مهديه 1:حركت به سمت ظهور

nafis...

مدیر بازنشسته
به نام خداوند خالق زیباییها

با استعانت از خدای مهربون و مدد آقا شروع میکنیم ختم سی و یک ام قرآن مجید رو در هفته سی و یک ام.

از همه التماس دعا دارم واسه سلامتی و ظهور مولامون، سلامتی رهبرمون، سلامتی والدین دوستان خوبمون، برآورده شدن حوایج همه.

--------------------------------------------------------

حزب 1 .... ( سوره حمد الی 43 سوره بقره) ......مهندکس
حزب2 .....(44 بقره الی 74 بقره )
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره )
حزب 4 .....(106 بقره الی 141 بقره)
حزب 5 .......(142 بقره الی 176 بقره)
حزب 6 .......(177 بقره الی 202 بقره)
حرب 7 ........(203 بقره الی 232 بقره(
حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره )
حزب9 ..........(253 بقره الی 271 بقره)...........
Ehsan_M
حزب 10 .......(272 بقره الی 14 آل عمران)..........
Ehsan_M
حزب 11 .......(15 آل عمران الی 51 آل عمران)............
Ehsan_M
حزب 12 .......(52 آل عمران الی 92 آل عمران)............
Ehsan_M
حزب 13 ........93 آل عمران الی 132 آل عمران)
جزب14 ........133 آل عمران الی 170 آل عمران)
حزب 15 .......171 آل عمران الی آخر آل عمران )
حزب16 ........(1 نساء الی 23 نساء )..........
دانشجوي كامپيوتر
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)
حزب 20 ......114 نساء الی 147 نساء).......
نی نی باسگاه
حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)

حزب 22 ......1 مائده الی 26 مائده )
حزب 23 ......27 مائده الی 50 مائده)
حزب24 ........51 مائده الی 81 مائده)
حزب25 ........82 مائده الی 108 مائده)
حزب26 .......109 مائده الی 35 انعام )
حزب27 .......36 انعام الی 73 انعام)
حزب28 .......74 انعام الی 110 انعام)
حزب29 .......111 انعام الی 140 انعام )
حزب30 ........141 انعام الی آخر انعام)
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف )
حزب 32 .......47 اعراف الی 87 اعراف)
حزب 33 ......88 اعراف الی 141 اعراف)
حزب 34 ......142 اعراف الی 170 اعراف)
حزب 35...... 171 اعراف الی آخر اعراف)
حزب 36 .......1 انفال الی 40 انفال)
حزب37 .......41 انفال الی آخر انفال)
حزب38 .......(1 توبه الی 33 توبه)
حزب39 ......34( توبه الی 59 توبه)
حزب 40 .....(60 توبه الی 92 توبه)
حزب41 ......93 توبه الی 121 توبه)
حزب 42 .....122 توبه الی 25 يونس)
حزب 43 ......26 يونس الی 70 يونس)
حزب 44...... 71 يونس الی 5 هود )
حزب45 .......6 هود الی 40 هود)
حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 47 .....84 هود الی 6 يوسف).......................
eng shimi
حزب 48 .....7 يوسف الی 52 يوسف)...................
eng shimi
حزب49 ......(53 يوسف الی 100 يوسف)..............
eng shimi
حزب 50 .....101 يوسف الی 18 رعد)....................
eng shimi
حزب 51 .....19 رعد الی 9 ابراهيم).....................
eng shimi
حزب52 ......10( ابراهيم الی آخر ابراهيم).............
eng shimi
حزب 53 ......1 حجر الی آخر حج)........................
eng shimi
حزب54 .....1 نحل الی 50 نحل)..........
eng shimi
حزب55 ......51 نحل الی 89 نحل)..............
eng shimi
حزب 56 .....90 نحل الی آخر نحل).............
eng shimi
حزب57 ......1 اسرا الی 50 اسرا).............
eng shimi
حزب 58 ......51 اسرا الی 98 اسرا )..........
eng shimi
حزب59 .......99 اسرا الی 31 کهف)...........
eng shimi
حزب 60 ......32 کهف الی 74 کهف).............
eng shimi
حزب61 .......75 کهف الی 21 مريم )...........
eng shimi
حزب 62 ......22 مريم الی آخر مريم)................
eng shimi
حزب 63 .....1 طه الی 82 طه)........
7855935
حزب 64 .....83طه الی آخر طه)......
7855935
حزب65 ......1 انبيا الی 50 انبيا)
حزب 66 .....51 انبيا الی آخر انبيا)
حزب 67 ......1 حج الی 37 حج ).............
حلما68
حزب68 ......38 حج الی آخر حج)..............
حلما68
حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب71 ......21 نور الی 52 نور)...............
boloorchian67
حزب72....... 53 نور الی 22 فرقان).........
boloorchian67
حزب 73 ......21 فرقان الی آخر شعرا).....
boloorchian67
حزب 74 ......1 شعرا الی 110 شعرا )....
boloorchian67
حزب75 ......111 شعرا الی آخر شعرا)........
boloorchian67
حزب76 .......1 نمل الی 55 نمل)..............
boloorchian67
حزب77 .......56 نمل الی 11 قصص)..............
ro0zhin
حزب 78 ......12 قصص الی 50 قصص)...........
ro0zhin
حزب79....... 51 قصص الی آخر قصص )...........
mani24
حزب80 .......1 عنکبوت الی 45 عنکبوت)...........
mani24
حزب81 .......46 عنکبوت الی 30 روم ).............
mani24
حزب82 .......31 روم الی 21 لقمان)...................
mani24
حزب83 .......(22 لقمان الی آخر احزاب.).............
mani24
حزب84 .......1 احزاب الی 30 احزاب)..........
901010
حزب85 .......31 احزاب الی 54 احزاب).........
901010
حزب86 .......55 احزاب الی 23 سبا).........
901010
حزب87 .......24 سبا الی 14 فاطر)..........
901010
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس (
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات(
حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات(
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص (
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر (
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر(
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر (
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت(
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت(
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا (
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف (
حزب99 ........24 زخرف الی 16 دخان (
حزب100 ......17 دخان الی آخر جاثیه (
حزب101 ......1 احقاف الی 9 محمد).............
mary69
حزب 102 .....10 محمد الی 17 فتح)..........
mary69
حزب103 ......18 فتح الی 13 حجرات)............dordoone
حزب 104 .....14 حجرات الی 30 ذاريات )..........dordoone
حزب105 ......31 ذاريات الی 25 نجم )..............dordoone
خزب106 ......26 نجم الی آخر قمر).............nafis.68
حزب107 ......1 رحمان الی 74 واقعه )............
eng shimi
حزب 108 .....75 واقعه الی آخر حدید)............
eng shimi
حزب 109 .....1 مجادله الی 10 حشر)...........
mani24
حزب 110 .....11 حشر الی آخر صف)............
mani24
حزب 111 ......1 جمعه الی آخر تغابن )..........
mani24
حزب 112 ......1 طلاق الی آخر تحریم)...........
mani24
حزب113 .......1 ملک الی آخر قلم )...............
mani24
حزب 114 ......(1 حاقه الی آخر نوح)..............
mani24
حزب 115 ......1 جن الی آخر مدثر)................
mani24
حزب 116 .....1 قيامت الی آخر مرسلات).......
mani24
حزب117 ......(1 نبا الی آخر تکویر )................
F A R Z A N E
حزب 118 .....(1 انفطار الی آخر طارق )............
F A R Z A N E
حزب 119 .....(1 اعلي الی آخر ضحی)............
F A R Z A N E
حزب120 .....(1 شرح الی آخر ناس)................
F A R Z A N E و sheitonak

----------------------------------------------
:gol:صلوات های هدیه شده:gol:

1000 گل صلوات ..................mani24
 
آخرین ویرایش:

nafis...

مدیر بازنشسته
به نام خداوند خالق زیباییها

با استعانت از خدای مهربون و مدد آقا شروع میکنیم ختم سی و یک ام قرآن مجید رو در هفته سی و یک ام.

از همه التماس دعا دارم واسه سلامتی و ظهور مولامون، سلامتی رهبرمون، سلامتی والدین دوستان خوبمون، برآورده شدن حوایج همه.

--------------------------------------------------------

حزب 1 .... ( سوره حمد الی 43 سوره بقره) ......مهندکس
حزب2 .....(44 بقره الی 74 بقره )
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره )
حزب 4 .....(106 بقره الی 141 بقره)
حزب 5 .......(142 بقره الی 176 بقره)
حزب 6 .......(177 بقره الی 202 بقره)
حرب 7 ........(203 بقره الی 232 بقره(
حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره )
حزب9 ..........(253 بقره الی 271 بقره)...........
Ehsan_M
حزب 10 .......(272 بقره الی 14 آل عمران)..........
Ehsan_M
حزب 11 .......(15 آل عمران الی 51 آل عمران)............
Ehsan_M
حزب 12 .......(52 آل عمران الی 92 آل عمران)............
Ehsan_M
حزب 13 ........93 آل عمران الی 132 آل عمران)
جزب14 ........133 آل عمران الی 170 آل عمران)
حزب 15 .......171 آل عمران الی آخر آل عمران )
حزب16 ........(1 نساء الی 23 نساء )..........
دانشجوي كامپيوتر
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)
حزب 20 ......114 نساء الی 147 نساء).......
نی نی باسگاه
حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)

حزب 22 ......1 مائده الی 26 مائده )
حزب 23 ......27 مائده الی 50 مائده)
حزب24 ........51 مائده الی 81 مائده)
حزب25 ........82 مائده الی 108 مائده)
حزب26 .......109 مائده الی 35 انعام )
حزب27 .......36 انعام الی 73 انعام)
حزب28 .......74 انعام الی 110 انعام)
حزب29 .......111 انعام الی 140 انعام )
حزب30 ........141 انعام الی آخر انعام)
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف )
حزب 32 .......47 اعراف الی 87 اعراف)
حزب 33 ......88 اعراف الی 141 اعراف)
حزب 34 ......142 اعراف الی 170 اعراف)
حزب 35...... 171 اعراف الی آخر اعراف)
حزب 36 .......1 انفال الی 40 انفال)
حزب37 .......41 انفال الی آخر انفال)
حزب38 .......(1 توبه الی 33 توبه)
حزب39 ......34( توبه الی 59 توبه)
حزب 40 .....(60 توبه الی 92 توبه)
حزب41 ......93 توبه الی 121 توبه)
حزب 42 .....122 توبه الی 25 يونس)
حزب 43 ......26 يونس الی 70 يونس)
حزب 44...... 71 يونس الی 5 هود )
حزب45 .......6 هود الی 40 هود)
حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 47 .....84 هود الی 6 يوسف).......................
eng shimi
حزب 48 .....7 يوسف الی 52 يوسف)...................
eng shimi
حزب49 ......(53 يوسف الی 100 يوسف)..............
eng shimi
حزب 50 .....101 يوسف الی 18 رعد)....................
eng shimi
حزب 51 .....19 رعد الی 9 ابراهيم).....................
eng shimi
حزب52 ......10( ابراهيم الی آخر ابراهيم).............
eng shimi
حزب 53 ......1 حجر الی آخر حج)........................
eng shimi
حزب54 .....1 نحل الی 50 نحل)..........
eng shimi
حزب55 ......51 نحل الی 89 نحل)..............
eng shimi
حزب 56 .....90 نحل الی آخر نحل).............
eng shimi
حزب57 ......1 اسرا الی 50 اسرا).............
eng shimi
حزب 58 ......51 اسرا الی 98 اسرا )..........
eng shimi
حزب59 .......99 اسرا الی 31 کهف)...........
eng shimi
حزب 60 ......32 کهف الی 74 کهف).............
eng shimi
حزب61 .......75 کهف الی 21 مريم )...........
eng shimi
حزب 62 ......22 مريم الی آخر مريم)................
eng shimi
حزب 63 .....1 طه الی 82 طه)........
7855935
حزب 64 .....83طه الی آخر طه)......
7855935
حزب65 ......1 انبيا الی 50 انبيا)..........
eng shimi
حزب 66 .....51 انبيا الی آخر انبيا)............
eng shimi
حزب 67 ......1 حج الی 37 حج ).............
حلما68
حزب68 ......38 حج الی آخر حج)..............
حلما68
حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب71 ......21 نور الی 52 نور)...............
boloorchian67
حزب72....... 53 نور الی 22 فرقان).........
boloorchian67
حزب 73 ......21 فرقان الی آخر شعرا).....
boloorchian67
حزب 74 ......1 شعرا الی 110 شعرا )....
boloorchian67
حزب75 ......111 شعرا الی آخر شعرا)........
boloorchian67
حزب76 .......1 نمل الی 55 نمل)..............
boloorchian67
حزب77 .......56 نمل الی 11 قصص)..............
ro0zhin
حزب 78 ......12 قصص الی 50 قصص)...........
ro0zhin
حزب79....... 51 قصص الی آخر قصص )...........
mani24
حزب80 .......1 عنکبوت الی 45 عنکبوت)...........
mani24
حزب81 .......46 عنکبوت الی 30 روم ).............
mani24
حزب82 .......31 روم الی 21 لقمان)...................
mani24
حزب83 .......(22 لقمان الی آخر احزاب.).............
mani24
حزب84 .......1 احزاب الی 30 احزاب)..........
901010
حزب85 .......31 احزاب الی 54 احزاب).........
901010
حزب86 .......55 احزاب الی 23 سبا).........
901010
حزب87 .......24 سبا الی 14 فاطر)..........
901010
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس (
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات(
حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات(
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص (
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر (
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر(
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر (
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت(
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت(
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا (
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف (
حزب99 ........24 زخرف الی 16 دخان (
حزب100 ......17 دخان الی آخر جاثیه (
حزب101 ......1 احقاف الی 9 محمد).............
mary69
حزب 102 .....10 محمد الی 17 فتح)..........
mary69
حزب103 ......18 فتح الی 13 حجرات)............dordoone
حزب 104 .....14 حجرات الی 30 ذاريات )..........dordoone
حزب105 ......31 ذاريات الی 25 نجم )..............dordoone
خزب106 ......26 نجم الی آخر قمر).............nafis.68
حزب107 ......1 رحمان الی 74 واقعه )............
eng shimi
حزب 108 .....75 واقعه الی آخر حدید)............
eng shimi
حزب 109 .....1 مجادله الی 10 حشر)...........
mani24
حزب 110 .....11 حشر الی آخر صف)............
mani24
حزب 111 ......1 جمعه الی آخر تغابن )..........
mani24
حزب 112 ......1 طلاق الی آخر تحریم)...........
mani24
حزب113 .......1 ملک الی آخر قلم )...............
mani24
حزب 114 ......(1 حاقه الی آخر نوح)..............
mani24
حزب 115 ......1 جن الی آخر مدثر)................
mani24
حزب 116 .....1 قيامت الی آخر مرسلات).......
mani24
حزب117 ......(1 نبا الی آخر تکویر )................
F A R Z A N E
حزب 118 .....(1 انفطار الی آخر طارق )............
F A R Z A N E
حزب 119 .....(1 اعلي الی آخر ضحی)............
F A R Z A N E
حزب120 .....(1 شرح الی آخر ناس)................
F A R Z A N E و sheitonak

----------------------------------------------
:gol:صلوات های هدیه شده:gol:

1000 گل صلوات ..................mani24
 

eng shimi

عضو جدید
کاربر ممتاز
حزب 13 ........93 آل عمران الی 132 آل عمران)
جزب14 ........133 آل عمران الی 170 آل عمران)

حزب 15 .......171 آل عمران الی آخر آل عمران )
 

nafis...

مدیر بازنشسته
به نام خداوند خالق زیباییها

با استعانت از خدای مهربون و مدد آقا شروع میکنیم ختم سی و یک ام قرآن مجید رو در هفته سی و دوم ام.

از همه التماس دعا دارم واسه سلامتی و ظهور مولامون، سلامتی رهبرمون، سلامتی والدین دوستان خوبمون، برآورده شدن حوایج همه.

--------------------------------------------------------

حزب2 .....(44 بقره الی 74 بقره)......
nafis.68
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره)..........
sabahat
حزب 4 .....(106 بقره الی 141 بقره)............
sara.ceramic
حزب 5 .......(142 بقره الی 176 بقره)............
sara.ceramic
حزب 6 .......(177 بقره الی 202 بقره)
حرب 7 ........(203 بقره الی 232 بقره)
حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره)
حزب 13 ........93 آل عمران الی 132 آل عمران)..............
eng shimi
جزب14 ........133 آل عمران الی 170 آل عمران) ..................
eng shimi
حزب 15 .......171 آل عمران الی آخر آل عمران ).....................
eng shimi
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)
حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)
حزب 22 ......1 مائده الی 26 مائده )
حزب 23 ......27 مائده الی 50 مائده)
حزب24 ........51 مائده الی 81 مائده)
حزب25 ........82 مائده الی 108 مائده)
حزب26 .......109 مائده الی 35 انعام )
حزب27 .......36 انعام الی 73 انعام)
حزب28 .......74 انعام الی 110 انعام)
حزب29 .......111 انعام الی 140 انعام )
حزب30 ........141 انعام الی آخر انعام)
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف )
حزب 32 .......47 اعراف الی 87 اعراف)
حزب 33 ......88 اعراف الی 141 اعراف)
حزب 34 ......142 اعراف الی 170 اعراف)
حزب 35...... 171 اعراف الی آخر اعراف)
حزب 36 .......1 انفال الی 40 انفال)
حزب37 .......41 انفال الی آخر انفال)
حزب38 .......(1 توبه الی 33 توبه)
حزب39 ......34( توبه الی 59 توبه)
حزب 40 .....(60 توبه الی 92 توبه)
حزب41 ......93 توبه الی 121 توبه)
حزب 42 .....122 توبه الی 25 يونس)
حزب 43 ......26 يونس الی 70 يونس)
حزب 44...... 71 يونس الی 5 هود )
حزب45 .......6 هود الی 40 هود)
حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس )
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات)
حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات)
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص )
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر )
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر)
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر )
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت)
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت)
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا )
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف )
حزب99 ........24 زخرف الی 16 دخان )
حزب100 ......17 دخان الی آخر جاثیه )


----------------------------------------------
:gol:صلوات های هدیه شده:gol:

1000 گل صلوات ..................mani24
 
آخرین ویرایش:

sabahat

عضو جدید
کاربر ممتاز
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره)

سلام خدا خیرتون بده..... ایشالا همیشه زندگیتون با قرآن عزیز نورانی باشه.

ممنونم دوستای گلم

التماس دعا
 

eng shimi

عضو جدید
کاربر ممتاز
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)
 

nafis...

مدیر بازنشسته
به نام خداوند خالق زیباییها

با استعانت از خدای مهربون و مدد آقا شروع میکنیم ختم سی و یک ام قرآن مجید رو در هفته سی و دوم ام.

از همه التماس دعا دارم واسه سلامتی و ظهور مولامون، سلامتی رهبرمون، سلامتی والدین دوستان خوبمون، برآورده شدن حوایج همه.

--------------------------------------------------------

حزب2 .....(44 بقره الی 74 بقره)......
nafis.68
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره)..........
sabahat
حزب 4 .....(106 بقره الی 141 بقره)............
sara.ceramic
حزب 5 .......(142 بقره الی 176 بقره)............
sara.ceramic
حزب 6 .......(177 بقره الی 202 بقره)
حرب 7 ........(203 بقره الی 232 بقره)
حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره)
حزب 13 ........93 آل عمران الی 132 آل عمران)..............
eng shimi
جزب14 ........133 آل عمران الی 170 آل عمران) ..................
eng shimi
حزب 15 .......171 آل عمران الی آخر آل عمران ).....................
eng shimi
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)...........
eng shimi
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )..............
eng shimi
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)...............
eng shimi
حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)
حزب 22 ......1 مائده الی 26 مائده )
حزب 23 ......27 مائده الی 50 مائده)
حزب24 ........51 مائده الی 81 مائده)
حزب25 ........82 مائده الی 108 مائده)
حزب26 .......109 مائده الی 35 انعام )
حزب27 .......36 انعام الی 73 انعام)
حزب28 .......74 انعام الی 110 انعام)
حزب29 .......111 انعام الی 140 انعام )
حزب30 ........141 انعام الی آخر انعام)
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف )
حزب 32 .......47 اعراف الی 87 اعراف)
حزب 33 ......88 اعراف الی 141 اعراف)
حزب 34 ......142 اعراف الی 170 اعراف)
حزب 35...... 171 اعراف الی آخر اعراف)
حزب 36 .......1 انفال الی 40 انفال)
حزب37 .......41 انفال الی آخر انفال)
حزب38 .......(1 توبه الی 33 توبه)
حزب39 ......34( توبه الی 59 توبه)
حزب 40 .....(60 توبه الی 92 توبه)
حزب41 ......93 توبه الی 121 توبه)
حزب 42 .....122 توبه الی 25 يونس)
حزب 43 ......26 يونس الی 70 يونس)
حزب 44...... 71 يونس الی 5 هود )
حزب45 .......6 هود الی 40 هود)
حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس )
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات)
حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات)
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص )
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر )
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر)
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر )
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت)
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت)
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا )
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف )
حزب99 ........24 زخرف الی 16 دخان )
حزب100 ......17 دخان الی آخر جاثیه )


----------------------------------------------
:gol:صلوات های هدیه شده:gol:

1000 گل صلوات ..................mani24
 

nafis...

مدیر بازنشسته
به نام خداوند خالق زیباییها

با استعانت از خدای مهربون و مدد آقا شروع میکنیم ختم سی و یک ام قرآن مجید رو در هفته سی و دوم ام.

از همه التماس دعا دارم واسه سلامتی و ظهور مولامون، سلامتی رهبرمون، سلامتی والدین دوستان خوبمون، برآورده شدن حوایج همه.

--------------------------------------------------------

حزب2 .....(44 بقره الی 74 بقره)......
nafis.68
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره)..........
sabahat
حزب 4 .....(106 بقره الی 141 بقره)............
sara.ceramic
حزب 5 .......(142 بقره الی 176 بقره)............
sara.ceramic
حزب 6 .......(177 بقره الی 202 بقره)............nafis.68
حرب 7 ........(203 بقره الی 232 بقره)...............
7855935
حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره)..................
7855935
حزب 13 ........93 آل عمران الی 132 آل عمران)..............
eng shimi
جزب14 ........133 آل عمران الی 170 آل عمران) ..................
eng shimi
حزب 15 .......171 آل عمران الی آخر آل عمران ).....................
eng shimi
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)...........
eng shimi
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )..............
eng shimi
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)...............
eng shimi
حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)..........
eng shimi
حزب 22 ......1 مائده الی 26 مائده ).............
Ehsan_M
حزب 23 ......27 مائده الی 50 مائده) ..................
Ehsan_M
حزب24 ........51 مائده الی 81 مائده)................
Ehsan_M
حزب25 ........82 مائده الی 108 مائده).................
Ehsan_M
حزب26 .......109 مائده الی 35 انعام )................
eng shimi
حزب27 .......36 انعام الی 73 انعام)......................
eng shimi
حزب28 .......74 انعام الی 110 انعام)
حزب29 .......111 انعام الی 140 انعام )
حزب30 ........141 انعام الی آخر انعام)
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف )
حزب 32 .......47 اعراف الی 87 اعراف)
حزب 33 ......88 اعراف الی 141 اعراف)
حزب 34 ......142 اعراف الی 170 اعراف)
حزب 35...... 171 اعراف الی آخر اعراف)
حزب 36 .......1 انفال الی 40 انفال).............
حلما68
حزب37 .......41 انفال الی آخر انفال)..............
حلما68
حزب38 .......(1 توبه الی 33 توبه)
حزب39 ......34( توبه الی 59 توبه)
حزب 40 .....(60 توبه الی 92 توبه)
حزب41 ......93 توبه الی 121 توبه)
حزب 42 .....122 توبه الی 25 يونس)
حزب 43 ......26 يونس الی 70 يونس)
حزب 44...... 71 يونس الی 5 هود )
حزب45 .......6 هود الی 40 هود)
حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس )
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات)
حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات)
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص )
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر )
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر)
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر )
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت)
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت)
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا )
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف )
حزب99 ........24 زخرف الی 16 دخان )
حزب100 ......17 دخان الی آخر جاثیه ).............
sheitonak


----------------------------------------------
:gol:صلوات های هدیه شده:gol:

1000 گل صلوات ..................mani24
100گل صلوات........................حلما68
500 گل صلوات.................... 7855935
 
آخرین ویرایش:

nafis...

مدیر بازنشسته
به نام خداوند خالق زیباییها

با استعانت از خدای مهربون و مدد آقا شروع میکنیم ختم سی و یک ام قرآن مجید رو در هفته سی و سوم ام.

از همه التماس دعا دارم واسه سلامتی و ظهور مولامون، سلامتی رهبرمون، سلامتی والدین دوستان خوبمون، برآورده شدن حوایج همه.

--------------------------------------------------------

حزب2 .....(44 بقره الی 74 بقره)......
nafis.68
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره)..........
sabahat
حزب 4 .....(106 بقره الی 141 بقره)............
sara.ceramic
حزب 5 .......(142 بقره الی 176 بقره)............
sara.ceramic
حزب 6 .......(177 بقره الی 202 بقره)............nafis.68
حرب 7 ........(203 بقره الی 232 بقره)...............
7855935
حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره)..................
7855935
حزب 13 ........93 آل عمران الی 132 آل عمران)..............
eng shimi
جزب14 ........133 آل عمران الی 170 آل عمران) ..................
eng shimi
حزب 15 .......171 آل عمران الی آخر آل عمران ).....................
eng shimi
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)...........
eng shimi
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )..............
eng shimi
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)...............
eng shimi
حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)..........
eng shimi
حزب 22 ......1 مائده الی 26 مائده ).............
Ehsan_M
حزب 23 ......27 مائده الی 50 مائده) ..................
Ehsan_M
حزب24 ........51 مائده الی 81 مائده)................
Ehsan_M
حزب25 ........82 مائده الی 108 مائده).................
Ehsan_M
حزب26 .......109 مائده الی 35 انعام )................
eng shimi
حزب27 .......36 انعام الی 73 انعام)......................
eng shimi
حزب28 .......74 انعام الی 110 انعام)
حزب29 .......111 انعام الی 140 انعام )
حزب30 ........141 انعام الی آخر انعام)
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف )..........
zeinab70
حزب 32 .......47 اعراف الی 87 اعراف).........
zeinab70
حزب 33 ......88 اعراف الی 141 اعراف)
حزب 34 ......142 اعراف الی 170 اعراف)
حزب 35...... 171 اعراف الی آخر اعراف)
حزب 36 .......1 انفال الی 40 انفال).............
حلما68
حزب37 .......41 انفال الی آخر انفال)..............
حلما68
حزب38 .......(1 توبه الی 33 توبه)........
مهندکس
حزب39 ......34( توبه الی 59 توبه)
حزب 40 .....(60 توبه الی 92 توبه)
حزب41 ......93 توبه الی 121 توبه)
حزب 42 .....122 توبه الی 25 يونس)
حزب 43 ......26 يونس الی 70 يونس)
حزب 44...... 71 يونس الی 5 هود )
حزب45 .......6 هود الی 40 هود)
حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس )
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات)
حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات)
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص )
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر )
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر)
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر )
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت)
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت)
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا )
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف )
حزب99 ........24 زخرف الی 16 دخان )...............
نی نی باسگاه
حزب100 ......17 دخان الی آخر جاثیه ).............
sheitonak


----------------------------------------------
:gol:صلوات های هدیه شده:gol:

1000 گل صلوات ..................mani24
100گل صلوات........................حلما68
500 گل صلوات.................... 7855935
 
آخرین ویرایش:

nafis...

مدیر بازنشسته
به نام خداوند خالق زیباییها

با استعانت از خدای مهربون و مدد آقا شروع میکنیم ختم سی و یک ام قرآن مجید رو در هفته سی و سوم ام.

از همه التماس دعا دارم واسه سلامتی و ظهور مولامون، سلامتی رهبرمون، سلامتی والدین دوستان خوبمون، برآورده شدن حوایج همه.

--------------------------------------------------------

حزب2 .....(44 بقره الی 74 بقره)......
nafis.68
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره)..........
sabahat
حزب 4 .....(106 بقره الی 141 بقره)............
sara.ceramic
حزب 5 .......(142 بقره الی 176 بقره)............
sara.ceramic
حزب 6 .......(177 بقره الی 202 بقره)............nafis.68
حرب 7 ........(203 بقره الی 232 بقره)...............
7855935
حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره)..................
7855935
حزب 13 ........93 آل عمران الی 132 آل عمران)..............
eng shimi
جزب14 ........133 آل عمران الی 170 آل عمران) ..................
eng shimi
حزب 15 .......171 آل عمران الی آخر آل عمران ).....................
eng shimi
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)...........
eng shimi
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )..............
eng shimi
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)...............
eng shimi
حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)..........
eng shimi
حزب 22 ......1 مائده الی 26 مائده ).............
Ehsan_M
حزب 23 ......27 مائده الی 50 مائده) ..................
Ehsan_M
حزب24 ........51 مائده الی 81 مائده)................
Ehsan_M
حزب25 ........82 مائده الی 108 مائده).................
Ehsan_M
حزب26 .......109 مائده الی 35 انعام )................
eng shimi
حزب27 .......36 انعام الی 73 انعام)......................
eng shimi
حزب28 .......74 انعام الی 110 انعام)............
eng shimi
حزب29 .......111 انعام الی 140 انعام )..................
eng shimi
حزب30 ........141 انعام الی آخر انعام)................
eng shimi
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف )..........
zeinab70
حزب 32 .......47 اعراف الی 87 اعراف).........
zeinab70
حزب 33 ......88 اعراف الی 141 اعراف)..........nafis.68
حزب 34 ......142 اعراف الی 170 اعراف).........
abolfaZZzl
حزب 35...... 171 اعراف الی آخر اعراف)
حزب 36 .......1 انفال الی 40 انفال).............
حلما68
حزب37 .......41 انفال الی آخر انفال)..............
حلما68
حزب38 .......(1 توبه الی 33 توبه)........
مهندکس
حزب39 ......34( توبه الی 59 توبه)
حزب 40 .....(60 توبه الی 92 توبه)
حزب41 ......93 توبه الی 121 توبه)
حزب 42 .....122 توبه الی 25 يونس)
حزب 43 ......26 يونس الی 70 يونس)
حزب 44...... 71 يونس الی 5 هود )
حزب45 .......6 هود الی 40 هود)
حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس )
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات)
حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات)
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص )
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر )
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر)
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر )
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت)
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت)
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا )
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف )
حزب99 ........24 زخرف الی 16 دخان )...............
نی نی باسگاه
حزب100 ......17 دخان الی آخر جاثیه ).............
sheitonak


----------------------------------------------
:gol:صلوات های هدیه شده:gol:

1000 گل صلوات ..................mani24
100گل صلوات........................حلما68
500 گل صلوات.................... 7855935
14 گل صلوات.................
abolfaZZzl
 
آخرین ویرایش:

nafis...

مدیر بازنشسته
به نام خداوند خالق زیباییها

با استعانت از خدای مهربون و مدد آقا شروع میکنیم ختم سی و یک ام قرآن مجید رو در هفته سی و سوم ام.

از همه التماس دعا دارم واسه سلامتی و ظهور مولامون، سلامتی رهبرمون، سلامتی والدین دوستان خوبمون، برآورده شدن حوایج همه.

--------------------------------------------------------

حزب2 .....(44 بقره الی 74 بقره)......
nafis.68
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره)..........
sabahat
حزب 4 .....(106 بقره الی 141 بقره)............
sara.ceramic
حزب 5 .......(142 بقره الی 176 بقره)............
sara.ceramic
حزب 6 .......(177 بقره الی 202 بقره)............nafis.68
حرب 7 ........(203 بقره الی 232 بقره)...............
7855935
حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره)..................
7855935
حزب 13 ........93 آل عمران الی 132 آل عمران)..............
eng shimi
جزب14 ........133 آل عمران الی 170 آل عمران) ..................
eng shimi
حزب 15 .......171 آل عمران الی آخر آل عمران ).....................
eng shimi
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)...........
eng shimi
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )..............
eng shimi
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)...............
eng shimi
حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)..........
eng shimi
حزب 22 ......1 مائده الی 26 مائده ).............
Ehsan_M
حزب 23 ......27 مائده الی 50 مائده) ..................
Ehsan_M
حزب24 ........51 مائده الی 81 مائده)................
Ehsan_M
حزب25 ........82 مائده الی 108 مائده).................
Ehsan_M
حزب26 .......109 مائده الی 35 انعام )................
eng shimi
حزب27 .......36 انعام الی 73 انعام)......................
eng shimi
حزب28 .......74 انعام الی 110 انعام)............
eng shimi
حزب29 .......111 انعام الی 140 انعام )..................
eng shimi
حزب30 ........141 انعام الی آخر انعام)................
eng shimi
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف )..........
zeinab70
حزب 32 .......(47 اعراف الی 87 اعراف).........
zeinab70
حزب 33 ......(88 اعراف الی 141 اعراف)..........nafis.68
حزب 34 ......(142 اعراف الی 170 اعراف).........
abolfaZZzl
حزب 35...... (171 اعراف الی آخر اعراف)
حزب 36 .......(1 انفال الی 40 انفال).............
حلما68
حزب37 .......41 انفال الی آخر انفال)..............
حلما68
حزب38 .......(1 توبه الی 33 توبه)........
مهندکس
حزب39 ......
(34 توبه الی 59 توبه)...........nafis.68
حزب 40 .....(60 توبه الی 92 توبه)............
sara.ceramic
حزب41 ......93 توبه الی 121 توبه)
حزب 42 .....122 توبه الی 25 يونس)
حزب 43 ......26 يونس الی 70 يونس)
حزب 44...... 71 يونس الی 5 هود )
حزب45 .......6 هود الی 40 هود)
حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس )
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات)
حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات)
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص )
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر )
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر)
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر )
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت)
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت)
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا )
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف )
حزب99 ........24 زخرف الی 16 دخان )...............
نی نی باسگاه
حزب100 ......17 دخان الی آخر جاثیه ).............
sheitonak


----------------------------------------------
:gol:صلوات های هدیه شده:gol:

1000 گل صلوات ..................mani24
100گل صلوات........................حلما68
500 گل صلوات.................... 7855935
14 گل صلوات.................
abolfaZZzl
 
آخرین ویرایش:

nafis...

مدیر بازنشسته
به نام خداوند خالق زیباییها

با استعانت از خدای مهربون و مدد آقا شروع میکنیم ختم سی و یک ام قرآن مجید رو در هفته سی و سوم ام.

از همه التماس دعا دارم واسه سلامتی و ظهور مولامون، سلامتی رهبرمون، سلامتی والدین دوستان خوبمون، برآورده شدن حوایج همه.

--------------------------------------------------------

حزب2 .....(44 بقره الی 74 بقره)......
nafis.68
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره)..........
sabahat
حزب 4 .....(106 بقره الی 141 بقره)............
sara.ceramic
حزب 5 .......(142 بقره الی 176 بقره)............
sara.ceramic
حزب 6 .......(177 بقره الی 202 بقره)............nafis.68
حرب 7 ........(203 بقره الی 232 بقره)...............
7855935
حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره)..................
7855935
حزب 13 ........93 آل عمران الی 132 آل عمران)..............
eng shimi
جزب14 ........133 آل عمران الی 170 آل عمران) ..................
eng shimi
حزب 15 .......171 آل عمران الی آخر آل عمران ).....................
eng shimi
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)...........
eng shimi
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )..............
eng shimi
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)...............
eng shimi
حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)..........
eng shimi
حزب 22 ......1 مائده الی 26 مائده ).............
Ehsan_M
حزب 23 ......27 مائده الی 50 مائده) ..................
Ehsan_M
حزب24 ........51 مائده الی 81 مائده)................
Ehsan_M
حزب25 ........82 مائده الی 108 مائده).................
Ehsan_M
حزب26 .......109 مائده الی 35 انعام )................
eng shimi
حزب27 .......36 انعام الی 73 انعام)......................
eng shimi
حزب28 .......74 انعام الی 110 انعام)............
eng shimi
حزب29 .......111 انعام الی 140 انعام )..................
eng shimi
حزب30 ........141 انعام الی آخر انعام)................
eng shimi
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف )..........
zeinab70
حزب 32 .......(47 اعراف الی 87 اعراف).........
zeinab70
حزب 33 ......(88 اعراف الی 141 اعراف)..........nafis.68
حزب 34 ......(142 اعراف الی 170 اعراف).........
abolfaZZzl
حزب 35...... (171 اعراف الی آخر اعراف)...........nafis.68
حزب 36 .......(1 انفال الی 40 انفال).............
حلما68
حزب37 .......41 انفال الی آخر انفال)..............
حلما68
حزب38 .......(1 توبه الی 33 توبه)........
مهندکس
حزب39 ......
(34 توبه الی 59 توبه)...........nafis.68
حزب 40 .....(60 توبه الی 92 توبه)............
sara.ceramic
حزب41 ......93 توبه الی 121 توبه)............
sabahat
حزب 42 .....122 توبه الی 25 يونس).............
sabahat
حزب 43 ......26 يونس الی 70 يونس)..........
sabahat
حزب 44...... 71 يونس الی 5 هود )..............
**آگاهدخت**
حزب45 .......6 هود الی 40 هود).................
**آگاهدخت**
حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس )
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات)
حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات)
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص )
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر )
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر)
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر )
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت)
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت)
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا )
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف )
حزب99 ........24 زخرف الی 16 دخان )...............
نی نی باسگاه
حزب100 ......17 دخان الی آخر جاثیه ).............
sheitonak


----------------------------------------------
:gol:صلوات های هدیه شده:gol:

1000 گل صلوات ..................mani24
100گل صلوات........................حلما68
500 گل صلوات.................... 7855935
14 گل صلوات.................
abolfaZZzl
200 گل صلوات..........**آگاهدخت**
 
آخرین ویرایش:

m4material

مدیر تالار مهندسی مواد و متالورژی
مدیر تالار
با اجازه

حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس )
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات)

100 صلوات
التماس دعا

 

nafis...

مدیر بازنشسته
به نام خداوند خالق زیباییها

با استعانت از خدای مهربون و مدد آقا شروع میکنیم ختم سی و یک ام قرآن مجید رو در هفته سی و چهارم ام.

از همه التماس دعا دارم واسه سلامتی و ظهور مولامون، سلامتی رهبرمون، سلامتی والدین دوستان خوبمون، برآورده شدن حوایج همه.

--------------------------------------------------------

حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس )...............
m4material
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات).............
m4material
حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات)
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص )
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر )
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر)
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر )
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت)
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت)
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا )
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف )


----------------------------------------------
:gol:صلوات های هدیه شده:gol:

1000 گل صلوات ..................mani24
100گل صلوات........................حلما68
500 گل صلوات.................... 7855935
14 گل صلوات.................
abolfaZZzl
200 گل صلوات..........**آگاهدخت**
100گل صلوات........................m4material
 

Similar threads

بالا