[مقالات مرمت ابنیه] - تدوین چهارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت های فرهنگی - تاریخی

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
عنوان مقاله :
تدوین چهارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت های فرهنگی - تاریخی

نویسنده :
پیروز حناچی (دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران)
سمیه فدایی نژاد (دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران)

منبع :
نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره 46، تابستان 1390
 

پیوست ها

  • Hanachi.pdf
    3.6 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا