حشره کش جدید موونتو

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
حشره کش Movento (Spirotetramat SC100)

حشره کش موونتو( اسپیروتترامات) ازگروه حلقوی کتنول ها واز کلاس تترومیک اسید ها.باعث اخلال درساخت چربی میشود.اسپیروترامات یک مکنده کش قوی ودارای حرکت دوجهته (آوند آبکش وچوب) می باشد.برروی طیف وسیعی از آفات مکننده موثر بوده وبا توجه به دوره کارنس منحصر به فرد برای محصولاتی که برای صادرات هستند مفید می باشد.دوره کارنس آن درسبزیجات وصیفی ولیمو ترش ولیمو شیرین 1 روز بوده ودرمحصولات باغی 7 روز وتنها برای سویا 21 روز می باشد.خاصیت ضربه ای ندارد وتاثیر آن 3 تا 7 روز بعد دیده میشود
.درایران برای مبارزه با پسیل پسته به ثبت رسیده(1391).
درسایر کشورها روی محصولات مختلف از جمله سبزیجات،محصولات زراعی،مرکبات،نخیلات،نارگیل،سیب،آناناس،انبه،کیوی وتعداد ریادی محصول دیگر به ثبت رسیده واستفاده می شود.این حشره کش خاصیت انتقال از برگ به برگ وحتی انتقال به برگهایی که بعدا ظاهر میشوند را نیز دارد.از جمله آفاتی را که به راحتی کنترل میکند عبارتند از تریپس پیاز-فیلوکسرای مو-شته ها-سپردارها وتعدادزیادی از شپشکها وانواع پسیل ومگسهای سفید.
 

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
تاثیر روی حشرات مفید

تاثیر روی حشرات مفید

حشره کش Movento (Spirotetramat SC100)

حشره کش موونتو( اسپیروتترامات) ازگروه حلقوی کتنول ها واز کلاس تترومیک اسید ها.باعث اخلال درساخت چربی میشود.اسپیروترامات یک مکنده کش قوی ودارای حرکت دوجهته (آوند آبکش وچوب) می باشد.برروی طیف وسیعی از آفات مکننده موثر بوده وبا توجه به دوره کارنس منحصر به فرد برای محصولاتی که برای صادرات هستند مفید می باشد.دوره کارنس آن درسبزیجات وصیفی ولیمو ترش ولیمو شیرین 1 روز بوده ودرمحصولات باغی 7 روز وتنها برای سویا 21 روز می باشد.خاصیت ضربه ای ندارد وتاثیر آن 3 تا 7 روز بعد دیده میشود
.درایران برای مبارزه با پسیل پسته به ثبت رسیده(1391).
درسایر کشورها روی محصولات مختلف از جمله سبزیجات،محصولات زراعی،مرکبات،نخیلات،نارگیل،سیب،آناناس،انبه،کیوی وتعداد ریادی محصول دیگر به ثبت رسیده واستفاده می شود.این حشره کش خاصیت انتقال از برگ به برگ وحتی انتقال به برگهایی که بعدا ظاهر میشوند را نیز دارد.از جمله آفاتی را که به راحتی کنترل میکند عبارتند از تریپس پیاز-فیلوکسرای مو-شته ها-سپردارها وتعدادزیادی از شپشکها وانواع پسیل ومگسهای سفید.

روی حشرات مفید جز سموم بی خطر یا کم خطر است. روی حشراتی مانند
Psyllaephagus pistaciaee- Chrysopherla carnea-Oenopia conglobataو زنبور عسل وسایر گرده افشانها
روی حشرات بالغ بخطر وروی پوره ها ولاروها بسیار کم خطر می باشد.سال 92 سعی براین است همگام با انسکتاریومها آزمایشات آزمایشگاهی ودانشگاهی روی حشرات مفید درسایر محصولات انجام شود ونتایج حتما منعکس خواهد شد.
 

Similar threads

بالا