قارچکش جدیدلاماردور(ضدعفونی کننده بذور) LAMARDOR FS 400

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
نام عمومی : تبوکونازول 150گرم برلیتر+پروتیکونازول 250گرم برلیتر
گروه شیمیایی:Triazole+ Triazolinthione
نام تجاری : لاماردور (محصول شرکت بایر)
لاماردورقارچکشی با طیف اثر وسیع _ موثر روی بیماریهای بذر زی و برخی بیماریهای خاکزی دو مولکول ( ماده موثر) موجود در ساختمان شیمیایی لاماردور موجب ایجاد تعادل خوب مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه و در نتیجه تنظیم رشد در گیاه می شود .این قارچکش بعنوان یک ضدعفونی کننده بذر مورد استفاده قرار میگیرد.
1-لاماردور دارای دو ماده موثر با طیف اثر وسیع ، اثر سیستمیک و دوام اثر طو لانی
2-در صورت شرایط نامطلوب احتمال دارد رشد گیاه به مدت 1 تا 3 روز به تعویق بیافتد ولی تاثیری در قدرت ، ایستادگی و میزان محصول آن ندارد
3-در مقایسه با شاهد درتیمار لاماردور اندازه قطر ساقه دو برابر شده و این امر موجب افزایش گسترش ، قدرت گیاه و بوجود آمدن گیاه قوی و حجیم می گردد.
4-اندازه طول ریشه ها در جذب بهتر آب و تحمل به خشکی تاثیر مثبت دارد.لاماردور با ایجاد ریشه های طویل در گیاه موجب افزایش جذب آب و در نتیجه افزایش تحمل گیاه به خشکی می گردد
5-کاهش مزوکوتیکول ( سلول های حساس به سرما) موجب مقاومت بهتر در برابر حرکت ذرات خاک و در نتیجه تحمل به سرما می شود 6-کاربرد لاماردور موجب افزایش تعداد ساقه ها و پنجه دهی زودتر در گیاه ودرنتیجه تولید گیاه قوی تر می شود.
درایران این قارچکش برای بیماری سیاهک آشکار وپنهان گندم بادز 150 میلی لیتر برای یک تن بذر به ثبت رسیده است.
این قارچکش درسایر کشورها علاوه بر سیاهک آشکار وپنهان برای کنترل فوزاریوم خاکزی ازطریق ضدعفونی با دز 200 تا 250 ملی لیتر برای یک تن بذر توصیه شده است.

بعلاوه روی بیماریهای کفک برفکی (
Microdochium nivale ) وسپتوریا (Septoria nodorum ) ازطریق ضدعفونی بذر تاثیر خوبی دارد.
 

Similar threads

بالا