قارچکش جدید اینفینیتو (کنترل سفیدکهای داخلی)

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
قارچکش جدید اینفینیتو(کنترل سفیدکهای داخلی)

Infinito® 687,5 SC(محصول شرکت بایر)

ترکیبات:
Fluopicolide (acylpicolide
Propamocarb-HCl (carbamate


سفیدک داخلی یکی از بیماریهایی است که قارچ عامل آن به سرعت به قارچکشهای رایج مقاوم میشود.
اینفینیتو قارچکشی است که برای مبارزه با پدیده مقاومت ساخته شده است.
این قارچکش دارای دو ماده موثره است .
1-پروپاموکارپ به عنوان یک ترکیب مقاوم است که بیش از بیست سال درجهان استفاده میشود بدون ایجاد مقاومت علیه آن.پروپاموکارپ با اثر سیستمیکی (در آوند چوب) خاصیت معالجه کنندگی داردوروی میسیلیوم ،تکثیر وجوانه زدن زئوسپورها تاثیر دارد.

2-فلوپیکولید یک ترکیب جدید است که دارای خواص عبور از برگ وهمچنین مقدار کمی حرکت دربرگ است.روی تمام مراحل قارچهای خانواده ااومیستها موثر بوده ودارای خاصیت محافظتی قوی ومقداری هم خاصیت معالجه کنندگی می باشد.


نحوه مصرف
: بصورت سمپاشی هوایی توصییه شده است.

دزمصرف: در سراسر جهان بادز 1.4 تا 1.6 لیتر درهکتار به ثبت رسیده است .اما توصیه خود شرکت سازنده 1.25 تا 1.5 می باشد که بسته به زمان مصرف ومیزان آلودگی این مقدار درنوسان است.
درایران با دز 2 لیتردرهکتار ثبت گردیده است.

موارد مصرف درسایر کشورها
:سفیدکهای داخلی درسیب زمینی-گوجه فرنگی-گل سرخ-پیاز-کدوییان-انگور-تره-رازک-توتون-کاهو-وبوته میری درفلفل درایران برروی سفیدک داخلی سبزی صیفی بخصوص خیارسبز به ثبت رسیده است.

خصوصیات:

قارچکشی بسیار بی خطر
دارای سمیت کم
موتاسیون وسرطان زایی ایجاد نمیکند
برای پرندگان،زنبورعسل وکرمهای خاکی بی خطر است.
برای میکروارگانیسمهای آبی بی خطر است.
باقیمانده درگیاه نمیگذارد.
قادر است از برگهای تازه روییده محافظت کند.
 

Similar threads

بالا