[مقالات مرمت ابنیه] - شناخت ساختار کالبدی قلعه روستای خورانق با رویکرد تأثیرپذیری از الگوهای رفتاری

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
عنوان مقاله :
شناخت ساختار کالبدی قلعه روستای خورانق با رویکرد تأثیرپذیری از الگوهای رفتاری

نویسنده :
پیروز حناچی، دانشیار معماری، دانشکده هنرهای زیبا دانشکده تهران
فهیمه آرمان، کارشناس ارشد مرمت و و احیای بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه تهران

منبع :
دو فصلنامه معماری ایران، شماره 4، پاییز و زمستان 92
سایت www.noormags.ir
 

پیوست ها

  • شناخت_ساختار_کالبدی_قلعه_روستای_خورانق_با_رویکرد_تأث.pdf
    2.2 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا