معرفی رشته روانشناسی کار

ofakur

عضو جدید
کاربر ممتاز

گروه مشاورین روانشناسی صنعتی
امروزه ثابت شده است که بدون توجه به جنبه روانی مسائل , نمیتوان در حل صحیح و منطقی آنها توفیق یافت. اهمیت بعد روانی مسائل مختلف موجود در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و صنعتی و بهداشتی , غیر قابل انکار است . بنابراین لازمست که فرهنگ تربیت و استخدام کارشناسان روانشناسی کار و روانشناسی صنعتی را در کشور نهادینه کنیم تا به این وسیله بتوانیم از کشور های مترقی عقب نمانیم و به اندازه زحمتی که میکشیم , نتیجه هم بگیریم . برای رسیدن به اجماع نظرات متخصصین در این زمینه و جمع بندی و تدوین نقطه نظر های شما در قالب اصول و فنون و قواعد این موضوع , تشکیل گروه متخصصین روانشناسی کار را پیشنهاد مینمایم.

محور کار و فعالیت های گروه روانشناسان کار شامل:
1- توجه به نحوه سازماندهی کار و نحوه گزینش و استفاده از منابع انسانی
2- مطالعه رفتار و اندازه گیری آن .
3- بدست آوردن اطلاعات قابل مشاهده
4- مشاهده روابط بین رویداد های محیط ( محرکها ) و رفتار ناشی از آنها ( پاسخها )
5- تشریح رفتار انسان در محیط کار
6- کمک به ایجاد انطباق بین توانائیهای مورد نیاز موسسه و مهارتها و شناختهای فرد , که اساس عملکرد فرد و سازمان را تشکیل میدهد.
7- تعریف مناسبترین الگو های سازمانی برای سازماندهی بهترکار و استفاده بهینه از منابع انسانی.
8- غنی کردن کارفرمایان و کارگران و منطقی نمودن تقسیم کار ها و مدیریت اداری .
9- برنامه ریزی منطقی , استاندارد سازی و تحلیلی فعالیتها و ارائه راهکار های مناسب برای توسعه .
10- مطالعه رفتار های افراد , گروهها و انگیزشهای آنها .
11- بررسی رفتار و ادراکات انسان و گروهها و تفاوتهای فردی و ارتباط و خلاقیت در محیط و سنجش توانائیهای انسانی
12- مطالعه در حوزه شرایط محیط کار از نظر متغیر های فیزیکی .
13- تسلط کامل بر دانش مکتبهای فکری در روانشناسی کار نظیر : ساخت گرایی , رفتارگرائی , روانکاوی , انسان گرایی و شناخت گرایی .
14- کمک به پیاده سازی هر چه بهتر الگو های اداری نظیر گروههای فنی , تجاری , مالی , ایمنی , حسابداری و اداری .
 

ofakur

عضو جدید
کاربر ممتاز
هدف اصلی روانشناس كار نیز مطالعه و كاربرد آن دسته از اصول و یافته‌های علمروانشناسی است كه در رابطه بین انسان و كار او اثر می‌گذارد.
تعریف كار:
آدام اسمیت معتقداست كه سعادت و ثروت هر ملت، بسته به نیروی كار مردم آن است. هانری میلر می‌گوید: كار و زندگی، لازم و ملزوم‌اند؛ كار كن برای زندگی و زندگی كن برای كار. هنری فوردمعتقد است شخصی كه از كار می‌گریزد، از زندگی می‌گریزد. اسكار وایلر نیز گفته استكه هرچه كار سخت باشد، بیكاری از آن سخت‌تر است
تعریف روانشناسی كار:
در تعریف روانشناسی كار می‌توان گفت،‌رشته‌ای از روانشناسی كه در آن رفتار آدمی در رابطه با كار مورد مطالعه قرارمی‌گیرد. هدف اصلی روانشناس كار نیز مطالعه و كاربرد آن دسته از اصول و یافته‌هایعلم روانشناسی است كه در رابطه بین انسان و كار او اثر می‌گذارد.
بنابراین،می‌توانیم قلمرو روانشناسی كار را به عنوان مطالعه رفتار آدمی در آن جنبه از حیاتبدانیم كه:
با « كار» پیوندی تنگاتنگ دارد و رفتار آدمی را در رابطه با آن تحتمطالعه و بررسی قرار می‌دهد.
برای به حداقل رسانیدن این مشكلات انسانی در كار،از قوانین و یافته‌های روانشناسی استفاده می‌كند.
در روانشناسی كار كوشش اصلی روانشناس آن است كه:
ـ هر سازمان تولیدی یا خدماتی به تولید آن دسته از كالاها وخدمات بپردازد كه اولاً، نیازهای «معقول» آدمی را تأمین كند و ثانیاً، در این راه،رفاه جسمی و ارزش‌های شخصی و انسانی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
ـ كارایی وخاصه اثربخشی فعالیت كاركنان سازمان‌ها در تولید و توزیع كالاها و خدمات، افزایشیابد.
ـ شرایطی فراهم شود تا كاركنان سازمان‌ها، با اعتقاد و علاقه به فعالیتبپردازند.
ـ ارزش‌های شخصی و انسانی كاركنان سازمان‌ها هم چنان محفوظ باقیبماند و موجباتی فراهم گردد كه ایمنی كاركنان در زمینه سلامت جسمی و روانی، تأمینشود.
ـ بهداشت روانی كاركنان سازمان‌ها با تمام ابعاد آن تأمین شود و رشد وبالندگی شخصیت آنان همراه با افزایش كارایی و اثربخشی فعالیت‌شان، مورد‌نظر قرارگیرد.
ـ مسایل انسانی در محیط كار حل شود و اگر بخواهیم واقع بینانه‌تر بیانكنیم، «مسایل و مشكلات انسانی در محیط كار، به حداقل برسد و … ».
تعریف روانشناسی صنعتی:
در تعریف روانشناسیصنعتی (كه اكنون دیگر از این اصطلاح استفاده نمی‌شود) آمده است: مطالعه رفتار آدمیدر جنبه‌هایی از حیات كه به كار مربوط است و بهره‌گیری از دانش حاصل از رفتار آدمیجهت به حداقل رسانیدن مشكلات وی در كار.
تعریفروانشناسی صنعتی سازمانی:
این رشته روانشناسی را چنین تعریفكرده است: كاربرد اصول روانشناسی در محل كار و مطالعه عواملی كه در سازمان‌ها بركاركنان اثر می‌گذارد. به اعتقاد اسپكتور، روانشناسی صنعتی و سازمانی، یعنی یافتناصول علمی و به كارگیری آن در محل كار.
كاربردهای كنونی روانشناسی در محیط كار
امروزه در كاربردروانشناسی كار به پدیده‌هایی نظیر «تفاوت‌های فردی»، «ساختار سازمانی»، «پاداش ودستمزد» «ساختار گروهی در سازمان»، «نظام تنبیه و تشویق»، «طراحی وسایل كار»، «شرایط كار»، «انگیزش كاركنان» و نظایر آن توجه می‌شود و قابل پیش‌بینی است كه درآینده نیز توجه روانشناس كار یا روانشناسی صنعتی و سازمانی به جای «عوامل منفرد»،به «عمل متقابل رفتار آدمی» و عوامل دیگری نظیر سازمان، شرایط كار، بهره‌وری،آدمك‌های مصنوعی و… معطوف شود.
هدف اصلی روانشناس كار نیز مطالعه و كاربرد آن دسته از اصول و یافته‌های علمروانشناسی است كه در رابطه بین انسان و كار او اثر می‌گذارد.
تعریف كار:
آدام اسمیت معتقداست كه سعادت و ثروت هر ملت، بسته به نیروی كار مردم آن است. هانری میلر می‌گوید: كار و زندگی، لازم و ملزوم‌اند؛ كار كن برای زندگی و زندگی كن برای كار. هنری فوردمعتقد است شخصی كه از كار می‌گریزد، از زندگی می‌گریزد. اسكار وایلر نیز گفته استكه هرچه كار سخت باشد، بیكاری از آن سخت‌تر است
تعریف روانشناسی كار:
در تعریف روانشناسی كار می‌توان گفت،‌رشته‌ای از روانشناسی كه در آن رفتار آدمی در رابطه با كار مورد مطالعه قرارمی‌گیرد. هدف اصلی روانشناس كار نیز مطالعه و كاربرد آن دسته از اصول و یافته‌هایعلم روانشناسی است كه در رابطه بین انسان و كار او اثر می‌گذارد.
بنابراین،می‌توانیم قلمرو روانشناسی كار را به عنوان مطالعه رفتار آدمی در آن جنبه از حیاتبدانیم كه:
با « كار» پیوندی تنگاتنگ دارد و رفتار آدمی را در رابطه با آن تحتمطالعه و بررسی قرار می‌دهد.
برای به حداقل رسانیدن این مشكلات انسانی در كار،از قوانین و یافته‌های روانشناسی استفاده می‌كند.
در روانشناسی كار كوشش اصلی روانشناس آن است كه:
ـ هر سازمان تولیدی یا خدماتی به تولید آن دسته از كالاها وخدمات بپردازد كه اولاً، نیازهای «معقول» آدمی را تأمین كند و ثانیاً، در این راه،رفاه جسمی و ارزش‌های شخصی و انسانی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
ـ كارایی وخاصه اثربخشی فعالیت كاركنان سازمان‌ها در تولید و توزیع كالاها و خدمات، افزایشیابد.
ـ شرایطی فراهم شود تا كاركنان سازمان‌ها، با اعتقاد و علاقه به فعالیتبپردازند.
ـ ارزش‌های شخصی و انسانی كاركنان سازمان‌ها هم چنان محفوظ باقیبماند و موجباتی فراهم گردد كه ایمنی كاركنان در زمینه سلامت جسمی و روانی، تأمینشود.
ـ بهداشت روانی كاركنان سازمان‌ها با تمام ابعاد آن تأمین شود و رشد وبالندگی شخصیت آنان همراه با افزایش كارایی و اثربخشی فعالیت‌شان، مورد‌نظر قرارگیرد.
ـ مسایل انسانی در محیط كار حل شود و اگر بخواهیم واقع بینانه‌تر بیانكنیم، «مسایل و مشكلات انسانی در محیط كار، به حداقل برسد و … ».
تعریف روانشناسی صنعتی:
در تعریف روانشناسیصنعتی (كه اكنون دیگر از این اصطلاح استفاده نمی‌شود) آمده است: مطالعه رفتار آدمیدر جنبه‌هایی از حیات كه به كار مربوط است و بهره‌گیری از دانش حاصل از رفتار آدمیجهت به حداقل رسانیدن مشكلات وی در كار.
تعریفروانشناسی صنعتی سازمانی:
این رشته روانشناسی را چنین تعریفكرده است: كاربرد اصول روانشناسی در محل كار و مطالعه عواملی كه در سازمان‌ها بركاركنان اثر می‌گذارد. به اعتقاد اسپكتور، روانشناسی صنعتی و سازمانی، یعنی یافتناصول علمی و به كارگیری آن در محل كار.
كاربردهای كنونی روانشناسی در محیط كار
امروزه در كاربردروانشناسی كار به پدیده‌هایی نظیر «تفاوت‌های فردی»، «ساختار سازمانی»، «پاداش ودستمزد» «ساختار گروهی در سازمان»، «نظام تنبیه و تشویق»، «طراحی وسایل كار»، «شرایط كار»، «انگیزش كاركنان» و نظایر آن توجه می‌شود و قابل پیش‌بینی است كه درآینده نیز توجه روانشناس كار یا روانشناسی صنعتی و سازمانی به جای «عوامل منفرد»،به «عمل متقابل رفتار آدمی» و عوامل دیگری نظیر سازمان، شرایط كار، بهره‌وری،آدمك‌های مصنوعی و… معطوف شود.
 

Similar threads

بالا