[مرمت ابنیه] - روش ها و قوانين مرمت بنا

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
بیانیه سنت آنتونیو - 1996 :


منبع : مرمت شهری / محسن حبیبی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
منشور صوفیه - 1996 :

منبع : مرمت شهری / محسن حبیبی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
منشور بورا - 1996 :


منبع : مرمت شهری / محسن حبیبی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
بیانیه استکهلم - 1998 :


منبع : مرمت شهری / محسن حبیبی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
بیانیه ی ایکوموس - 1998 :


منبع : مرمت شهری / محسن حبیبی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
بیانیه ی مکزیکوسیتی - 1999 :


منبع : مرمت شهری / محسن حبیبی
 

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
بیانیه ی مکزیکوسیتی - 2000 :


منبع : مرمت شهری / محسن حبیبی
 
بالا