معرفی کتابهای حشره شناسی پزشکی

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
درس و آزمون انگل شناسی، حشره شناسی و قارچ شناسی
پدیدآورنده: ارسیا جمالی، منصور میرزایی قمی
ناشر: کتاب میر - 10 مرداد، 1386
قیمت: 22800 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
مجموعه تست و پاسخ (8 از 9) کلیات خدمات بهداشتی 1: حشره شناسی پزشکی، سموم و بهداشت مواد غذایی
پدیدآورنده: محمدرضا خانی، حمید بلقیس زاده، مهناز واعظی، فرانک ناظمی پور، آراسب دباغ مقدم (ویراستار)
ناشر: خانیران - 06 تير، 1386
قیمت: 19000 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
انگل شناسی پزشکی: حشره شناسی
پدیدآورنده: هرمزد اورمزدی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 09 ارديبهشت، 1386
قیمت: 30000 ریال

 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
انگل شناسی - قارچ شناسی - حشره شناسی: گزیده انگل شناسی - قارچ شناسی نوا - براون: همراه با اضافاتی
پدیدآورنده: داوود رمزی (گردآورنده)
ناشر: نور دانش - 26 اسفند، 1385
قیمت: 68000 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
1000 آزمون انگل شناسی پزشکی: حشره شناسی و قارچ شناسی
پدیدآورنده: عمید اطهری
ناشر: آییژ - 30 مهر، 1385
قیمت: 28000 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
اطلس حشره‌شناسی پزشکی
پدیدآورنده: مهناز محمودی راد،
ناشر: - 1385
قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
دستورالعمل های آغشته سازی و استفاده از پشه بندهای آغشته به حشره کش
پدیدآورنده: حسن وطن دوست (مترجم)، احمد رئیسی (مترجم)، عباس شهبازی (مترجم)، منصور رنجبر (مترجم)
ناشر: صدا - 06 اسفند، 1384
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
گزیده ای از حشره شناسی پزشکی (برای دانشجویان بهداشت و پزشکی)
پدیدآورنده: غلامحسین شهرکی
ناشر: نوید شیراز - 16 مهر، 1384
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
[h=2][/h]
کتاب های حشره شناسی پزشکی
حشره شناسی پزشکی (A glossary of medical entomology)
پدیدآورنده: محمدباقر قوامی
ناشر: - 1384
قیمت:

 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
روش‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌م‍الاری‍ا
پدیدآورنده: س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی
ناشر: - 1383
قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ رش‍ت‍ه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌)
پدیدآورنده: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ اول‌
ناشر: - 1383 قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
اهمیت بهداشتی و روش های مبارزه با حشرات در مناطق شهری [پدروس - سوسری]
پدیدآورنده: فرزاد متولی حقی، مهدی شریف
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران - 1382
قیمت: 8500 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کتاب های حشره شناسی پزشکی
حشره شناسی پزشکی تکمیلی
پدیدآورنده: حمید بلقیس زاده
ناشر: دیباگران تهران - 1382
قیمت: 9600 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
پدیدآورنده: پریوش حلم سرشت، اسماعیل دل پیشه
ناشر: چهر - 1382
قیمت: 28000 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
کلیات حشره شناسی پزشکی
پدیدآورنده: مایکل ویلیام سرویس، مرتضی زعیم (مترجم)، سیدمحمدعلی سیدی رشتی (مترجم)، محمدابراهیم صائبی (مترجم)
ناشر: دانشگاه تهران - 1382
قیمت: 28000 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
مجموعه تست و پاسخ کلیات و خدمات بهداشتی 1، حشره شناسی پزشکی و سموم، بهداشت مواد غذایی

پدیدآورنده: محمدرضا خانی
ناشر: خانیران - 1382 قیمت: 15000 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پدیدآورنده: منصوره شايقی
ناشر: - 1382
قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
آف‍ات‌ م‍ه‍م‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌، زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
پدیدآورنده: برجس
ناشر: - 1382
قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
س‍وس‍ک‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ و راه‌ ک‍اره‍ای‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا آن‌
پدیدآورنده: اح‍م‍د م‍اه‌وان‌،
ناشر: - 1382 قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
حشره شناسی و مرگ، کاربرد حشره شناسی در پزشکی قانونی
پدیدآورنده: المرپل کتس، نیل هکسل، مهرداد ضرابی، سیاوش تیرگری (مترجم)، یاور راثی (مترجم)
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1381
قیمت: 19000 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
پرسشهای چهارگزینه ای حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
پدیدآورنده: حمید بلقیس زاده
ناشر: دیباگران تهران - 1381
قیمت: 15000 ریال
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
آف‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌: راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ب‍ارزه
پدیدآورنده: برجس
ناشر: - 1381 قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌ ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پدیدآورنده: نواب موسوی
ناشر: - 1380
قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
اه‍م‍ی‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ح‍ش‍رات‌ در م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌ "اپ‍دروس‌ - س‍وس‍ری‌"
پدیدآورنده: فرزاد متولی حقی
ناشر: - 1380
قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
س‍وس‍ری‌ه‍ا (س‍وس‍ک‌ه‍ای‌ ح‍م‍ام‌): زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍راک‍ن‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‍ه‍ا
پدیدآورنده: ک‍اک‍رن‌، دون‍ال‍د
ناشر: - 1380
قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
م‍گ‍س‌ خ‍ان‍گ‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ اطلاع‍ات‌ و آم‍وزش‌
پدیدآورنده: ک‍ی‍دی‍ن‍گ‌
ناشر: - 1379
قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پدیدآورنده: س‍روی‍س‌، م‍ای‍ک‍ل‌ وی‍ل‍ی‍ام
ناشر: - 1377 قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پدیدآورنده: س‍روی‍س‌، م‍ای‍ک‍ل‌ وی‍ل‍ی‍ام
ناشر: - 1370 قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
ح‍ش‍رات‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ و ان‍ب‍اری‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ و روش‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا آن‍ه‍ا

پدیدآورنده: علی اکبر سپيدار
ناشر: - 1368 قیمت:
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌: ب‍ررس‍ی‌ ح‍ش‍رات‌ ن‍اق‍ل‌ ب‍ی‍م‍اری‌ و ام‍راض‌ م‍ن‍ت‍ق‍ل‍ه‌ از آن‍ه‍ا. ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ش‍رح‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر درب‍اره‌ ک‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ن‍اق‍ل‌

پدیدآورنده: پريوش حلم سرشت
ناشر: - 1368
قیمت:
 

Similar threads

بالا