[مقالات مرمت ابنیه] - بررسی و تبیین سیر تحول سیاست ها و برنامه های حفاظت از میراث فرهنگی، بازه زمانی سال 1357 تا 1391

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
عنوان مقاله :
بررسی و تبیین سیر تحول سیاست ها و برنامه های حفاظت از میراث فرهنگی، بازه زمانی سال 1357 تا 1391

نویسنده :
سیمه فدایی نژاد، استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پیروز حناچی، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

منبع :
مطالعات معماری ایران (دوفصلنامه معماری ایرانی)
شماره 5 - بهار و تابستان 93
 

پیوست ها

  • hanachi.pdf
    350.6 کیلوبایت · بازدیدها: 1
بالا