قارچکش جدید پریویکور انرژی 840 SL

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
نام عمومی :پروپاموکارب 530 و فوستیل 310
نام تجاری : پریویکور انرژی (ساخت شرکت بایر)
جهت کنترل پتیوم وفیتوفترا-بوته میری سبزیجات
سال ثبت:1392
این قارچکش از دوترکیب پروپاموکارب وفوستیل تشکیل شده که اثر سینرژیستی دارند . یکی از خصوصیات بارز این قارچکش تحریک کننده رشد وریشه زایی درگیاه است.
پروپاموکارب پس از سمپاشی دربافت گیاه نفوذ کرده ودرآوند چوب حرکت میکند وفوستیل خاصیت سیستمیکی وهمچنین نفوذ دربافت را داشته وهم درآوند چوب وهم آوند آبکش به حرکت درمی آید.
این قارچکش برای سمپاشی هوایی وهمچنین درسیستم آبیاری مناسب می باشد.این دو ترکیب به عنوان جلوگیری کننده از بروز بیماری شناخته شده اند. پریویکور انرژی ترکیبی است با دونوع طرز تاثیر متفاوت.
این قارچکش علاوه براینکه مانع تشکیل غشاء سلولی قارچ عامل بیماری میشود،از جوانه زدن اسپور قارچ ونفوذ به داخل گیاه جلوگیری میکند وهمچنین دفاع طبیعی گیاه را تحریک میکند.

این قارچکش برای کنترل قارچهای پیتیوم وفیتوفترا مفید بوده وهمچنین بیماریهای سفیدک داخلی سبزیجات و برمیا درکاهو را بخوبی کنترل میکند. میزان مصرف از طریق سیستم آبیاری 3 لیتر درهکتار بوده وهمچنین درمحلول پاشی درگلخانه ها 3لیتر درهزارلیتر آب می باشد.
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا