سعید گروسی

مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
مهارت و تخصص
design digital
بالا