معرفي برخي حشره كش ها

gavad

عضو جدید
گروه شيميايي :ارگانو فسفره


ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي :ماده تكنيكال يك جامد كريستالي كهربايي رنگ تا سفيد است كه بوي ملايم گوگرد دارد ،‌حلاليت در مايعات در دماي 25 درجه سانتيگراد 2mg/lit .


ماندگاري در محيط زيست :كلرپريفوس در محيط زيست ناپايدار است در خاك نسبتاً پايدار بوده و معمولاً بين 120-60 روز است و بر حسب نوع خاك و اقليم و شرايط ديگر ممكن است تغيير كند بقاياي آن تقريباً 14-10 روز بر سطح گياه باقي مي ماند .


سميت: LD50 =135-165mg/kg


موراد مصرف :يك حشره كش ـ كنه كش تماسي ـ گوارشي و تدخيني است كه دامنه مصرف گسترده اي دارد .


كلرپريفوس براي كنترل كرم شب پره زمستانه كرم ريشه ذرت ، شپشك توت ، سپردار بنفش مركبات ، مينوز برگ سويا ،‌كرم توقه بر ، چغندر قند ، لارو سوسك ، كك نباتي ، مگس ، موريانه ، مورچه آتشين و شپش بكار و سبزيجات و همچنين در چمنزارها و گياهان زينتي مورد استفاده قرار ميگيرد . كلرپريفوس بطور مستقيم بر روي گوسفندان بوقلمون ها و براي ضد عفوني اسطبل لانه سگها ، منازل ، ساختمانهاي موجود ، در مزارع و مغازه ها بكار مي رود


پادزهر: اتروپين به همراه اكسيم


:)
 

gavad

عضو جدید
معرفي برخي حشره كش ها

حشره كش دلتامترين :
نام و مشخصات فيزيكي و شيميايي
1. نام عمومي : Deltamethrin
نام و مشخصات فيزيكي و شيميايي
1. نام عمومي : Deltamethrin
2. كلاس : Insecticide
3. گروه : بايروتروئيد
4. فرمول و وزن ملكولي: (2/505) 3NO2Br19H22C
ساير مشخصات :
1- فرومولاسيون ثبت شده در ايران : W/V %5/2 EC-
2- نام تجاري : -Decis
كاربرد
1- نحوه تاثير : حشره كش گوارشي و تماسي

- موارد مصرف : عليه مينوز لكه گرد درختان ميوه و پرودونياي چغندرقند ( توصيه شده)
3-مقدار مصرف : محلولپاشي به نسبت 5/0 در هزار از فرم تجاري براي مينوز لكه گرد و مصرف يك ليتر در هكتار براي پرودونياي چغندرقند
پادزهر
ديازپام، پادزهر واقعي نيست و فقط سيستم اعصاب مركزي را تسكين مي دهد


 

gavad

عضو جدید
معرفی برخی حشره کشها

معرفی برخی حشره کشها


حشره كش - ديازينون
نام و مشخصات فيزيكي و شيميايي
1. نام عمومي : Diazinon
2. كلاس : Insecticide
3. گروه : ارگانوفسفره
4. فرمول و وزن ملكولي: (3/304) PS3O2N21H12C
ساير مشخصات
1- فرومولاسيون ثبت شده در ايران : %30SC
TC % 2،5،10D %10O %40WP %60 ، 25 ، 20 EC-
2- نام تجاري : -)%30SC) Diacap ، Busudin-
كاربرد
1- نحوه تاثير : حشره كش غير سيستميك با اثر تماسي و گوارشي و تنفسي
2- موارد مصرف : wp جهت مبارزه با كرم سيب و مگس گلابي و سرخرطومي سيب و ( توصيه شده) گلابي ، خوشه خوار انگور ، جوانه خوار كاج ، %30sc عليه سوسري - EC جهت مبارزه با كرم سيب ، پسيل گلابي ، شپشكهاي پسته و مركبات و نخيلات و آفات چغندرقند – گرانول %10 ، 5 عليه كرم ساقه خوار برنج
3-مقدار مصرف : عليه كرم ساقع خوار برنج 2 ليتر در هكتار ، براي نخيلات 5/1 تا 2 ليتر ، براي چغندر قند 1 تا 5/1 ليتر عليه كرم سفيد ريشه درختام ميوه و درختان جنگلي 3 تا 5/3 ليتر ، عليه ليسه و شته درختان ميوه و پسيل گلابي و تريپس مو و شپشك پسته و مركبات محلول 1 در هزار از %60 EC ‌، براي برنج KG ‌15 گرانول 10% ، %30SC ‌: CC‌100 در 5 ليتر آب
پادزهر
آتروپين – توكزو گونين
 

gavad

عضو جدید
معرفی برخی حشره کشها

معرفی برخی حشره کشها

حشره كش - فن پروپاترين
نام و مشخصات فيزيكي و شيميايي
1. نام عمومي : Fenpropathrin
2. كلاس : Insecticide
3. گروه : پايروتروئيد
4. فرمول و وزن ملكولي: (4/349) 3NO23H22C
ساير مشخصات
1- فرومولاسيون ثبت شده در ايران : %10EC-
2- نام تجاري : Danitol-
كاربرد
1- نحوه تاثير : حشره كش و كنه كش گوارشي و تماشي و دور كننده
2- موارد مصرف : عليه كنه قرمز اروپايي درختان ميوه سردسيري به ثبت رسيده است ( توصيه شده)
3-مقدار مصرف : محلولپاشي به نسبت 2 در هزار از فرمولاسيون تجارتي
پادزهر
ديازپام ( پادزهر واقعي نيست و فقط سيستم اعصاب را تسكين مي دهد)
 

gavad

عضو جدید
معرفی برخی حشره کشها

معرفی برخی حشره کشها

حشره كش فوزالن
نام و مشخصات فيزيكي و شيميايي
1. نام عمومي : Phosalone
2. كلاس : Insecticide
3. گروه : ارگانوفسفره
4. فرمول و وزن ملكولي: (8/367) 2PS4NOC115H12C
ساير مشخصات
1- فرومولاسيون ثبت شده در ايران : %30wp
w/v %35 EC-
2- نام تجاري : Zolone-
كاربرد
1- نحوه تاثير : حشره كش و كنه كش غير سيستميك با اثر تماسي وگوارشي
2- موارد مصرف : عليه آفات چغندرقند و سويا –كرم سيب و به و آلو-پسيل و زنبور و ( توصيه شده) سرخرطومي گلابي و سيب –كرم خوشه خوارمو-زنجرك به مو- پسيل و پروانه چوبخوار پسته –برگ خوار آفتابگردان – سرخورطومي يونجه – آفات ذرت – سوسك كلراد و سيب زميني
3-مقدار مصرف : محلولپاشي بميزان 2 تا 3 ليتر در هكتار يا 5/1 در هزار ( براي پسيل پسته 5/2 در هزا) از محلول تجارتي %35EC
پادزهر
آتروپين ؛ PAM 2
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
بررسی سموم شیمیایی

بررسی سموم شیمیایی

آميتراز (ميتاك )
گروه شيميايي :دي أميدين
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : اين سم خاصيت خورندگي ندارد و نسبت به گرما مقاوم است . به نظر ميرسد كه اشعه ماورا بنفش , تاثير اندكي بر پايداري ان داشته باشد در صورتي كه اميتراز به مدت طولاني درشرايط مرطوب نگهداري شود به أرامي تجزيه خواهد شد .
ماندگاري در محيط زيست :اميتراز در خاك داري تهويه مناسب به سرعت تجزيه مي شود . نيمه عمر ان يعني مدت زماني كه طول مي كشد تا ماده تجزيه شود و غلظت ان به نصف غلظت اوليه برسد كمتر از يك روز است. تجزيه در خاكهاي اسيدي سريعتراز خاكهاي قليايي و يا خنثي صورت
مي گيرد .
سميت: LD50= 600-800 mg/kg اميتراز براي زنبور عسل تقريبا بي ضرر است .
موراد مصرف : اميتراز يك حشره كش و كنه كش است كه براي كنترل كنه قرمز تار عنكبوتي , مينوز برگ و سپرداران به كارميرود . اين سم در پنبه عليه كرم غوزه پنبه , مگس سفيد و كرمهاي برگ خوار و در حيوانات براي كنترل ساس ,كنه ,شپش و ديگر افات حيواني به كار برده مي شود.
پادزهر: اميتراز پادزهر اختصاصي ندارد .
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
اندو سولفان

اندو سولفان

اندو سولفان (تيودان- فن)

گروه شيميايي :ارگانوكلره
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : ماده تكنيكال زرد يا قهوه اي رنگ ميباشد . اين تركيب در آب غير محلول است ولي در حلال هاي الي حل مي شود .

ماندگاري در محيط زيست :ماندگاري در محيط زيست: اندوسولفان در خاك نسبتا پايدار است و نيمه عمر آن 50روز مي باشد . اين ماده به وسيله باكتريها و قارچها تجزيه مي شود .اگر اندوسولفان جذب سطحي ذرات خاك شود به كندي درخاك جابه جا خواهد شد .


سميت:LD50=80-110mg/kg براي زنبورهاي عسل نسبتا سمي است و براي حشرات مفيدي از قبيل زنبورهاي پارازيت , كفش دوزك و برخي از كنه ها تقريبا سميت ندارد . اين حشره كش براي انسان نسبتا خطرناك است.

موراد مصرف : اندوسولفان يك حشره كش و يك كنه كش است كه براي گستره وسيعي از حشرات و كنه ها از جمله كرم غوزه پنبه , كرم برگ خوار پنبه , پسيل گلابي , ليسه سيب , شته و نيز افات سويا سمي است . از ان مي توان به عنوان يك محافظ چوب هم استفاده كرد .اندوسولفان براي طيف وسيعي از محصولات زراعي از قبيل چاي , قهوه, ميوه جات و سبزيجات و همچنين برنج ,غلات , ذرت,سور گوم به كاربرده مي شود .
پادزهر: فنو باربيتال
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
بوتاكلر

بوتاكلر

بوتاكلر ( ماچتي)
گروه شيميايي :كلرواستانيليد
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي :مايع كهربايي رنگ است . وزن مخصوص در دماي 20 درجه سانتيگراد gr/ml07/1 است . حلاليت در آب در 24 درجه سانتيگراد ppm 23 مي باشد .

ماندگاري در محيط زيست :دوره پايداري تقريبي در گياهان يك الي سه هفته است .
سميت:mg/kg2000 = LD50سميت كمي براي انسان و دام دارد .
موراد مصرف :اين سم يك علف كش انتخابي سيستميك است كه قبل از جوانه زني اثر مي كند . سنتز پروتئين ها را در در علفهاي هرز كنترل مي كند و به اين ترتيب سبب تغيير شكل علف هرز مي شود تا اينكه در نهايت گياه از بين مي رود . از اين سم مي توان در شاليزارها ،‌مناطق نهالكاري شده و گندم ، منداب ، پنبه ،‌كتان ،‌بادام زميني و سبزيجات براي كنترل علفهاي هرز يكساله برخي از علفهاي هرز خانواده جگن و علفهاي هرزبرگ پهن از قبيل علف شور استفاده كرد . خاك در زمان استفاده از اين سم بايد اشباع باشد . مي توان اين سم را به صورت گردپاشي مخلوط با خاك ، مخلوط با آب و غيره استفاده كرد .
پادزهر: اتروپين
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
دلتا مترین ( دسیس )
گروه شيميايي :پاير تروئيد
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : اگر دلتا مترين در دماي 40درجه سانتيگراد نگهداري شود تا شش مته تجزيه نخواهد شد . در برابر هوا و نور خورشيد مقاوم است . در فلزات خاصيت خورندگي ندارد . در محيط هاي اسيدي بسيار مقاومتر از محيط هاي قليايي است.

ماندگاري در محيط زيست :در خاك يك تادو هفته تجزيه مي شود . بقاياي دلتامترين حدودا 10 روزپس از استفاده از روي گياه مشاهده نمي شود . اين سم خاصيت گياه سوزي روي محصولات ندارد.
سميت:LD50=135-5000mg/kg دلتا مترين براي زنبورهاي عسل سمي ميباشد.
موراد مصرف : دتا مترين حشره كشي تماسي – گوارشي است كه براي كنترل حشرات مكنده سيب و گلابي , شب پره آلو, لارو اروسي فرم كلم , بيد بقولات , شب پره
زمستاني ( سيب و خرما) , كرم دانه خوار سيب , شپشك آرد آلو , سپرداران, مينوز لكه گرد در ختان ميوه ومگس سفيد خيار گلخانه اي گوجه فرنگي , فلفل , گياهان گلداني و زينتي به كار مي رود. اين سم آفات بسياري از محصولات زراعي را نيز كنترل مي كند. تاثير سريعي روي حشرات ناقل ويروسها دارد و به همين دليل اميد است كه در آينده براي كنترل ناقلهاي ويروسها به كار رود.
پادزهر: ديازپام يك پاد زهر واقعي نيست و تنها سيستم اعصاب مركزي را تسكين مي دهد.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
ديازينون (بازودين – دياكاپ)
گروه شيميايي :: ارگانو فسفره
ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : اين سم به صورت روغن بدون رنگ است . حلاليت آن در دماي معمولي محيط 40ميليگرم در ليتر مي باشد . نسبت به نور خورشيد مقاوم بوده و در محيطهاي اسيدي و قليايي ناپايدار است تنها درزمانيكه هوا آرام باشد ( سرعت باد كمتر از km/h10)ميتوان گرد پاشي كرد.

ماندگاري در محيط زيست : بقاياي ذيازينون ممكن است حداكثر تايكماه در محيط باقي بماند . در صورتيكه اين سم در معرض هوا قرار بگير طي حدود 10روز تجزيه خواهد شد. اما در سايه اندازها بيش از سه هقته باقي خواهد ماند .
سميت:سميت: LD50=300-400mg/kg ديازينون براي پرندگان وزنبورهاي عسل بسيار سمي است و براي ماهي ها تا حدي سمي ميباشد . سميت آن رااز راه جلد براي انسان و دام كمتر است ولي از راه تنفس خطر مسموميت آن بيشتر مي باشد لذا در موقع سمپاشي بايد ماسك مخصوص به كاربرد.
موراد مصرف : ديازينون يك حشره كش تماسي بسيار موثر كه براي كنترل تقريبا هر نوع حشره اي به كار مي رود . كاربردد اصلي آن در برنج , درختان ميوه , تاكستان ,’ نيشكر, ذرت , پنبه , توتون, و سيب زميني است . مي توان از آن عليه جور پايان, هزارپايان , كرم پياز, ساس گندم, گوش خيزك , لارو اروسي فرم, وسك كلرادوي سيب زميني, كك نباتي , مگس ميوه , كرم سيب, كرم ساقه خوار برنج , شته , زنجره برگ, تريپس, كنه, شپشك آرد آلود, پروانه , شب پره زمستاني و يا هر آفت باغي ديگر استفاده كرد. در منازل مي توان ازآن براي كنترل مورچه , سوسك فرش , بيد گوش خيزك , سوسري و آبدوزدك استفاده كرد.
پادزهر: : آتروپين,توگزوگونين
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
معرفی برخی از حشره کش ها

معرفی برخی از حشره کش ها

دکامترین Decamethrineاین سم با اسامی تجارتی دلتامترین، دسیس، بوتوکس، بوتوفلین و کاائوترین به بازار عرضه می‌شود.
فرمول مولکولی C22H19Br2NO3 و نقطه ذوب 101ـ98 درجه سانتیگراد توسط کارخانه راسل ـ اکلاف به بازار عرضه شده است.
این ترکیب در ساختمان شیمیایی خود دارای برم (Br) است که در آب تقریباً غیر محلول بوده و فقط به میزان 0.002 ppm در آب حل می‌شود. ولی در استن و بسیاری از حلالهای

حلقوی حل می‌شود. جزء پیروتروئیدهای مصنوعی بسیار ناپایدار بوده و روی لارو بالپولک‌داران و سخت‌بالپوشان مؤثر است. قدرت حشره‌کشی بسیار بالایی داشته و در حدود 50 برابر پیرترین
I برای مگس خانگی سمی است.
128=LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم است. در بازار به صورت امولسیون 2.5 درصد و پودر 0.2 درصد موجود است و مقدار مصرف آن 5 تا 17.5 گرم ماده مؤثره در هکتار می‌باشد.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
سپیرمترین
Cypermethrine

این سم دارای نامهایت جارتی ریپکورر، کافیل سوپر، سیمبوش است. (کافیل سوپر مصرف دامپزشکی دارد).

خاصیت آفت‌کشی این سم توسط الیوت کشف و در سال 1975 توسط شرکت شل ساخته و به بازار عرضه شده است. فرمول مولکولی: C22H19cl2No5 بوده. فرم خالص آن به

صورت ماده‌ای جامد با نقطه ذوب 80ـ60

درجه سانتیگراد است. در آب تقریباً نامحلول بوده ولی در حلالهای آلی به خوبی حل می‌شود.


در محیطهای خنثی و اسیدی ضعیف پایداری خوبی دارد ولی در محیطهای قلیایی تجزیه می‌گردد. در مقابل نور نسبتاً


مقاوم بوده و به مقدار کمی تجزیه می‌شود. روی تعداد زیادی از حشرات به ویژه لارو بالپولک‌داران مؤثر می‌باشد.

4123ـ251=LD50دهانی میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن موش صحرایی است.

2400< LD50پوستی میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن موش صحرایی است.

متابولیسم: در مدت 16 هفته در داخل خاک هیدرولیز شده و موجب گسستگی استر می‌شود. پادزهر اختصاصی ندارد.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
فن پروپاترین = دانیتل
Danito
l
این سم با نامهای تجارتی رودی، مئوترین است.
این ترکیب دارای خاصیت حشره‌کشی و کنه‌کشی است. در سال 1981 توسط شرکت سومیتومو ژاپن ساخته و به بازار عرضه شده است. به میزان 50 تا 200گرم ماده خلاص در هکتار روی حشرات و

انواع کنه‌ها مؤثر می‌باشد.

این ترکیب برای انسان و دام بسیار خطرناک است. 140ـ70=

LD50

میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن برای موش صحرایی است. این ترکیب را با ترکیباتی که دارای خاصیت قلیایی هستند نباید مخلوط نموداین کنه‌کش به
صورت امولسیون 10 درصد علیه کنه قرمز اروپایی نیز قابل توصیه می‌باشد. ولی روی کنه‌ها اریوفید مؤثر نیست. .


 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
رسمترین
Resmethrin

این سم با نامهای تجارتی بیورسمترین، سیس مترین، بنزیفورولین، کرایسون است.

فرمول مولکولی: C22H26O3، جرم مولکولی: 338.45 این سمت وسط کارخانه اف ام سی FMC، سومیتو مو، فیرفیلد، میچل کوت ساخته شده و در سال 1967 توسط الیوت و همکاران معرفی شده است.

فرم خالص آن به شکل بلورهای بیرنگ، تکنیکال آن مومی شکل است. نقطه ذوب: 48ـ38 درجه سانتیراد، نقطه جوش آن: 174 درجه در 1.4 میلی‌بار (بیورسمترن)، فشار بخار بسیار پایین است.

ثبات: در شرایط انبار و در حالت خشک بسیار پایدار است. ولی در برابر نور هوا و اسیدها و قلیاها تجزیه می‌شود. عملاً در آب نامحلول بوده ولی در حلالهای آلی حل می‌شود.

طرز تأثیر: حشره‌کشی با اثر تماسی است و برای مبارزه با آفات خانگی، تأسیسات عمومی، انبارهای غذائی و حشرات دامی توصیه شده است.

فرمولاسیون: امولسیون، یوال وی، پودر وتابل و مخلوط با تترامترین، پرموفوس، مالاتیون،‌لیندین، پیرترین، پی پرونیل بوتوکساید نیز استفاده می‌شود.

با سایر قارچکشها و حشره‌کشها قابل اختلاط است. LD50 آن برای موش صحرائی از راه دهان 1600ـ1400 (رسمترین) و 8800ـ8600 (بیورسمترین) و از طریق پوست به ترتیب 4200و 10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن

است. سطح بی‌زیان آن برای سک 250 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن در سه ماه تغذیه بوده است. در پوست حساسیت ایجاد نمی‌کند. برای ماهیها مانند سایر پیرتروئیدها مسموم کننده است.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
تترامترین Tetramethrine

نام تجارتی آن نئوپینامین است.
جرم ملکولی آن 331.42 دلتن فرمول مولکولی C1H25NO4، این سم توسط شرکتهای سومیتومو، فیرفلید ساخته شد و اولین بار در سال 1965 معرفی شده است. فرم خالص آن به صورت بلورهای

بیرنگ، نقطه ذوب 80ـ60 درجه سانتیگراد (تکنیکال 90 درصد) نقطه جوش 190ـ185 درجه سانتیگراد در 0.13 میلی بار، فشار بخار 20 درجه سانتیگراد: 8ـ10*4.7 میلی بار در است. نسبت به اسیدها و

بازهای قوی حساس است. در انبار تا حرارت 50 درجه سانتیگراد پایدار می‌باشد. عملاً در آب نامحلول بوده ولی در استون 40 درصد، بنزن 50 درصد، تولوئن 40 درصد به خوبی حل می‌شود. اثر

تماسی و ضربه‌ای خوبی دارد.
از این سم برای مبارزه با مگسها، پشه‌ها، زنبورها، در اماکن مسکونی و دامداریها استفاده می‌شود. مخلوط با پی‌پرونیل بوتوکساید نیز به صورت آئروسول مصرف می‌گردد. در بازار به صورت مایع در

قوطیهای تحت فشار، امولسیون سطح کشندگی 50 درصد آن از طریق گوارشی برای موش صحرائی 5200 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. تغذیه سگها با 1250ـ2500 و 5000 میلی‌گرم در


کیلوگرم وزن بدن در 13 هفته پس از تغذیه هیچگونه عارضه و علائم مسمومیت ایجاد نشده است. برای ماهیها مسموم کننده است. حد قابل تحمل آن برای ماهی کارپ 0.18 میلی‌گرم در لیتر در مدت 48 ساعت می‌باشد و برای زنبور عسل نیز سمی است.
احتمالاً مانند پیرترین طبیعی تجزیه می‌شود. در بدن حیوانات خونگرم در اثر متابولیسم به هیدروکسی سیکلوهگران دی کاربوکسی ماید تبدیل می‌شود. در حیوانات خونگرم 95 درصد آن در ظرف

5 روز از بدن دفع می‌شود.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
پیرترین

Pyrethrineاین سم با نام تجارتی پیرتروم است.

فرمول مولکولی C21H28O3 (متغیر)، جرم مولکولی: 328.43 (دلتن) این سم توسط کارخانه‌های دنکا، فیرفیلد، ساخته و به بازار عرضه شده است. فرم خالص آن به صورت روغن غلیظ است. نقطه جوش 170ـ200 درجه

سانتیگراد فشار بخار بسیار پایین می‌باشد. در شرایط محیطی بسیار ناپایدار است به طوریکه در مجاورت نور و هوا اکسید شده و خواص حشره‌کشی خود را از دست می‌دهد. همچنین در محیطهای قلیایی بی‌اثر

می‌شود. اضافه کردن سینرژیستها خواص آن را تثبیت می‌کند. عملاً در آب نامحلول بوده ولی در حلالهای آلی به خوبی حل می‌شود. این سم اثر تماسی دارد. حشره‌کشی است که برای مبارزه با حشرات خانگی و

اماکن عمومی و انبارها بکار می‌رود. همچنین برای مبارزه با شته‌ها، شپشکهای نباتی و سایر حشرات در سبزیجات و باغات و آفات انباری توصیه شده است. پی پرونیل بوتوکساید روی آن اثر سینرژیستی دارد. معمولاً

مخلوط با روتنون یا سایر حشره‌کشها بکار می‌رود.
این سم در بازار به صورت گرد، امولسیون، آئروسول یافت می‌شود.

به طور کلی به غیر از مواد قلیایی با سایر ترکیبات سازگاری خوبی دارد. سطح کشندگی 50 درصد آن از طریق خوراکی در موش صحرائی بین 570 تا 1500 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن متغیر است. در بدن به سرعت

هیدرولیز شده و اثر خود را از دست می‌دهد. سمیت تماسی آن قابل اندازه‌گیری نیست. غلظت قابل قبول آن در محیط کار در 8 ساعت 15 میلی‌گرم در متر مکعب از حجم هوا است. برای ماهیها سمی است. امولسیون


آن برای زنبور عسل سمی است. اسپری آن سمی نبوده و برای زنبور عسل دور کننده می‌باشد. وقتی وارد بدن پستانداران می‌شود در حیوانات خونگرم تجزیه از طریق هیدرولیز شدن زنجیر استر انجام می‌پذیرد. تجزیه

آن توسط نور خورشید و پرتو فرابنفش در گروه الکل آغاز و منجر به تعدادی مشتقات ناشناخته می‌شود.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
کادترین Kadethrine

این سم با نام تجارتی اسپری توکس است.

فرمول مولکولی C23H24O4S، جرم مولکولی: 396.5 دلتن است. این سم توسط کارخانه روسل اوکلاف ساخته و به بازا عرضه شده است. فرم خالص آن به شکل امولسیونی روغنی زرد رنگ مایل به

قهوه‌ای و غلیظ، فشار بخار 20 درجه سانتیگراد کمتر از 7ـ10*6.5 میلی بار است. در محیطهای مایع قلیایی هیدرولیز می‌شود و در برابر نور تجزیه می‌گردد.
خورندگی: برای نگهداری آن باید از ظروف آلومینیومی و یا با پوشش داخلی پلاستیکی استفاده شود. عملاً در آب نامحلول بوده ولی در متیلن کلراید، الکل، تولوئن، استون، پی پرونیل بوتوکساید به

خوبی حل می‌شود.

از نظر حشره‌کشی از گروه پیرتروئیدها با اثر ضربه‌ای قوی است. از این سم برای مبارزه با حشرات خانگی مانند مگس، پشه و سوسریها بکار می‌رود. به بازار به صورت ائورسول عرضه شده است.از نظر سازگاری با سایر پیروتروئیدها و ترکیبات غیر قلیائی قابل اختلاط است.

LD50از راه دهان برای موش صحرائی 142ـ1324 و از راه پوست 3200 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. روی پوست، چشم و مجاری تنفسی کمی حساسیت ایجاد می‌کند. سطح بی‌زیان آن برای

موش صحرائی در مدت 30 روز 1.25 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن اندازه‌گیری شده است. برای ماهیها بسیار سمی است.

در حیوانات خونگرم سریعاً تجزیه می‌شود. حلقه تیولاکتون باز شده و استر آن جدا می‌شود و در حلقه هیدروکسیلاسیون حاصل می‌گردد.


-----------------------------------------------------------
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
سی هالوترین

Cyhalolothrine این سم با نام تجارتی گریند، سیفا و لامبادا ـ سی هالترین و کاراته است.

فرمول مولکولی: C23H19CIF3NO3، جرم مولکولی: 449.9 دلتن است. این سم در سال 1980 توسط شرکت ای. سی. ای انگلستانی ساخته و به بازار عرضه شده است. فرم خالص آن به صورت روغن غلیظ قهوه‌ای

رنگ، نقطه جوش 187ـ190 درجه سانتیگراد، فشار بخار 20 درجه سانتیگراد است. 0.001 میلی بار، در آب 20 درجه سانتیگراد 0.003 میلی‌گرم در لیتر حل می‌شود در حالیکه در استون، دی کلرمتان، اتیل استات،

هگزان، اتانول 500 گرم در لیتر حل می‌شود.

حشره‌کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی است و اثر ضربه‌ای خوی دارد.

در حرارت 275 درجه سانتیگراد تجزیه می‌شود. در تاریکی مدت 4 سال در حرارت 50 درجه سانتیگراد تجزیه نشده و نسبت ایزومرهای آن تغییر نمی‌کند. در مقابل نور تا 1.6 سال بدون تغییر باقی می‌ماند. نیمه عمر آن در

آب رودخانه 20 روز است.
PH 7 تا 9 به تدریج هیدرولیز می‌شود.

از این سم برای مبارزه با پارازیتهای خارجی حیوانات در اصطبلها به کار می‌رود. کاراته که نام عمومی آن (لامبادا، هالوترین) است برای مبارزه با آفات زراعی نیز مصرف می‌شود.

فرمولاسیون: به صورت امولسیون غلیظ عرضه شده است.

حداقل دز کشنده 50 درصد از راه دهان برای موش صحرائی 243 میلی‌گرم از ماده تکنیکال برای خوکچه هندی بیش از 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. از طریق پوست برای خرگوش بیش از 2500 میلی‌گرم بر

کیلوگرم وزن بدن سمیت دارد. میزان
ADI آن برای انسان 0.02 میلی‌گرم است
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
سی فلوترین Cyfluthrine

این سم با نام تجارتی باپترویئد، رسپونسار، سولفاک است.

فرمول مولکولی: C22H18Cl2NO3، جرم مولکولی: 434.3 دلتن است. این سم توسط کارخانه بایر ساخته و به بازار عرضه شده است. این سم در سال 1981 توسط هامن و فوش تهیه و معرفی شده

است. شکل خالص توده خمیری شکل زرد رنگ است. نقطه ذوب آن 60 درجه سانتیگراد، فشار بخار در 20 درجه سانتیگراد یک میلی بار، وزن مخصوص: 1.28-1.27 گرم، در حرارت 20 درجه سانتیگراد

کمتر از 2 میلیگرم در یک لیتر آب ولی هگزان 10200 تا 20 گرم در لیتر هگزان حل می‌شود. از نظر حشره‌کشی غیر سیستمیک تماسی، گوارشی با اثر ضربه‌ای است.

از این سم برای مبارزه با حشرات به خصوص سنها، سخت بالپوشان، جوربالان و لارو پروانه‌ها در روی محصولات غلات، پنبه، باغات میوه، سبزیجات، آفات انباری و دامپروری بکار می‌رود. این سم به

بازار به صورت امولسیون، پودر و تابل و مخلوط با بایگون به صورت آئروسول عرضه شده است. مقدار کشندگی 50 درصد آن از راه دهان برای موش صحرائی 900 میلی‌گرم و از طریق پوست بیش از

5000

میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. روی پوست خرگوش حساسیت ایجاد می‌کند. سطح بی‌زیان آن برای موش صحرائی 50 میلی‌گرم در کیلوگرم است. حد مجاز
ADI برای انسان 0.02 میلیگرم است.

برای مرغ 5000 میلی‌گرم در کیلوگرم و روی ماهی غلظت کشندگی آن برای 96 ساعت برای ماهی قزل‌آلا 0.0032 میلی‌گرم در لیتر و برای ماهی کارپ 0.022 میلی‌گرم در هر لیتر آب است. 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
سیکلوپروترین

Cycloprothrinنام تجارتی این سم سایکلوسال است.

فرمول ملکولی آن C26H21CL­2No4، جرم مولکولی:482.4 دلتن است. این سم توسط کارخانه نیپون کایاکو در سال 1987 ساخته و به بازار عرضه شده است. شکل خالص آن به صورت مایع غلیظ است. نقظه جوش

فشار 0.001 میلیمتر جیوه 140ـ145درجه سانتیگراد فشار بخار 20 درجه سانتیگراد 2130 نانوپاسکال، در حرارت 25 درجه سانتیگراد به میزان 0.091 میلیگرم در لیتر آب حل می‌شود ولی در بسیاری از حلالهای آلی

بخوبی حل می‌گردد. این در برابر حرارت مقاوم است به طوریکه تا دمای بیش از 190 درجه سانتیگراد پایداری خود را حفظ می‌کند.

این سم سیستمیک نبوده و اثر تماسی ـ گوارشی دارد و برای مبارزه با آفات برنج توصیه شده است.

در بازار به صورت گرانول 2% عرضه شده است. حداقل دز کشنده 50 درصد آن از راه دهان برای موش صحرایی بیش از 5000 میلیگرم بر کیلوگرم و از طریق پوست بیش از 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است

. خاصیت ناهنجاریزایی و سرطان‌زایی ندارد، غلظت کشندگی 50 درصد آن برای ماهی کارپ در مدت 48 ساعت 50 میلی‌گرم و برای ماهی قزل‌آلات 1.57 میلی‌گرم در لیتر است. روی حشرات گرده افشان به ویژه برای

زنبور.کونفیدور

کونفیدور حشره کشی تماسی و گوارشی با خواص بسیار عالی سیستمیکی است که ماده مؤثره آن پس از پاشیدن روی شاخه و برگ گیاهان سریعاً جذب و به تمام نقاط برگ گیاهان انتقال پیدا می کند.. ماده موثر

کونفیدور ( ایمیداکلوپرید) باعث تحریک برخی سلولهای عصبی روی گیرنده پروتئین در حشرات می گردد.و در داخل بدن حشرات تجزیه نمی شود و یا تجزیه آن به کندی صورت می گیرد. کونفیدور دارای طیف وسیع در

کنترل آفات به خصوص آفات مکنده مانند تریپس ، مگس سفید و مینوزهای برگ است. مقدار مصرف این حشره کش در مقایسه با سموم رایج بسیار کم می باشد.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
سوین
سوین با ماده موثر کارباریل حشره کشی از گروه کارباماتها است.سوین دارای طیف وسیع در کنترل حشرات است و با خاصیت دوام طولانی و سرعت تأثیر خوب قادر به کنترل آفات می باشد. سوین در

بسیاری از محصولات کشاورزی قابل توصیه بوده و هیچ گونه گیاهسوزی در محصولات مختلف ایجاد نمی کند.
-----------------------------------------------------------
کالیپسو

کالیپسو با ماده موثر تیاکلوپرید حشره کشی است سیستمیک که حشرات مکنده و جونده را با هم کنترل


می کند. کالیپسو متعلق به گروه جدید کلرونیکوتینیل می باشد. تیاکلوپرید سه گروه از حشرات مکنده مانند شته ها ، مگس سفید و بعضی گونه های تریپس را کنترل می کند. کالیپسو برای زنبور

عسل بی خطر بوده و در زمان گلدهی گیاهان می توان سمپاشی کرد. این سم با مقدار مصرف کم و خواص بسیار خوب سیستمیکی قادر به کنترل آفات می باشد.
-----------------------------------------------------------
کلسیم سیانامید
Calcium cyanamide این ترکیب یک برگ ریز بوده و در موقع مصرف بهتر است که برگها خیس یا شبنم داشته باشد در دمای 17 درجه سانتیگراد بهتر اثر می‌نماید و زیر این دما و همچنین هوای خشک نباید آنرا مصرف

نمود. در شرایط مناسب پس از استفاده از این مواد، ابتدا برگها زرد و سپس قرمز رنگ شده و در عرض مدت 10ـ18 روز می‌ریزند. زمان مصرف 10 روز قبل از برداشت محصول می‌باشد. مصرف بیش از

اندازه، کاهش اثرات برگ‌ریزی را سبب می‌شود زیرا در این حالت برگها خشک ولی ریزش نمی‌کنند
LD50آن 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم است.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
کلرات منیزیم

Magnesium chlorate

این ماده به عنوان یک خشک کننده و برگ‌ریز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دمای مناسب 18ـ17 درجه سانتیگراد و در دمای پایین‌تر اثر آن کاهش می‌یابد. این ماده سیستمیک نیست ولی قدرت نفوذ آن در برگها زیاد

می‌باشد. زمانی که وارد گیاه می‌شود به صورت نیمه سیستمیک عمل می‌نماید. نفوذ آن در مدت یک ساعت صورت می‌گیرد. کلرات منیزیم در شرایط نبود رطوبت و یا شبنم نیز به خوبی در برگها نفوذ می‌نماید. وقتی

به طور متوسط دو غوزه در یک بوته باز شده باشد باید آنرا مصرف نمود. این ترکیب باعث توقف یا قطع جریان آب در برگها شده، مانع عمل فتوسنتز، تجزیه کلروفیل و قطع متابولیسم کاربوهیدرات و پروتئین را در گیاه

سبب می‌شود. همچنین مصرف بیش از اندازه این مواد، سبب خشک شدن برگها شده ولی ریزش برگ صورت نمی‌گیرد. این ترکیب امروزه به عنوان خشک کننده و برگ ریز در مزارع آفتابگردان، سوژا و چغندرقند بکار

می‌رود.
LD50 آن 620 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای موش صحرایی است.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
کلرات - کلرات کلسیم
Calcium chlorate - chloride

این ترکیب به صورت محلول با خاصیت خشک کننده و برگ ریز مصرف می‌شود. از نظر فیزیولوژیکی روی برگ گیاهان نظیر کلرات منیزیم عمل می‌نماید ولی در شرایط مساوی این ماده بطئی‌تر عمل

می‌کند و باز شدن کند غوزه‌ها را به دنبال دارد. زمان مصرف آن هنگامی است که 1ـ4 غوزه باز شده باشد و میزان مصرف 30ـ20 کیلوگرم در هکتار است. هنگامی که به عنوان خشک کننده مصرف

می‌گردد باید 50 درصد غوزه‌ها باز شده باشد. در این صورت میزان مصرف 50ـ40 کیلوگرم در هکتار توصیه می‌شود.
LD50آن 1112 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای موش صحرایی است.

-----------------------------------------------------------
دی کوات Diquate

یک خشک کننده است که در مزارع چغندرقند بذری در موقعی که 30 تا 40 درصد بذور قهوه‌ای رنگ شده باشند به مقدار 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار مصرف می‌شود. در زراعت یونجه بذری، یک هفته

قبل از برداشت باید به مقدار 2 تا 4 کیلوگرم در هکتار مصرف گردد.


-----------------------------------------------------------

سزامکس یا سزوکسان
Sesamex = sesoxane
سزامگس یا سیزژیست با طیف تأثیر وسیع است که نه تنها روی پیرترینها بلکه روی سموم کاربامات و برخی از سموم فسفره و کلره نیز دارای اثر سینرژیستی مطلوبی است. به عنوان مثال این

ماده روی آلترین بهتر از پی پرونیل بوتوکساید عمل می‌کند و در مطالعات انجام شده مشخص گردیده که در شرایط آزمایشگاهی این ترکیب اثر سیستم آنزیمی (
Mixed-Function Oxidase) MFO را مهار می‌کند.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
پرمترین، آمبوش

Permethrine,Ambush
این سم دارای اسامی تجارتی پرترین، کورسایر، کافیل، پونس، پرماسکت ایندوترین، تالکورد، اسلومولکسین و اکتیبان است.
در سال 1973 به وسیله الیوت و همکاران معرفی گردید و با نام تجارتی آمبوش به بازار عرضه شده است.
فرمول مولکولی C21H20Cl2O3، نقطه ذوب 35ـ34 درجه سانتیگراد، نقطه جوش 200 درجه سانتیگراد است.
پرمترین یک حشره‌کش با طیف وسیع بوده و دوام متوسطی دارد. این حشره‌کش برای انسان و دام بی‌خطر است. پیرمترین به صورت مخلوطی از دو ایزومرسیس و ترانس به نسبت 20 به 60 می‌باشد

. 4000ـ430=
LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم برای موش صحرایی است.
پرمترین دارای خاصیت تماسی و گوارشی است. این سم تا حدودی دارای خاصیت دور کنندگی است. پرمترین به صورت امولسیون 25 دصد در بازار یافت می‌شود. از این سم بر علیه برگخوار چغندرقند، مینوز لکه گرد و

سایر برگخوارها توصیه می‌گردد به علاوه روی آفات پنبه و آفات درختان میوه، سبزیجات و توتون مؤثر است. 4000=
LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم برای موش صحرایی می‌باشد.
در ایران این سم محبوبیت زیادی بین باغداران و زارعین دارد ولی نباید از اثرات جانبی آن غفلت کرد. در خاک و آب سریعاً تجزیه می‌شود. حداکثر باقیمانده مجاز این سم در محصولات زراعی 1 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن
محصول است. در حیوانات خونگرم زنجیر استر هیدرولیز شده و پس از هیدرواکسیلاسیون بالاخره به صورت گلوکوزیداسید دفع می‌گردد. این سم پادزهر اختصاصی ندارد.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
فن والریت (سومیسیدین) (
Fenvalerate (Sumicidine

با جرم مولکولی 419.9 دلتن و فرمول

C25H22CLNO3این سم دارای نامهای تجارتی بلمارک، اکورین، پیریدین است. توسط شرکتهای شل و سومیتومو و به بازار عرضه شده است. در نتیجه تلاش شیمیدانهای ژاپنی، حلقه سیلکوپروپان به وسیله یک

گروه شیمیایی دیگر جایگزین شد. از مهمترین این گروه فنوالوات است که از چهار ایزومر تشکیل شده است. فنووالریت در دمای23°
C مایعی زرد و شفاف است و در محیط اسیدی پایدارتر از محیط

قلیایی می‌باشد. در آب نامحلول بوده و در حلالهای آلی به میزان متوسط حل می‌شود. در برابر تغییرات دما پایدار می‌باشد. طیف حشره‌کشی آن وسیع بوده و برای انسان و دام نیز اندکی خطرناک

است. این حشره‌کش روی لارو پروانه‌ها، سخت بالپوشان و پوره‌سنها مؤثر است. برای کنترل کنه‌های دامی ودوبالان خانه‌زی نیز اثر خوبی دارد. 3200ـ451=
LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم می‌باشد. در بازار به صورت

امولسیون 20 درصد یافت می‌شود.
برای زنبور عسل به شدت سمی می‌باشد. در حالت مایع زنجیراستر هیدرولیز می‌شود. در برابر نور دکربوکسیلاسیون اتفاق می‌افتد. وقتی پستانداران آنرا بخورند 96 درصد آن بعد از 14ـ6 روز از طریق کلیه‌ها دفع می‌گردد.
مقدار مصرف ماده خالص سومسیدن 150 تا 200 گرم ماده خالص در هکتار است.
در برخی از موارد این حشره‌کش روی برگهای جوان و سرشاخه‌ها ایجاد گیاهسوزی می‌کند.
منبع:
مقالات کشاورزی سموم شناسی
 

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
دکامترین Decamethrineاین سم با اسامی تجارتی دلتامترین، دسیس، بوتوکس، بوتوفلین و کاائوترین به بازار عرضه می‌شود.
فرمول مولکولی C22H19Br2NO3 و نقطه ذوب 101ـ98 درجه سانتیگراد توسط کارخانه راسل ـ اکلاف به بازار عرضه شده است.
این ترکیب در ساختمان شیمیایی خود دارای برم (Br) است که در آب تقریباً غیر محلول بوده و فقط به میزان 0.002 ppm در آب حل می‌شود. ولی در استن و بسیاری از حلالهای

حلقوی حل می‌شود. جزء پیروتروئیدهای مصنوعی بسیار ناپایدار بوده و روی لارو بالپولک‌داران و سخت‌بالپوشان مؤثر است. قدرت حشره‌کشی بسیار بالایی داشته و در حدود 50 برابر پیرترین
I برای مگس خانگی سمی است.
128=LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم است. در بازار به صورت امولسیون 2.5 درصد و پودر 0.2 درصد موجود است و مقدار مصرف آن 5 تا 17.5 گرم ماده مؤثره در هکتار می‌باشد.
قکر کنم دلتا مترین اسم تجاری نیست بلکه اسم عمومی است ودکامترین اسم تجاری است.
 

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
سوین
سوین با ماده موثر کارباریل حشره کشی از گروه کارباماتها است.سوین دارای طیف وسیع در کنترل حشرات است و با خاصیت دوام طولانی و سرعت تأثیر خوب قادر به کنترل آفات می باشد. سوین در

بسیاری از محصولات کشاورزی قابل توصیه بوده و هیچ گونه گیاهسوزی در محصولات مختلف ایجاد نمی کند.
-----------------------------------------------------------
کالیپسو

کالیپسو با ماده موثر تیاکلوپرید حشره کشی است سیستمیک که حشرات مکنده و جونده را با هم کنترل


می کند. کالیپسو متعلق به گروه جدید کلرونیکوتینیل می باشد. تیاکلوپرید سه گروه از حشرات مکنده مانند شته ها ، مگس سفید و بعضی گونه های تریپس را کنترل می کند. کالیپسو برای زنبور

عسل بی خطر بوده و در زمان گلدهی گیاهان می توان سمپاشی کرد. این سم با مقدار مصرف کم و خواص بسیار خوب سیستمیکی قادر به کنترل آفات می باشد.
-----------------------------------------------------------
کلسیم سیانامید
Calcium cyanamideاین ترکیب یک برگ ریز بوده و در موقع مصرف بهتر است که برگها خیس یا شبنم داشته باشد در دمای 17 درجه سانتیگراد بهتر اثر می‌نماید و زیر این دما و همچنین هوای خشک نباید آنرا مصرف

نمود. در شرایط مناسب پس از استفاده از این مواد، ابتدا برگها زرد و سپس قرمز رنگ شده و در عرض مدت 10ـ18 روز می‌ریزند. زمان مصرف 10 روز قبل از برداشت محصول می‌باشد. مصرف بیش از

اندازه، کاهش اثرات برگ‌ریزی را سبب می‌شود زیرا در این حالت برگها خشک ولی ریزش نمی‌کنند
LD50آن 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم است.

کالیپسو تقریبا میشه گفت نیمه سیستمیک ومثل کونفیدور نیست بلکه فقط درحد یک تا 2 برگ حرکت میکتد درنتیجه برای نتیجه خوب بایستی گیاه کاملا به سم آغشته شود.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
قکر کنم دلتا مترین اسم تجاری نیست بلکه اسم عمومی است ودکامترین اسم تجاری است.

کالیپسو تقریبا میشه گفت نیمه سیستمیک ومثل کونفیدور نیست بلکه فقط درحد یک تا 2 برگ حرکت میکتد درنتیجه برای نتیجه خوب بایستی گیاه کاملا به سم آغشته شود.
واقعا ممنونم.. از این همه نکته بینی.. و احساس مسئولیت... متشکرم.ببخشید تشکر نداشتم
 

jalaltatari

عضو جدید
[h=1]Imidacloprid[/h]( Admire®, Confidor®, Confidor O-teq®, Connect®, Evidence®, Muralla®, Provado®, Thunder O-teq®)
[h=3]Product Category[/h]Foliar and soil insecticide


[h=3]Mode of Action[/h]Nicotine Acetylcholine receptor agonist / antagonist

[h=3]Crops[/h]Citrus, coffee, cotton, fruits, grapes, potatoes, rice, soybeans, sugarcane, tobacco and vegetables.
Please follow the local approved product label before use. If you have any further questions please contact your local country organization of Bayer CropScience (find top right).
Bei Anwendung der Produkte beachten Sie bitte die lokalen Anwendungsbestimmungen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die lokale Landesorganisation von Bayer CropScience (siehe rechts oben).

[h=3]Registrations in (status 2009)[/h]In more than 100 countries worldwide such as Brazil, Canada, Europe, India, Japan, Korea, Mexico and USA.

[h=3]Pest Spectrum[/h]Sucking and biting insects e.g.: Aphidiae, Aphis illinoisensis, Baliothrips biforensis, Empoasca vitis, Erythroneura sp., Lema oryzae, Lygus spp., Lissorhoptrus oryzophilus, Leptinotarsa decemlineata, Myzus persicae, Oeballus spp., Cicadellidae, Thysanoptera spp., Bemisia tabaci, Pseudococcus spp., Scirtothrips dorsalis

[h=3]Main Formulations[/h]EC: Muralla (imidacloprid 75 + cyfluthrine 25 g a.i./l)
GR: Admire (imidacloprid 2 g a.i./l)
OD: Confidor O-teq (imidacloprid 200 g a.i./l)
OD: Thunder O-teq (imidacloprid 100 + betacyfluthrin 45 g a.i./l)
SC: Connect (imidacloprid 100 + betacyfluthrine 12,5 g a.i./l)
SC: Evidence/Trimax (imidacloprid 480 g a.i./l)
SC: Confidor (imidacloprid 350 g a.i./l)
SC: Admire (imidacloprid 240 g a.i./l)
SC: Provado (imidacloprid 192 g a.i./l)
SL: Confidor (imidacloprid 200 g a.i./l)
WG: Confidor (imidacloprid 700 g a.i./l)
 

jalaltatari

عضو جدید
[h=1]Thiacloprid[/h]( Alanto®, Bariard®, Biscaya®, CaLypso®, Monarca®, Proteus® )
[h=3]Product Category[/h]Foliar insecticide

[h=3]Mode of Action[/h]Nicotine Acetylcholine receptor agonist / antagonist

[h=3]Crops[/h]Canola, cereals, cotton, fruits, ornamentals, potatoes, rice and vegetables
Please follow the local approved product label before use. If you have any further questions please contact your local country organization of Bayer CropScience (find top right).
Bei Anwendung der Produkte beachten Sie bitte die lokalen Anwendungsbestimmungen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die lokale Landesorganisation von Bayer CropScience (siehe rechts oben).

[h=3]Registrations in (status 2009)[/h]In more than 80 countries worldwide such as: Germany, France, Poland, Ukraine, Argentina, Australia, Japan, Korea, South Africa and USA.

[h=3]Pest Spectrum[/h]Broad spectrum of sucking and chewing insects.

[h=3]Main Formulations[/h]GR: Bariard (Thiacloprid 10 g a.i./l)
OD: Biscaya (Thiacloprid 240 g a.i./l)
OD: Calypso ( Thiacloprid 180 g a.i./l)
OD: Proteus ( Thiacloprid 100 + Deltametrin 10 g a.i./l)
OD: Proteus ( Thiacloprid 150 + Deltamethrin 20 g a.i./l)
SC: Alanto/CaLypso (Thiacloprid 240 g a.i./l)
SC: CaLypso (Thiacloprid 480 g a.i./l)
SE: Monarca (Thiacloprid 100 + Betacyfluthrine 12,5 g a.i./l)
WG: Bariard (Thiacloprid 300 g a.i./l)
Be aware that some active ingredients are only available in product combinations.
Bitte beachten Sie, dass einige Wirkstoffe nur in Kombinationen verfügbar sind.

[h=3]Formulation Categories[/h]SE = Suspo-emulsion
OD = Oil dispersion
GR = Granule
SC = Suspension concentrate
WG = Water dispersible granule
 

Similar threads

بالا