Ebook های رشته روانشناسی..

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پایان نامه : بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان پایه سوم دوره ابتدایی شهرستان دلفان از کتابهای جدیدالتالیف

پایان نامه : بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان پایه سوم دوره ابتدایی شهرستان دلفان از کتابهای جدیدالتالیف

عنوان پایان نامه : بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان پایه سوم دوره ابتدایی شهرستان دلفان از کتابهای جدیدالتالیف
قالب بندی : PDF


شرح مختصر : تحقیقی که پیش رو دارید در مورد بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان پایه سوم دوره ابتدایی شهرستان دلفان از کتابهای جدیدالتالیف در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ می باشد که پس از انجام، پژوهشگر آن را به شکل پایان نامه در ۵ فصل ارائه داده است. در فصل اول که تحت عنوان طرح تحقیق آمده، مقدمه،شرح موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت، اهداف تحقیق، سوالات مورد پژوهش پیش فرض های تحقیق، تعریف مفاهیم و اصطلاحات و ابزار پژوهش و روش تحقیق شرح داده شده است. در فصل دوم، پیشینه و ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفته و پژوهشگر تحقیقاتی را که در این زمینه انجام شده است را مورد بررسی قرار دارد، و مختصری درباره آنها توضیح داده شده است. در فصل سوم جامعه آماری قرار دارد که جامعه آماری در این پژوهش ۴۰ نفر از معلمان زن و مرد پایه سوم ابتدایی شهرستان دلفان می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شدند و به سوالات پرسش نامه پاسخ دادند و در ضمن روش آماری که باید در این پژوهش استفاده شود نیز در این فصل آورده شده است که روش آماری مورد استفاده همبستگی پیرسون می باشد. فصل چهارم پژوهشگر اطلاعات و داده های بدست آمده را از روش آماری پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و همچنین این فرضیه که تجزیه و تحلیل به صورت توصیفی و استنباطی می باشد. در فصل پنجم خلاصه گزارش تحقیق محدودیتها و پیشنهاداتی را که می توان برای پژوهشگران بعدی توصیه کرد و در آخر ضمائم و منابع تحقیق انجام شده گردآوری شده است.
کلمات کلیدی : رضایت شغلی، کتابهای درسی و منابع آموزشی، تجربه معمان، پایان نامه علوم تربیتی، نمره دادن معلم، تعریف رضایت شغلی، اهمیت رضایت شغلی، امنیت معلمان، شغل معلمی، حرمت و منزلت معلم، مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل، ارزشیابی توضیفی، راهکارهای ارزشیابی، ارزشیابی فعلی، پژوهش آماری،
 

پیوست ها

 • pn-rezayatmandi-moaleman-paye-3-[www.prozhe.com].zip
  604.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

navid3020

اخراجی موقت
چرا افراد باهوش می‌توانند بسیار احمق باشند

چرا افراد باهوش می‌توانند بسیار احمق باشند
سال 2002 | 288 صفحه | ISBN: 9780300090338 | 3,05 MB |


تمرکز این دانشمندان بر قسمتی از موضوع می‌باشد که نادیده گرفته شده است و طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها و پژوهش‌ها در زمینه رفتار احمقانه را بازبینی می‌کنند و راه‌های جلوگیری از حماقت و عواقب مخرب آن را تحلیل می‌کنند.پسورد فایل: www.booktolearn.com

دانلود کتاب

دانلود کتاب (لینک کمکی)معرفی: کتاب “چرا افراد باهوش می‌توانند بسیار احمق باشند” یک بررسی پژوهش‌های روانشناختی است تا آنچه که می‌تواند به ما درباره حماقت در زندگی روزمره بگوید را آشکار می‌سازد.
همکاران این کتاب، دانشمندانی در حوزه‌های مختلف هوش انسان هستند که نمونه‌هایی از اشتباهات افراد در زندگی‌ آنها ارائه می‌دهند و درکی از دلایل چنین رفتاری، فراهم می‌سازند.
این دانشمندان از دیدگاه‌های متفاوت در مورادی ازجمله ماهیت و نظریه حماقت، چگونه حماقت منجر به رفتار احمقانه می‌شود و چطور حماقت قابل اندازه‌گیری است به‌بحث می‌پردازند.
تمرکز این دانشمندان بر قسمتی از موضوع می‌باشد که نادیده گرفته شده است و طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها و پژوهش‌ها در زمینه رفتار احمقانه را بازبینی می‌کنند و راه‌های جلوگیری از حماقت و عواقب مخرب آن را تحلیل می‌کنند.
اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است."سیسرو" 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
بررسی میزان تفاوت های سنی و جنسی کودکان پیش دبستانی

بررسی میزان تفاوت های سنی و جنسی کودکان پیش دبستانی

بررسی میزان تفاوت های سنی و جنسی کودکان پیش دبستانی در ابعاد پیکرسنجی و عملکرد حرکتی ناشی از قدرت
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
مقاله 5، دوره 4، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 79-95
نویسندگان
ربابه رستمی؛ غلام حسین ناظم زادگان؛ سوسن جباری
استادیار دانشگاه شیراز
چکیده
براساس یافته های روانشناسی و علوم تربیتی، سال های پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد. یکی از ابعاد رشد در این سال ها رشد حرکتی است. بررسی عملکرد حرکتی با توجه به ابعاد پیکرسنجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو تحقیق حاضر، از طرفی با هدف بررسی ارتباط ویژگی های پیکرسنجی با عملکرد حرکتی، و از طرف دیگر به منظور تعیین اختلاف عملکرد حرکتی در کلیة کودکان پیش دبستانی شهر شیراز، بر روی 157 دختر و پسر 3 تا 6 ساله اجرا شد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، برگة ثبت ویژگی های پیکرسنجی و آزمون عملکرد حرکتی بود. از روش های آماری تحلیل واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تی مستقل برای تحلیل استفاده گردید. نتایج در بررسی گروه های سنی، تفاوت معناداری را در پرش عمودی با 47/25 =F و 2 = df و 000/0 ?P و در پرش افقی با 15/14 = F و 2= df و 000/0? P نشان داد. در پرش عمودی برتری با گروه سنی 5 ساله ها و در پرش افقی برتری با گروه سنی 4 ساله ها بود. همچنین در بررسی تأثیر جنسیت، در پرش عمودی (70/1 = t و 155=df و 008/0 ?P و پرتاب توپ 98/1 =t و 155 = df و 030/0 P? برتری با پسران بود. در نهایت در بررسی ارتباط ابعاد پیکرسنجی با عملکرد حرکتی، وزن و ابعاد طولی بیشترین همبستگی را نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان دهندة افزایش تدریجی قدرت عضلانی متناسب با افزایش سن است. به دست آمدن تفاوت جنسیتی در برخی از عامل های مورد بررسی، ضرورت مطالعات بعدی را بارز می سازد. بر اساس یافته های این پژوهش، پیشنهاد می شود که در تحقیقات آینده از نمونه ها و ابزارهای دیگری در پیکرسنجی به منظور مقایسه استفاده شود.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ارشد93 رشته روانشناسی

پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ارشد93 رشته روانشناسی

زبان
آمار و روش تحقیق
 

پیوست ها

 • Amar va ravesh tahghegh_ravanshenasi.pdf
  71.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • zaban_takhasosi_ravanshenasi.pdf
  43.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ارشد93 رشته روانشناسی

پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ارشد93 رشته روانشناسی

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
روانشناسی رشد
 

پیوست ها

 • Marazi_ravanshenasi.pdf
  280.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • roshd_ravanshenasi.pdf
  79.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ارشد93 رشته روانشناسی

پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ارشد93 رشته روانشناسی

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
روانشناسی بالینی
 

پیوست ها

 • Elmonafs.pdf
  85.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Balini _ ravanshenasi.pdf
  88.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ارشد93 رشته روانشناسی

پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ارشد93 رشته روانشناسی

روانشناسی عمومی
آزمون های شناختی هوش و استعداد
 

پیوست ها

 • Ravanshenasi omomi .pdf
  82 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Azmonhaye_Shenakhti_ravanshenasi.pdf
  73.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ارشد93 رشته روانشناسی

پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ارشد93 رشته روانشناسی

روان سنجی
روان شناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان
 

پیوست ها

 • Ravansanji_ravanshenasi.pdf
  71.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • fiziolozhic _ravanshenasi.pdf
  114 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان هلال احمر

پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان هلال احمر

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان هلال احمر
قالب بندی : Word

شرح مختصر : جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند زیرا در این جوامع انسان ها هر جایی که زندگی می کنند و هر کاری که انجام می دهند با سازمان های مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل داده است. امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی که ذهن همه صنعتگران را به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند ؟ تنها می توانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق می شود که اگر مدیران از سلامت و عزت نفس بالا برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که کارکنان بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام امر بپردازند . بنابراین می توان اینگونه پنداشت که عدم تعادل روانی ؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم میتواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای می گذارد . لذا باید اطلاعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد ، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد . از همین رو در این پژوهش سعی شده که با مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان به این امر مهم دست یابیم که سازمان چه تاثیری می تواند داشته باشد تا افراد از جمله مدیران و کارکنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند .

فهرست:
ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
عزت نفس
تعاریف عملیاتی
تعریف عزت نفس
ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا دارد
ویژگی های شخصی که عزت نفس پایین دارد
عوامل موثر بر عزت نفس
نظریات عزت نفس
عزت نفس اجتماعی
عزت نفس بدنی
عزت نفس خانوادگی
عزت نفس کلی
مؤلفه های اساسی عزت نفس
نظریه راجرز
رضایت شغلی
تلفیق زندگی کاری و خانوادگی
رابطه شخصیت متناسب با موفقیت شغلی
عوامل مؤثر در رضایت شغلی
افزایش رضایت شغلی
غنی‌سازی شغلی
مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها
زمان کاری شناور
رضایت شغلی در سازمان
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی
رضایت درونی و رضایت بیرونی
نظریات رضایت شغلی
جامعه آماری
روش تجزیه و تحلیل آماری
جداول استنباطی
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات مربوط به افزایش رضایت شغلی
پیشنهاد برای بالا بردن عزت نفس
منابع
 

پیوست ها

 • pn-ezate-nafse-modiran-karkonane-helal-[www.prozhe.com].zip
  113.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
: افسردگی

: افسردگی

عنوان مقاله: افسردگی
قالب بندی : Word


شرح مختصر : پذیرفتن هر تغییری به خصوص در زمینه کار، نیازمند فراگیری مهارت های خاصی است. گاه این تحولات شغلی چنان عمیق هستند که تمامی جنبه های زندگی فرد را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. هر چند هر تحولی با خود شرایط و مقتضیات خاصی به همراه دارد اما نباید هرگز از جنبه منفی به آن پرداخت بلکه می توان با کمی اطمینان به نفس، آن را روندی رو به رشد و مؤثر تلقی کرد که با یک زمینه فکری مناسب و پذیرا، افق روشنی از آینده شغلی شما که تا پیش از این تاریک و تلخ می نمود، می گشاید موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی NIOSH تحقیقاتی در خصوص استرس کاری هم نتیجه خصوصیات فردی کارمند یا کارگر و هم موقعیت و شرایط کاری انجام داده است و در این تحقیق به آنها پرداخته می شود

فهرست:
مقدمه
راههای مقابله با افسردگی شغلی
اعتماد به نفس و تغییر
استرس کاری چیست؟
عوامل ایجاد استرس در محل کار
واقعیت چیست؟
چرا باید کارفرمایان نگران استرس های کاری باشند؟
نتایج مالی
نتایج احساسی
نتایج امنیتی
تاثیرات استرس کار بر سلامتی
عامل تنش شغلی چیست؟
 

پیوست ها

 • maghaleh-afsordegi-[www.prozhe.com].zip
  17 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مقاله: بررسی میزان تاثیر گذاری آرم، علائم، نشان و درفش نظامی بر روحیه و اعتماد به نفس نظامیان‎

مقاله: بررسی میزان تاثیر گذاری آرم، علائم، نشان و درفش نظامی بر روحیه و اعتماد به نفس نظامیان‎

عنوان مقاله: بررسی میزان تاثیر گذاری آرم، علائم، نشان و درفش نظامی بر روحیه و اعتماد به نفس نظامیان‎
قالب بندی : PDF


شرح مختصر : یکی از چالش های فعلی یگان های نظامی، حفظ و تقویت روحیه در نیروی انسانی، جهت انجام رسالت و ماموریت های سازمانی خود می باشد، لذا در این میان عوامل و پارامترهای بسیاری بر روحیه افراد زیر مجموعه، تاثیر گذار می باشند که از جمله آنها می توان به مواردی نظیر سلامتی ، بهداشت، غذای خوب ، استراحت مناسب، خواب کافی ، داشتن آرمان بالا و آگاهی دقیق از آن، داشتن اعتماد به نفس ، ایمان و ایدئولوژی اشاره نمود. روحیه در فرایند روابط انسانی اهمیت خاصی دارد که می تواند نمایانگر وضع کلی روابط انسانی در یک سازمان باشد. روحیه مجموعه ای از احساسات ، عواطف و طرز فکر آدمی است و در مواردی آن را با رضایتمندی شغلی مترادف ، ذکر کرده اند و از دیدگاه روانشناسان ، روحیه عبارتست از عکس العمل عاطفی و ذهنی که شخص در باب محیط و کار خود دارد . نگاهی اجمالی به موارد پیش گفته، این نکته را به ذهن می رساند که آیا آرم و علائم، نشان و درفش نظامی می تواند به عنوان منبعی جهت ایجاد اعتماد به نفس بین کارکنان نظامی و در راستای حفظ و تقویت روحیه عمل نماید؟ در این پژوهش سوال اصلی تحقیق بدین گونه بیان می گردد که چه رابطه ای بین آرم، علائم، نشان و درفش نظامی و روحیه نظامیان وجود دارد؟ به سخن دیگر، هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر گذاری آرم، علائم، نشان و درفش نظامی بر روحیه نظامیان می باشد. جامعه این پژوهش کلیه فرماندهان ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) در سال ۱۳۸۹ می باشند. با توجه به جامعه آماری، نمونه ای به حجم ۳۸۵ نفر از بین فرماندهان ، کارکنان و دانشجویان به روش تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS استفاده شد.یافته ها نشان داد که ابعاد آرم، علائم، نشان و درفش نظامی بر روحیه و اعتماد به نفس نظامیان تاثیر بسزایی دارد. . به عبارتی چگونگی و کیفیت الف. ساختار ظاهری ب. میزان ارزش و جایگاه ج. کارکرد د. مفاهیم و فلسفه های وجودی آرم و علائم، نشان ، درفش نظامی با میزان روحیه و اعتماد به نفس رابطه مستقیمی دارد.
کلمات کلیدی: پرسشنامه روانشناسی، روانشناسی بالینی، مقاله روانشناسی، مدیریت نظامی، علایم نظامی، پرچم نظامی، نشان نظامی، تقویت روحیه سربازان، یگان های نظامی، ماموریت های سازمانی، تحلیل داده ها با SPSS ، درفش نظامی، روانشناسی عمومی، احساسات و عواطف، روابط انسانی، اعتماد به نفس، حفظ و تقویت روحیه،
 

پیوست ها

 • tasire-arm-roohiye-nezamiyan-[www.prozhe.com].zip
  758.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
دانلود نرم افزار روانشناسی

دانلود نرم افزار روانشناسیدانلود نرم افزار روانشناسی شامل: تست های روانشناسی, مقالات روانشناسی, مسائل متفرقه روانشناسی, شخصیت شناسی افراد,تست هوش و مباحث دیگر

خیلی مفید و جالب هست من خیلی استفاده کردم..

فقط خیلی وقت پیش دانلود کردم دقیق نمیدونم منبع ش از کجاست!:redface:
 

پیوست ها

 • TEST.rar
  722 بایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پایان نامه: بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار

پایان نامه: بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار

عنوان پایان نامه: بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار
قالب بندی : Word


شرح مختصر : امروزه شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رضایت زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می توان به عنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد بر این اساس در این پژوهش به مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل اداره هواشناسی استان آذربایجان شرقی و خانه دار و مردان دارای همسر شاغل و یا خانه دار در شهر تبریز پرداخته شد. جهت دستیابی به هدف کلی دو فرضیه تدوین گردید.
۱- بین شاغل بودن یا خانه دار بودن زنان و سطح رضایت از زندگی شان رابطه مستقیم وجود دارد
۲- سطح رضایت از زندگی مردانی که زنان خانه دار دارند بیشتر از سطح رضایت از زندگی مردانی است که زنان شاغل دارند.
بدین منظور ۶۰ نفر از زنان متاهل که ۳۰ نفر شاغل و ۳۰ نفر خانه دار بودند و ۶۰ نفر از مردان متاهل که آنها نیز ۳۰ نفر شان دارای همسر خانه دار و ۳۰ نفر دیگر دارای همسر شاغل بودند انتخاب و بررسی شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی نوع پس رویدادی بوده است برای سنجش میزان رضایت زناشویی از پرسش نامه انریچ استفاده شد داده های حاصل از این پرسش نامه از طریق آزمون t برای دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که رضایت زناشویی زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل می باشد همچنین نتایج نشان داد که رضایت زناشویی مردان دارای همسر خانه دار بیشتر از مردان دارای همسر شاغل است.


فهرست :
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت پژوهش
هدف تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول: خانواده
کارکرد مطلوب خانواده
معنی و مفهوم خانواده متعادل
خانواده مدرن
زیر منظومه زن و شوهری
بخش دوم: تفاوت های زنان و مردان
نقش کروموزوم y در ایجاد تفاوت ها
تفاوت در رشد
تفاوت در علایق و رغبت ها
پرخاشگری
اضطراب
بخش سوم: رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن
رضایت زناشویی
ایجاد رضایت زناشویی
زوج خوشبخت و کامل
علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین
اثرات طلاق
نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی
مدل مثلث عشق استرنبرگ
اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی
نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر
پیشرفت فردی در زوجین
روابط جنسی
اختلافات مالی
روابط والدین و کودک
عوامل شخصی
حسادت
خشونت زناشویی
رضایت زناشویی و عقاید مذهبی
توصیه های تربیتی برای بحران زدایی
هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد
بخش چهارم: اشتغال زنان
زنان شاغل
زنان خانه دار
تعارض بین نقش های شغلی و نقش های زوج ها در خانه
راه حل های پیشنهادی برای کاهش تعارض
نکات مثبت و منفی کار کردن زن
بخش پنجم: مروری بر پژوهش ها
تحقیقات انجام شده داخلی
تحقیقات انجام شده خارجی
فصل سوم: فرایندهای روش شناختی
مقدمه
طرح تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
ابزار گرد آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق
یافته های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات پژوهشی
منابع و ماخذ
ضمایم
 

پیوست ها

 • pn-zanashooyi-zanan-shaghel-khanedar-[www.prozhe.com].zip
  1.3 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استفاده از تکنولوژی آموزشی در آموزش بزرگسالان

استفاده از تکنولوژی آموزشی در آموزش بزرگسالان

عنوان مقاله: استفاده از تکنولوژی آموزشی در آموزش بزرگسالان
قالب بندی : Word, PDF


شرح مختصر : تاکید این مقاله بر استفاده از نرم افزار های قابل استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی تحت وب است. برای این منظور ابتدا ویژگی های آموزشی بزرگسالان و تفاوت آن با کودکان بررسی شده است ،سپس تفاوت آموزش های مبتنی بر کار در گذشته و امروز باهم مقایسه می گردد. بعد از آن راهکارهایی مبتنی بر استفاده ازتکنولوژی ارائه می شود که آموزش برای بزرگسالان را مفید تر ، کاربردی تر و لذت بخش تر می نماید .هدف از این مقاله ارائه راهکار برای افزایش بازدهی آموزش برای بزرگسالان است.


فهرست :
چکیده
مقدمه
تفاوت آموزش های مبتنی بر کار در گذشته و حال
مقایسه آموزش بزرگسالان و خردسالان
تفاوت عمیق در نگاه بزرگسالان و کودکان به آموزش
ویژگی های بزرگسالان که انجام آموزش سنتی برای آنان را دشوار می کند
مشکلات و راهکارهای مربوطه برای دوره های آموزشی بزرگسالان با تاکید بر استفاده از تکنولوژی
فشرده بودن دوره ی آموزشی
احتمال تکراری بودن مطالب
آزادی عمل در ترک دوره ی آموزشی
کمبود وقت
در دوره های سنتی نیاز به جایگاه اجتماعی بزرگسال تامین نمی شود.
آموزش مطالبی که فراگیر هیچ آشنایی قبلی با آن ندارد
عدم امکان پرسش و پیگیری بعد از دوره آموزشی
ممکن است مطلب مهمی گفته نشود
محدودیت تعداد مخاطب
نتیجه گیری
منابع
 

پیوست ها

 • es-te-amoozesh-bozorgsalan-[www.prozhe.com].zip
  683.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تنش های خانوادگی‎

پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تنش های خانوادگی‎

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تنش های خانوادگی‎
قالب بندی : PDF


شرح مختصر : پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تنش های خانوادگی در بین زوجین شهر خلخال صورت گرفته است روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری آن تمام خانوارهای شهر خلخال که ۸۹۲۰ خانوار میباشد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. و روش تعیین حجم نمونه کوکران با حجم نمونه ۲۸۰ نفر انتخاب شده اند. داده ها به وسیله پرسشامه های محقق ساخته در قالب طیف لیکرت طراحی شد روایی آنها به صورت محتوای صوری و پایای آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری ضریب پیرسون، تحلیل عامل، تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تنش های خانوادگی با متغیر حمایت از خانواده های پدری، جامعه پذیری زوجین قبل از ازدواج، تجریه اختلاف در خانواده های پدری، محرومیت نسبی، تساهل و مدارا زوجین، دموکراتیک و یا مستبد بودن زوجین سنجیده شده است.

کلمات کلیدی: نارضایتی زناشویی، نظریه تفاوت های ادراکی، استرس های موقعیتی، تئوری گفتگو، تئوری رشد، رویکرد رفتاری و ناسازگاری ازدواج، قدرت اجتماعی از نظر هوستون، نشریه کشمکش، نشریه های نابرابری جنسیتی، شخصیت اقتدارگرا، نظریه فمنسیتی، مدارا کردن زوجین،
 

پیوست ها

 • pn-avamele-taneshe-khanevade-[www.prozhe.com].zip
  968.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
آثار منفی طلاق بر روی فرزندان

آثار منفی طلاق بر روی فرزندان

عنوان مقاله: آثار منفی طلاق بر روی فرزندان
قالب بندی : Word

شرح مختصر : طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در زندگی زناشویی طلاق یعنی از هم پاشیده شدن زندگی یا از بین رفتن تعادل در زندگی و پدیدار شدن رنج و عذاب برای فرزندان. تبعات طلاق منحصربه خانواده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می شود. امروز ما شاهد روند روبه رشد این معضل اجتماعی هستیم و خانواده که اصلی ترین نهاد اجتماعی است در معرض پیامدهای ناگوار پدیده طلاق قرار دارد. در این تحقیق سعی براین شده است نگاهی هرچند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد برخی از آسیب های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگو بپردازیم و با این امید که در آینده شاهد کاهش میزان طلاق و از هم پاشی کانون خانواده ها باشیم.
معضلات اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق و گسترش اضطراب در میان جوانان، این روزها مورد بحث رسانه های همگانی و موضوع بسیاری از همایش ها و سمینارها در سراسر کشور قرار گرفته و بسیاری از آنها حاوی آمارهای بسیار تکان دهنده ای است. بی تردید افزایش دامنه آفت های جامعه که باید دست اندرکاران امور تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی کشور را به تامل و چاره اندیشی اساسی وادارد، معلولی بیش نیست. برای تجهیز و مقابله با این پدیده های ناهنجار، ابتدا باید علل و ریشه های بروز این مساله مهم را شناسایی کنیم، در غیر این صورت هر راه حلی اگرچه با صرف هزینه های زیاد، بی تاثیر خواهد ماند. به این ترتیب، درخواست طلاق هنگامی صادر می شود که هرگونه امید و تلاش برای دستیابی به کانون گرم زندگی مشترک بی پاسخ می ماند و واقعیتهایی رخ می دهد که دستیابی به آرزوها را ناممکن می سازد و آنگاه تنها راه رهایی به جدایی ختم خواهد شد. اما روانشناسان معتقدند: زندگی مجموعه ای از افتادن ها و برخاستن ها، لذت ها و تلخکامی ها، خواب ها و بیداری های هدفدار است، این که تصور کنیم همه امور باید موافق میل و خواسته ما تحقق پذیرد، تصویری اشتباه است.
اصولاً خانواده ای را نمی توان سراغ گرفت که در آن به هیچ وجه اختلاف فکر و سلیقه وجود نداشته باشد، هر انسانی ذوق و سلیقه ای مخصوص به خود دارد. اما برای دستیابی به آرامش باید این ذوق و سلیقه را به هم نزدیک کرد، زیرا انسان ها تنها در سایه توافق ها می توانند در کنار هم زندگی کنند نه اختلاف ها. از سوی دیگر، در زندگی مشترک بی اعتنایی به پیمان زندگی، خودخواهی ها و تنگ نظری ها، بی حوصلگی و بی توجهی به سرنوشت یکدیگر، اختلاف در سلیقه ها، فزون طلبی ها، تنوع جویی ها، عدم رعایت وظایف فرد است که “طلاق” را می آفریند و این پایان مشکلات نیست، بلکه سرآغاز ویرانی است و معضلات جدید را به وجود می آورد.


فهرست :
چکیده
مقدمه
طلاق چیست؟
ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق
طلاق عاطفی
طلاق اقتصادی
طلاق قانونی
طلاق توافقی والدین
طلاق اجتماعی
طلاق روانی
بچه‌های طلاق، قربانیان ناسازگاری والدین
طلاق و خانواده های ایرانی
عوامل تهدید کننده پایداری خانواده
اختلاف فرهنگی و طبقاتی
دخالت دیگران
مسائل اقتصادی و مالی
هوسرانی و ازدواج مجدد
سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات
انتقام گیری و بهانه جویی
سلطه گری شوهر یا زن
آمار ها و اطلاعات موجود در رابطه با طلاق
بررسی وضعیت موجود طلاق
دیگر علل و عوامل مؤثر بر طلاق
عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق
عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق
عوامل ارتباطی بین طرفین
عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق
آثار و پیامدهای ناشی از طلاق
چالش ها، تهدیدها و عوامل تسهیل کننده طلاق
راهکارهای حقوقی
راهکارهای آموزشی ـ فرهنگی
راهکارهای اجرایی
سخن آخر
منابع
 

پیوست ها

 • asare-manfi-talagh-bar-farzandan-[www.prozhe.com].zip
  61.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
حقوق مدنی و خشونت علیه زن

حقوق مدنی و خشونت علیه زن

عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن
قالب بندی : PDF


شرح مختصر : قانون به معنای یک ضابطه ی کلی حاکم بر یک اجتماع است، خواه این اجتماع انسانی باشد و چه غیر آن. قانون به واسطه نظم باطنی که از آن انتظار می رود قادر است به اعضا و جوارح یک اجتماع تسلط بیابد و آن را در جهت خاص خود به پیش ببرد. اینکه گفته می شود ” انتظار می رود” به دلیل آنست که ممکن است احیانا یک قانون، مطلقا نظمی در پی نداشته و تا زمانی که جنبه ی حقوقی به خود نگرفته باشد صرفاً مدلول یک سری قراردادهای اعتباری انسانی باشد. لذا نمیتوان این انتظار را داشت که قوانین و نظامات اجتماعی که بصورت قراردادی ایجاد شده اند همیشه و همه جا نظم نسبتاً واقع گرایانه و قایل قبولی را در پی داشته باشند. با این مقدمات یک سوال کلی وجود خواهد داشت و آن اینکه: چرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات حاکم بر جوامع، شاهد بی نظمی هستیم؟ بی نظمی، حاصل عدم تعادل در یک مجموعه است. همانطور که در مکتب اخلاقی اسلام نیز به آن اشاره شده است مادامی که اعضا و یا ارزشهای یک مجموعه و جامعه بصورت منظم و یکپارچه ارتقاء بیابند، کمتر شاهد فساد، تباهی و بی نظمی خواهیم بود. لذا بی نظمی در پی خود موجب بروز انواع نقص ها، ناهنجاری ها و دیگر مسائل سوء می گردد. در جوامع انسانی، خشونت همیشه به عنوان یکی از نشانه های بارز بشمار رفته و می رود. جامعه از آن جهت که ماهیتاً از اجزای انسانی تشکیل شده و شیئی اعتباری محسوب می شود مثلاً اگر از هزار نفر سرباز – یک فوج تشکیل داده شود هر یک از سربازها یک جزء از این فوج به شمار می رود و خود فوج عبارت است از مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است.


فهرست :
مبحث اول
مبحث دوم
مبحث سوم
مبحث چهارم
مبحث پنجم
مبحث ششم
مبحث ششم
مبحث هفتم
مبحث هشتم
مبحث نهم
مبحث دهم
خشونت
خشونت در اجتماع
خشونت در خانواده
خشونت در محیط کار
نتیجه
 

پیوست ها

 • khoshoonat-aleyhe-zanan-[www.prozhe.com].zip
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تبیین جامعه شناختی طلاق‎

تبیین جامعه شناختی طلاق‎

عنوان مقاله : تبیین جامعه شناختی طلاق‎
قالب بندی : PDF


شرح مختصر : طلاق در جامعه تصویری ویژه دارد و این قاعده طبیعی تمامی پدیده های حیات انسان است. از یک جهت، مطالعه طلاق در زمره سخت ترین مطالعات اجتماعی است، زیرا با حریم خصوصی زندگی انسان ها سر و کار داشته و عواقب آن جزء پیچیده ترین ، کیفی ترین و ناپیدا ترین عوامل روانی و اجتماعی به شمار می آیند. از سوی دیگر، طلاق آفتی اجتماعی است و هیچ جامعه ای نمی تواند نسبت به آن بی توجه بماند، هر چند نمی توان تصور کرد که تمامی ارتباطات انسانی بر جای مانده و هرگز هیچ ارتباطی آسیب نبیند. اما جامعه باید در اندیشه کاستن از تعداد طلاق باشد. همچنانکه پیامبر اکرم می فرمایند: « أبغضُ الاشیاء عندی الطلاق». « مغبوض ترین امور نزد من طلاق است». طلاق از مهمترین پدیده های حیات انسانی است. این پدیده دارای ابعادی متعدد در جامعه انسانی است. همچنین، طلاق در زمره غم انگیز ترین پدیده های اجتماعی است و در جامعه آثاری شوم بر جای می گذارد می توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی ، انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون شناسایی طلاق صورت پذیر نیست. دیده طلاق، در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی مطرح است این امر ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، زیستی و … دارد که با پیچیده تر شدن زندگی امروز، سطح آن نیز شدت یافته است. علیرغم این که طلاق در گذشته نزد مردم، به عنوان یک امر مذموم و قبیح و در عین حال وحشت آور تلقی می شد، امروزه می بینیم که طلاق، ابزار رایجی شده است که به مدد آن، افراد خود را از وضعیت موجود رها می کنند، به طوری که نسل امروز ما نسبت به گذشته از پدیده طلاق، وحشت و اضطراب خاصی به خود راه نمی دهد و این امر در حال جا افتادن در جامعه است.
مطالعه علل طلاق که در روندهای طلاق منعکس است، نشان می دهد که در بسیاری از موارد، هر یک از علل، به تنهایی انگیزه طلاق نبوده و چه بسا بسیاری، خود معلول علل دیگر می باشند. مثلاً: نداشتن توافق اخلاقی، خود موضوع پیچیده و قابل توجهی است. این عامل را می توان ناشی از عوامل دیگر مانند اختلاف سطح سواد و فرهنگ زوجین با یکدیگر، عدم امکانات مالی، اختلاف سلیقه در مسائل مختلف و مانند آن دانست. علاوه بر آن، میتوان پذیرفت طلاق آنجا بیشتر رخ می دهد که روابط انسان ها دچار بحران شده باشند. در جامعه ای کوچک که روابط انسان ها، عمقی، پایدار و دارای امتداد تاریخی است به یقین طلاق کمتر رخ می دهد. باز آنجا که در حیات انسانی، لذت گرایی و سود اندیشی کمتر جای معنویت و انسانیت را گرفته باشد، طلاق کمتر پیش می آید. بدین ترتیب، با سالم سازی روابط انسانی، آموزش انسانی به انسان ها، می توان از میزان طلاق کاست. در این نوشتار به تبیین جامعه شناختی و ارائه نظریه های اجتماعی بروز طلاق در جامعه اشاره شده است.


فهرست :
چکیده
مقدمه
تعریف طلاق
ابعاد طلاق
زمینه های مسایل اجتماعی و فرهنگی
عوامل مؤثر در شکل گیری مسائل اجتماعی
تحلیل و تبیین جامعه شناختی طلاق
نتیجه گیری
فهرست منابع
 

پیوست ها

 • tabene-jameshenakhtiye-talagh-[www.prozhe.com].zip
  2.7 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پایان نامه : رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

پایان نامه : رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

عنوان پایان نامه : رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها
قالب بندی : PDF


شرح مختصر : این پژوهش از نوع رابطه ( همبستگی ) می باشد. در پژوهش ، پژوهشگر دسته ای از اطلاعات مربوط به سبک فرزند پروری والدین و سلامت عمومی فرزندانشان را در اختیار دارد ، این روش برای بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری والدین و سلامت روانی فرزندانشان می‌باشد . جامعه آماری این پژوهش والدین و فرزندان آنها در شهرستان دزفول و نمونه این تحقیق مشتمل بر ۱۰۰ نفر از والدین به همراه فرزندانشان در شهرستان دزفول است ، که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. ابزار اندازه‌گیری و انجام پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی دارای ۲۸ سؤال ۴ گزینه‌ای شامل گزینه های (اصلا، در حدمعمول، بیش از حد معمول، به مراتب بیشتر از حد معمول) می‌باشد. این پرسشنامه دارای ۴ خرده مقیاس شامل: علائم جسمی( سؤالات ۱-۷)، آزمون اضطراب و بی خوابی( سؤالات ۸-۱۴)، اختلال کارکرد اجتماعی( سؤالات ۱۵-۲۱) و آزمون افسردگی( سؤالات ۲۲-۲۸) همچنین پرسشنامه سبک فرزند پروری دیانابارمیند(۱۹۷۲) دارای ۳۰ سؤال ۵ گرینه‌ای شامل گزینه های ((کاملاً موافقم، موافقم، نسبتاً موافقم ، مخالفم ،کاملاً مخالفم) هم مورد استفاده قرار گرفته است . در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ مقدار پرسشنامه سلامت عمومی برابر ۸۰/۰ ، پرسشنامه سبک فرزندپروری برابر ۷۲/۰ شده است و چون از مقدار ۷/۰ بیشتر است پس می‌توان ادامه تحقیق را با نمونه بیشتری از جامعه با نتایح لازم مطلوب دانست . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش این است که بین سبک فرزندپروی مستبدانه و سلامت عمومی به طور کلی رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. یعنی نتیجه می‌گیریم که سبک فرزند پروری مستبدانه با عدم سلامت عمومی رابطه دارد. پس فرضیه اصلی پژوهش بین سبک فرزند پروری مستبدانه و سلامت عمومی رابطه ی منفی معنادار وجود داردو تأیید می‌شود .

کلمات کلیدی : خودکشی در ایران، پژوهش خودکشی، فرزند پروری، سبک فرزند آوری، رفتار مستبدانه، سلامت عمومی، سلامت خانواده، ازمون اضطراب و بی خوابی، اختلال کارکرد اجتماعی، آزمون افسردگی، روش آلفای کرونباخ، روشهای آماری، پایان نامه جامعه شناسی، پژوهش خانوادگی، روابط اعضای خانواده، پایان نامه پژوهشی ،
 

پیوست ها

 • pn-farzandavari-khokoshi-[www.prozhe.com].zip
  3.4 مگایابت · بازدیدها: 0

hadi1525

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کتاب روانشناسی اخلاق

کتاب روانشناسی اخلاق

نام نویسنده:ژ. آ. ه‍دف‍ی‍ل‍د
مترجم:علی پریور
زبان:پارسی
تعداد صفحه:376
قالب:PDF
حجم:2.78 MB


:::: توضیحات :

در حدود چهل سال قبل که کتاب روانشناسی و اخلاق نگاشته شد عموم مردم تصور می کردند روان شناسی جدید با مبانی مذهب و اخلاق مغایرت دارد . همانطور که یک قرن قبل تئوری تکامل سبب بر انگیختن فریاد معتقدین به مذهب شده بود . هدف واقعی من در نگاشتن این کتاب اگر چه بوضوح روشن نشده این بوده است که به توده مردم نشان دهم که اصول روانشناسی جدید با اخلاق مغایرت ندارد . بلکه در حقیقت اگر خوب دقت شود کاملا با اصول آن تطبیق می کند .

فهرست مطالب

فصل اول :
فصل دوم : عوامل ارثی و محیطی که روی خصال آدمی اثر دارد
فصل سوم : احساسات ، تمایلات ، عقده ها
فصل چهارم : عقده ها
فصل پنجم : عقده ها و روش زندگی
فصل ششم : بیماری عصبی
فصل هفتم : تخیل ، پندار
فصل هشتم : قانون کمال
فصل نهم : اراده
فصل یازدهم : آزادی اراده
فصل دوازدهم : خواسته ها
فصل سیزدهم : شخصیت و شاد کامی
فصل پنجم : بی بند و باری یا افسار گسیختگی و شخصیت
فصل پانزدهم : بیولوژی و اخلاق
فصل شانزدهم : رشد روانی و تشخیص
فصل هفدهم : اخلاق فردی و اجتماعی
فصل هجدهم : وجدان فردی و اجتماعی
فصل نوزدهم : اخلاق جدید
فصل بیستم : اعمال زشت
فصل بیست و یکم : نورز چیست
فصل بیست و دوم : داروها – راه درمان
فصل بیست و سوم : درمان
فصل بیست و چهارم : اجتماع مجدد
فصل بیست و پنجم : تصعید
فصل بیست و ششم : علل خود پرستی و نوع دوستی
فصل بیست و هفتم : خود را بشناس
http://vatanpdf.com/index.php?dl_co...nasi/Ravanshenasi_VA_Akhlagh_Vatanpdf.com.pdf
 

hadi1525

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کتاب روانشناسی اجتماعی

کتاب روانشناسی اجتماعی:::: توضیحات :

روانشناسی اجتماعی ، مطالعه ی علمی روش هایی است که طبق آنها افکار ، احساسات و رفتارهای مردم تحت تاثیر حضور واقعی یا خیالی دیگران قرار گیرند .

فهرست مطالب

فصل اول – روانشناسی اجتماعی چیست ؟
فصل دوم – همرنگی با جماعت
فصل سوم – ارتباط جمعی ، تبلیغات و متقاعدسازی
فصل چهارم – شناخت اجتماعی
فصل پنجم – توجیه خود
فصل ششم – پرخاشگری انسان
فصل هفتم – پیشداوری
فصل هشتم – دوست داشتن و حساسیت بین فردی
فصل نهم – روانشناسی اجتماعی به عنوان یک علمش


http://vatanpdf.com/index.php?dl_co...shenasi/Ravanshenasi_Ejtemai_pdf-book.net.zip
 

hadi1525

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کتاب روانشناسی توده ها

کتاب روانشناسی توده ها
:::: توضیحات :

در سراسر گیتی هیچ اثر تخصصی دیگری به اندازه این کتاب روانشناسی توده ها معروف و پر آوازه نیست و بسیار کمیاب نیز می باشد، انسان در هرجا که امروزه به روانشناسی جامعه می پردازد و یا در پی جستجوی زمینه های پنهان روانی و قوانین غالبا معما گونه رفتار آدمی در بطن جامعه بر ی آید هنوز این اثر را می خواند واز آن نقل می کند …

پدید آمدن جنبش های توده ای بزرگ ، که خود طی چندین ده سال اخیر شاهد و قربانی آنها بوده ایم ، توده ای شدن فزاینده زندگی اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی باعث شده اند که ما امروزه از پرسش زیر به مراتب شدیدتر از انسان های اوایل قرن حاضر به تکان آییم .
پرسش این است که هرفرد چگونه جزیی از یک توده ی از لحاظ تشکیلاتی و روانی کم و بیش متحد الشکل می شود وچه عاملی باعث می شود تا وی به کاری دست بزند و یا از انجام عملی خودداری ورزد ؟


در هرجا که امروزه به روانشناسی جامعه میپرداند و یا در پی جستجوی زمینه های پنهان روانی و قوانین توده وار رفتار آدمی بر می آیند هنوز این اثر گوستا لوبون جامعه شناس مورخ و پزشک ضدسوسیالیسم فرانسوی را می خوانند واز آن نقل می کنند ..کتاب مورد علاقه آدولف هیلتر.

شایان ذکر است مفهوم توده نخستین بار با چاپ همین کتاب، یعنی روان‌شناسی توده‌ها اثر گوستاولوبون مشهور گردید.


http://vatanpdf.com/index.php?dl_co...shenasi/RavanShenasi_Toodeha_pdf-book.net.zip
 

hadi1525

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کتاب روانشناسی عمومی

کتاب روانشناسی عمومی:::: توضیحات :

روانشناسی ، یکی از علمی ترین دانش های انسانی و زیر بنای دانش های اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی ، حقوقی و حتی دینی و خداشناسی به شمار می رود . این علم ، امروزه در بیشتر کشورهای صنعتی و پیشرفته و مردم سالار جهان مورد توجه قرار گرفته است . زیرا تا زمانی که انسان به رمز و راز روابط و شناخت یکدیگر پی نبرد ، نمی تواند به حل مسایل موجود و برقراری همکاری و هم دلی توفیق یابد . روانشناسی و شاخه های متنوع آن ، به علوم گوناگون مرتبط با رفتار آدمی کمک کرده ، همچنان که شناخت علت های رفتار ، سبب افزایش میزان بهره وری از نیروهای متنوع ذهنی انسان شده است . این امر ، توسعه بخش های صنعت ، خدمات و غیره را فراهم آورده است . روانشناسی با توجه به نیازها و ویژگی های کودکان و دیگر افراد جامعه ، برای رشد استعداد ها و بالندگی آنان جریان یادگیری و چگونگی هوش را به معلمان و مربیان آموزش داده و با شناخت عوامل ناراحت کننده ، از آلام دردمندان و رنجوران کاسته است . امروزه روانشناسی در مدارس ، پژوهشگاه و دیگر مجامعه علمی ، اجتماعی ، سیاسی ، دینی ، صنعتی ، درمانی ، جنگی به ویژه در روابط افراد خانواده ، نقش تعیین کننده و کاربردی دارد .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات روانشناسی
فصل دوم : اساس زیستی رفتار
فصل سوم : احساس و ادراک
فصل چهارم : یادگیری
فصل پنجم : انگیزه و هیجان
فصل ششم : شخصیت
فصل هفتم : هوش


http://vatanpdf.com/index.php?dl_co...abe_darsi/Ravanshenasi_Omomi_Vatanpdf.com.pdf
 

hadi1525

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کتاب روانشناسی تربیتی

کتاب روانشناسی تربیتینام نویسنده:یوسف کریمی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:46
قالب:PDF
حجم:511 KB


:::: توضیحات :

روانشناسی را علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی تعریف کرده اند و تربیت را فراهم کردن امکانات برای شکوفایی استعدادهای بالقوه انسان تعریف کرده اند . در اینجا با روان شناسی تربیتی رو به رو هستیم . یعنی دریاچه ای که از پیوستن دور رودخانه روان شناسی و تعلیم و تربیت حاصل شده است . بخشی از این دریاچه که به روان شناسی مربوط می شود ، شامل یادگیری است ، یعنی اینکه چگونه رفتار موجود زنده بر اثر تجربه تغییر پیدا میکند . همه تلاش نظام آموزشی ، مدارس ، و معلمان این است که شاگردان مدرسه ، مطالب درسی را یاد بگیرند ، اخلاق اجتماعی را بیاموزند ، مهارتهای لازم را به عنوان یک شهروند مفید ، کار آمد ، و سعادتمند کسب کنند .

بخش دیگر این دریاچه که به تعلیم و تربیت مربوط است ، توجه خود را بر چگونگی انتقال مطالب درسی ، اخلاق اجتماعی و مهارتهای لازم برای زندگی و فراهم کردن زمینه مناسب برای رشد شکوفایی استعداد ها و تواناییهای شاگردان متمرکز کرده است . این بخش شامل : روشهای آموزش است . بنابراین در حوزه روانشناسی تربیتی به مسائل یادگیری و آموزش یا چگونه یاد گرفتن و چگونه یاد دادن می پردازند .


http://vatanpdf.com/index.php?dl_co...enasi/Ravanshenasi_Tarbiyati_VatanPdf.com.pdf
 

hadi1525

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کتاب تحلیل رفتار متقابل در روانشناسی

کتاب تحلیل رفتار متقابل در روانشناسی
:::: توضیحات :

دانلود کتاب تحلیل رفتار متقابل در روانشناسی – تحلیل رفتار متقابل (transactional analysis) نظریه روانشناسی اجتماعی است که توسط اریک برن روان‌پزشک کانادایی به وجود آمده. در چهار دهه گذشته نظریه اریک برن راه‌های تازه‌ای را در زمینه روان درمانی مشاوره و تحصیل به وجود آورده است.
تحلیل رفتار متقابل یک تئوری روان‌شناسی است که توسط دکتر اریک برن در سال 1950 میلادی ارایه گردید و به لحاظ کاربرد آن در حل مشکلات احساسی و رفتاری، مورد قبول جامعه روان‌شناسی قرار گرفته و تدریجاً در زمینه‌های مشاوره، روان‌کاوی، گروه درمانی، مدیریت، جامعه‌شناسی، توسعه سازمانی و آموزش، نظریه‌های جدیدی ارایه نموده و گسترش پیدا کرده است. ابهام و پیچیدگی در مفاهیم، تخصصی بودن و زمان طولانی درمان در دیگر روش‌های روان درمانی باعث شد تا تحلیل رفتار متقابل با مفاهیم اساسی و واژه‌های ساده سریعاً جایگزین روش‌های روان درمانی قدیمی گردید. به همین جهت تحلیل رفتار متقابل عمومیت یافته و هر جا که انسان‌ها حضور داشته و با یکدیگر ایجاد رابطه می‌نمودند کاربرد عملی پیدا کرد و ابزاری برای تغییر و حل مشکلات قرارگرفت. تحلیل رفتار یک مکتب علمی کاربردی می‌باشد که در آن از به کار بردن مفاهیم پیچیده اجتناب شده است و نظریات آن به صورتی مطرح شده‌اند که به راحتی می‌توان آنها را مشاهده و تجربه نمود.
“من خوبم تو خوبی”شاید معروفترین عبارتی است که هدف تحلیل رفتار متقابل را نشان میدهد: یک جایگاهی به وجود بیاید تا ارزش تک تک انسان‌ها را بشناسد.تحلیل رفتار متقابل انسان‌ها را اساسا خوب به حساب می آورد و قابل تغییر و رشد و رفتار سالم.
رفتارهای متقابل به تبادل‌های اطلاعات بین انسان‌ها گفته می شود.تحلیل گران رفتارهای متقابل این توانایی را دارند که تشخیص دهند که انسان با کدام ایگو استیت رفتار می‌کند و رفتارهای بعدی او را پیش بینی کند و با مداخله کردن باعث بهبود کیفیت و موثر تر شدن ارتباط شوند.http://vatanpdf.com/index.php?dl_co...i/TransaCtional_Analysis_in_Psychoth_rapy.zip
 

hadi1525

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کتاب روانشناسی رشد

کتاب روانشناسی رشد


نام نویسنده:دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
زبان:پارسی
قالب:EXE
حجم:58 MB


:::: توضیحات :

کتابی که از نظر می گذرد ، حاصل تلاش گروه روانشناسی (2) دفتر همکاری خوزه و دانشگاه می باشد. در این کتاب سعی شده است تا ضمن تبیین مبانی و مباحث کلیدی روانشناسی رشد ، به مفاهیم اسلامی در این زمینه اشاره شود . دلیل انتخاب روانشناسی رشد به دنبال تالیف مکتبهای روانشناسی و نقد آن که توسط گروه روانشناسی (1) به رشته تحریر در آمده است ، اختصاص یافتن واحدهای زیادی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های روانشناسی و علوم ترتیبی ، به روانشناسی رشد و احساس خلا در کتابهای دانشگاهی در این زمینه ، و همچنین وجود زمینه های مناسب در منابع اسلامی راجع به مفاهیم روانشناسی رشد می باشد ، تا ضمن ارایه دیدگاه های جدید غربی ، دیدگاههای اسلامی نیز مورد توجه قرار گیرد

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی و روان‌شناسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «روان‌شناسی رشد» تدوین شده است.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: پیش درآمد

فصل اول: تاریخچه روان‌شناسی رشد
فصل دوم: مبادی روان‌شناسی رشد
فصل سوم: اصول رشد
فصل چهارم: روشهای تحقیق در روان‌شناسی رشد


بخش دوم: عوامل مؤثر در رشد

فصل پنجم: پایه‌های زیستی رشد
فصل ششم: پایه‌های محیطی رشد
فصل هفتم: تعامل وراثت و محیط
فصل هشتم: پایه‌های ارادی رشد


بخش سوم: رشد پیش‌زادی و نوزادی

فصل نهم: رشد پیش‌زادی
فصل دهم: رشد نوزادی


بخش چهارم: رشد بدنی و حرکتی

فصل یازدهم: رشد بدنی
فصل دوازدهم: رشد حرکتی


بخش پنجم: رشد هیجانی

فصل سیزدهم: کلیات رشد هیجانی
فصل چهاردهم: رشد انواع هیجانها
http://vatanpdf.com/index.php?dl_co...iverbooks/Ravanshenasi_Roshd_VatanPdf.com.zip
 

Similar threads

بالا