معرفی کتابهای حشره شناسی پزشکی

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت

پدیدآورنده: پريوش حلم سرشت
ناشر: - 1362 قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
راه‍ن‍م‍ای‌ طرق‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا آف‍ات‌ م‍ه‍م‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ (س‍وس‍ک‌، م‍گ‍س‌، پ‍ش‍ه‌، م‍وش‌ و غ‍ی‍ره‌) در م‍ن‍ازل‌ و ام‍اک‍ن‌ ع‍م‍وم‍ی‌

پدیدآورنده: بيژن حاتمی
ناشر: - 1360
قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ن‍اق‍ل‍ی‍ن‌ [دوره‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ و ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌]

پدیدآورنده: فائزه اعيان
ناشر: - 1357 قیمت:
 

Similar threads

بالا