منابع کنکور ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

سـعید

مدیر بازنشسته
توجه توجه
لیست منابع در این پست به روز شد


-------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه داوطلبان رشته شهرسازی , معماری , مدریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری..


منابع اصلی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

1.یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛

1385.2. یالپانیان، علی، جزوه خلاصه مباحث کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی،

1385.3. زياری، کرامت ا....؛ اصول و روشهای برنامه ريزی منطقه ای؛ يزد: دانشگاه يزد؛ 1378.

4. مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحليلی از ويژگيهای برنامه ريزی شهری در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛ چاپ سوم؛ 1378

5. شيعه، اسماعيل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات، 1379.

6. شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ 1378.

7. موريس، جيمز؛ تاريخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضيه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ دوم، 1374.

8. زياری، کرامت ا...؛ برنامه ريزی شهرهای جديد؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ 1379.

9. حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1378.

10. مجتهدزاده، غلامحسين؛ برنامه ريزی شهری در ايران- انتشارات پيام نور

11. کتاب سبز (راهنمای شهرداريها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ايران

12. معصومی اشکوری،سيد حسن؛اصول و مبانی برنامه ريزی منطقه ای؛1376

13. دانشور، تورج، طرح ريزی کالبدی و برنامه ريزی منطقه ای در ايران، آذرخش، چاپ اول 1381

14. احسن، مجيد ، مجموعه قوانين و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، چاپ اول 1382

15. ربانی، رسول، جامعه شناسی شهری، سمت، چاپ اول 1381

16. قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1376.

17. استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازي معاصر، از نخستين سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ 1378.

18. برآبادی، محمود؛ الفبای شهر (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداریها)؛ تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛ 1384.

19.کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1384.کتابهای مفید برای طراحی شهری

فرایند طراحی شهری(سید حسین بحرینی) 1
تئوری شکل خوب شهر(کوین لینچ) 2
سیمای شهر(کوین لینچ) 3
به سوی شکل پایدار شهر(هیلند براند فری) 4
تحلیل فضای شهری(بحرینی) 5
قواعد و معیار های طراحی شهری( محمود توسلی)
6ساخت شهر در اقلیم گرم و خشک ایران(توسلی)
7طراحی فضای شهری1و2(توسلی)
8هنر هندسه(توسلی) 9 مبانی طراحی شهری(ترفسکی)
10 محیطهای پاسخده(بن بنتلی)
11فضا،زمان،معماری(گیدئون)
12کندوکاوی در تعریف طراحی شهری(گلکار)
13مفهوم سکونت(شولتز)
14شهرسازی واقعیات و تخیلات(شوای)
15از شار تا شهر(سید محسن حبیبی)
16سبک شناسی معماری ایران(پیرنیا)
17معماری اسلامی(پیرنیا) 18
زیبایی شناسی در معماری(گروتر)
19آفرینش نظریه معماری(جان لنگ)
20تاریخ شکل شهر(جیمز موریس)
21راهنمای طراحی فضای شهری در ایران(پاکزاد)
22فضای شهری(راب کریر)
23تئوری جدید در طراحی شهری(کریستوفر الکساندر)
24روان شناسی محیط و کاربرد آن( مرتضوی)
25تجدد فرا تجدد و پس از آن در شهرسازی ( بحرینی )
26طراحی شهرها(اموند بیکن)
27گزیده منظر شهری(کالن)
28تفسیر محیط به روش هرمنوتیک،سنتی،و ساختارگرایی ( موگروئر)
29 معماری فرم فضا نظم(چینگ)
30آشنایی با طراحی محیط و منظر(سازمان پارکها) 3132
طراحی شهری در خیابانهای شهری(سازمان پارکها)
شهرسازی شهروندگرا(فرانسیس تیبالدز)
آفرینش محلات و مکانها در محیطهای انسان ساخت (چپ منمعماری زمینه گرا(برولین)
35مکتب اصفهان در شهرسازی(اهری)
36طراحی فضای شهری(مدنی پور)
37شهرسازی معاصر(اوستروفسکی) 38انسان شناسی شهری(فکوهی)
39شهر همچون چشم انداز(ترنر)
40جامعه شناسی شهر(ممتاز)
41معماری ایران(پوپ)
42فارابی و سیر شهروندی در ایران(فلامکی)
43آرمانشهر در اندیشه ایرانی (اصیل)
44مبانی طراحی شهری در بخش مرکزی تهران(توسلی)
45طراحی شهری در خیابان کارگر(توسلی)
46مرمت شهری (حبیبی)
47طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد (توسلی)
48باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی ایران(فلامکی)
49مقدمه ای بر طراحی شهری (سلطان زاده )50
فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران(سلطانزاده)
51اغاز شهرنشینی در ایران(کیانی)
52نخستین شهر(وایت هاوس) 53
به سوی شهرسازی انسانگرا(یار احمدی)
54شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب(فلامکی)
55نگرشی بر روند تهیه طرحهای تفصیلی در شهرسازی(نوریان)
56تاریخ شهر (بنه ولو)57
تاریخ معماری مدرن(بنه ولو)
منبع نقد شهر
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

saman_sdf

عضو جدید
شهرسازی : منابع ارشدطراحی شهری

شهرسازی : منابع ارشدطراحی شهری

منابع اصلی طراحی شهری


درس زبان عمومی و تخصصی

1. خسروی، نغمه؛ جزوه‌ی درس زبان عمومی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
2. حمیده، سارا؛ جزوه‌ی درس زبان تخصصی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
3. کوآن، رابرت؛ فرهنگ شهرسازی؛ تهران: آذرخش؛ 1386.
4. فرهادی، حسین؛ انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی شهرسازی؛ تهران: سمت؛ 1384.
5. Thomas, BJ- Elementary Vocabulary- ناشر: بوستان کتاب
6. Matthiesen, Steven J., Essential Words for the TOEFL, ناشر: شمیم


درس مباحث عمومی شهرسازی ایران

1. یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ 1385.
2. یالپانیان، علی؛ جزوه‌ی درس مباحث عمومی شهرسازی ایران کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
3. شيعه، اسماعيل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات، 1379.
4. زياری، کرامت ا...؛ برنامه ريزی شهرهای جديد؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ 1379.
5. مجتهدزاده، غلامحسين؛ برنامه ريزی شهری در ايران- انتشارات پيام نور
6. کتاب سبز (راهنمای شهرداريها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ايران
7. دانشور، تورج، طرح ريزی کالبدی و برنامه ريزی منطقه‌ای در ايران، آذرخش، چاپ اول 1381
8. احسن، مجيد ، مجموعه قوانين و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، چاپ اول 1382
9. قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1376.
10. حکمت‌نیا، حسن و ابوالفضل قنبری هفت‌چشمه؛ اصول و روشهای برنامه‌ریزی شهری؛ یزد: مفاخر؛ 1385.
11. مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای توسعه و عمران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛ ناشر: دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.درس مبانی نظری معماری

1. یزدی، مهدی؛ جزوه‌ی درس مبانی نظری معماری کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
2. گیدیین، زیگفرید؛ فضا، زمان، معماری؛ ترجمه: مرحوم منوچهر مزینی؛ دانشگاه تهران
3. مدنی‌پور، علی – طراحی فضای شهری – شرکت پردازش و برنامه‌ريزی شهری
4. براند فری، هيلدر – طراحی شهری (به سوی يک شکل پايدارتر شهر) - مترجم: حسين بحرينی – شرکت پردازش و برنامه‌ريزی شهری
5. قباديان، وحيد – مبانی و مفاهيم در معماری معاصر غرب – دفتر پژوهشهای فرهنگی
6. لينچ، کوين – تئوری شکل شهر – مترجم: حسين بحرينی – دانشگاه تهران
7. بيکن، ادموند – طراحی شهرها – مترجم: فرزانه طاهری – مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران
8. رضازاده، راضیه؛ مبانی طراحی شهری؛ علم و صنعت
9. گروتر؛ زیبایی‌شناسی در معماری؛ ترجمه: جهانشاه پاکزاد.
10. توسلی، محمود؛ قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
11. توسلی، محمود؛ اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی؛ مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران
12. گلکار، کوروش؛ کندکاوی در تعريف طراحی شهری؛ مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ايران.
13. گلکار، کوروش؛ اسناد هدایت طراحی شهری.
14. معماریان، غلامحسین؛ سیری در مبانی نظری معماری؛ نشر سروش دانش.
15. کالن، گوردون؛ گزیده‌ی منظر شهری؛ ترجمه‌ی منوچهر طبیبیان؛ تهران: دانشگاه تهران.
16. کریر، راب؛ فضای شهری؛ ترجمه‌ی خسرو هاشمی‌نژاد؛ نشر خاک.
17. لنگ، جان؛ آفرینش نظریه‌ی معماری؛ ترجمه‌ی علیرضا عینی‌فر؛ تهران: دانشگاه تهران.
18. پاکزاد، جهانشاه؛ مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری؛ جلد اول و دوم؛ انتشارات شهیدی؛ چاپ اول: 1386.
19. پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری؛ وزارت مسکن و شهرسازی.درس تاریخ معماری و شهرسازی

1. یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ 1385.
2. یالپانیان، علی؛ جزوه‌ی درس تاریخ شهر و شهرسازی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
3. نوروزیان، رامین؛ جزوه‌ی درس تاریخ معماری کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
4. مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحليلی از ويژگيهای برنامه ريزی شهری در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛ 1378
5. شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ 1378.
6. موريس، جيمز؛ تاريخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضيه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ دوم، 1374.
7. حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1378.
8. پاکزاد، جهانشاه؛ سیر اندیشه‌ها در شهرسازی؛ جلد اول و دوم؛ شرکت عمران شهرهای جدید.
9. استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازي معاصر، از نخستين سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ 1378.
10. کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1384.
11. سلطان‌‌زاده، حسین؛ مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران؛ نشر آبی (مرکز نظر دانشگاهی).
12. حبیبی، سید محسن؛ شرح جریانهای فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی.
13. ممفورد، لوییز؛ مدنیت و جامعه‌ی مدنی در بستر تاریخ؛ ترجمه‌ی احمد عظیمی بلوریان؛ خدمات فرهنگی رسا؛ 1381.
14. پاکزاد، جهانشاه؛ جزوه‌ی درس تاریخ شهرسازی جهان.
15. زارعی، ابراهیم؛ آشنایی با معماری جهان؛ همدان: نشر فن‌آوران.
16. پیرنیا، محمدکریم؛ سبک‌شناسی معماری ایرانی؛ تدوین غلامحسین معماریان؛ نشر معمار.
17. پیرنیا، محمدکریم؛ آشنایی با معماری اسلامی ایران؛ تدوین غلامحسین معماریان؛ نشر سروش دانش.درس تحلیل فضاهای معماری و شهری


1. کوهساری،محمدجواد؛ جزوه‌ی درس تحلیل فضاهای معماری و شهری کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1387.
2. توسلی، محمود؛ قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
3. توسلی، محمود؛ طراحی فضای شهری 1 و 2؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
4. توسلی، محمود؛ اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی؛ مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران
5. توسلی، محمود؛ ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک؛ انتشارات پیام.
6. بحرينی، حسين؛ فرآيند طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران.
7. گلکار، کوروش؛ کندکاوی در تعريف طراحی شهری؛ مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ايران.
8. قریب، فریدون؛ شبکه‌ی ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران.
9. پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری؛ وزارت مسکن و شهرسازی.
10. پاکزاد، جهانشاه؛ راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران؛ وزارت مسکن و شهرسازی.
11. سلطان‌زاده، حسین؛ فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی
12. بنتلی، ای‌ين؛ الکک، آلن؛ مورين، پالن؛ گلين، سومک؛ اسميت، گراهام؛ محيطهای پاسخده؛ مترجم: دکتر بهزادفر؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت.
13. قاسمی اصفهانی، مروارید؛ اهل کجا هستیم؟ هویت‌بخشی به بافتهای مسکونی؛ انتشارات روزنه.
14. قبادیان، وحید؛ بررسی اقلیمی ابنیه‌ی سنتی ایران.
15. لنگ، جان؛ طراحی شهری؛ مترجم: حسین بحرینی؛ تهران: دانشگاه تهران.
16. کوآن،رابرت؛ اسناد هدایت طراحی شهری؛ مترجم: کوروش گلکاروسولماز حسینیون؛ انتشارات سلیمی؛1385.


 

پاتریشا

عضو جدید
سلام کمک برای یافتن منابع شما می توانید همین طور کامل منابع کنکور ارشد برنامه ریزی شهری را هم بگویید اگر این لطف را بکنید ممنون می شوم.من به خاطر اسکیس نمی خواهم طراحی شهری امتحان بدهم
 
آخرین ویرایش:

minoomy

عضو جدید
کاربر ممتاز
اين جزوه ها رو از كجا ميشه پيدا كرد؟!؟!
اگه دارين ميشه واسه دانلود بذارين!؟
 

minoomy

عضو جدید
کاربر ممتاز
يه سوال ديگه....
يعني همه اينارو بايد بخونيم!؟!؟!؟؟؟!؟!
 

mahdarmohagh

عضو جدید
سلام

مینوی عزیز
باید ببینید کدوما اهمیت بیشتری دارن
مثلا کتابای آقای پاکزاد در حکم وحی منزله
مخصوصا 3 جلد سیر اندیشه ها که خیلی مهمه
البته کتابای آقای بهزاد فر هم بسیار مهمه
چون طراحای اصلی همین هان
تازه این دو نفر کتابای جدیدشون هم بیرون دادن که مطمئنن ازشون سوالای زیادی خواهد اومد
راستی شما دانشجوی ارومیه اید ؟
اکه آره پس باهم همدانشگاهی هستیم
کدوم ورودی هستید؟
 

aminkhan

عضو جدید
این تاپیک قدیمی هست و جواب سوال منو نداد

من از طرف یکی از دوستام سوال دارم..اینکه برای امتحان عملی برنامه ریزی و مدیریت شهری و منطقه ای باید چی خوند؟طرف رشته اش شهرسازی نیست ولی شهرسازا را خیلی دوست داره!!!!!خواهشا کمک کنین...درضمن میزان تاثیر آزمون عملی در نمره کل چند درصده؟و آخرین رتبه قبول شده در کنکور شهرسازی چه رتبه ای بوده و کجا قبول شده؟
 

argavani

عضو جدید
میخواستم بدونم امتحان عملی ارشد برنامه ریزی چیه؟آیا همون اسکیسه؟

میخواستم بدونم امتحان عملی ارشد برنامه ریزی چیه؟آیا همون اسکیسه؟

:confused::confused::confused:
این تاپیک قدیمی هست و جواب سوال منو نداد

من از طرف یکی از دوستام سوال دارم..اینکه برای امتحان عملی برنامه ریزی و مدیریت شهری و منطقه ای باید چی خوند؟طرف رشته اش شهرسازی نیست ولی شهرسازا را خیلی دوست داره!!!!!خواهشا کمک کنین...درضمن میزان تاثیر آزمون عملی در نمره کل چند درصده؟و آخرین رتبه قبول شده در کنکور شهرسازی چه رتبه ای بوده و کجا قبول شده؟
 

niloufary

عضو جدید
سلام از کجا باید فهمید کدوم یکی از منابع موثقتره ؟!
بین اینهمه کتاب کدومش مهم تره ؟
 

Arch-Azadeh

همکار مدیر مهندسی شهرسازی متخصص طراحی شهری
دسته بندی منابع سوالات کنکور برنامه ریزی شهری بر اساس تعداد تکرار در سال و تکرار در درس

«بر اساس تعداد تکرار در هر سال»
ردیف
نام کتاب و مؤلف
سال 83
سال 84
سال 85
سال 86
سال 87
سال 88
سال 89
جمع
1​
از شار تا شهر، محسن حبیبی​
17​
23​
9​
14​
13​
16​
21​
113​
2​
تاریخ شکل شهر، جیمز موریس، ترجمه راضیه رضازاده​
6​
15​
19​
2​
9​
12​
7​
70​
3​
مقررات شهرسازی و معماری و طرح­های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران​
4​
2​
10​
15​
11​
8​
6​
56​
4​
برنامه ­ریزی راهبردی توسعه شهری، جواد مهدی­زاده
2​
1​
18​
5​
5​
13​
6​
50​
5​
سیراندیشه ­ها در شهرسازی (1)، جهانشاه پاکزاد
9​
8​
8​
6​
7​
2​
9​
49​
6​
مقدمه­ ای بر مبانی برنامه­ ریزی شهری، اسماعیل شیعه
11​
1​
4​
10​
5​
4​
-​
35​
7​
تحلیلی از ویژگی­های برنامه­ ریزی شهری در ایران، ناصر مشهدی­زاده دهاقانی
-​
12​
-​
4​
8​
6​
4​
34​
8​
با شهر و منطقه در ایران، اسماعیل شیعه​
6​
2​
-​
4​
7​
5​
4​
28​
9​
برنامه­ ریزی شهرهای جدید، کرامت­اله زیاری
2​
1​
3​
6​
6​
3​
3​
24​
10​
اصول و روش­های برنامه ­ریزی منطقه ­ای، کرامت­ اله زیاری
4​
2​
4​
4​
-​
3​
4​
21​
11​
شهرسازی معاصر از نخستی سرچشمه­ ها تا منشور آتن، واتسلاف اوستروفسکی، ترجمه لادن اعتضادی
-​
6​
4​
5​
2​
2​
2​
21​
12​
طرح­ها و برنامه­ های شهرسازی، بهزادفر
-​
-​
-​
7​
2​
4​
7​
20​
13​
محیط­های پاسخده، ایان بنتلی، ترجمه مصطفی بهزادفر​
2​
6​
-​
-​
3​
5​
2​
18​
14​
کاربرد مدل در جغرافیا، حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی​
1​
4​
5​
4​
4​
-​
-​
18​
15​
مقدمه­ ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، حسین سلطانزاده
5​
1​
3​
2​
-​
1​
5​
17​
16​
نظریه­ های شهر و پیرامون، محمد حسین پاپلی یزدی، حسین رجبی سناجردی
1​
4​
1​
8​
3​
-​
-​
17​
17​
تراکم در شهرسازی، محمد عزیزی​
4​
-​
4​
-​
4​
3​
-​
15​
18​
درآمدی به اقتصاد شهری، سعید عابدین درکوش​
1​
2​
1​
6​
2​
2​
-​
14​
19​
زیرساخت­­های شهری، مصطفی بهزادفر​
1​
-​
-​
-​
-​
-​
12​
13​
20​
برنامه­ ریزی کاربری اراضی شهری، کرامت ­اله زیاری
4​
2​
-​
1​
2​
2​
1​
12​
21​
کتاب سبز راهنمای شهرداریها، جلد 5، احمد سعیدنیا​
2​
3​
3​
-​
-​
4​
-​
12​
22​
مقاله جایگاه شاخص­های مسکن در فرآیند برنامه ­ریزی مسکن، محمد مهدی عزیزی، هنرهای زیبا
1​
-​
1​
5​
1​
4​
-​
12​
23​
کارگاه برنامه ­ریزی شهری، اسماعیلی شیعه
-​
6​
-​
-​
6​
-​
-​
12​
24​
فرآیند طراحی شهری، بحرینی​
-​
4​
-​
-​
4​
4​
-​
12​
25​
تاریخ شهر، بنه ولو، ترجمه پروانه موحد​
-​
4​
-​
-​
-​
7​
1​
12​
26​
سیراندیشه­ ها در شهرسازی (2)، جهانشاه پاکزاد
1​
-​
3​
1​
2​
3​
1​
11​
27​
کتاب سبز راهنمای شهرداریها، جلد 11، احمد سعیدنیا​
-​
1​
2​
-​
7​
-​
1​
11​
28​
انسان­شناسی شهری، ناصر فکوهی​
-​
3​
2​
1​
3​
-​
2​
11​
29​
اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران، جواد مهدی­زاده​
1​
-​
1​
-​
1​
2​
5​
10​
30​
کتاب سبز، راهنمای شهرداریها، جلد اول، احمد سعیدنیا​
2​
-​
1​
7​
-​
-​
-​
10​
31​
مبانی برنامه ­ریزی توسعه منطقه­ای، مظفر صرافی
-​
3​
-​
3​
4​
-​
-​
10​
32​
شبکه ارتباطی در طراحی شهری: فریدون قریب​
2​
3​
-​
4​
-​
-​
-​
9​
33​
کتاب سبز راهنمای شهرداریها، جلد 2، احمد سعیدنیا​
-​
3​
1​
-​
-​
4​
1​
9​
34​
فضاهای عمومی و خصوصی شهر، مدنی پور، ترجمه فرشاد نوریان​
-​
-​
-​
-​
-​
-​
7​
7​
35​
گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، مرکز آمار ایران
2​
-​
1​
1​
1​
1​
-​
6​
36​
طراحی شهری (هنر نو کردن ساختار شهری)، محمود توسلی​
-​
-​
5​
-​
-​
-​
1​
6​
37​
تئوری شکل شهر، کوین لینچ، ترجمه بحرینی​
2​
-​
-​
-​
3​
-​
-​
5​
38​
اصول و مبانی برنامه­ریزی منطقه­ای، حسن اشکوری​
-​
2​
-​
3​
-​
-​
-​
5​
39​
طراحی شهری، ادموند بیکنی، ترجمه فرزانه طاهری​
-​
-​
-​
-​
-​
1​
4​
5​
40​
مقدمه­ای بر شهرسازی معاصر ایران، محمد علی کامروا​
1​
-​
3​
-​
-​
-​
-​
4​
41​
اشاره­ای به سامانه ­های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مهدی مدیری، خسرو خواجه
2​
-​
-​
-​
2​
-​
-​
4​
42​
کتاب سبز راهنمای شهرداریها، جلد 9، احمد سعیدنیا​
-​
2​
-​
1​
-​
1​
-​
4​
43​
کتاب سبز راهنمای شهرداریها، جلد 3، احمد سعیدنیا​
-​
-​
-​
-​
3​
1​
-​
4​
44​
سیمای شهر، کوین لینچ، ترجمه مزینی​
-​
1​
-​
-​
-​
3​
-​
4​
45​
ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک​
-​
1​
-​
-​
-​
-​
2​
3​
46​
شهرسازی واقعیات و تخیلات، فرانسوا شوای، ترجمه حبیبی​
-​
1​
-​
1​
-​
-​
1​
3​
47​
مقدمه­ای بر شهرسازی ایران، کامروا​
-​
-​
-​
3​
-​
-​
-​
3​
48​
هویت شهر، بهزادفر​
-​
-​
-​
-​
-​
3​
-​
3​
49​
مبانی و تکنیک­های برنامه ر­یزی شهری، زیاری
-​
-​
-​
-​
2​
-​
1​
3​


«بر اساس تعداد تکرار در هر درس»
ردیف
نام کتاب و مؤلف
مباحث
مبانی
تاریخ
جمع
1​
از شار تا شهر، حبیبی​
31​
6​
78​
115​
2​
تاریخ شکل شهر، جیمز موریس​
3​
2​
68​
73​
3​
برنامه­ ریزی راهبردی توسعه شهری، مهدی­زاده
5​
35​
10​
50​
4​
مقررات شهرسازی و طرح­های توسعه و عمران​
40​
9​
-​
42​
5​
سیراندیشه ها در شهرسازی (1)، پاکزاد
-​
12​
28​
40​
6​
مقدمه­ای بر مبانی برنامه ­ریزی شهری، شیعه
12​
20​
3​
35​
7​
تحلیلی از ویژگیهای برنامه­ ریزی شهری در ایران، دهاقانی
12​
5​
17​
34​
8​
با شهر و منطقه در ایران​
8​
2​
18​
28​
9​
برنامه­ ریزی شهرهای جدید
10​
-​
15​
25​
10​
اصول و روشهای برنامه ­ریزی منطقه­ای، زیاری
5​
16​
1​
22​
11​
شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ­ها تا منشور آتن
-​
6​
15​
21​
12​
سیراندیشه­ ها در شهرسازی (2)، پاکزاد
-​
6​
14​
20​
13​
طرح­ها و برنامه ­های شهرسازی، بهزادفر
14​
4​
2​
20​
14​
محیط­های پاسخده، ایان بنتلی​
3​
15​
-​
18​
15​
کاربرد مدل در جغرافیا​
-​
18​
-​
18​
16​
نظریه­های شهر و پیرامون، محمد حسین پاپلی یزدی​
-​
10​
7​
17​
17​
مقدمه­ای بر تاریخ شهرنشینی در ایران، سلطانزاده​
7​
-​
10​
17​
18​
الفبای شهر، محمود برآبادی​
9​
5​
1​
15​
19​
تراکم در شهرسازی، محمد مهدی عزیزی​
3​
12​
-​
15​
20​
درآمدی به اقتصاد شهری، سعید عابدین درکوش​
1​
10​
3​
14​
21​
زیرساخت­های شهری، بهزادفر​
4​
9​
-​
13​
22​
فرآیند طراحی شهری، حسین بحرینی​
-​
12​
-​
12​
23​
کارگاه برنامه­ ریزی شهری، شیعه
12​
-​
-​
12​
24​
کتاب سبز راهنمای شهرداری­ها، جلد اول​
3​
9​
-​
12​
25​
تاریخ شهر، بنه ولو​
-​
-​
12​
12​
26​
کتاب سبز راهنمای شهرداریها، جلد 5​
10​
2​
-​
12​
27​
برنامه­ ریزی کاربری اراضی شهری، کرامت اله زیاری
2​
9​
-​
11​
28​
انسان­شناسی شهری​
2​
3​
6​
11​
29​
مبانی برنامه­ ریزی توسعه منطقه­ ای، صرافی
3​
8​
-​
11​
30​
اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران​
3​
7​
-​
10​
31​
شبکه ارتباطی در طراحی شهری، فریدون قریب​
4​
6​
-​
10​
32​
مقاله جایگاه شاخص­های مسکن در فرآیند برنامه­ ریزی مسکن، محمد مهدی عزیزی
7​
2​
-​
9​
33​
کتاب سبز، جلد 11​
9​
-​
-​
9​
34​
کتاب سبز جلد 2​
2​
7​
-​
9​
35​
فضاهای عمومی و خصوصی شهری، مدنی­پور​
-​
7​
-​
7​
36​
گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 85، مرکز آمار ایران​
7​
-​
-​
7​
37​
تئوری شکل شهر، کوین لینچ​
-​
6​
-​
6​
38​
مقدمه­ای بر شهرسازی معاصر ایران، کامروا​
6​
-​
-​
6​
39​
طراحی شهری (هنر نوکردن ساختار شهر)، توسلی​
6​
-​
-​
6​
40​
اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه­ ای، اشکوری
-​
5​
-​
5​
41​
طراحی شهری، ادموند بیکن​
-​
-​
5​
5​
42​
اشاره­ ای به سامانه­ های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مهدی مدیری و خسرو خواجه
2​
2​
-​
4​
43​
کتاب سبز، جلد 9​
3​
1​
-​
4​
44​
سیمای شهر، کوین لینچ​
-​
4​
-​
4​
45​
ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، محمود توسلی​
1​
-​
2​
3​
46​
مجموعه مباحث و ورش­های شهرسازی: جمعیت، زنجانی​
-​
3​
-​
3​
47​
کتاب سبز، جلد 3​
-​
3​
-​
3​
48​
واقعیات و تخیلات، فرانسوا شوای​
-​
2​
1​
3​
49​
هویت شهر، بهزادفر
-​
3​
-​
3​
50​
مبانی و تکنیک­های برنامه ­ریزی شهری، زیاری
-​
3​
-​
3​


· بر اساس کتاب مجموعه سوالات آزمونهای سراسری کارشناسی­ ارشد برنامه­ ریزی شهری و منطقه ­ای؛ نوشته­ ی معصومه و مهدیه نورانی؛ عصر کنکاش.
 

Arch-Azadeh

همکار مدیر مهندسی شهرسازی متخصص طراحی شهری
آخرین و به روزترین سرفصلها و منابع آزمون کارشناسی ارشد

آخرین و به روزترین سرفصلها و منابع آزمون کارشناسی ارشد

آخرین و به روزترین سرفصلها و منابع آزمون کارشناسی ارشد مشترک بین تمام گرایش ها
( رشته طراحی شهری و برنامه ریزي شهري، منطقه اي و مدیریت شهري
)


زبان عمومی و تخصصی:

بخش عمومی: واژگان و گرامر

Essential words for the toefl
504 absolutely essential words
Vocabulary for high school students
Advanced Grammar in use, oxford university press.

بخش تخصصی: درك مطلب
. کوان، رابرت، دیکشنري تخصصی شهرسازي، انتشارات آذرخش، 1386
. سیف الدینی، فرانک،زبان تخصصی شهرسازي، تهران: 1385

منابع تکمیلی : تمام لغاتی که در آزمونهای سالهای قبل استفاده شده است. به نظرم بهتر و راحت تر از خوندن دیکشنری تخصصی شهرسازیه!


مباحث عمومی شهرسازی ایران:

1. طرحهاي توسعه شهري و مکانیزم هاي مربوط به آنها
1-1 سعیدنیا، احمد، کتاب سبز شهرداري(جلد 5)؛ تهران: انتشارات سازمان شهرداریها، .1382
2-1- مهندسان مشاور شارمند، شیوه هاي تحقق طرحهاي توسعه شهري در ایران -جلد 2 .1382
3-1- اصلاح نظام مدیریت و توسعه شهري ایران با رویکرد راهبردي، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران، 1387
4-1- بهزادفر، مصطفی، طرحها و برنامه هاي شهرسازي، 1389

2. قوانین و مقررات شهري و شهرسازي
1-2- مصوبات شوراي عالی شهرسازي ایران تا سال 1388 ، وزارت مسکن و شهرسازي، 1388
2-2-احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازي، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران، چاپ اول 1382
3-2- سعیدنیا، احمد، ساخت و سازهاي شهري (جلد 6 کتاب سبز شهرداريها)، 1382

3. مدیریت شهري در ایران

1-3 بركپور، ناصر، مدیریت و حکمروایی شهري، انتشارات دانشگاه هنر، 1388
2-3 لطیفی، غلامرضا، مدیریت شهري، 1386
3-3 سعیدنیا، احمد، مدیریت شهري، جلد 11 کتاب سبز شهرداریها، 1382

4. شهرهای جدید
1-4 زیاري، کرامت ا...، برنامه ریزي شهرهاي جدید، انتشارات سمت، 1382

5. مسکن و مسکن مهر
1-5 عزیزي، محمد مهدي، مقالات منتشره در نشریه هنرهاي زیبا.
2-5 عزیزي، محمد مهدي، تراکم در شهرسازي، دانشگاه تهران: 1385
3-5 مجموعه مقالات و نوشتارها پیرامون مسکن مهر و اثرات آن بر شهرهاي کشور

6. سابقه برنامه ریزی در ایران
1-6 دهاقانی، ناصر، تحلیلی از ویژگیهاي برنامهریزي شهري در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران: 1383
2-6 شیعه، اسماعیل، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384

7. اصول و روشهاي طراحی و ساختار کالبدي برخی شهرهاي ایران

1-7 توسلی، محمود، اصول و روشهاي طراحی شهري و فضاهاي مسکونی در ایران، مرکز مطالعات وزارت مسکن و شهرسازي، 1375
2-7 توسلی، محمود، طراحی شهر در اقلیم گرم و خشک ایران، انتشارات مرکز مطالعات وزارت مسکن و شهرسازي، تهران: 1385

8. آمار و جمعیت شناسی
1-8- زنجانی، حبیب ا...، اصول و روشهاي شهرسازي (جلد جمعیت) تهران: 1375
2-8- مرکز آمار ایران، نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن.

9. سایر مباحث عمومی (اطلاعات عمومی) شهري و شهرسازي در ایران.
اطلاعات مورد نیاز این بخش غالبا در منابع مشخص و به صورت مدون جمع اوري نشده است. داشتن اطلاعات کافی از مسائل متفرقه و روز شهرسازي ایران از طریق منابع خبري مختلف (اینترنتی، نشریات، روزنامه و ...) میتواند نقش مهمی در موفقیت داوطلبان در پاسخگویی به این دست سوالات ایفا نماید.


اختصاصی رشته برنامه ریزي شهري، منطقه اي و مدیریت شهري


مبانی نظری برنامه ریزی


1. سیر اندیشه های شهرسازی
1-1 استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازي معاصر، از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن؛ ترجمه:. لادن اعتضادي؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ 1378
2-1 پاکزاد، جهانشاه، سیر اندیشه هاي شهرسازي(جلد 1 تا 3 با تاکید بر جلد 1)؛ تهران، 1388

2. مبانی، مفاهیم، مکاتب و نظریه هاي برنامه ریزي و برنامه ریزي شهري.

1-2 مهدي زاده، جواد، برنامه ریزي راهبردي توسعه شهري. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و . تحقیقات شهرسازي و معماري ایران، 1382
2-2 شیعه، اسماعیل، مقدمه اي بر مبانی برنامه ریزي شهري؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، 1379
3-2 سوزان فین اشتاین و اسکات کمپل، نظریه برنامه ریزي( 1)، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: انتشارات آذرخش، 1388
4-2 دانشپور، زهره، نظریه هاي برنامه ریزي و برنامه ریزي شهري؛ تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1387
5-2 مهندسان مشاور شارمند، شیوه هاي تحقق طرح هاي توسعه شهري درایران؛ تهران: انشارات . وزارت کشور، 1381

3.مقدمه اي بر مبانی و روشهاي طراحی شهري و فضاهاي عمومی

1-3- مدنیپور، علی، فضاهاي عمومی و خصوصی شهر، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري،تهران: 1388
2-3 بنتلی، یان و دیگران، محیطهاي پاسخده، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1382

4. برنامه ریزي کاربري زمین
1-4- سعیدنیا، احمد، جلد 2 کتاب سبز شهرداریها(کاربري زمین)؛ تهران: انتشارات سازمان شهرداریها، 1382

5.برنامه ریزي حمل و نقل شهري
1-5 قریب، فریدون، شبکه ارتباطی در طراحی شهري، انتشارات دانشگاه تهران، تهران: 1389

6. برنامه ریزي مسکن
1-6- عزیزي، محمدمهدي ، تراکم و کاربردهاي آن در شهرسازي؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1385

7. زیرساخت های شهری

1-7- بهزاد فر، مصطفی، تاسیسات شهري؛ تهران، 1388

8.نظریه ها، مکاتب و شیوه هاي مدیریت شهري
1-8 برك پور، ناصر، مدیریت و حکمروایی شهري، انتشارات دانشگاه هنر، 1388
2-8 لطیفی، غلامرضا، مدیریت شهري، 1386

9. مبانی و روشهاي برنامه ریزي منطقه اي

1-9- زیاري، کرامت ا….؛ اصول و روشهاي برنامه ریزي منطقه اي، دانشگاه یزد؛ 1378
2-9 معصومی اشکوري،سید حسن؛اصول و مبانی برنامه ریزي منطقه اي؛ 1376

10. محیط زیست و توسعه پایدار
1-10- مدرس، علی، شهر و محیط زیست، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، 1389
2-10 بهرام سلطانی، کامبیز، مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي، محیط زیست؛ تهران:. انتشارات وزارت مسکن و شهرسازي، 1375

11. اقتصاد شهري

2-11-عابدین درکوش، درامدي بر اقتصاد شهر، انتشارات سمت.

12. سیستمهاي اطلاعات و (GIS) جغرافیایی پشتیبان تصمیم گیري (DSS)
1-12- نوریان، فرشاد، مقدمه اي برسیستم هاي اطلاعات جغرافیاي شهري ( GIS) تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري تهران، 1385

13. سایر مباحث
1-13- - پاپلی یزدي، حسین و رجبی سناجردي، نظریه هاي شهر و پیرامون، انتشارات سمت، 1385
2-13 شیعه، اسماعیل، کارگاه برنامه ریزي شهري، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1386
3-13 زیاري، کرامت ا...، مبانی و تکنیکهاي برنامهریزي شهري، انتشارات دانشگاه چابهار، 1389
4-13 شیعه، اسماعیل، آهنگ صنعت، اواي شهر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388
5-13 غمامی، مجید، درباره مسائل شهرسازي ایران امروز، نشر آگاه، 1389


تاریخ شهر و شهرسازی

1.تاریخ شهر و شهرسازی

1-1- موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، 1374
2-1 بنه ولو، لئوناردو، تاریخ شهر؛ تهران، 1382
3-1 پاکزاد، جهانشاه، تاریخ شهر از آغاز تا انقلاب صنعتی، انتشارات آرمانشهر، 1389
4-1- بیکن ادموند، طراحی شهرها، تهران: 1375

2.تاریخ شهر و شهرسازی ایران

1-2 حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1378
2-2 سلطانزاده، حسین، مقدمه اي بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران؛ تهران، 1375
3-2 مجیدزاده، یوسف، اغاز شهرنشینی در ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران: 1389
4-2 دهاقانی، ناصر، تحلیلی از ویژگیهاي برنامه ریزي شهري در ایران، 1383
5-2 شیعه، اسماعیل، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384
6-2 اشرف، احمد، ویژگیهاي تاریخی شهرنشینی در ایران، نامه علوم اجتماعی، 1355
7-2 کامروا، سید محمدعلی کامروا، شهرسازي معاصر ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385

آمار و فنون

1. آمار و فنون در شهرسازی
1-1- طورانی، محسن، امار و احتمال، موسسه آموزش عالی آزاد پارسه، 1390
2-1 رنجبران، هادي، آمار و احتمال، 1385
3-1 لی کولین، مدل ها در برنامهریزي شهري و مطنقهاي، 1355
4-1 مدل هاي در جغرافیا و برنامه ریزي.
 

A.R.A.M.Del

عضو جدید
کاربر ممتاز
منابع پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای

منابع پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای

الف:حوزه نظری
1. مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای، دکتر مظفر صرافی، سازمان برنامه و بودجه
2. اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، سید حسین معصومی اشکوری
3. دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، دکتر حسین شکویی
4. اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، دکتر جسین شکویی
5. رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی، جلد اول و دوم
6. برنامه ریزی منطقه ای، روش های نو، میسرا، سازمان برنامه و بودجه
7. برنامه ریزی منطقه ای، برداشت سیستمی، ژوزف هیلهورست، ترجمه غلامرضا شیرازی
8. مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی، دیدگاهها و ورشها، دکتر محمود جمعه پور، انتشارات سمت
9. مدیریت شهری، دکتر غلامرضا لطیفی، انتشارات وزارت کشور
10. مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات پارسه

ب: حوزه منطقه ای
1. اطلاعات راجع به طرح های توسعه و عمران در سطوح ملی تا محلی مانندطرح های کالبدی ملی و ناحیه ای ایران و طرح مجموعه شهری تهران، طرح های بهسازی و ساماندهی روستایی و شهری، طرح هادی، طرح آمایش سرزمین، جایگاه عمران و توسعه منطقه ای، شهری و روستایی در برنامه های پنج ساله و ...)
2. اطلاعات راجع به منطقه بندی و مناطق جغرافیایی، سیاسی و ...

ج: حوزه روش
1. برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین، ترجمه حسین بحرینی
2. شالوده آمایش سرزمین، مجید مخدوم
3. روش های تحلیل منطقه ای، والتر ایزارد، جلد سوم
4. نقش برنامه ریزی در روند برنامه ریزی شهری و منطقه ای و تکنیک های رایج آن، ترجمه زهرا قراگزلو
5. سیستم اطلاعات جغرافیایی، سازمان نقشه برداری کشور
6. مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، مرکز اطلاعات جغرافیایی شهرداری تهران، ترجمه فرشاد نوریان
7. جغرافیای حمل و نقل، نوشته علی محمودی، انتشارات نشر دانشگاهی، 1362

د: حوزه مدل های کمی
1. ریاضیات پایه، لیدا فرخو، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
2. آمار در علوم اجتماعی، کورتز، ترجمه تیمری، نشر نی
3. مقدمه ای بر روش های آماری، کریم منصورفر
4. مبانی پژوهش در علوم رفتاری، کرلینجر، ترجمه دکتر حسن پاشا، 1376


ه) حوزه کتب لاتین جهت زبان تخصصی
1. Peter Hall,Urban and Regional Planning, Forth Edition
2. J.Glasson, An Introduction to Regional Planning
3. Philip Allmendinger,Planning in postmodern Times,Rout ledge,2001

ز) سایر منابع مرتبط جهت مطالعه بیشتر
1. جزوات درسی مربوط به رشته برنامه ریزی اجتماعی
2. مجلات و فصلنامه های مرتبط با موضوع مانند فصلنامه علوم اجتماعی، تحقیقات جغرافیایی، مدیریت شهری، برنامه، روستا و توسعه، مجلات اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شهرداریها، آبادی، هفت شهر و ...
 
بالا