصا جنسیت آن مذکر است
مثال : garçon به معنی پسر - Homme به معنی مرد - Père به معنی پدر - Roi به معنی شاه
اسامی که اشاره به جنس مونث دارند خب مشخصا مونث هستند مانند :
fille به معنی دختر - femme به معنی زن - mère به معنی مادر - reine به معنی ملکه queen

2 - بعضی از اسامی هم مونث هستند و هم مذکر یعنی در هر دو حالت یک جور می آیند. مانند
artiste به معنی هنرپیشه - élève به معنی دانش آموز - enfent به معنی بچه - touriste به معنی گردشگر
مثالی از نمونه کاربرد آنها در مونث و مذکر
Cet artiste est doué این هنرپیشه با استعداد است that artist is gifted برای حالت مذکر
Cette artiste est doué این هنرپیشه با استعداد است that artist is gifted برای حالت مونث

3- برای اینکه اسامی مفرد مذکر را به اسامی مفرد مونث تبدیل کنیم کافیست یک e در انتهای آن قرار دهیم
مثال :
اسم مذکر : ami دوست - étudiant دانش آموز
اسم مونث : amie دوست - étudiante دانش آموز
تلفظ : ah-mee برای هر دوحالت مذکر و مونث - ay-tewd-yahN برای حالت مذکر ay-tewd-yahNt برای حالت مونث

4- بعضی از اسامی بسته به معنی آن در جمله مونث یا مذکر می شوند مانند:
le critique به معنی critic و la critique به معنی criticism
le livre به معنی book و la livre به معنی pound
le mémoire به معنی report و la mémoire به معنی memory
le mode به معنی methode و la mode به معنی fashion
le poste به معنی job و la poste به معنی post office
le tour به معنی tour و la tour به معنی tower


5- بعضی از اسامی در هر شرایطی یا مذکر هستند یا مونث ، اهمیتی هم نداره که این اسامی به شخص مذکر اشاره می کنند یا مونث
اسامی که همیشه مذکر هستند :
bébé baby
Chef Chef سرآشپز
Docteur Doctor
écrivain writer
ingenieur engineer
médecin doctor
Peintre Painter
Pompier FireFighter
Professeur Teacher
اسامی که همیشه مونث هستند
connaissance acquaintance آشنایی - آشنایان
Personne person
star star
vedette star

6 - بعضی از اسامی مذکر هستند که حروف انتهایی آنها با تغییری جزئی و مشابه ، تبدیل به اسامی مونث می شوند. یه جورایی حروف انتهایی آنها با هم متناظر هستند
اسامی مذکری که به an ختم می شوند در حالت مونث به anne ختم می شوند مانند paysan که می شود paysanne به معنی کشاورز peasant
اسامی مذکری که به er ختم می شوند در حالت مونث به ère ختم می شوند مانند boucher که می شود bouchère به معنی قصاب butcher
اسامی مذکری که به eur ختم می شوند در حالت مونث به euse ختم می شوند مانند vendeur که می شود vendeuse به معنی فروشنده مغازه salesclerk
اسامی مذکری که به ien ختم می شوند در حالت مونث به ienne ختم می شوند مانند gardien که می شود gardienne به معنی نگهبان guard
اسامی مذکری که به on ختم می شوند در حالت مونث به onne ختم می شوند مانند patron که می شود patronne به معنی رئیس boss
اسامی مذکری که به teur ختم می شوند در حالت مونث به trice ختم می شوند مانند acteur که می شود actrice به معنی هنرپیشه actor

7- اسامی که با حروف زیر به پایان میرسند مذکر هستند
acle spectacle sight
age village village
al journal newspaper
eau bureau desk
et cabinet cabinet
ier papier paper
isme cyclisme cycling دوچرخه سواری
ment changement change

8- اسامی که با حروف زیر به پایان می رسند مونث می باشند
ade orangeade orangeade آب پرتقال
ale capitale capital
ance chance chance
ence agence agancy
ette raquette racket
ie magie magic
ique musique music
oire victoire victory
sion version version
tion nation nation
ure coiffure hairdressing
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
اسامی جمع
در فرانسه همانند انگلیسی برای ساخت یک اسم جمع به سادگی در انتهای آن حرف s قرار می دهیم. و بازهم همانند انگلیسی استثناهایی وجود دارد که به آن می پردازیم.

مثال برای حالت معمول اسم جمع
le garçon ---> les garçons
une enfant ---> des enfants
cette fille ---> ces filles

استثناها
1 - اسامی که به حرفهای s,x و z ختم می شوند حالت جمع آنها بدون تغییر باقی می ماند مثال :
le fils ---> les fils Son
le prix ---> les prix Price
le nez ---> les nez Nose

2 - اسامی که به حروف eau ختم می شوند در حالت جمع یک x به انتهای انها اضافه شده و تبدیل به eaux می شوند. باید توجه کنید که تلفظ آن تغییر نمی کند یعنی x تلفظ نمی شود مثال :
le bateau ---> les bateaux Boat
le bureau ---> les bureaux Desk,Office
le gâteau ---> les gâteaux Cake
le château ---> les châteaux Castle
le chapeau ---> les chapeaux hat
le morceau ---> les morceaux Piece

3- اسامی که به eu ختم می شوند برای حالت جمع به انتهای آنها x اضافه می شود ولی x تلفظ نمی شود تنها حالت استثنا در این مورد کلمه le pneu به معنی لاستیک tire می باشد که در حالت جمع تبدیل به les pneus می شود.
مثال :
le cheveu ---> les cheveux a single hair
le jeu ---> les jeux game
le lieu ---> les lieux place
le neveu ---> les neveux nephew

4 - اسامی که به al ختم می شوند al به aux تبدیل می شود. تنها استثنا دو کلمه le bal , le festival می باشند که اولی به معنی همون فستیوال و دومی به معنی رقص می باشد.و حالت جمع انها به صورت les bals,les festivals می باشد.مثال :

l'animal ---> les animaux
le cheval ---> les chevaux

5- اسامی که به ou ختم می شوند حرف s به انتهای آنها اضافه می شود. توجه داشته باشید که تلفظ هر دو حالت یکسان است.
البته استثنا هایی در این مورد وجود دارد که در ذیل می آید:
le bijou ---> les bijoux jewel
le caillou ---> les cailloux pebble به معنی سنگلاخ - قلوه سنگ
le chou ---> les choux cabbage به معنی دله دزدی یا کش رفتن
le genou ---> les genoux knee
le hibou ---> les hiboux owl که به معنی جغد می باشد
le joujou ---> les joujoux toy
le pou ---> les poux louse به معنی شته - شپش گذاشتن

6- برخی اسامی بی قاعده که تا حدی پرکاربرد می باشند نیز در ذیل می آید
l'oeil ---> les yeux eye
le travail ---> les travaux work
madame ---> mesdames Mrs
mademoiselle ---> mesdemoiselles Miss
Monsieur ---> messieurs Mr

7- اکثر اسامی ترکیبی (اسامی که تشکیل شده از دو اسم که با خط فاصله از هم جدا می شوند) در حالت جمع تغییر نمی کنند مثال :
l'après-midi ---> Les après-midi afternoon
le gratte-ciel ---> les gratte ciel skyscaper
Le hord-d'oeuvre les hord-d'oeuvre appetizer به معنی پیش غذا
le rendez-vous les rendez-vous meeting

ولی اسامی زیر s جمع می گیرند
le grand-père ---> les grand-pères grandfather
la grand-mère ---> les grand-mères grandmother
les grands-parents grandparents

8- بعضی از اسامی نیز همیشه حالت جمع دارند مانند :
les ciseaux scissors به معنی قیچی
les gens people
les lunettes eyeglasses
les mathémathiques mathematics
les vacances vacation

9 - برخی اسامی نیز مفرد هستند ولی اشاره به گروهی از مردم دارند باید توجه داشته باشید که برای اینگونه از اسامی حتما فعل مفرد بکار ببرید.مثال :
le public audience
la foule crowd
tout le monde everybody
la famille family
le group group

نکته : نام خانوادگی s جمع نمی گیرد وقتی که در حالت جمع قرار می گیرد مثال :
les Durand

اسامی هم ریشه Cognates
کلماتی هستند که تلفظ آنها کاملا یا تقریبا شبیه کلمات زبان انگلیسی می باشد و همان معنی را دارد. تنها تفاوت آنها در نحوه تلفظ آنهاست. مثال :
اسامی که در زیر می آیند کاملا و دقیقا هم ریشه هستند Perfect Cognates
Le ballet ballet رقص باله
le bureau bureau
مابقی کلماتی که می آیند نیز عینا در انگلیسی همینطور نوشته و معنی می دهند
le chef
le concert
le film
le fruit
le hamburger
le menu
le sandewich
le service
la blouse
la boutique
la date
la dispute
la lotion
la minute
la note
la photo
la question
la table
l'accident - male
l'accord - male
l'ambulance - female
l'animal - male
l'article - male
l'automobile - female
l'avenue - female
l'olive - female
l'omelette - female
l'orange - female

کلماتی که در ذیل می آیند نزدیک به اسامی هم ریشه خود در انگلیسی هستند Near perfect cognates
le cinéma
le citionnaire
le dîner
le docteur
le papier
le parc
le porc
le serveur
le téléphone
la banque
la carotte
la couleur
la cathédrale
la famile
la lampe
la lettre
la salade
la télévision
l'adresse - female
l'âge - male
l'exemple - male
l'hôtel - male
l'océan - male
l'opéra - male
l'opticien - male
l'orchestre - male
l'université - female

دوستان دروغین false friends
این کلمات ، کلماتی هستند که دقیقا یا نزدیک به کلمات انگلیسی تلفظ می شوند ولی معنی آنها کاملا متفاوت با کلمه شبیه خود در انگلیسی می باشند. هیچوقت فکر نکنید که همیشه هر کلمه که در فرانسه شبیه کلمه ای در انگلیسی تلفظ می شود ، معنی معادل آن را دارد.مثال
le bras arm
le chair skin
la figure face
la librairie bookstore
le livre book
la main hand
l'occasion -female- opportunity
le pain bread
le reste remainder
le travail work

یادتون باشه هر موقع در مورد کلمه ای شک داشتید از دیکشنری انگلیسی به فرانسه و بالعکس استفاده نمایید.

خب دوستان عزیز فصل دوم نیز تمام شد و از فصل بعد افعال رو شروع خواهیم کرد. شیرینی دروس تازه از فصل سوم شروع خواهد شد وقتی که می تونید افعال رو صرف کنید و جمله بنویسید و بگید. حتما تسلط خودتون رو روی این دو فصل کامل کنید چرا که همه جا اگر دو فصل اول رو خوب یاد نگرفته باشید لنگ خواهید زد. بازم تاکید می کنم در زبان فرانسه مونث و مذکر بودن اسامی و بر اساس اونها بکار بردن افعال و ما بقی اجزای جمله بسیار بسیار اهمیت داره و بدون بکار بردن نشانه های اونها جملات فرانسه بی معنی خواهد بود.

اینم چند تمرین مربوط به فصل دوم

1 - اسامی جمع زیر را به حالت مفرد آن تبدیل کنید :
les obstacles
ces appartements
des discussions
les personnes
ces journaux

2- اسامی مذکر زیر را به حالت مونث تبدیل نمایید
l'ami
ce professeur
le musicien
un enfant
cet étudiant


جوابها
سوال 1
l'obstacle
cet appartement
une discussion
la personne
ce journal

سوال 2
l'amie
ce professeur
la musicienne
une enfant
cette étudiante
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
فصل سوم
به کار بردن افعال حال ساده

شما در این فصل مهارتهای ذیل را کسب خواهید کرد:
اسمها و ضمائر فاعلی
صرف فعلهایی که به er ، ir , re ختم می شوند
به کار بردن افعال به صورت صحیح
صرف برخی افعال بی قاعده
صحبت کردن در زمان حال

شما در پایان این فصل قادر خواهید بود که همه جملات فرانسه در زمان حال را بخوانید ، بنویسید و از آنها در صحبت کردن استفاده نمایید.

اسامی و ضمائر فاعلی
همانطور که می دونید ضمیر فاعلی کلمه ای است که جای اسم فاعلی می نشینه که اسم فاعلی می تونه یک شخص ، مکان ، شی ، عقیده یا کیفیت چیزی باشد. و همچنین عملکرد فعل به اسم فاعلی یا ضمیر فاعلی ارجاع داده می شود.
همانند انگلیسی ضمائر فاعلی اول شخص ، دوم شخص و سوم شخص های مفرد و جمع دارند.
ضمائر فاعلی
اول شخص مفرد : Je با تلفظ Zhuh به معنی من
دوم شخص مفرد : tu با تلفظ tew به معنی تو
سوم شخص مفرد : il با تلفظ eel به معنی او مذکر
سوم شخص مفرد : elle با تلفظ ehl به معنی او مونث
سوم شخص مفرد : on با تلفظ ohN به معنی او شی مه البته در معانی ما ، شما و آنها و البته بیشتر به جای اول شخص جمع یعنی ما بکار می رود که بعدا در این مورد صحبت خواهیم کرد
اول شخص جمع : Nous با تلفظ noo به معنی ما
دوم شخص جمع : Vous با تلفظ voo به معنی شما
سوم شخص جمع : ils با تلفظ eel به معنی آنها در حالت مذکر
سوم شخص جمع : elles با تلفظ ehl به معنی انها در حالت مونث

به موارد ذیل در مورد ضمائر فاعلی توجه نمایید
1 - برخلاف زبان انگلیسی که I همیشه بزرگ نوشته می شود ضمیر اول شخص مفرد یعنی je فقط زمانی که اول جمله بیاید حرف اول آن بزرگ نوشته می شود. یعنی Je
همچنین Je تبدیل به j' می شود زمانی که اولین حرف کلمه بعد از آن حروف صدا دار باشد
مثال : J'aime le français
Voilà la maison où j'habite there's the house where I live

2- ضمیر فاعلی Tu زمانی بکار می رود که به یک دوست یا آشنا یا بچه یا یک حیوان اشاره می کند. که به معنی تو خودمانی در فارسی است. توجه کنید که قانون Elision برای tu به کار نمی رود به این معنی که اگر حرف اول کلمه بعد از آن صدادار بود Tu به همین صورت باقی می ماند.مانند : Tu arrives

3- برای حالت احترامی در دوم شخص مفرد از Vous به معنی شما استفاده می نمایید.زمانی که با یک غریبه یا شخصی که از خودمان بزرگ تر است یا کسی که نمی شناسیمش صحبت می کنیم. که حالت محترمانه و رسمی آن است.

4- ضمائر il و elle می تونند هم به شخص هم به شی (it) اشاره کنند. مثال
le garçon arrive. Il arrive
Le colis arrive. Il arrive
La fille arrive. Elle arrive
La lettre arrive. Elle arrive

5- ضمیر فاعلی on به معنی یک نفر (One) یا کسانی (Someone) می باشد. همچنین ممکن هست به حالتهای نا معینی از you,we,they یا مردم در حالت عمومی اشاره کند.
ولی بیشترین کاربرد آن استفاده به جای nous می باشد. مثال : On sort که به معنی ما داریم خارج می شویم یا می رویم می باشد We're going out

6- ضمیر فاعلی ils اشاره به بیش از یک جنس مذکر دارد. همچنین اگر بخواهیم به گروهی از زنان و مردان اشاره کنیم از Ils استفاده می کنیم. توجه داشته باشید که فرقی نمی کند به چند مرد و زن اشاره می کنیم اگر حتی 1 مرد در بین 1000 زن وجود داشته باشد و بخواهیم به همه انها اشاره کنیم از ضمیر فاعلی Ils استفاده می کنیم
( مرد سالاری و میبینید برید حالشو ببرید - نویسنده)
Elles نیز به بیش از یک جنس یا شی مونث اشاره می کند.
مثال :
Anne et Luc sortent. Ils sortent
Anne et Marie sortent. Elles sortent
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
صفات در زبان فرانسه

صفات در زبان فرانسه


Les Adjectifs
صفت کلمه ائیکه اسم رو شرح میده. تو زبون فرانسه صفات اغلب بعد از اسم میان و شکلشون وابسه به جنسیت و تعداد اسمشون هست.
1- بیشتر صفتها با اضافه کردن e مونث میشن و با s جمع. این قانون در مورد صفتهایی که به حروف بیصدا یا è ختم شدن صادقه:
مفرد
جمع
مذکر
vert
verts
مونث
verte
vertes


2- اگه صفتها تو حالت عادی با e تموم شده باشن، مذکر و منثشون فرقی باهم نداره:

مفرد
جمع
مذکر
rouge
rouges
مونث
rouge
rouges


3- اگه صفتها تو حالت عادی با s یا x تموم شده باشن، مفرد و جمعشون فرقی باهم نداره:

مفرد
جمع
مذکر
gris
gris
مونث
grise
grises


4- الگوهای بیقاعده در مورد جنسیت:

انتهای صفت
مذکر
مونث
-eux
heureux
heureuse
-eur
flatteur
flatteuse
-f
naïf
naïve
-er
cher
chère
-il
-el
-ul

gentil
actuel
nul
gentille
actuelle
nulle
-en
canadien​
canadienne
-on
bon​
bonne
-et
complet​
complète


5- الگوهای بیقاعده در مورد جمع:

انتهای صفت
مذکر مفرد
مذکر جمع
-eau
beau
beaux
-al
idéal
idéaux


6- کاملا بیقاعده: صفتهایی هستند که تابع هیچ الگویی نیستند، مخصوصا اگه جلوی اسم مذکری قرار بگیرن که با حرف صدادار یا h شروع شده باشه:

مفرد
جمع
صفت
مذکر
صدادار
مونث
مذکر
مونث
زیبا
beau​
bel
belle​
beaux​
belles​
جدید
nouveau​
nouvel
nouvelle​
nouveaux​
nouvelles​
دیوانه
fou​
fol
folle​
fous​
folles​
نرم
mou​
mol
molle​
mous​
molles​
پیر و قدیمی
vieux​
vieil
vieille​
vieux​
vieilles​


 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
حروف با صدا voyelles

حروف با صدا voyelles

در زبان فرانسه حروف با صدا عبارتند از :

a , e , i , o , u , y


a :
دارای دو صداست :


۱. آ مانند yar (یاق)
۲. اَ مانند nar (نق)
e :


تقریبا بین اِ و اُ
i :


مانند iran (ایقان)
o :


مانند omar (عمق)
u :


تقریبا بین ای و او
y :


به جای دو i به کار می رود مانند yard (یاقد)
اگر حرف s بین دو حرف با صدا واقع شود صدای ز می دهد مانند قُز (rose)


اگر g قبل از حروف e و i و y واقع شود صدای ژ می دهد و در دیگر موارد صدای گاف می دهد.


اگر c قبل از e و i و y واقع شود صدای س می دهد و در غیر این صورت صدای ک می دهد.


Ciment سیمان / سیمان
ciel آسمان / سی یل
cirer واکس زدن / سیقه
cicatrice اثر زخم / سی کَتغیس
cible نشانه / سیبل
citron لیمو ترش / سیتقون
civil کشوری / سیویل
caserne سربازخانه / کَزقِن
comique خنده دار / کُمیک
camarade رفیق / کَمَقَد
coma اغما / کُما
colonel سرهنگ / کُلُنِل
cycliste دوچرخه سوار / سیک لیست
اگر زیر C علامت سدیل (ç) گذاشته شود در تمامی موارد صدای س می دهد.


در کلمات سفید : blanc و راستگو franc حرف C تلفظ نمیشود.
منبع
دستور فرانسه ی علی جانزاده
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
حروف صدا دار ترکیبی

حروف صدا دار ترکیبی

اِ = ai

Air / اِق / هوا
Aile / اِل / جناح،بال
Aide / اِد / معاون، یار، معاونت
Dadais / دَدِه / جوان ابله و ساده
او = ou
Jour / ژوق / روز
Pou / پو / شپش
Poudre / پودق / باروت
Poule / پول / ماکیان، مرغ خانگی
Poulie / پولی / قرقره
Pour / پوق / برای
Rouge / قوژ / قرمز
Rougir / قوژیق / قرمز کردن، سرخ شدن
Roupie / قوپی / روپیه
Mourant / موقان / مردنی
Mousquet / موسِکه / تفنگ قدیمی
Mousquetaire / موسکِتِق / تفنگدار
Lourd / لوق / سنگین
Loup / لو / گرگ
Louage / لواژ / ‏کرایه ای


اَن = ain
Main / مَن / دست
Bain / بَن / حمام
Plaindre / پلَندق / تاسف خوردن
Plain / پلَن / مسطح


اُ = au
Audace / اُداس / جرأت، جسارت
Auparavant / اُپَقَوان / قبلا، سابقا
Auto / اُتو / اتومبیل
Automotique / اُتوماتیک / خودکار
وا = oi
Toi / توا / تو
Moi / موا / من
Joie / ژوا / خوشحالی
اَن = in
Matin / ماتَن / صبح
Indigeste / اَندی ژِِِشت / غیر قابل هضم
Indocile / اَندُسیل / نافرمان


اِن = aine
Plaine / پِلن / جلگه، دشت


این = ine
Famine / فامین / قحطی
Farine / فاقین / آرد
Marine / ماقین / نیروی دریایی
اِن = eine
Pleine / پلِن / پر، مملو


اِی = eil
Sommeil / سُ مِی / خواب


اِی = eille
Oreille / اُقِی / گوش
Bouteile / بوتِی / بطری
Merveille / مِقوِی / چیز شگفت آور


اگر قبل از y حرف با صدا نباشد تلفظ آن مانند I میباشد.


Yeux = یُو
Jury = ژوقی
Analyse = آنالیز


ولی اگر y بعد از حرف با صدا باشد تلفظ آن برابر با دو i می باشد.


Pays = pai - is / پِ ای
Paysan = ai - isan / پِ ای زان


منبع
دستور فرانسه علی جانزاده
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
حروف بی صدای ترکیبی consonnes

حروف بی صدای ترکیبی consonnes

ش = ch

Chambre / شامبق / اطاق

Chaud / شَو / گرم

Chaise / شز / صندلی

Mouchoir / موشواق / دستمال

Mouche / موش / مگس


ف = ph

Phrase / فقاز / جمله

Physique / فیزیک / فیزیک

Photo / فتو / عکس

Pharmacie / فاقماسی / دواخانه

حرف h

یا ملفوظ است مانند (هقو) héros و (هامو) hameau

و یا غیر ملفوظ است مانند home (اَم) و histoire (ایستواق)

حرف x

به اشکال زیر تلفظ می شود :

X = gz / exile اِگز

X = kz / maxime / oxyde

X = ss / bruxelles / auxerre

اگرحرف s بین دو حرف با صدا واقع شود صدای (ز) می دهد مانند :

La rose / La chaise


منبع
دستور زبان فرانسه نوشته ی علی جانزاده
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
می دانید که در فرانسه R تقریبا صدای ق می دهد.

لهجه ها Accents
علائمی که برای accent ها بکار می رود راهنماهایی کوچکی هستند که به شما کمک می کنند که شبیه فرانسوی زبانها صحبت کنید. فرانسه دارای 5 accent متفاوت هست که صدای حروف را تغییر می دهند.

Accent Aigu
علامت ان شبیه علامتی است که بر روی حرف é آمده است و فقط بر روی این حرف می آید و صدای آن را تبدیل به ay می کند همانند تلفظی که در کلمه ray تولید می شود. معمولا جای حرف s این حرف é قرار می گیرد. شما برای امتحان می تونید هر جا این حرف را دیدید حرف s را جای آن قرار دهید و ببینید که چطور معنی اون کلمه برای شما شفاف تر می شود.
مثالهایی در این زمینه
épice که همان spice در زبان انگلیسی است به معنی چاشنی غذا یا ادویه است
éponge که همان Sponge در زبان انگلیسی است به معنی اسفنج
étrange که همان strange در زبان انگلیسی است به معنی ناشناس ، غریبه یا عجیب

Accent Grave
علامت آن شبیه علامتی است که بر روی à آمده است و برروی حروف à و è و ù می آید. صداهای حروف à و ù بدون تغییر باقی می ماند ولی بر روی حرف é صدای آن را تبدیل به eh می کند همانند حرف e در let
حرف à
تلفظ آن ah
کلمه célèbre
تلفظ آن say-lehbr
کلمه où
َتلفظ آن oo

Accent Circonflexe
علامتی است که بر روی حرف (ô) آمده است. می تونه بر روی همه حروف صدادار بیاید ولی تاثیر محسوسی بر روی آن ایجاد نمی کنه. فقط باعث می شه که اون حرف یک کم بلندتر تلفظ بشه. همانند accent aigu شما می تونید به جای این حرف همراه با علامت آن، خود حرف را استفاده کنید تا معنی واضح تری از آن بدست بیاورید
مثالی در این زمینه
âge که تلفظ آن به صورت ahzh می باشد و همان کلمه age در زبان انگلیسی می باشد به معنی سن

forêt که تلفظ آن به صورت foh-reh می باشد و همان کلمه forest در زبان انگلیسی می باشد به معنی جنگل

île که تلفظ آن به صورت eel می باشد و همان کلمه island در زبان انگلیسی می باشد به معنی جزیره

hôtel که تلفظ آن به صورت o-tel می باشد(حرف h در زبان فرانسه اگر بعد از آن حرف صدا دار باشد تلفظ نمیشود) و همان کلمه hotel در زبان انگلیسی می باشد به معنی هتل

coûter که تلفظ آن به صورت koo-tay می باشد و همان کلمه cost در زبان انگلیسی می باشد به معنی هزینه
 

mr.fares

عضو جدید
کاربر ممتاز

اين فرد مونثش ميشه
Elle est
جمع مونثش ميشه
Elles sont

جز افعال بي قاعده محسوب ميگردد.و بسيار پركاربرد.
 

mr.fares

عضو جدید
کاربر ممتاز

مفرد مونث
Elle a

جمع مونث
Elles ont

جر افعال بي قاعده
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز

حروف تعریف نامعین Indefinite Articles
اشاره به اشخاص یا چیزهایی دارد که به طور مشخص ، قابل شناسایی نیستند. مثل یک سگ یا تعداد گربه که نمی دانیم منظور دقیقا چه سگ یا گربه هایی هستند.
برای مذکر از حرف تعریف نامعین un و برای مونث از une استفاده می کنیم.و برای حالت جمع نیز از des استفاده می نماییم.
un garçon
une fille
des filles
نکته توجه داشته باشید که نباید بر اساس قانون Elision زمانی که بعد از une کلمه ای می آید که

حرف اولش صدادار است حرف e را حذف کنید
une élève یک دانش آموز
چه زمانهایی نباید از حروف تعریف نامعین استفاده کرد؟
1 - بعد از فعلهای être که همان To be در زبان انگلیسی است و فعل devenir که همان become در زبان انگلیسی می باشد اگر عنوان شغلی بیاید نباید از این حروف تعریف استفاده کرد. البته استثنایی وجود دارد و آن زمانی است که از C'est استفاده می کنیم که در این حالت باید حرف تعریف بیاید و همچنین زمانی که عنوان شغلی تعریفی روی آن آمده باشد.
مثال :
Janine est professeur
Luc espére devenir programmeur
حالتهای استثنا
C'est une infirmiére. C'est un acteur او یک پرستار است. او یک هنرپیشه است.
M.Dupont est un professeur polulaire آقای دوپون یک استاد محبوب است.
2- بعد از صفات تعجبی مانند Qule , quelle , quelles برای حالتهای مذکر ، مونث و جمع استفاده می شوند.
مثال :
Quelle fille intelligente چه دختر باهوشی
3 - قبل از اعداد 100 و 1000
مثال :
cent enfants یکصد بچه
mille dollars یکهزار دلار
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
می دانید که در فرانسه R تقریبا صدای ق می دهد.

لهجه ها Accents
علائمی که برای accent ها بکار می رود راهنماهایی کوچکی هستند که به شما کمک می کنند که شبیه فرانسوی زبانها صحبت کنید. فرانسه دارای 5 accent متفاوت هست که صدای حروف را تغییر می دهند.

Accent Aigu
علامت ان شبیه علامتی است که بر روی حرف é آمده است و فقط بر روی این حرف می آید و صدای آن را تبدیل به ay می کند همانند تلفظی که در کلمه ray تولید می شود. معمولا جای حرف s این حرف é قرار می گیرد. شما برای امتحان می تونید هر جا این حرف را دیدید حرف s را جای آن قرار دهید و ببینید که چطور معنی اون کلمه برای شما شفاف تر می شود.
مثالهایی در این زمینه
épice که همان spice در زبان انگلیسی است به معنی چاشنی غذا یا ادویه است
éponge که همان Sponge در زبان انگلیسی است به معنی اسفنج
étrange که همان strange در زبان انگلیسی است به معنی ناشناس ، غریبه یا عجیب

Accent Grave
علامت آن شبیه علامتی است که بر روی à آمده است و برروی حروف à و è و ù می آید. صداهای حروف à و ù بدون تغییر باقی می ماند ولی بر روی حرف é صدای آن را تبدیل به eh می کند همانند حرف e در let
حرف à
تلفظ آن ah
کلمه célèbre
تلفظ آن say-lehbr
کلمه où
َتلفظ آن oo

Accent Circonflexe
علامتی است که بر روی حرف (ô) آمده است. می تونه بر روی همه حروف صدادار بیاید ولی تاثیر محسوسی بر روی آن ایجاد نمی کنه. فقط باعث می شه که اون حرف یک کم بلندتر تلفظ بشه. همانند accent aigu شما می تونید به جای این حرف همراه با علامت آن، خود حرف را استفاده کنید تا معنی واضح تری از آن بدست بیاورید
مثالی در این زمینه
âge که تلفظ آن به صورت ahzh می باشد و همان کلمه age در زبان انگلیسی می باشد به معنی سن

forêt که تلفظ آن به صورت foh-reh می باشد و همان کلمه forest در زبان انگلیسی می باشد به معنی جنگل

île که تلفظ آن به صورت eel می باشد و همان کلمه island در زبان انگلیسی می باشد به معنی جزیره

hôtel که تلفظ آن به صورت o-tel می باشد(حرف h در زبان فرانسه اگر بعد از آن حرف صدا دار باشد تلفظ نمیشود) و همان کلمه hotel در زبان انگلیسی می باشد به معنی هتل

coûter که تلفظ آن به صورت koo-tay می باشد و همان کلمه cost در زبان انگلیسی می باشد به معنی هزینه
 

cora

عضو جدید
کاربر ممتاز
نکته گرامری Pendant que / tandis que / Alors que: ببینید این دو (pendant que / tandis que ) معانیشون گاهی مثل هم هست و گاهی خیر, و همه چیز بستگی به جمله داره که آیا این دو می تونن به عنوان سینونیم هم بکار برن یا خیر !
اول خوب این جمله رو نگاه کنید ... خودتون تفاوت را احساس خواهید کرد :
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Il est chanteur, pendant que tandis que / alors que sa soeur est pianiste[/FONT][FONT=georgia, 'times new roman', times, serif]او(مذکر) خوانندست در حالیکه (بر عکس) خواهرش پیانیسته[/FONT]​
تو این جمله ملاحظه می کنید که pendant que نمیتونه قرار بگیره به این خاطر که تو این مثال tandis que یک جورایی معنای Alors que رو می ده یعنی "در حالیکه" و نه "مادامیکه" یا "در طول مدتی که / در طول زمانیکه"[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]نکته بسیار بسیار مهم دیگه در مورد Tandis que که نباید فراموش کرد این هستش که یک سانس منفی همیشه درونش هست و می خواد همیشه در چنین جملاتی (مثال بالا) تضاد بین دو چیز رو بیان کنه, که این خودش باز باعث میشه تا با Alors que هم تفاوت پیدا کنه ونشه باز این دو رو هم سینونیم همیشگی و قطعی هم دونست . پس باز تاکید دارم بر اینکه همه چیز به جمله ای که میگید بستگی داره ! [/FONT]اما مثلا به این جمله توجه کنید :
Tandis que / Pendant que je regarde la télé , ma femme fait la cuisine[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]در طول زمانیکه من تلوزیون تماشا میکنم همسرم آشپزی می کند[/FONT]​
اینجا هردو می تونن به عنوان مترادف بکار برند و هر دو معنی "مادامیکه" / "در طول زمانیکه" رو می دن .[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]یا در این ضرب المثل معروف فرانسوی : [/FONT]​
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif] *Il faut battre le fer quand / tandis / pendant qu'il est chaud[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]وقتیکه / تا زمانیکه / مادامیکه آهن داغ هست باید ضربه رو زد[/FONT]​
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]امیدوارم مفید بوده باشه براتون ...[/FONT]​
 

hamid_diba

اخراجی موقت
نکته گرامری Pendant que / tandis que / Alors que: ببینید این دو (pendant que / tandis que ) معانیشون گاهی مثل هم هست و گاهی خیر, و همه چیز بستگی به جمله داره که آیا این دو می تونن به عنوان سینونیم هم بکار برن یا خیر !
اول خوب این جمله رو نگاه کنید ... خودتون تفاوت را احساس خواهید کرد :
Il est chanteur, pendant que tandis que / alors que sa soeur est pianiste[FONT=georgia, 'times new roman', times, serif]او(مذکر) خوانندست در حالیکه (بر عکس) خواهرش پیانیسته[/FONT]​
تو این جمله ملاحظه می کنید که pendant que نمیتونه قرار بگیره به این خاطر که تو این مثال tandis que یک جورایی معنای Alors que رو می ده یعنی "در حالیکه" و نه "مادامیکه" یا "در طول مدتی که / در طول زمانیکه"نکته بسیار بسیار مهم دیگه در مورد Tandis que که نباید فراموش کرد این هستش که یک سانس منفی همیشه درونش هست و می خواد همیشه در چنین جملاتی (مثال بالا) تضاد بین دو چیز رو بیان کنه, که این خودش باز باعث میشه تا با Alors que هم تفاوت پیدا کنه ونشه باز این دو رو هم سینونیم همیشگی و قطعی هم دونست . پس باز تاکید دارم بر اینکه همه چیز به جمله ای که میگید بستگی داره ! اما مثلا به این جمله توجه کنید :
Tandis que / Pendant que je regarde la télé , ma femme fait la cuisineدر طول زمانیکه من تلوزیون تماشا میکنم همسرم آشپزی می کند
اینجا هردو می تونن به عنوان مترادف بکار برند و هر دو معنی "مادامیکه" / "در طول زمانیکه" رو می دن .یا در این ضرب المثل معروف فرانسوی :
*Il faut battre le fer quand / tandis / pendant qu'il est chaudوقتیکه / تا زمانیکه / مادامیکه آهن داغ هست باید ضربه رو زد
امیدوارم مفید بوده باشه براتون ...
ببخشید مطالبی رو از جاهایی که میگیرید واضح بنویسیدش سخت نباشه وسعی کنید مطالب لینک نباشه 
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز

مثال :
nous ne partons pas en vacance ما به تعطیلات نمی رويم
ils ne parlent pas italien آنها ایتالیایی حرف نمی زنند
در جدول زیر مثالهای بالا بررسی شده اند .pas
فعل
ne
فاعل
dans la cuisine
pas
suis
ne
je
en vacance
pas
partons
ne
nous
italien
pas
parlent
ne
ils


چند مثال :
Il ne veut pas venir avec nous او نمی خواهد با ما بیاید .
Tu ne comprends pas cette leçon تو این درس را متوجه نشدی .
Vous ne pouvez pas enregistrer votre voix شما نمی توانید صدایتان را ضبط کنید
نکته : زمانی که فعل جمله با حروف صدا دار voyelle و یا h غیر ملفوظ آغاز شود قاعده منفی سازی بصورت n' ... pas خواهد بود .
مثال :
! tu as de la chance تو آدم خوش شانسی هستی
! tu n'as pas de la chance تو آدم خوش شانسی نیستی
در ادامه مبحث جملات منفی آشنایی با فرمول ne ... jamais ضروری به نظر می رسد. این نوع جملات منفی زمانی استفاده می شوند که منظور بیان عبارت هرگز باشد.jamais
فعل
ne
فاعل
à la piscine
jamais
vais
ne
je


Je ne vais jamais à la piscine من هرگز به استخر نمی روم
مثال :
Il ne veut jamais venir avec nous او هرگز نمی خواهدبا ما بیاید .
Tu ne comprends jamais cette leçon تو هرگز این درس را نمی فهمی !!!
Vous ne pouvez jamais enregistrer votre voix
شما هرگز نمی توانید صدای خود را ضبط کنید

در ادامه مبحث جملات منفی با فرمول ne ... plus آشنا می شویم.
این نوع جملات منفی زمانی استفاده می شوند که منظور بیان عبارت نه بیش از این یا نه دیگر می باشد.
plus
فعل
ne
فاعل
dans la cuisine
plus
suis
ne
je
en vacances
plus
partons
ne
nous
Italien


plus
parlent
ne

ils


Je ne suis plus dans la cuisine من دیگر در آشپزخانه نیستم .

Nous ne partons plus en vacances ما بیش از این در تعطیلات نمی مانیم.
Ils ne parlent plus Italien isine آنها بیش از این ایتالیایی حرف نمی زنند.نکته : s در آخر کلمه plus در این نوع جملات تلفظ نمی شود .
 

Similar threads

بالا