راهنمای سموم کشاورزی

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
گلوفوسينات - آمونيوم

گلوفوسينات - آمونيوم

گلوفوسينات - آمونيوم
علف‌كش غيرانتخابي، تماسي، با کمي خاصيت سيستميک، از گروه اسيد فسفونيك
فرمولاسیون:
باستا Basta w/v %20 SL
تاریخ ثبت: سال 1373
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز گلوتامين، اخلال در متابوليسم آمونيوم در گياه و متعاقب آن تجمع آمونياك در بافتها، اخلال در فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق اندام‌هاي هوايي و قابل انتقال در آوند‌های چوب و آبكش. البته با توجه به تأثير سريع اين علف‌كش در گياه انتقال آن در بافتها محدود مي‌شود.
علائم تأثير در گياه: گياه‌سوزي شديد در اثر تجمع آمونياك در بافتها، ايجاد كلروز و پژمردگي بافتها و در نهايت مرگ گياه ظرف 1 تا 2 هفته
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 7 تا 20 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز در باغهاي ميوه ] 5 تا 10 لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز و مرحله رویشی آن[
( شامل هلو، گلابي، سيب، مركبات، زرد آلو، گيلاس، كيوي، زيتون، انگور، چاي و قلمستانها).
موارد مصرف در ساير كشورها:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ يكساله و چند ساله در باغهاي ميوه (درختان هسته دار و دانه دار)، ‌زمين‌های در حال آيش،‌ جنگلها،‌ سبزيجات،‌ انبار سيب زميني، درختان ميوه بوته اي، ‌گياهان زينتي، نيشكر، حبوبات، غلات، قلمستآن‌ها.
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 3 تا 10 ليتر در هکتار بسته به نوع علف‌هاي هرز و مرحله رويشي آنها
•كاربرد آن تحت شرايط دماي پائين، رطوبت و بارش باران در فاصله زماني تا 6 ساعت پس از مصرف علف‌كش مؤثر نخواهد بود.
•عمليات سم‌پاشي در زمان رشد فعال علف هرز انجام شود. ممكن است گياهاني كه داراي ريشه‌هاي عميق هستند نياز به سم‌پاشي مجدد داشته باشند.
•در مناطق غيرزراعي در ماه‌های ارديبهشت و خرداد بكار مي رود تا مانع از تهاجم علف هرز به منطقه شود.
•دوره كارنس براي سيب زميني، كلزا، نخود، مزرعه لوبيا و کتان 7 روز و براي گندم و جو 14 روز مي‌باشد.
•شخم زدن يا ديگر عمليات زراعي مي‌تواند در فاصله زماني 4 ساعت پس از سم‌پاشي انجام شود.
•گياه زراعي را مي‌توان پس از انجام عمليات سم‌پاشي كاشت. اين تيمار پس از كاشت و قبل از جوانه‌‌زني نيز قابل انجام است. در زمين‌هایي كه بافت آنها شني و سبك است بايد عمليات سم‌پاشي حداقل 3 روز قبل از كاشت يا جوانه‌‌زني انجام شود.
•برا ي كنترل علف‌هاي هرز در سيب زميني ، عمليات سم‌پاشي بايد قبل از جوانه‌‌زني و يا تا 10 درصد جوانه‌‌زني در کشت بذری و تا 40 درصد در کشت غده ای و در روي گياهان تا مرحله ای که ارتفاع آنها به 15 سانتي متر می رسد، صورت گیرد.
•در چغندرقند و سبزيجات فقط قبل از جوانه‌‌زني محصول، تكنيك ضدعفوني بذر بكار مي رود.
•در ميوه‌های باكيفيت و مرغوب، مو و جنگل كاري‌ها عمليات سم‌پاشي به صورت مستقيم و در محدوده زماني فروردين تا شهريور انجام شود.
•براي از بين بردن علف‌هاي هرز بهتر است عمليات سم‌پاشي قبل از وقوع خواب زمستانه انجام شود.
•اين علف‌كش تماسي است و براي کنترل علف‌هاي هرز يکساله و غير دائمي مصرف مي‌شود. انجام آزمايشات تحقيقي اجرايي براي تعيين دوز مناسب پيشنهاد مي‌شود.
•گلوفوسينات آمونيوم تاحدودي خاصيت جابجائي در بين برگ‌ها را دارد و مي‌تواند تأثير کنترل کنندگي بيشتري روي علف‌هاي هرز دائمي داشته باشد. سرعت تأثير آن کمتر از پاراکوات است و در مقابل، اثرات سوء زيست محيطي کمتري نسبت به آن دارد.
•از مصرف آن در درختان کمتر از يک سال خودداري شود براي جلوگيري از اثرات ناشي از بادبردگي از مصرف در مجاورت درختان جوان خودداري شود.
•امكان استفاده اين علف‌كش در اختلاط با آلاكلر، لينوران، متريبيوزين، ديوران، سيمازين و ام‌سي‌پي‌آ امكانپذير است.
•تحرك اين علف‌كش در خاك بالاست اما به دليل تجزيه سريع ميكروبي آن پتانسيل آب‌شويي آن كم است.
•چنانچه تا 4 ساعت پس از كاربرد علف‌كش بارندگي روي دهد، علف‌كش از سطح برگ شسته خواهد شد.
احتیاط‌های لازم:
•از كاربرد اين علف‌كش در درختان جوان خودداري شود.
•روي بعضي از واريته‌های سيب، گيلاس و رز گياه‌سوزي دارد.
•علف‌هاي هرز چند ساله را بخوبي كنترل نمي‌كند.
ملاحظات زيست محيطي:
•براي پرندگان خيلي سمي و براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خيلي خطرناک است.
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):1620ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 5000 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 710 تا 1000 > ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
•مزارع تيمار شده با اين علف‌كش مورد چراي دام قرار نگيرد.
glufosinate ammonium
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
گليفوسيت

گليفوسيت

گليفوسيت
علف‌کش سيستميک، غير انتخابي، از گروه اسيد فسفونيک
فرمولاسیون:
راندآپ Roundup w/v %41 SL
تاریخ ثبت: سال 1356
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اخلال در سنتز اسيدهاي آمينه و فعاليتهاي آنزيمي گياه
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق شاخ و برگ گياه و قابل انتقال به بخشهاي مختلف از طريق سيمپلاست و سپس آپوپلاست.
علائم تأثير در گياه: كلروز اندام‌هاي هوايي و به دنبال آن نكروزه اين بافتها. علائم ابتدا در بافت‌هاي جوان و سپس در بافت‌هاي مسن تر ديده مي‌شود. برگ‌هاي حاصل از رشد مجدد گونه‌هاي چند ساله تغيير شكل داشته و لكه‌هاي سفيد بر روي آنها مشاهده مي‌شود. در برخي موارد نيز از يك گره منفرد چند ساقه رشد مي‌كند. اثرات قابل رويت اين علف‌كش در گياهان يكساله 2 تا 4 روز و در گياهان چند ساله 7 تا 10 روز طول مي كشد.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): كمتر از 60 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز يکساله و دائمي در درختان ميوه ] 4 تا 12 لیتر بسته به نوع علف هرز در زمان حداکثر فعالیت علف هرز (گلدهی)[ و مزارع نيشکر]محلول 1 تا 2 درصد بعد از رویش علف‌های هرز بصورت لکه ای[
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي دائمي و يکساله در حبوبات، غلات، دانه‌هاي روغني، چمن‌زارها، زمين‌های آيش و مناطق غيرزراعي.
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 4 تا 12 ليتر، بسته به نوع علف هرز و در زمان حداکثر فعاليت علف‌هاي هرز (مرحله گلدهي) براي باغها و مكانهاي غير زراعي و محلول 1 تا 2 درصد بعد از رويش علف‌هاي هرز بصورت لکه اي براي نيشكر
•بهترين نتيجه جهت كنترل علف‌هاي باريک برگ چندساله زماني بدست مي آيد كه اين گونه‌ها حداقل در مرحله 4 تا 5 برگي بوده و ارتفاع آنها حداقل 10 سانتي متر باشد. علاوه بر اين تكرار سم‌پاشي براي تخليه كامل مواد ذخيره اي مستقر در اندام‌هاي زيرزميني الزامي است.
•بهترين زمان استفاده براي كنترل پهن‌برگ‌هاي چند ساله نزديک مرحله گلدهي اين گونه‌ها است. البته عمليات سم‌پاشي نبايد تا هنگام شروع پيري به تاخير بيافتد.
•در زمان كاربرد اين علف‌كش بايد طول برگ‌هاي علف‌هاي هرز باريک برگ يکساله حداقل 5 سانتي متر و يکساله‌های پهن‌برگ حداقل داراي 2 برگ حقيقي كه بطور کامل رشد يافته اند، باشند.
•در صورت كاربرد علف‌كش گليفوسيت با سمپاشهاي فتيله اي، بايد علف‌هاي هرز حداقل 10 سانتي‌متر بلندتر از محصول باشند.
•گليفوسيت در برگ‌ها فعال است و از اين جهت هنگامي كه به خاك زده مي‌شود، اثر آن به حداقل مي رسد. از اين جهت معمولا بذر گياهان را مي‌توان به طور مستقيم در خاك‌هاي تيمار شده كاشت.
•در صورت وقوع بارندگي حداقل 6 (و ترجيحاً تا 24 ساعت) پس از سم‌پاشي، بايد عمليات سم‌پاشي تكرار شود.
•محلول علف‌كش را نبايد با ديگر آفت کشها يا کودها مخلوط کرد. اين امر منجر به کاهش تأثير گليفوسيت مي‌شود. در هر حال، استفاده از مواد همراه براي برخي فرآورده‌ها الزامي است. جهت اطلاعات بيشتر به برچسب علف‌كش توجه شود.
•مزرعه آلوده در زمان بروز خشکي، رطوبت بالا و يا در سرما و دماي بالا سم‌پاشي نشود.
•گليفوسيت را مي‌توان در مزارع برنج و بعد از سفت شدن دانه‌ها و به منظور كنترل علف‌هاي هرز روئيده در مرزها و حاشيه کرتها و يا روي لکه‌های آلوده به بندواش مصرف كرد.
•گليفوسيت را مي‌توان در زمان آيش نيز به صورت لکه اي بر عليه علف‌هاي هرز پهن‌برگ دائمي بکار برد.
•گليفوسيت براي کنترل علف‌هاي هرز (به ويژه گونه‌هاي دائمي) در تاکستآن‌هايي که به روش ايستاده يا داربستي کشت شده باشند نيز به کار مي رود. بدين منظور، سم‌پاشي را فقط به صورت هدايت شده روي علف‌هاي هرز رشد کرده که اکثراً در اوائل مرحله تشکيل گل باشند انجام دهيد.
•ممکن است اضافه کردن بعضي مواد (به عنوان مثال سولفات آمونيوم به نسبت 10 کيلوگرم در هکتار) به محلول علف‌كش باعث افزايش تأثير آن روي بعضي علف‌هاي هرز دائمي گردد.
•بهتر است قبل از بذرافشاني و كاشت گياه زراعي جديد، بقاياي کشت قبل از بين برده شوند.
•گليفوسيت را مي‌توان از 14 روز تا 24 ساعت قبل از کشت(بسته به نوع محصول و دوز مصرفي سم)، به صورت پيش رويش در محصولات پائيزه و غلات بهاره، و براي چغندرقند، نخودها، شلغم‌ها، پيازها و تره فرنگي تا 72 ساعت قبل از کشت مورد استفاده قرار داد.
احتیاط‌های لازم:
•علف‌كش گليفوسيت عمومي است. در صورت عدم دقت كاربر، احتمال پاشش آن بر روي محصولات زراعي و درختان و بروز خسارت در آنها وجود دارد.
•چنانچه ظرف 6 ساعت پس از سم‌پاشي باران ببارد، تأثير اين علف‌كش كاهش مي‌يابد.
•گليفوسيت را در کشت‌های غلات دانه اي بکار نبريد.
•چنانچه بلافاصله بعد از سم‌پاشي با گليفوسيت عمليات نشاكاري انجام شود ممكن است به آنها آسيب وارد شود.
•چراي گياهان سم خورده موجب بروز مسموميت مي‌شود. از اين جهت گياهاني که به سم آلوده هستند بايد قبل از چرا برداشت شوند.
•در چمن‌زارهايي که علوفه آن براي تغذيه حيوانات و يا چراگاه استفاده مي‌شود، نبايد از گليفوسيت استفاده کرد.
•گليفوسيت را در مكانهاي سرپوشيده مثل گلخانه يا پوشش‌های پلي اتيلن، بکار نبريد.
•سم‌پاشي مستقيم کناره‌های زمين از کنار پرچين‌ها شروع شود.
•علف‌كش گليفوسيت را در مخازن استيل و يا گالوانيزه نگهداري نكنيد. بهتر است عمليات سم‌پاشي با سمپاشهايي كه مخازن آنها از جنس استيل يا گالوانيزه است نيز انجام نشود.
•باقيمانده محلول علف‌كش را به مدت طولاني در مخزن سمپاش نگهداري نكنيد.
ملاحظات زيست محيطي:
•اين علف‌كش براي موجودات آبزي خطرناك است. از اين جهت نبايد آب‌هاي سطحي يا زيرزميني با اين علف‌كش آلوده شوند.
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):5000 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران و 1000 > ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
•نبايد ظروف و ضايعات علف‌کش در آبراهها ريخته شود.
•مواظب فرار علف‌كش به مناطق مجاور باشيد.
•بوته‌های گياهان سمي تيمار شده بايد قبل از چرا و يا انبار شدن از بين علوفه‌ها جدا شوند.
•از ورود گله به نواحي سم‌پاشي شده جلوگيري شود. ممكن است دامها علوفه تيمار شده با گليفوسيت را نخورند.
glyphosate
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
لامباداسي ‌هالوترين

لامباداسي ‌هالوترين

لامباداسي ‌هالوترين
حشره‌كش تماسي و گوارشي با خاصيت دوركنندگي از گروه پايروتيروئيدها
فرمولاسيون:
آيكن Icon %10 WP
تاریخ ثبت:
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌كش عصبي، حشره‌کش عصبی، با اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلولهای عصبی
موارد مصرف در ايران:
حشرات خانگي وآفات عمومی
محیط زیست:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران79-56 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان5300-3950میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها36/0-2/0 میکروگرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 36/0 میکروگرم بر لیتر
lambada - cyhalothrin
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
لوفنورون

لوفنورون

لوفنورون
حشره‌كش و لاروكش غير سيستميك با اثر گوارشي و كمي تماسي از گروه بنزوئيل اوره (IGR)
فرمولاسيون:
مچ 50 Match 050 w/v %5 EC
تاریخ ثبت: 28/9/84 به مدت سه سال علیه کرم سیب
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: از سنتز كتين ممانعت كرده و باعث اختلال در پوست اندازي لاروها مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
كرم سيب [1 در هزار – در مناطق كوهستاني براي مبارزه با نسل اول كرم سيب]
راهنماي مصرف:
•بر روي آفاتي كه نسبت به ارگانوفسفره‌ها و پيروتروئيد‌ها مقاوم شده اند مؤثر است.
•به ميزان 1 در هزار در مناطق كوهستاني براي مبارزه با نسل اول كرم سيب استفاده مي‌شود.
•براي لاروهاي Lepidopterous , Colepterous كه از برگ تغذيه مي كنند بسيار مؤثر است، مقداري هم خاصيت تخم كشي دارد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران2000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان2000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها73-45 میلی‌گرم بر لیتر
lufenuron
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
لينوران

لينوران

لينوران
علف‌کش انتخابي، سيستميک(و در برخي موارد تماسي)، از گروه اوره‌ها
فرمولاسیون:
آفالون Afalan %50 WP
تاریخ ثبت: سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم 2 فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و اندام‌هاي هوايي و قابل انتقال در آوندهاي چوبي
علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها، علائم ابتدا در برگ‌هاي مسن مشاهده مي‌شود. افتادگي ساقه‌ها از ديگر علائم مربوطه است. در صورت كاربرد اين علف‌كش به همراه علف‌كش ام‌سي‌پي‌آ خميدگي ساقه‌ها بيشتر مي‌شود.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 2 تا 5 ماه
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز کشيده برگ و پهن‌برگ در مزارع هويج، نخود، ذرت، سيب زميني، آفتابگردان، سويا، نيشکر و پنبه] 1تا 3 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار بسته به نوع محصول و نوع خاک قبل یا بعد از رویش علف هرز و محصول[
موارد مصرف در ساير كشورها:
كاربرد پيش و پس رويشي جهت كنترل علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ يكساله و گياهچه برخي گونه‌هاي چند ساله در مارچوبه، هويج، كرفس، پياز، سير، سيب زميني، نخود، لوبيا، سويا، غلات، ذرت، سورگوم، پنبه، آفتابگردان، نيشكر، گونه‌هاي زينتي، بادام زميني، برنج، تاكستانها، باغهاي موز، قهوه، چاي و درختان زينتي
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 1تا 3 کيلوگرم ماده مؤثره در هکتار بسته به نوع محصول و نوع خاک قبل يا بعد از رويش علف هرز و گياه زراعي.
•اين علف‌كش هنگامي كه به صورت پيش رويش مورد استفاده قرار مي گيرد، معمولا به صورت آميخته با ساير علف‌كشها توصيه مي‌شود.
•چنانچه لينوران به صورت تيمار بعد از سبز شدن بكار مي رود بايد جهت افزايش فعاليت تماسي به همراه مويان استفاده شود.
•لينوران براي كنترل علف‌هاي هرز زمين‌های غير زراعي نيز كاربرد دارد. در اين شرايط از اين علف‌كش به عنوان يك علف‌كش غير انتخابي جهت كنترل علف‌هاي هرز يكساله استفاده مي‌شود.
•در صورتيكه علف‌كش لينوران در زمان نامناسب، وجود تنش در مزرعه و يا وقوع بارندگي بلافاصله بعد از سم‌پاشي(در رفتار پس رويش) استفاده شود، نتيجه مورد نظر مشاهده نخواهد شد.
•وقوع بارندگي يا انجام عمليات آبياري جهت فعاليت علف‌كش در رفتار پيش رويش لازم است. وقوع بارندگي در مدت زمان 1 ساعت بعد از سم‌پاشي در رفتار پس رويش، موجب كاهش اثر سم مي‌شود.
•اين علف‌كش را مي‌توان در اختلاط با علف‌كش ام‌سي‌پي‌آ استفاده كرد. وقوع بارندگي در طول 4 ساعت بعد از سم‌پاشي موجي كاهش تأثير اين اختلاط خواهد شد.
•در صورتيكه اين علف‌كش به مدت يكسال و يا بيشتر انبار شده است، قبل از استفاده آنرا ابتدا كاملا تكان داده و سپس استفاده كنيد.
احتیاط‌های لازم:
•اين سم اثر باقي ماندگي در خاک دارد و از اين جهت بايد به ميزان حساسيت محصول بعدي به لينوران توجه نمود.
•مصرف پس رويشي اين علف‌كش مي‌تواند همراه با بروز خسارت در گياه زراعي باشد.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):4000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 940 تا 5000 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 89/0 تا 3.15 ميلي‌گرم در ليتر براي ماهي‌ها.
•مزرعه سم‌پاشي شده نبايد مورد چرا قرار گرفته و يا علوفه تازه آن(حداقل تا 60 روز بعد از برداشت) به مصرف دام برسد.
linuron
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مالاتيون

مالاتيون

مالاتيون
حشره‌كش کنه کش تماسي، گوارشي و کمي خاصيت تدخيني از گروه ارگانوفسفره
فرمولاسيون:
1. مالاتيون Malathion % 57 و 50 EC
2. مالاتيون Malathion % 57 WP
3. فيفانون Fyfanon % 4 D
4. فيفانون Fyfanon % 4/11 O
تاریخ ثبت: 1/10/47 و در 30/11/50 فرمولاسيون روغني ثبت شده است .
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی،مهارکننده آنزیم کلین استرازدر سیستم عصبی مرکزی حشرات
موارد مصرف در ايران:
آفات غلات، آفات در درختان ميوه سردسيري 1 تا2 در هزار(1)، زنجره ميوه‌خوار و شپشک در خرما 5/2 تا 3 در هزار(1)، مگس در چغندر و گيلاس، آفات جاليز 1تا 5/1 در هزار(1)، شپشک و شته‌ها در مرکبات 2تا 5/2در هزار(1)، پسيل در زيتون 5/2 در هزار(1)، ، آفات يونجه 3 در هزار(1)، ملخ آسيايي در نيشکر7/0 تا 5/1 در هزار(1)، شته در رز و کاج 2 در هزار(1)، آفات در غلات و حبوبات انباري
موارد مصرف در ساير كشورها:
شته‌ها در انواع گل‌های زينتي، صحرايي و گلخانه‌اي
راهنماي مصرف:
•سم‌پاشي به محض مشاهده آفت و تکرار سم‌پاشي در صورتي که نياز باشد (به فاصله 7 تا 14 روز)
•تعداد دفعات سم‌پاشي به صورت عادي براي کنترل سفيدبالک و حشرات در گلخانه انجام گيرد.
•در جاهايي که احتمال مقاومت به مالاتيون است نمي‌تواند نتايج خوبي نشان دهد.
احتیاط‌های لازم:
•مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادي که براساس توصيه پزشکي از کارکردن با ترکيبات ضدکلين استراز ممنوع شده اند نبايد از اين حشره‌کش استفاده کنند
•روي گياهان زينتي مانند Antirrhinmus, Crassula, Ferns, Fuchsias, Gerbra, Pileas, Petunias, Sweet pea, Zinnias ممکن است خسارت ديده شود.
•نبايد با سمپاش تراکتوري يا کششي که عمل پاشش را به کمک جريان هوا انجام مي دهند عمل سم‌پاشي را انجام داد.
محیط زیست:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران5500-775 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان4320-3500میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها28/0-1/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 1 میلی‌گرم بر لیتر
•براي زنبورعسل خطرناك است، در موقع گلدهي محصول و علف‌هاي هرز که زنبور فعاليت بيشتري دارد نبايد سم‌پاشي صورت گيرد.
•براي ماهي‌ها و موجودات آبزي فوق‌العاده خطرناک است از آلوده شدن آب‌هاي سطحي و نهرها بايد خودداري كرد.
malathion
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مانب

مانب

مانب
قارچ‌كش تماسي با اثر حفاظتي از گروه دي‌تيوكاربامات‌ها
فرمولاسيون:
1. ديتان ام 22 Dithane M -22 %90 WP
2. ديتان ام 22 Dithane M -22 %80 WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: اختلال عمومي در متابوليسم سلولي
موارد مصرف در ايران:
سفيدک داخلي انگور، سفيدک داخلي چغندر، سفيدک داخلي توتون، سفيدک داخلي کدوييان، لکه شکلاتي باقلا و لکه قهو‌ه‌اي يونجه.
موارد مصرف در ساير كشورها:
مانب يکي از مؤثرترين دي‌تيوکاربامات‌هاست که به صورت حفاظتي برعليه بسياري از بيماري‌هاي قارچي (بجز سفيدک‌هاي پودري و سياهک‌ها) مؤثر است.
راهنماي مصرف:
•سفيدک داخلي انگور: محلول‌پاشي به نسبت 5/2-2 در هزار، نوبت اول قبل از گل‌دهي و تكرار آن در صورت لزوم هر 10-7 روز يك بار.
•سفيدک داخلي چغندر: محلول‌پاشي به نسبت 3 در هزار به محض بروز نشانه‌هاي بيماري، 3-2 نوبت به فاصله 10 روز.
•سفيدک داخلي توتون: محلول‌پاشي به نسبت 2-1 در هزار.
•لکه شکلاتي باقلا: محلول‌پاشي به نسبت 2 در هزار.
•لکه قهو‌ه‌اي يونجه: محلول‌پاشي به نسبت 2 در هزار، در صورت آلودگي شديد.
احتياط‌هاي لازم:
•اتيلن بيس دي‌تيوکاربامات‌ها قابليت تبديل به ترکيبي به نام اتيلن تيوره Ethylenethiourea (ETU) را دارند که بالقوه سرطانزاست. به همين دليل محدوديت‌هايي براي مصرف اين ترکيبات در کشورهاي مختلف به وجود آمده و در برخي کشور‌ها مصرف اين ترکيبات ممنوع شده است.
•در ايران مصرف اين قارچ‌كش بر روي سبزيجات و صيفي‌جات ممنوع است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 8/1 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها و برای زنبور عسل غیرسمی است.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان زيان‌آور است، لذا از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب كنيد.
maneb
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مانكوزب

مانكوزب

مانكوزب
قارچ‌كش تماسي با اثر حفاظتي از گروه دي‌تيوكاربامات‌ها
فرمولاسيون:
1. ديتان ام 45 Dithane M – 45 % 80 WP
تاریخ ثبت: 3/12/48
نحوه اثر: اختلال عمومي در متابوليسم سلولي
موارد مصرف در ايران:
سياهك سخت جو، لکه‌آجري بادام، موميايي درختان ميوه، برق‌زدگي ‌نخود، سفيدک داخلي يونجه، سفيدک داخلي رز، سفيدک داخلي توتون، بوته‌ميري کدوييان، بوته‌ميري گلايول، زنگ ميخك و ساير گياهان زينتي و کنه نقره‌اي مرکبات.
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنترل طيف بسيار وسيعي از بيماري‌هاي قارچي از جمله لکه سیاه رز، بادزدگي و لكه موجي سیب‌زمینی وگوجه فرنگي، زنگ‌هاي غلات، سفیدک داخلي پیاز، سیر، کاهو، کلزا، سوختگي گل لاله، بیماری‌های قارچی انگور، لکه توری جو، اسكالد جو، زنگ میخک، شمعداني و رز، لكه سياه سیب و گلابي، سپتوریوز غلات، كپك‌هاي دوده ای در غلات، بوته‌میری گلایول و غيره.
راهنماي مصرف:
•سياهك سخت جو: ضدعفوني بذر به نسبت 2-1 در هزار؛ لکه‌آجري بادام: محلول‌پاشي به نسبت 2 در هزار، نوبت اول پس از ريزش گلبرگ‌ها و نوبت‌هاي بعدي به فاصله 12 روز.
•موميايي درختان ميوه هسته‌دار: به نسبت 2 در هزار، قبل از تورم جوانه‌ها و تكرار آن بعد از ريزش گلبرگ‌ها.
•برق‌زدگي ‌نخود: ضدعفوني بذر و محلول‌پاشي به نسبت 2 در هزار.
•سفيدک داخلي يونجه، رز و توتون: محلول‌پاشي به نسبت 2 در هزار.
•بوته‌ميري کدوييان: كاربرد 20 گرم قارچ‌كش در هر گودال كاشت.
•زنگ ميخك و ساير گياهان زينتي: محلول‌پاشي به نسبت 2-5/1 در هزار، به صورت پيشگيري، هفته‌اي يك بار همراه با نيم در هزار مويان.
احتياط‌هاي لازم:
•اتيلن بيس دي‌تيوکاربامات‌ها قابليت تبديل به ترکيبي به نام اتيلن تيوره Ethylenethiourea (ETU) را دارند که بالقوه سرطانزاست. به همين دليل محدوديت‌هايي براي مصرف اين ترکيبات در کشورهاي مختلف به وجود آمده و در برخي کشور‌ها مصرف اين ترکيبات ممنوع شده است.
•در ايران مصرف اين قارچ‌كش بر روي سبزيجات و صيفي‌جات ممنوع است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، <5500 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 1 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 8/3 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 209 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان زيان‌آور است، لذا از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب كنيد.
mancozeb
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
متا ميترون

متا ميترون

متا ميترون
علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه تريازينون
فرمولاسیون:
گلتيکس Goltix %70 WP
تاریخ ثبت: سال 1360
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم 2 فرآيند فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و مقداري نيز از برگ‌ها و قابل انتقال در گياه
علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): اين علف‌كش خيلي سريع در خاك از بين مي رود و تنها 20 درصد آن بعد از 4 تا 6 هفته در خاك موجود خواهد بود.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز در مزارع چغندرقند] 4 تا 5/4 کیلوگرم در هکتار[
موارد مصرف در ساير كشورها:
علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ در چغندرقند و چغندر علوفه اي و همچنين برخي واريته‌های توت فرنگي
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 4 تا 5/4 كيلوگرم در هكتار، بعد از کاشت و قبل از جوانه زدن چغندرقند به کار مي‌رود.
•اين علف‌كش قادر به كنترل طيف وسيعي از علف‌هاي هرز است.
•كاربرد اين علف‌كش در اختلاط با بسياري از علف‌كشهاي انتخابي چغندرقند امكانپذير است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):2000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 1875 تا 1930 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 326 تا 443 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
metamitron
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
متابنزتيازورون

متابنزتيازورون

متابنزتيازورون
علف‌کش انتخابي، از گروه اوره‌ها
فرمولاسیون:
تربونيل Tribunil %70 WP
تاریخ ثبت: سال 1353
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم 2 فرآيند فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب عمدتاً از طريق ريشه و به مقدار كمتر توسط برگ‌ها
علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 3 ماه
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز در مزارع غلات، نخود، باقلا، حبوبات، سير] 4/1 تا 8/2 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار[
موارد مصرف در ساير كشورها:
علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ در غلات، لگوم‌ها، ذرت، سير و پياز
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 4/1 تا 4 كيلوگرم در هكتار، قبل از رويش علف‌هاي هرز و گياه زراعي به کار مي‌رود.
•جهت كنترل علف‌هاي هرز موجود در تاكستانها و درختان زينتي مي‌توان اين علف‌كش را در تركيب با ساير علف‌كشها بكار برد.
احتیاط‌های لازم:
•اين سم اثر باقي ماندگي در خاک دارد و از اين جهت بايد به ميزان حساسيت محصول بعدي توجه نمود.
•كاربرد اين علف‌كش به همراه كود اوره و يا ساير كودهاي محلول توصيه نمي‌شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 9/15 تا 29 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
methabenzthiazuron
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
متالاكسيل

متالاكسيل

متالاکسیل
قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي و درماني از گروه آسيل‌آلانين‌ها
فرمولاسيون:
1. ريدوميل Ridomil % 5 G
تاريخ ثبت: 21/11/70 ثبت موقت سه سال – تمديد لغايت 86
نحوه اثر: جلوگيري از سنتز RNA
موارد مصرف در ايران:
بوته‌ميري جاليز، سفيدک داخلي خيار و مرگ گياهچه گياهان زينتي
موارد مصرف در ساير كشورها:
از متالاکسيل مي‌توان براي کنترل فيتوفترا، پي‌تيوم، سفيدک‌هاي داخلي و زنگ سفيد خاجيان استفاده کرد. اين ترکيب را مي‌توان از طريق ضدعفوني بذر، خيساندن خاک، فروبردن ريشه در محلول قارچ‌كش و سم‌پاشي اندام‌هاي هوايي استفاده نمود.
راهنماي مصرف:
•بوته‌ميري جاليز: كاربرد 25-20 كيلوگرم قارچ‌كش در هكتار.
•سفيدک داخلي جاليز: محلول‌پاشي به ميزان 25-20 كيلوگرم در هكتار، به محض بروز نشانه‌هاي بيماري و تكرار آن به فاصله 15 روز.
•كاربرد اين قارچ‌كش در خاك‌هاي غني از مواد آلي ممكن است نتايج دلخواه را در پي نداشته باشد.
•در مواردي كه به صورت خاك كاربرد استفاده مي‌شود، بهترين نتيجه زماني به دست مي‌آيد كه خاك مرطوب باشد.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 663 ميلي‌گرم بر کيلوگرم براي پستانداران، 923 ميلي‌گرم بر کيلوگرم براي پرندگان، 100 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 28 ميلي‌گرم بر ليتر براي دافنيا و 200 ميکروگرم بر وزن زنبور براي زنبور عسل.
•براي ماهي‌ها و ساير آبزيان زيان‌آور است، لذا از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب كنيد.
metalaxyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
متالدهيد

متالدهيد

متالدهيد
حلزون كش تماسي، گوارشي براي كنترل حلزون‌ها و راب‌ها از گروه پلي مر (ارگانيک)
فرمولاسيون:
1. متالان جي Metalan G % 60 P
2. متالان جي Metalan G % 50 P
3. متالان جي Metalan G % 6 B
4. متالان جي Metalan G % 5 B
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حلزون كش تماسي و گوارشي
موارد مصرف در ايران:
حلزون‌ها در مرکبات 20 تا 25 کيلوگرم در هکتار(1)، کرم مفتولي، آبدوزدک‌ها، حلزون‌ها و راب‌ها در توتون، حلزون‌ها و راب‌ها در سبزي، صيفي، جاليز و اشجار جنگلي 20 تا 25 کيلوگرم طعمه 6% در هکتار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
ليسك‌ها و حلزون در محصولات خوراكي و غيرخوراكي، در چمن‌ها، زمين‌های كاشته شده، محصولات زينتي
راهنماي مصرف:
•اين سم در رطوبت پائين باعث عدم تحرک و مرگ حلزون مي‌شود.
•طعمه‌های آماده (pellet) از طريق دست يا دستگاه پخش كود يا به همراه مخلوط بذر در سطح مزرعه پخش كنيد (براي پخش در مزرعه به برچسب مراجعه كنيد.)
•بهترين نتيجه از گرانول پاشي زماني حاصل مي‌شود كه هوا مرطوب بوده و ليسك‌ها و راب‌ها بيشترين فعاليت را دارند ممكن است روي محصول زراعي استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•براي راب‌ها واريته‌های كلزا كه داراي كلوكزينولات‌های پائين هستند بيشتر مورد قبول است.
•براي جلوگيري از رشد حلزون‌ها، محصولات برگي و كلم را در اواخر فصل سم‌پاشي كنيد.
•دو نوبت طعمه پاشي در ژولاي و آگوست ميزان خسارت به غده‌ها را كاهش مي دهد.
•زماني كه احتمال بارندگي است و يا در آبياري گلخانه 4 روز بعد ضروري است از طعمه پاشي خودداري كنيد.
•در آخرين مرحله طعمه پاشي از تماس طعمه با برگ محصولات خوراكي بايد خودداري كرد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران283میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان170 میلی‌گرم بر کیلوگرم، EC50 براي دافنی 90 میلی‌گرم بر لیتر
•براي پرندگان و حيوانات وحشي خطرناك است.
•براي ماهي‌ها و موجودات آبزي مضر است از آلوده شدن آب‌هاي سطحي و نهرها بايد خودداري كرد.
•اين ماده خواص دور كنندگي برای گربه و سگ دارد.
•حداقل به مدت 7 روز از ورود ماكيان به مناطق تيمار شده بايد جلوگيري كرد.
metaldehyde
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
متام سديم

متام سديم

متام سديم
نماتدكش تدخيني از گروه مونومتيل دي‌تيوكاربامات‌ها كه علاوه بر نماتدها قارچ‌هاي خاکزاد مانند Fusarium، Pythium و Rhizoctonia و بعضي از حشرات خاکزي را نيز از بين مي‌برد. همچنين از جوانه‌زني بذر و رشد ريشه‌ي علف‌هاي هرز جلوگيري مي‌کند.
فرمولاسيون:
1. واپامVapam %7/32 SL
2. واپامVapam %31 SL
3. واپامVapam %70 EC
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: متام سديم، در خاک در اثر تجزيه اسید سیانیدریک ایجادمي کند كه مهار کننده انتقال الکترون در سلول بوده و در تولید انرژی اختلال ایجاد می کند.
موارد مصرف در ايران:
•نماتدهاي ريشه‌گره‌اي در گياهان گلخانه‌اي مانند گوجه‌فرنگي، فلفل و غيره.
•علف‌هاي هرز خزانه توتون (گل جاليز، اويارسلام، انواع تاج خروس، سلمک، گاوپنبه، تاج‌ريزي)
موارد مصرف در ساير کشورها:
نماتدها در داوودي، ميخک زينتي، گوجه فرنگي مزرعه‌اي، گياهان زينتي، محصولات گلخانه‌اي، گوجه فرنگي‌هاي گلخانه‌اي، خاک‌هاي گلخانه‌اي، خاک‌های داراي پوشش، خاک‌های آزاد، حشرات خاکزي در داوودي، بيماري‌هايي با عوامل خاکزاد در داوودي، بذور علف هرز در داوودي،
راهنماي مصرف:
•براي کنترل نماتد ريشه‌گره‌اي در گلخانه 145 گرم در مترمربع متام سديم توصيه شده است. اين مقدار را بايد به نسبت حدود 5% يا بيشتر با آب مخلوط کرده و استفاده نمود.
•براي کنترل علف‌هاي هرز خزانه توتون 120 ميلي‌ليتر در هر مترمربع خزانه سه هفته قبل از کشت.
•پس از کاربرد واپام بايد بلافاصله زمين را آبياري کرد به گونه‌اي که رطوبت تا عمق 15 سانتي‌متري نفوذ کند.
•ضدعفوني خاک در سطح وسيع مقرون به صرفه نيست، لذا، کاربرد متام سديم فقط در سطوح کوچک مانند گلخانه‌ها و خزانه‌ها توصيه مي‌شود.
•زمان ضدعفوني 1 تا 2 ماه قبل از کشت در گلخانه و يک سال در ميان، بسته به نوع خاک انجام گردد.
•متام سديم ممکن است بصورت مخلوط با خاک نيز به کار رود.
•50 گرم در هر مترمربع خاک يا 32 گرم در هر مترمکعب بذر قبل از کاشت در حرارت 25 تا 30 درجه، براي ضدعفوني خاک سنگين خزانه‌های گوجه فرنگي، فلفل و توتون با استفاده از پوششي پلاستيکي به مدت 48 ساعت با نظارت کارشناس و حداقل 2 ماه قبل از کاشت مصرف مي‌شود.
•زمان كاربرد را به گونه‌اي انتخاب كنيد كه دماي خاك به 7 درجه سانتي‌گراد و ترجيحاً بالاتر از 10 درجه سانتي‌گراد برسد.
•در زمان سم‌پاشي نبايد هيچ گياهي در خاک باشد.
•تا زماني که تست جوانه‌‌زني روي محصولات صورت نگرفته نبايد کاشته شوند.
•در گلخانه‌ها در محدوده دومتري محصولات کاشته شده نبايد اين سم به كار رود.
احتیاط‌های لازم:
•متيل ايزوتيوسيانات كه در اثر تجزيه متام سديم حاصل مي‌شود، به شدت موجب گياه‌سوزي مي‌شود، لذا، ضدعفوني خاک بسته به بافت خاک، بايد يکي دو ماه قبل از کاشت صورت گيرد تا در اين فاصله، مسموميت خاک برطرف شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران1800-285 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-500 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها2/35- 3/0میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 3/2 میلی‌گرم بر لیتر
•حداقل براي مدت يك شبانه‌روز بعد از كاربرد متام سديم بايد از ورود افراد و احشام به محوطه مربوطه جلوگيري شود.
•بعد از كاربرد سم بايد چندين هفته اجازه دهيد تا باقيمانده سم از خاك خارج شود. براي تهويه خاك و خروج سريع‌تر گاز مي‌توان از چنگک استفاده كرد. زمان لازم براي خروج سم از خاك بسته به نوع خاك متفاوت است. براي خروج گاز‌هاي سمي از خاک‌هاي رسي و خاك‌هاي غني از مواد آلي مدت زمان بيشتري لازم است.
metam sodium
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
متري‌بوزين

متري‌بوزين

متري‌بوزين
علف‌کش انتخابي ، سيستميک، از گروه تريازينون
فرمولاسیون:
1. لکزون Lexone %75 DF
2. سنکور Sencor %70 WP
تاریخ ثبت: سال 1355
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم 2 فرآيند فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و در مواردي توسط برگ‌ها و قابل انتقال در آوندهاي چوبي
علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 1 تا 2 ماه
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ و تعدادي از کشيده برگ‌ها در مزارع سويا و سيب زميني
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز يکساله و چندساله در مارچوبه، علف‌هاي هرز پهن‌برگ يکساله در هويج، سويا] 600 گرم متری بوزین WP70% مخلوط با خاک، مخلوط با تری فلورالین به میزان 2 لیتر و یا اتال فلورالین به میزان 3 لیتر در هکتار[ ، سيب زميني ]75/0 تا 1 کیلوگرم WP یا DF قبل از جوانه زدن تا 2 تا 4 برگی شدن علف‌ها[ ، گوجه فرنگي، نيشكر، يونجه، ذرت و غلات.
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 600 گرم در هكتار از فرمولاسیون: پودر وتابل در اختلاط با خاك و براي سيب زميني 75/0 تا 1 كيلوگرم در هكتار قبل از جوانه زدن تا 2 تا 4 برگي علف‌هاي هرز.
•مقدار مصرف سنكور در نيشكر 2 تا 4 كيلوگرم توصيه مي‌شود.
•فرمولاسیون: گرانول در آب ممکن است در مرحله قبل و بعد از رويش محصول استفاده شود. فرمولاسیون: قابل تعليق در آب به صورت پيش رويش بکار مي رود.
•بهترين نتيجه روي علف‌هاي هرز زماني حاصل مي‌شود كه گياه در مرحله يک برگي است.
•در شرايط هواي خشک و در صورت بالا بودن ماده آلي خاک، فعاليت اين علف‌كش کاهش مي‌يابد.
•پاشش مؤثر با استفاده از دستگاههايي با بکارگيري از افشانه‌هایي با توليد قطرات کوچک موجب حفاظت بيشتر مي‌شود.
•در مورد سيب زميني، بهترين زمان سم‌پاشي مرحله 2 تا 4 برگي علف‌هاي هرز و ارتفاع 10 تا 12 سانتي متري سيب زميني است. اين علف‌كش تنها در مراحل كوتيلدوني روي گراس‌ها مؤثر مي‌باشد.
•بعضي از ارقام سيب زميني ممکن است به علت بروز سوختگي روي برگ‌ها کم و بيش دچار خسارت شوند. انجام آزمايشات مقدماتي قبل از مصرف در مناطق جديد وسطوح وسيع توصيه مي‌شود.
•بهتر است اين علف‌كش بعد از کاشت و انجام آبياري اول و قبل از سبز کردن سيب زميني و علف‌هاي هرز مصرف شود. وجود رطوبت مناسب در سطح خاک به تأثير بهتر علف‌کش کمک مي‌کند.
•از مصرف در خاک‌های سبک خودداري شود. در تهيه زمين و از بين بردن کلوخه‌های درشت دقت شود.
•غده‌های سيب زميني در عمق و فواصل يکنواخت کشت شوند. درصورت عدم موفقيت زراعت، حداقل به مدت سه ماه از کشت محصول ديگر در زمين سم‌پاشي شده خودداري گردد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي 3 مرتبه براي هر محصول، منوط به حداکثر مقدار مجاز براي فرمولاسیون:‌های گرانول مي‌باشد. اين تعداد 2 بار در سال براي فرمولاسیون:‌های قابل تعليق در آب است. براي جزئيات بيشتر به برچسب مراجعه نمائيد.
•برخي از گونه‌ها ممکن است چنانچه گياه تحت تنش و يا در معرض باد شديد قرار گيرد، نسبت به سم‌پاشي پس رويشي حساس باشند.
•آخرين کاربرد: سم‌پاشي قبل از ظهور محصولات زودرس، قبل از اينکه جوانه‌ها به طول 15 سانتي‌متري محصول اصلي برسند. سم‌پاشي پيش رويشي براي انواع محصولات، روي جوانه‌های در حال خواب مارچوبه در سال برداشت محصول
•دوره کارنس براي هويج‌های وحشي 4 هفته
•کاربرد روي خاک‌های سنگين و سخت، خطر خسارت به محصول را به دنبال دارد، خصوصاٌ اينکه پس از سم‌پاشي باران شديد ببارد.
•در شرايط آب و هوايي بسيار گرم و خشک، آبياري باراني را تا هنگام عصر به تعويق بياندازيد.
•غلات ، چچم و لوبياي زمستانه را می توان در همان زمینی که عملیات سمپاشی در آن انجام شده است کشت نمود. در این حالت باید عملیات کاشت حداقل 16 هفته پس از سم‌پاشي صورت گرفته و عمق شخم حداقل 15 سانتي متر باشد.
احتیاط‌های لازم:
•گونه‌هاي زراعي خانواده‌های شب بو، كدوئيان، كاهو، پياز،‌چغندرقند، آفتابگردان، توت فرنگي، سيب زميني شيرين و توتون نسبت به اين علف‌كش حساس مي باشند.
ملاحظات زيست محيطي:
•براي ماهي‌ها و ساير آبزيان خطرناک است و از اين جهت آب‌هاي سطحي و نهرها را نبايد با اين علف‌كش آلوده کنيد.
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):2000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 168 تا 680 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 64 تا 141.6 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
•ميزان آب‌شويي اين علف‌كش در خاك‌هاي شني با مواد آلي پايين بالاست.
•محصولات تيمار شده با اين علف‌كش تا 60 روز بعد از برداشت مصرف نشوند.
•مزرعه تيمار شده با اين علف‌كش تا 30 روز بعد از سم‌پاشي مورد چرا قرار نگيرند.
metribuzin
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
متيل برومايد

متيل برومايد

متيل برومايد
تركيب تدخيني بسيار سمي از گروه هيدروكربن‌هاي ‌هالوژنه كه يه صورت يك آفت‌كش عمومي كاربرد دارد.
فرمولاسيون:
متيل برومايد Methyl bromide %98 Gs
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: نحوه اثر متيل برومايد هنوز به خوبي شناخته نشده است. اما به نظر مي‌رسد توانايي اين تركيب در متيله كردن گروه‌هاي سولفيدريل كه منجر به غيرفعال كردن آنزيم‌ها مي‌شود و همچنين متيله كردن DNA نقش مهمي در اثر سمي آن داشته باشد.
موارد مصرف در ايران:
كنترل نماتد ريشه‌گره‌اي در سبزي، صيفي و جاليز
متيل برومايد همچنين براي كنترل آفات انباري دانه‌هاي غلات، كنترل كرم سير، حبوبات انباري و خشكبار استفاده مي‌شود.
موارد مصرف در ساير كشورها:
ضدعفوني خاك بستر نهالستان‌ها، گلخانه‌ها و غیره، كنترل آفات انباري در انبارهاي نگهداري مواد غذايي و كنترل آفات حشره اي در مواد گياهي انبار شده.
راهنماي مصرف:
•نماتد ريشه‌گره‌اي در گياهان گلخانه‌اي: 50 گرم در مترمربع خاك.
•اين سم بدون كلروپيكرين جهت ضدعفوني نباتات در حال رشد به كار مي رود.
•براي کنترل آفات انباري 15 تا 40 گرم در هر مترمکعب به مدت 24 تا 48 ساعت بسته به درجه حرارت و نوع آفت، براي کرم سير در بالاتر از 15 درجه 48 گرم و در کمتر از آن 56 گرم در سه ساعت توصيه مي‌شود.
•اين گاز آلي هالوژن دار براي ضدعفوني كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي به کار مي رود.
•گاز با مخازن يا كپسول‌های گاز نگهـــداري مي‌شود و گازي بي رنگ، بـي بو و خيلي سمي مي‌باشد.
•ميزان دز مصرفي بسته به دما متغيير است و در دماي پائين از دز بالا و در دماي بالا از دز پائين استفاده شود.
•ميزان دز مصرفي و مدت زمان گازدهي بسته به اهداف مختلف متغير است و بايد به برچسب آفت‌كش رجوع گردد.
•مصرف متيل برومايد براساس تعهد نامه مونترال محدود مي‌باشد.
•اين آفت‌كش نبايد در اختيار عموم قرار گرفته و خرده فروشي شود.
•نماتد ريشه‌گره‌اي در گياهان گلخانه‌اي: 50 گرم در مترمربع خاك.
•براي كاربرد اين ماده به تجهيزات و وسايل ويژه نياز مي‌باشد، لذا كاربرد سم بايد توسط كاربران مجرب و آموزش ديده انجام شود.
•كاربران بايد از لباس و ماسك تنفسي مناسب استفاده نمايند.
•ورود افـراد عادي به محيـط تيمار شده تا زمانـي كه محيط عاري از متيــل برومايد نشده است ممنـوع مي‌باشد.
•مواد غذايي حيواني بعد از تيمار بايد تا 5 روز هوادهي شوند.
•بعضي از محصولات و گل‌ها قبل از انجام گازدهي در سطح وسيع بايد از لحاظ حساسيت به متيل برومايد در سطح كوچك مورد آزمايش قرار گيرند.
احتیاط‌های لازم:
•متيل برومايد در بعضي از مواد غذايي و آرد كه داراي گوگرد است سبب فاسد شدن و بدبو شدن آن‌ها مي‌شود. براي راهنمايي بيشتر به برچسب آفت‌كش مراجعه شود.
•از دستگاه‌هاي غيراستاندارد از جنس مس، PVC، آلومينيوم، روي، منيزيم و ديگر آلياژها نبايد استفاده شود.
•در زمان گازدهي نبايد شعله روشن در محوطه كار وجود داشته باشد. همچنين از ايجاد جرقه بايد اجتناب شود.
•ظرف حاوي گاز بايد در مكان امن و دور از دسترس نگه‌داري گردد. از ظرف حاوي متيل برومايد نبايد مجدداً استفاده شود.
•ورود افـراد عادي به محيـط تيمار شده تا زمانـي كه محيط عاري از متيــل برومايد نشده است ممنـوع مي‌باشد.
•آخرين نوبت گازدهي براي غلات سه روز قبل از برداشت آن و براي محصولات ديگر فضاها 7 روز قبل از مصرف مي‌باشد
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها300-7/3 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنیا 2/1 میلی‌گرم بر لیتر
• تا زماني كه ثابت شود محيط كاملاً عاري از متيل برومايد شده است، ورود احشام به محيط تيمار شده ممنوع است.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناك است، لذا از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب كنيد.
methyl bromide
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
متيوكارب

متيوكارب

متيوكارب
حشره‌كش و حلزون كش گوارشي و کنه کش غيرسيستميک از گروه كاربامات‌ها
فرمولاسيون:
مزورل Mesurol %50 WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:آفت کش عصبی، مهارکننده آنزیم کولین استرارمی باشد.
موارد مصرف در ايران:
حلزون‌ها در مرکبات، ليسک در اشجار جنگلي و گياهان غيرمثمر 20 تا 25 کيلوگرم در هکتار بصورت طعمه %4(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
كرم طوقه بر در چغندرقند، مگس‌های tipula در غلات و سيب زميني، هزارپايان در چغندرقند، راب‌ها در غلات و محصولات كشاورزي و انواع كلم‌ها
راهنماي مصرف:
•در آب و هواي مرطوب روي كل سطح مزرعه زماني كه آفات فعال هستند قبل از شخم يا در مرحله پس رويشي استفاده كنيد.
•جمعيت هزارپا و كرم طوقه بر را كاهش مي دهد.
•براي مزارع سيب زميني در اواخر ژولاي تا آگوست استفاده شود.
•بر طبق برچسب آفت كش از دستگاه مناسب براي پخش آن استفاده كنيد.
•اين تركيب حامل مهاركننده كلين استراز مي‌باشد در صورت توصيه پزشكي مبني بر عدم تماس اين تركيبات بايد از مصرف آن خودداري كرد.
احتیاط‌های لازم:
•حداكثر دفعات طعمه پاشي براي سيب زميني 3 نوبت، غلات، ذرت، كلزا، گلرنگ 2 نوبت، براي محصولات خوراكي مانند كاهو و كلم‌ها، چغندرقند و توت فرنگي 1 نوبت در سال توصيه مي‌شود.
•آخرين نوبت طعمه پاشي براي غلات قبل از ظاهر شدن اولين گره، براي كلزا و گلرنگ قبل از طويل شدن سه گره مي‌باشد.
•دوره كارنس براي اسفناج و توت فرنگي 7 روز، انواع كلم‌ها و كاهو 14 روز، براي سيب زميني 18 روز و براي چغندرقند 6 ماه مي‌باشد.
•طعمه‌های آماده را در كنار محصولات كشاورزي خوراكي قرار ندهيد.
•اين سم به عنوان فراري دهنده پرندگان بصورت ضدعفوني بذر نيز استفاده مي‌شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران58- 33 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان10-5 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 8/3-4/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 019/0 میلی‌گرم بر لیتر
• براي پرندگان و حيوانات وحشي خطرناك است.
•مضر براي ماهي و موجودات آبزي بوده از آلوده شدن آب‌هاي سطحي و نهرها بايد خودداري كرد.
•مي‌تواند براي دشمنان طبيعي و حشرات مفيد مخاطره ساز باشد.
•در طعمه پاشي سطح وسيع از حداقل 6متر از حاشيه مزرعه را نبايد تيمار كرد تا اثر سوء آن‌ها روي حشرات مفيد كاهش يابد.
•اين سم به عنوان فراري دهنده پرندگان بصورت ضدعفوني بذر استفاده مي‌شود .
•طعمه محتوي بذر (مخلوط با بذر) بايد حتماً در داخل خاك قرار داده شود و نبايد در سطح وسيع در هوا پخش شود.
methiocarb
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مخلوط بردو

مخلوط بردو

مخلوط بردو
قارچ‌كش و باكتري‌كش حفاظتي از گروه تركيبات غيرآلي
فرمولاسيون
1. مخلوط بردو Bordeaux mixture % 18 SC
2. بردوفيكس Bordeux Fix %18 SC
تاریخ ثبت: 1/10/47 – 12/10/73
نحوه اثر: اثر قارچ‌كشي اين تركيب به يون مس مربوط مي‌شود. مس به صورت کاتیون Cu2+ به راحتی در قارچ‌هاي حساس تجمع می‌یابد. این کاتیون با آنزيم‌هايي که دارای گروه سولفیدریل، هیدروکسیل، آمینو یا کربوکسیل هستند کمپلکس تشکیل داده و آن‌ها را غیر فعال می‌نماید. در نتیجه موجب بروز اختلال عمومی در متابولیسم شده و انسجام متابولیکی یاخته را برهم می‌زند.
موارد مصرف در ايران:
شانكر باكتريايي در درختان ميوه هسته‌دار، بيماري غربالي در درختان ميوه، پيچيدگي برگ در هلو، گموز در مرکبات، گموز در پسته، پوسيدگي فيتوفترايي طوقه در درختان هسته‌دار و دانه‌دار، شانکر سيتوسپورايي در درختان ميوه، شانکر باکتريايي در ليموترش، آتشک در درختان ميوه دانه‌دار، پيچيدگي برگ در هلو، لکه‌آجري در بادام و آنتراکنوز در گردو.
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنترل طيف وسيعي ار بيماري‌هاي قارچي و باكتريايي از جمله شانکر‌هاي باکتريايي (مانند شانکر باکتريايي درختان ميوه هسته‌دار) و قارچي درختان ميوه (مانند شانكر سيتوسپورايي، نكتريايي و غيره)، سوختگي‌هاي باكتريايي و قارچي، سفيدك‌هاي داخلي و غيره
راهنماي مصرف:
•شانكر باكتريايي درختان ميوه هسته‌دار: محلول‌پاشي به نسبت يك درصد، يك نوبت در مرحله تورم جوانه و يك نوبت موقع ريزش برگ‌ها.
•غربالي درختان ميوه: محلول‌پاشي به نسبت 2 درصد، سم‌پاشي پاييزه بعد از ريزش برگ‌ها، زمستانه بعد از تورم جوانه‌ها و تكرار آن بعد از ريزش گلبرگ‌ها و در صورت لزوم تكرار به فاصله 14 روز.
•گموز مرکبات، گموز پسته و پوسيدگي فايتوفترايي طوقه درختان هسته‌دار و دانه‌دار: به منظور پيشگيري، در مناطق آلوده، بهتر است در فصل بهار، قبل از بارندگي طوقه درختان، ريشه‌هاي مجاور و تنه درخت تا ارتفاع 70 سانتيمتري با تركيب بردو 5 تا 10 درصد سم‌پاشي و آغشته گردد. همچنين در درختان آلوده، در صورتي كه وسعت محل آلوده كمتر از نصف دور تنه باشد مي‌توان جهت معالجه، پوست آلوده را همراه با كمي پوست سالم تراشيد و سپس محل آن را با تركيب بردو يا بردوفيكس غليظ ضدعفوني نموده و با چسب باغباني پوشاند.
•شانکر سيتوسپورايي درختان ميوه: محلول‌پاشي به نسبت 2 درصد، يك نوبت سم‌پاشي در پاييز پس از ريزش برگ‌هاو يك نوبت در اواخر بهار. تراشيدن شانكر و پانسمان آن با تركيب بردو 8 درصد يا بردوفيكس غليظ
•شانکر باکتريايي ليموترش: در صورتي كه آلودگي بيش از 5 درصد باشد، محلول‌پاشي به نسبت 5/0 درصد، يك نوبت قبل از گل‌دهي.
•آتشک درختان ميوه دانه‌دار: محلول‌پاشي به نسبت يك درصد طي 4 نوبت، نوبت اول در مرحله تورم جوانه، نوبت دوم، زمان باز شدن 5 درصد شكوفه‌ها، نوبت سوم، زمان باز شدن 50 درصد شكوفه‌ها و نوبت چهارم، زمان باز شدن كامل شكوفه‌ها
•لکه‌آجري بادام: محلول‌پاشي به نسبت يك درصد، نوبت اول پس از ريزش گلبرگ‌ها و نوبت‌هاي بعدي به فاصله 12 روز
•آنتراکنوز گردو: محلول‌پاشي به نسبت نيم تا يك درصد، دو نوبت سم‌پاشي زمستانه بعد از ريزش برگ‌ها و دو نوبت سم‌پاشي بهاره بعد از ريزش گلبرگ‌ها.
•مخلوط بردو بايد به صورت تازه در هنگام مصرف تهيه شده و بلافاصله مورد استفاده قرار گيرد. براي تهيه يک‌صد ليتر مخلوط بردو يك درصد، مقدار يك كيلوگرم سولفات مس آب‌دار CuSO4+ 5H2O و يك كيلوگرم آهك Ca(OH)2 را به صورت جداگانه در حدود 5 ليتر آب يا بيشتر حل كرده و پس از اختلاط حجم مخلوط به 100 ليتر رسانده مي‌شود.
•در پاره‌اي از موارد مخلوط بردو ممكن است با غلظت بيشتري مورد استفاده قرار گيرد.
•در مورد بيماري‌هايي مانند گموز مركبات، گموز پسته، شانكر باكتريايي درختان هسته‌دار، شانكر باكتريايي گردو و ساير شانكر‌هاي قارچي و باكتريايي، جراحي و تراشيدن نسج آلوده ضرورت دارد. به اين منظور بايد بافت آلوده همراه با قسمتي از بافت سالم اطراف كاملاً با چاقو برداشته شود. سپس محل آلوده را مي‌توان با استفاده از خمير بردو يا بردوفيكس غليظ (بدون رقيق كردن) پانسمان نمود.
احتياط‌هاي لازم:
•مخلوط بردو نبايد با سموم فسفره و كاربامات‌ها و نيز سمومی که در محيط قليايی تجزيه می‌شوند مخلوط شود .
•هلو به تركيب بردو حساس مي‌باشد.
ملاحظات زيست محيطي:
•برای ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی زیان‌آور است. آب‌های سطحی را با مواد شیمیایی یا ظروف مصرف شده آلوده نکنید.
•برای دام‌ها زیان‌آور است. همه دام‌ها را به مدت حداقل 3 هفته از مناطق سم‌پاشي شده بیرون نگه دارید
bordeaux mixture
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مزوسولفورون+يدوسولفورون

مزوسولفورون+يدوسولفورون

مزوسولفورون+يدوسولفورون
علف‌كش انتخابي، دو منظوره، از گروه سولفونيل اوره
فرمولاسیون:
1. شواليه Chevalier %6 WG
تاریخ ثبت: سال 1383
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs) و استوهيدروكسي اسيد(AHAS)
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و مقداري نيز توسط ريشه و قابل انتقال در آوندهاي چوب و آبكش
علائم تأثير در گياه: علائم تأثير 48 ساعت بعد از سم‌پاشي ظاهر و شامل توقف رشد و بروز لكه‌هاي كلروتيك و سپس نكروتيك بر روي برگ‌ها و ساقه است. علف‌هاي هرز حساس حداكثر ظرف 4 تا 6 هفته از بين مي روند.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ در مزارع غلات، شامل گندم، دوروم، تريتيكال و چاودار
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 250 تا 400 گرم در هكتار و كاربرد آن در مرحله 2 تا 3 برگي علف‌هاي هرز باريك برگ و 2 تا 6 برگي علف‌هاي هرز پهن‌برگ است.
•كاربرد شواليه انعطاف پذير و از مرحله 2 تا 3 برگي تا انتهاي پنجه‌زني گندم است. اين امر فرصت لازم جهت كنترل علف‌هاي هرز را فراهم مي سازد.
•كاربرد شواليه به همراه مواد افزودني(سورفاكتانت‌های غير يوني نظير روغن ولك و سيتوگيت) موجب افزايش اثر اين علف‌كش مي‌شود.
•وقوع بارندگي بعد از 4 ساعت از زمان سم‌پاشي تأثير علف‌كشي شواليه را كاهش نخواهد داد.
•در شرايط خشكي، يخبندان، و يا سرماي زير صفر، حمله عوامل بيمارگر، غرقابي مزرعه و وجود خاك‌های قليايي با پي اچ بيشتر از 8.5 و فقر غذايي از سم‌پاشي با اين علف‌كش خودداري كنيد.
•امكان كاربرد شواليه در اختلاط با بسياري از علف‌كشها، قارچ كشها، حشره‌كشها و كودهاي محلول وجود دارد.
احتیاط‌های لازم:
•از كاربرد شواليه در مزارع جو و از طريق سيستم‌های آبياري خودداري كنيد.
•امكان كاربرد شواليه در اختلاط با علف‌كشهاي ام‌سي‌پي‌آ، توفوردي، پنديمتالين، پوماسوپر، ايزوپروتورون، كاربندازيم و روغن‌های معدني وجود ندارد.
•كشت محصولاتي همچون ذرت، آفتابگردان، چغندرقند، ارزن و سويا به عنوان كشت دوم بعد از گندم تيمار شده با شواليه مجاز نمي‌باشد. اين محصولات در فصل زراعي بعد قابل كشت مي باشند.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
mesosulfuron + iodosulfuron
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مكوپروپ پي + ديكلوپروپ پي + ام‌سي‌پي‌آ

مكوپروپ پي + ديكلوپروپ پي + ام‌سي‌پي‌آ

مكوپروپ پي + ديكلوپروپ پي + ام‌سي‌پي‌آ
علف‌كش هورموني، انتخابي و ‌سيستميك
فرمولاسیون:
دوپلوسان سوپر Duplosan super w/v %60 SL
تاریخ ثبت: سال 1374
ویژگی‌های خاص:
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ جذب و قابل انتقال به ريشه
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ در مزارع گندم
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 5/2 ليتر در هكتار از 5 و 6 برگي تا شروع ساقه دهي درگندم
ملاحظات زيست محيطي:
ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):1050 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
mecoprop – p + dichlorprop – p + MCPA
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مولينيت

مولينيت

مولینیت
علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه تيوکارباماتها
فرمولاسیون:
1. اردرام Ordram %71 EC
2. اردرام سوپر (Ordram super) EC 71% + 120 گرم اکستندر
3. اردرام Ordram %10 G
تاریخ ثبت: سال 1349
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيد‌های چرب با زنجيره بسيار بلند
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق كولئوپتيل و ريشه و قابل انتقال به برگ‌ها از طريق آپوپلاست
علائم تأثير در گياه: مانع جوانه‌‌زني بذر، كندي طويل شدن سلول‌هاي اندام‌هاي هوايي، تورم اندام‌هاي هوايي در صورت رويش و رنگ سبز روشن در آنها.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): در شرايط غير غرقاب 8 تا 25 روز و در شرايط غرقاب 40 تا 160 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز کشيده برگ (سوروف) در خزانه، كشت مستقيم و نشائي برنج ] 5 تا 6 لیتر در هکتار[
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 5 تا 6 ليتر در هكتار قبل از 2 برگي سوروف
•بهترين زمان مصرف قبل از 2 برگي شدن سوروف و قبل از کشت بذر در خزانه مي‌باشد.
•در كشت مستقيم، غلات بايد در زير لايه خاك تيمار شده با علف‌كش كاشته شوند.
ملاحظات زيست محيطي:
•سميت خوراكي اين علف‌كش براي پستانداران كم است.
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):450 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 13000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 3/1 تا 30 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
molinate
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
نوآریمول

نوآریمول

نوآریمول
قارچ‌كش سيستميك از گروه پیریمیدین‌ها
فرمولاسيون:
1. تري‌ميدال Trimidal % 9 EC
تاریخ ثبت: 13/4/73 ثبت موقت به مدت سه سال و 28/7/76 تمديد به مدت 3 سال از تاريخ انقضا تا 29/12/79
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: جلوگيري از بيوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ايران:
کنترل سفیدک پودري و لکه سیاه سیب و سفیدک پودري انگور، سفيدك پودري هلو و شليل.
موارد مصرف در ساير كشورها:
کنترل بیماری‌هايی مانند لکه‌برگی‌ها، زنگ‌ها، سیاهک‌ها و سفیدک‌های پودری.
راهنماي مصرف:
•کنترل سفیدک پودري و لکه سیاه سیب: محلول‌پاشي به نسبت 75/0 در هزار
•سفیدک پودري انگور: محلول‌پاشي به نسبت 2/0 در هزار
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 27/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 640 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا و 50 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
nuarimol
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
نيكوسولفورون

نيكوسولفورون

نيكوسولفورون
علف‌كش انتخابي، سيستميك، از گروه سولفونيل اوره
فرمولاسیون:
سامسون Samsun w/v %4 SC
تاریخ ثبت: سال 1386
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيدهاي آمينه(ALS, AHAS)، بخصوص والين و ايزولوسين و در نهايت توقف تقسيم سلول و رشد گياه.
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه و قابل جابجايي در آوندهاي چوبي و آبكش گياه و تجمع در بافت‌هاي مريستمي.
علائم تأثير در گياه: جلوگيري از رشد، كلروز، نكروزه و در نهايت مرگ جوانه‌ها، رنگ زرد و سپس ارغواني در برگ‌ها و ساقه‌ها و مرگ تدريجي گياه.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 26 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز كشيده برگ در مزارع ذرت دانه اي
موارد مصرف در ساير كشورها:
علف‌هاي هرز يكساله باريك برگ و پهن‌برگ و برخي چند ساله‌ها (مثل قياق و مرغ) در مزارع ذرت
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 2 ليتر در هكتار بصورت پس رويشي
•بهترين زمان مصرف مرحله 2 برگي ذرت مي‌باشد.
• اين علف‌كش بايد در تناوب با ساير علف‌كش‌ها مورد استفاده قرار گيرد تا پديده مقاومت درعلف‌هاي هرز صورت نگيرد.
ملاحظات زيست محيطي:
•اين علف‌كش براي پستانداران سميت پايين دارد.
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):5000 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
nicosulfuron
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
هالوکسي فوپ اتوكسي-اتيل

هالوکسي فوپ اتوكسي-اتيل

هالوکسي فوپ اتوكسي-اتيل
علف‌کش انتخابي، از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونات
فرمولاسیون:
گالانت Gallant w/v %5/12 EC
تاریخ ثبت: سال 1365
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه با قابليت انتقال كم در گياه
علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 30 تا 60 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز کشيده برگ يکساله و دائمي در مزارع چغندرقند] 2 لیتر در هکتار[ و كلزا
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 2 ليتر در هكتار در مرحله 3 تا 5 برگي علف‌هاي هرز باريك برگ
•اين علف‌كش زماني بيشترين تأثير را خواهد داشت كه روي گياهان در حال رشد سريع و در شرايط بدون تنش بكار روند.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):518 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 2150 تا 5620 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 28/0 تا 18/1 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
•ميكروارگانيسم‌های خاك سبب تجزيه سريع اين علف‌كش مي‌شود. از اين جهت باعث كاهش آب‌شويي آنها به آب‌هاي سطحي و زيرزميني و آلودگي آنها مي‌شود.
haloxyfop etoxy ethyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
هالوکسي‌فوپ- آر- متيل

هالوکسي‌فوپ- آر- متيل

هالوکسي‌فوپ- آر- متيل
علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونات
فرمولاسیون:
گالانت سوپر Gallant super %8/10 EC
تاریخ ثبت: سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه، با قابليت انتقال كم در گياه
علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 30 تا 60 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ در مزارع چغندرقند ] 75/0 تا 1 لیتر در هکتار[ ، كلزا و پياز
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 75/0 تا 1 ليتر در هکتار در مرحله 2 تا 5 برگي علف‌هاي هرز
•اين علف‌كش زماني بيشترين تأثير را خواهد داشت كه روي گياهان در حال رشد سريع و در شرايط بدون تنش بكار روند.
•اين علف‌كش در مقايسه با باريك برگ كشهاي متداول در مزارع كلزا طيف بيشتري از علف‌هاي هرز باريك برگ را كنترل مي‌كند و از اين جهت و همچنين مقدار مصرف پايين بر آنها ارجحيت دارد.
•گالانت سوپر را می توان در زراعت چغندرقند با علف‌کش‌های گلتیکس، لونترل، بتانال آام، بتانال پراگرس و در زراعت پیاز با رونستار به صورت مخلوط بکار برد.
•این علف‌کش حاوی سورفاکتانت و مویان بوده و از این جهت در زمان کاربرد نیاز به اضافه کردن این گونه مواد نیست.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):623 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 1159 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 7/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
•ميكروارگانيسم‌های خاك سبب تجزيه سريع اين علف‌كش مي‌شوند. از اين جهت باعث كاهش آب‌شويي آنها به آب‌هاي سطحي و زيرزميني و آلودگي آنها مي‌شود.
•گالانت سوپر برای ماهیها و دافنی‌ها خطرناک است ولی بر روی پرندگان، کرمهای خاکی و زنبورها تاثیر منفی ندارد
ester haloxyfop-R methyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
هپتنوفوس

هپتنوفوس

هپتنوفوس
حشره‌كش سيستميك، تماسي و گوارشي با اثر سريع و كم دوام از گروه فسفره آلي
فرمولاسيون:
هوستاكوئيك Hostaquick 50% EC
تاریخ ثبت: 29/7/58
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌كش عصبی ،مهارکننده آنزیم کلین استراز
موارد مصرف در ايران:
شته در كلم، شته در سبزي و جاليز، تريپس در پياز یک لیتر در هکتاریا یک در هزار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
حشرات مکنده مخصوصاً شته‌ها و دوبالان مشخص در محصولات مزرعه اي و گلخانه‌اي ، درختان ميوه ، شته‌های پشمي 0، سبزيجات و زينتي ، غلات و محصولات گلخانه‌اي ؛ انگل‌های خارجي (کک، ساس، کنه دامي و گياهي روي گاو، سگ، خوک، گوسفند) در حيوانات اهلي منزل
راهنماي مصرف:
•محلول پاشي به نسبت يك در هزار توصيه مي‌شود.
•مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادي که براساس توصيه پزشکي از کارکردن با ترکيبات ضدکلين استراز ممنوع شده اند نبايد از اين حشره‌کش استفاده کنند.
•در سم‌پاشي مستقيم ممکن است روي بعضي از واريته‌های سيب، گيلاس و رز گياه‌سوزي ايجاد کند.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران1000-96 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان55-17میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها24-056/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 2/2 میلی‌گرم بر لیتر
•براي پرندگان خيلي سمي است.
•براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خيلي خطرناک است.
heptenophos
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
هگزاتيازوکس

هگزاتيازوکس

هگزاتيازوکس
کنه کش تماسي، گوارشي و نفوذي با اثر تخم کشي، لارو کشي ونمف کشي از گروه ايزوتيازوليدين
فرمولاسيون:
1. نيسورون Nissorun w/v %10 EC
تاریخ ثبت: 10/11/73 ثبت موقت سه سال - تمديد لغايت 85
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنه‌كش ‌ تماسي و گوارشي با خاصيت تخم كشي و لاروكشي به همراه خاصيت نفوذي از سطح برگ
موارد مصرف در ايران:
کنه قرمز در مرکبات، كنه شرقي در مركبات 75/0 تا 5/0 در هزار(1)
موارد مصرف در ساير کشورها:
تخم و لارو کنه‌های گياهي خصوصاً Tetranychus, Eotetranychus, Panonychus در ميوه مرکبات، سبزيجات، انگور، پنبه
راهنماي مصرف:
•براي کنترل کنه قرمز مرکبات 50 تا 75 گرم ماده مؤثره درصد ليتر آب با اختلاط يک ليتر روغن اواخر زمستان بر اساس پيش آگاهي توصيه مي‌شود.
•اين سم روي حشره بالغ اثر ندارد اما تخم‌های حاصل از حشرات ماده تيمار شده زنده نمي مانند.ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها300-7/3 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 2/1 میلی‌گرم بر لیتر
•حداقل فاصله از آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول در درختان ميوه 14 روز
hexythiazox
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
هگزافلومورون

هگزافلومورون

هگزافلومورون
حشره‌کش نفوذي و گوارشی از گروه بنزوئيل اوره(IGR)
فرمولاسيون:
کنسالت Consult w/v %10 EC
تاریخ ثبت: پسته و مركبات : 17/7/74 به مدت 3 سال ، 26/11/77 تمديد 3 سال و تمديد ثبت لغايت 86 ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: از سنتز کيتين جلوگيري مي کند.
موارد مصرف در ايران:
پسيل در پسته 5/0 تا 7/0در هزار(1)، پروانه مينوز مركبات در خزانه درختان جوان [cc 25 كنسالت + cc 300 روغن در 100 ليتر آب]
موارد مصرف در سایر کشورها:
موریانه ها به صورت طعمه مسموم
راهنماي مصرف:
•در پسته : به مقدار 7/0 – 5/0 در هزار در مركبات : cc 25 كنسالت + cc 300 روغن در 100 ليتر در آب در دو نوبت سم‌پاشي به فاصله 10 روز استفاده می شود.
•روی حشرات نابالغ مانند لاروها وپوره های سنین اولیه بیشتر موثر است.
•روی حشرات بالغ اثری ندارد
•درصورت استفاده مداوم از آن به صورت طعمه مسموم برای کنترل موریانه، بعد از 10-8 ماه کلنی موریانه ازبین می رود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5200-2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها500-100 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 0001/0 میلی‌گرم بر لیتر
hexaflumuron
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
هگزاکونازول

هگزاکونازول

هگزاکونازول
قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي و معالج از گروه ‌تري‌آزول‌ها
فرمولاسيون:
1. انويل Anvil % 5 SC
تاریخ ثبت: ثبت موقت اوليه 15/12/79 تمديد لغايت 85
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ايران:
سفيدك سطحي مو
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنترل طيف وسيعي از قارچ‌هاي بيماريزاي گياهي به ويژه آسكوميست‌ها و بازيديوميست‌ها مانند سفيدك پودري Podosphaera leucotricha و لكه سياه سيب Venturia inaequalis، پوسيدگي سياه Guignardia bidwellii و سفيدك سطحي انگور Uncinula necator، زنگ قهوه Hemileia vastatrix، لكه‌برگي سركوسپورايي بادام زميني Cercospora spp و غيره.
راهنماي مصرف:
•سفيدك سطحي مو: محلول‌پاشي به نسبت 25/0 درهزار
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 2189 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 4000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 4/3 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 9/2 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 1/0 میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
hexaconazole
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
هيدروژن سيانيد

هيدروژن سيانيد

هیدروژن سیانید
آفت کش عمومی خصوصا موش كش، حشره‌كش تدخینی
فرمولاسيون:
سيماگ Cymag %40 P
نحوه اثر: از طریق تولید اسید سیانیدریک سبب مرگ موش یا حشره می گردد.
موارد مصرف در ايران:
موش كلاهو در زارعت غلات [1 تا 3 گرم در هر لانه از اواخر زمستان تا اوايل تابستان]
راهنماي مصرف:
•مانع انتقال اكسيژن از هموگلوبين به بافت‌های سلولي مي‌شود.
•به عنوان حشره‌كش و جونده كش تدخيني در محل‌های بسته مثل انبار غلات و در بعضي كشورها در گلخانه‌ها مصرف مي‌شود.
• نمك سديم و پتاسيم آن در اثر رطوبت هوا به گاز HCN تبديل مي گردد و براي مبارزه با خرگوش و موش از طريق تدخين دانه مصرف مي‌شود.
•براي آبزيان و زنبورها خطرناك است .
•اين سم بسيار خطرناك مي‌باشد و مصرف آن توسط پرسنل فني بايد انجام پذيرد .
ملاحظات زيست محيطی:
ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 44/6 میلی‌گرم بر کیلوگرم
sodium cyanide
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
وارفارين

وارفارين

وارفارين
جونده كش از گروه آنتي کواگولانت (كومارين)
فرمولاسيون:
1. وارفارين Warfarin %20 P
2. وارفارين Warfarin %15 WP
3. وارفارين Warfarin %25 WP
4. وارفارين Warfarin %021/0 B
تاریخ ثبت: 1/10/47 ، 5/6/57 ، 30/7/63 جهت مصارف خانگي
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: با کاهش پروترومبين خون باعث خونريزي داخلي در موش مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
موش‌های انباري وخانگی
موارد مصرف در ساير كشورها:
موش معمولي و موش صحرايي و سنجاب در مزارع، جنگل‌ها و جاهاي صنعتي
راهنماي مصرف:
•به علت خاصيت ضدانعقادي از نمک سديم آن براي کاهش خطر انعقاد خون در انسان استفاده مي‌شود.
•اين سم در موش ايجاد ترس نمي کند. خاصيت موش کشي ايزومر S هفت برابر ايزومر R است.
•در نقاطي كه موش‌ها فعال هستند از طعمه‌های آماده استفاده شود طعمه‌ها در محيط بيرون بايد رويشان پوشانده شوند.
•طعمه‌ها بررسي كرده و در صورت وجود علائم تغذيه عمل طعمه گذاري را ادامه دهيد.
•براي سنجاب بهتر است با دانه گندم مخلوط شود و قبل از استفاده براي مدت 3-2 ساعت در شرايط هواي آزاد نگه داري شود.
•طعمه‌ها را داخل لوله گذاشته و آن را هر 3-2 روز درميان بازديد كنيد و در صورت ضرورت نياز، طعمه جايگزين كنيد.
•براي طعمه گذاري از متخصصين ذيربط استفاده كنيد.
•براي محافظت درختان فقط بين 15 مارس تا 15 آگوست از طعمه گذاري استفاده كنيد.
•نبايد در همه جا به صورت وسيع استفاده شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 374- 186میلی‌گرم بر کیلوگرم، پرندگان به این آفت کش نسبتاً مقاوم هستند.
• بايد دور از دسترس بچه، حيوانات خصوصاً سگ‌ها، خوك‌ها و گربه نگه داشته شود.
•اجساد جوندگان جمع آوري و سوزانده شوند.
•طعمه‌های مسموم نبايد در كنار مواد غذايي با آب باشد و از آلودگي آن‌ها بايد جلوگيري كرد.
warfarin
 

Similar threads

بالا