مشکل در زبان برنامه نوسی فرترن

Asghar_

عضو جدید
سلام دوستان

من یه کدی در مورد خواندن داده ها از یک فایل رو نوشتم که دچار مشکل و سرددرگمی شدم...اصلا من برای نوشتن این کد باید از قبل یه فایل داده رو مشخص کنم؟مثلا یه سری ارقامو داخل یه فایل txt وارد کنم و سپس کد را اجرا کنم؟؟؟

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید ...با فرترن 95 نوشتم.

کد:
program reade
implicit none
character(len=4)::filename
integer::nvals=0
integer::sd
real::value
write(*,*)'please inter input file name'
read(*,*)filename
write(*,1000)filename
1000 format('','the input file name:',A)

open(unit=3,file=filename,status='old',action='read',iostat=sd)

openif:if(sd==0) then
readloop:do
    read(3,*,iostat=sd)value
    if(sd/=0) exit
     nvals=nvals+1
     write(*,1010)nvals,value
     1010 format('','line',i6,':value=',f10.4)
     end do readloop


readif:if(sd>0) then
write(*,1020)nvals+1
1020 format('0','an error occurred reading line',i6)
else
 write(*,1030)nvals
 1030 format('0','end of file reached.there were',i6,'value in the file.')

 end if readif

else openif

 write(*,1040)sd
 1040 format('','error opening file:iostat=',i6)
 end if openif

 close(unit=3)

end program reade
 

Similar threads

بالا