لاله69

رشته
مهندسی کشاورزی

امضا

آدم دانا را مار از یک سوراخ 2بار نمی گزد.
:gol: حضرت عمر(ع):gol:
بالا