حمیدرضا8

از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی کفشهای من را بپوش و در راه من قدم بزن، از خیابانها، کوهها و دشت هایی گذر کن که من کردم، اشکهایی را بریز که من ریختم دردها و خوشیهای من را تجربه کن سالهایی را بگذران که من گذراندم روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم دوباره و دوباره برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن همانطور که من انجام دادم ... بعد ، آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی

پرواز...بدنسازی..بوکس..موسیقی...پینت بال...سفر...کورس...
محل سکونت
تهران&تبریز
رشته
مهندسی علوم و صنایع غذایی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

میگم استقلال سوراخه بگو خب!!!
بالا