کاربرد و توسعه حشره کش های ویروسی

زهرا فرشید

عضو جدید
کاربر ممتاز
از میان تمامی ویروس هایی که توسط بشر شناسایی شده اند، باکولوویروس ها بیشترین فایده را داشته​اند. خانواده باکولوویروسها (Baculoviridae) به علت اینکه در ایجاد بیماری زایی در حشرات فوق العاده اختصاصی هستند اهمیت خاصی دارند. مبارزه با آفات نباتی از دیرباز یکی از دغدغه های مهم تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بوده است.در دهه های گذشته کنترل شیمیایی با آفت کش ها همواره به عنوان موثرترین روش مبارزه مورد توجه بوده است و این درحالی است که به مرور اثرات مخرب زیست محیطی، اخلاق در تعادل طبیعی، نابودی دشمنان طبیعی و در نهایت مقاوم شدن آفات به سموم شیمیایی موجب گردیدکه سایر روش های کنترل آفات از جمله بیولوژیک مورد توجه جدی قرار گیرد.امروزه استفاده از میکروارگانسیم های مفید نظیر باکتری ها، قارچ ها و ویروسها که موجب بیماری در حشرات شده و تحت نام حشره کش های میکروبی طبقه بندی شده اند به مرور جایگاه خودرابه عنوان یکی از ابزارهای موثردر کنترل بیولوژیک حشرات پیدا نموده اند.حشرهکش های میکروبی شامل حشره کش های قارچی،باکتریایی وویروسی می باشند که به اشکال مختلف تجاری به صورت پودری ( (wpومایع به بازار عرضه میشوند.استفاده ازآفت کش های بیولوژیکی در جهان تنها 1درصداز سهم مصرف را در مقایسه با سایرآفت کش ها دارد (پاول ورودس1994). تا کنون در بیش از 500 گونه از آفات،بیماری های ویروسی گزارش و توصیف شده است (لویس ومیلر1997). کولو ویروس های بیماری زا در حشرات برای انسان ودام کاملابی خطرمی باشندوهیچ گونه گزارشی مبنی برایجاد بیماری بر روی انسان دام وحتی پرندگان که ازلاروهای آلوده تغذیه نموده اند ،ارائه نشده است. منبع
 

Similar threads

بالا