راهنمای سموم کشاورزی

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
فنوکساپروپ- پي- اتيل

فنوکساپروپ- پي- اتيل

فنوکساپروپ- پي- اتيل
علف‌کش انتخابي، سيستميک و تماسي، از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونات
فرمولاسیون:
ويپ سوپر Whip super w/v %12EC
تاریخ ثبت: سال 1383
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيد‌های چرب از طريق ممانعت از عمل استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ‌ها و قابل انتقال به بخشهاي بالايي و پاييني گياه
علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها
موارد مصرف در ايران:
كنترل پس رويشي علف‌هاي هرز باريك برگ در مزارع چغندرقند.
موارد مصرف در ساير کشورها:
كنترل علف‌هاي هرز باريك برگ يكساله و چند ساله در سويا، پنبه، چغندرقند، بادام زميني، سيب زميني،‌لوبيا، آفتابگردان، سبزيجات
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 2/1 ليتر در هكتار در مرحله 2 تا 5 برگي علف‌هاي هرز باريك برگ.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50،LC50،EC50):2090 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
fenoxaprop – p -ethyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
فنوکساپروپ پي اتيل + مفن پايردي اتيل

فنوکساپروپ پي اتيل + مفن پايردي اتيل

فنوکساپروپ پي اتيل + مفن پايردي اتيل
علف‌کش انتخابي، سيستميک و تماسي، از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونات
فرمولاسیون:
پوما سوپر Puma super w/v %75 Ew
تاریخ ثبت: سال 1372
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق بافت‌هاي سبز گياه و قابل انتقال به نقاط مريستمي برگ، ساقه و ريشه
علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ در مزارع گندم و جو
موارد مصرف در ساير کشورها:
دم روباهي، علف قناري، چمن معمولي و يولاف وحشي در گندم زمستانه و بهاره
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 8/0 تا 1 ليتر در هکتار، در مرحله پنجه‌زني گندم و يا 1 تا 2 برگي تا تشكيل گره دوم در علف‌هاي هرز
•بهترين زمان كنترل علف‌هاي هرز از مرحله 2 برگي تا مشاهده ليگول برگ پرچم در اين گياهان است. براي خوني واش و چمن معمولي سم‌پاشي در مرحله 2 برگي تا پايان پنجه‌زني انجام شود.
•مرحله دوم سم‌پاشي مي‌تواند بعد از سم‌پاشي پائيزه و در بهار هنگامي كه طيف دوم جوانه‌‌زني علف‌هاي هرز مشاهده شد، صورت گيرد.
•كاربرد اين علف‌كش در اختلاط با علف‌كشهاي هورموني كارآيي آنرا به شدت كاهش مي دهد ولي مي‌توان آنرا با گرانستار استفاده كرد.
•پوماسوپر در كنترل چچم ضعيف تر از ساير باريك برگ كشها عمل مي‌كند.
•در صورت وقوع بارندگي تا 1 ساعت بعد از سم‌پاشي، اين علف‌كش توسط باران شسته مي‌شود.
•خشکي ناشي از تنش‌های رطوبتي سبب کاهش کارايي اين علف‌كش مي‌شود.
•حداکثر دوز پيشنهادي دو برابر دوز توصيه شده است.
•يک هفته قبل و بعد از سم‌پاشي از انجام عمليات غلطک، چنگک و يا صاف کردن مزرعه خودداري کنيد.
احتیاط‌های لازم:
• كاربرد اين علف‌كش در اختلاط با علف‌کش‌های هورموني توصيه نمي‌شود.
•عمليات سم‌پاشي قبل يا بعد از افت ناگهاني دما يا در روزهاي گرم وشب‌های سرد توصيه نمي‌شود.
•كاربرد اين علف‌كش در مزارع تحت تنش تغذيه، خشکي، غرقاب، چرا و خاک فشرده توصيه نمي‌شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•براي ماهي‌ها و ساير موجودات آبزي خطرناک است نبايد آب‌هاي سطحي و نهرها آلوده به مواد شيميايي شوند.
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 2090 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 2000> ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 46/0 تا 58/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
fenoxaprop – p -ethyl+ mefenpyridiethyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
فنيتروتيون

فنيتروتيون

فنيتروتيون
حشره كش تماسي، گوارشي از گروه فسفره آلي
فرمولاسيون:
1. سوميتيون (Sumithion) %50 EC
2. %50 WP
3. %50 TC
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی های خاص:
نحوه اثر: حشره کش عصبی (مهارکننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ايران:
سن، ملخ، شته در غلات 1 ليتر در هکتار(1)، کرم ساقه خوار در برنج، سن ناقل نماتوسپور در پسته، سوسک سرشاخه خوار در پسته، ملخ در بادمجان و يونجه، ملخ آسيايي در نيشکر 5/1 تا 2 ليتر در هکتار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
مورچه در انبار مواد غذايي، طويله هاي چارپايان، ساس در خانه ها و طويله هاي چارپايان، سوسک ها، سوسري ها، جيرجيرک ها، کک ها در خانه ها و طويله ها، مگس ها در خانه و طويله، لانه مرغ ها و زباله ها، کنه ها در خانه و طويله، شب پره ها در در خانه و طويله، آفات مرغداري ها، دم مويي ها در خانه و طويله،
راهنماي مصرف:
•بهترين نتيجه زماني حاصل مي شود که کف، سقف و ديوارها، گوشه ها به طور کامل سمپاشي شود و ستون هاي ساختمان که ممکن است پناهگاه حشرات باشد سمپاشي شود.
•شکاف ها، ترک ها با نازل هاي تزريقي (تزريق محلول به داخل شکاف) انجام گيرد.
•اين سم كولين استراز خون را كاهش مي دهد، افرادي که براساس توصيه پزشکي از کارکردن با ترکيبات ضدکلين استراز ممنوع شده اند نبايد از اين حشره کش استفاده کنند.
•براي سمپاشي طويله و غيره بايد از کاربران متخصص استفاده شود.
•دام ها و ماکيان به صورت مستقيم سمپاشي نشود و قبل از سمپاشي شير و تخم مرغ را بايد جمع آوري کرد. ماشين شيردوشي و ظروف شير را بايد از آلوده شدن به حشره کش دور نگه داشت.
•اين ترکيب نبايد روي غلات و انبار غله استفاده شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50برای پستانداران 1720-1700 میلی گرم بر کیلوگرم ، LD50 برای پرندگان1190-6/23 میلی گرم بر کیلوگرم ، LC50 برای ماهی ها1/4 میلی گرم بر لیتر، LC50 برای دافنی 6/8 میکرو گرم بر لیتر
•قابل اشتعال است.
•در محيط هاي پرورش حيوانات اهلي ضروري است حيوانات را از سطح آلوده به حشره کش دور نگه داشت. قبل از سمپاشي برچسب و کليه هشدارها رعايت شده باشد.
•براي زنبورعسل خطرناک است
•براي ماهي ها و ديگر آبزيان مضر مي باشد.
•48 ساعت بعد از سمپاشي حيوانات و انسان مي تواند وارد آن محيط شود.
fenitrothion
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
فورام سولفورون

فورام سولفورون

فورام سولفورون
علف‌کش انتخابي، سيستميک و تماسي از گروه سولفونيل اوره
فرمولاسیون:
اكوئيپ Equip w/v %5/22 OD
تاریخ ثبت: سال 1386
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: ممانعت كننده سنتز ALS و يا AHAS
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق اندام‌هاي هوايي و قابل انتقال توسط آوندهاي چوبي و آبكش.
علائم تأثير در گياه: علائم ظرف 48 ساعت پس از سم‌پاشي ظاهر مي‌شود. در ابتدا نقاط مريستمي زرد و سپس نكروزه مي شوند و سپس زردي و سپس نكروزه شدن در تمام بخشهاي هوايي مشاهده مي‌شود.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): كمتر از 10 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز در مزارع ذرت دانه اي
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 2 تا 5/2 ليتر در هكتار در مرحله 3 تا 4 برگي ذرت
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50،LC50،EC50):5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
foramsulfurom
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
فوزالن

فوزالن

فوزالن
حشره‌كش و كنه‌كش تماسي، گوارشي از گروه فسفره آلي
فرمولاسيون:
1. زولون Zolone 35% EC
2. 30%WP
تاریخ ثبت: 1/10/47 و30/11/50 جهت مبارزه با آفات پسته ، 26/4/51 در ظروف 25 ليتري ثبت شده است .
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی (مهارکننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ايران:
آفات چغندرقند و سويا، كرم سيب، به و آلو، پسيل، زنبور و سرخرطومي گلابي و سيب، كرم خوشه خوار مو، زنجرك به و مو، پسيل و پروانه چوبخوار پسته 5/2 در هزار(1)، برگ‌خوار آفتابگردان، سرخرطومي يونجه، آفات ذرت، سوسك كلرادو سيب زميني2 لیتر درهکتار(1).
موارد مصرف در ساير كشورها:
سخت بالپوشان، جوربالان، شته‌ها، پروانه‌ها و تريپس‌ها در درختان ميوه خصوصاً آلو و ديگر هسته دارها، آفات در انگور، دانه‌هاي روغني، گياهان زينتي، سيب زميني، سبزيجات
راهنماي مصرف:
•محلول پاشي به ميزان 2 تا 3 ليتر در هكتار يا 5/1 در هزار (1) توصيه مي‌شود.
•براي پسيل پسته 5/2 در هزار توصيه مي‌شود.
•مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادي که براساس توصيه پزشکي از کارکردن با ترکيبات ضدکلين استراز ممنوع شده اند نبايد از اين حشره‌کش استفاده کنند.
•روي بعضی ازواريته‌های سيب سوختگی ایجاد می کند.
•براي حشرات مفيد انتخابي بوده و بطور گسترده در برنامه مديريت تلفيقي آفات استفاده مي‌شود.
•استفاده متناوب آن گياه‌سوزي ايجاد نمي کند.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران120 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان2150میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 1/2 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 7/0 میکروگرم بر لیتر
•براي پرندگان کم خطر است.
• براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خيلي خطرناک است.
phosalone
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
فيپرونيل

فيپرونيل

فيپرونيل
حشره‌كش و كنه‌كش تماسي، گوارشي نسبتاً سيستميك از گروه فنيل پيرازيل
فرمولاسيون:
رجنت Regent % 2/0 G
تاریخ ثبت: 9/9/77 ثبت موقت اوليه - تمديد لغايت 86
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، اختلال روی گیرنده های گابا(GABA) در سیستم عصبی
موارد مصرف در ايران:
کرم ساقه خوار در برنج 40 گرم ماده مؤثره در هکتار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
سرخرطومي ريشه در سبزيجات
راهنماي مصرف:
•20 کيلوگرم از فرم تجاري در هکتار فقط براي يک نوبت سم‌پاشي در سال توصيه مي‌شود.
•در تمامي مراحل رشدي گياه در داخل گلدان مي‌تواند استفاده شود.
•کمپوست تيمار شده در سال دوم بايد از لحاظ وجود لارو ريشه خوار کنترل شود.
•کمپوست‌های تازه قبل از انتقال به گلدان بايد تيمار شود.
•درصورتي که مواد همراه کمپوست تيمار نشود نمي‌توان کنترل قابل قبولي داشته باشيم.
•حداکثر تعداد تيمار به ازاي هر محموله کمپوست يک بار مي‌باشد.
•قبل از تيمار در سطح وسيع در سطح کوچک روي نمونه‌های گياهي تست شود.
•براي کمپوست گياهان آبزي و مرداب نبايد استفاده شود.
•آخرين نوبت سم‌پاشي قبل از کاشت گياه در کمپوست مي‌باشد.
•براي انواع کمپوست‌ها مي‌توان استفاده کرد اما ميزان مصرف آن با افزايش مواد خنثي (20%<) در کمپوست کاهش پيدا مي کند.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران97-95 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان2000-3/11 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها430-248 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 8/3-19/0 میلی‌گرم بر لیتر
•براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خيلي خطرناک است.
•از آلودگي آب‌هاي سطحي بايد خودداري کرد.
fipronil
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كاپتان

كاپتان

كاپتان
قارچ‌کش حفاظتی و معالج از گروه فتالیمیدها
فرمولاسيون:
1. كاپتان Captan %50 WP
2. ارتوسايد Ortocide %75 WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: به طور ترجیحی با گروه سولفیدریل آنزیم‌ها واکنش داده، فعاليت این آنزیم‌ها را مختل می‌سازد. علاوه بر این می‌تواند به گروه آمینو در آنزیم‌هایی که فاقد گروه سولفیدریل هستند نیز حمله کند.
موارد مصرف در ايران:
لکه‌سياه سيب، لب شتري هلو، موميايي و غربالي درختان ميوه هسته‌دار، سفيدک داخلي انگور، سفيدک داخلي چغندر، لکه برگي آلترناريايي پسته، لکه شکلاتي باقلا و ضدعفوني بذر حبوبات
موارد مصرف در ساير كشورها:
کاپتان يکي از قارچ‌كش‌هاي پرکاربرد حفاظتي با طيف اثر گسترده است که براي کنترل بسياري از بيماري‌هاي قارچي درختان ميوه، گياهان زراعي و سبزيجات قابل کاربرد مي‌باشد. اما روي سفيدک‌هاي پودري و زنگ‌ها اثر چنداني ندارد. بيشترين مصرف کاپتان در کنترل بيماري‌هاي سيب و ساير درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار مي‌باشد. سم‌پاشي با کاپتان موجب بهبود رنگ و زيبايي ميوه‌ها مي‌شود.
راهنماي مصرف:
•لکه‌سياه سيب: محلول‌پاشي به نسبت 3 در هزار، سم‌پاشي اول در زمان تورم جوانه‌هاي گل، سم‌پاشي دوم پس از ريزش گليرگ‌ها و سم‌پاشي سوم 10 روز پس از نوبت دوم
•لب شتري هلو: محلول‌پاشي به ميزان 5/2 تا 3 در هزار در پاييز پس از ريزش برگ‌ها يا در بهار در زمان تورم جوانه‌ها
•غربالي درختان ميوه هسته‌دار: محلول‌پاشي به نسبت 3 در هزار، سم‌پاشي پاييزه بعد از ريزش برگ‌ها، زمستانه بعد از تورم جوانه‌ها و تكرار آن بعد از ريزش گلبرگ‌ها و در صورت لزوم تكرار به فاصله 14 روز.
•موميايي درختان ميوه هسته‌دار: محلول‌پاشي به نسبت 3 در هزار، قبل از تورم جوانه‌ها و تكرار آن بعد از ريزش گلبرگ‌ها.
•سفيدک داخلي انگور: محلول‌پاشي به نسبت 3 در هزار، نوبت اول قبل از گل‌دهي و تكرار آن در صورت لزوم هر 10-7 روز يك بار.
•سفيدک داخلي چغندر: محلول‌پاشي به نسبت 3 در هزار به محض بروز نشانه‌هاي بيماري، 3-2 نوبت به فاصله 10 روز.
•لکه برگي آلترناريايي پسته: محلول‌پاشي به نسبت 3 در هزار به محض بروز نشانه‌هاي بيماري
•لکه شکلاتي باقلا : محلول‌پاشي به نسبت 2 در هزار ؛
•ضدعفوني بذر حبوبات: به نسبت 2 در هزار
احتياط‌هاي لازم:
•فاصله آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول 10 روز
•کاپتان با اکثر حشره‌کش‌ها و قارچ‌كش‌ها قابليت اختلاط دارد. اما از آنجايي که در PH بالاتر از 7 ناپايدار مي‌باشد، نبايد با محلول‌هاي قليايي مخلوط شود. همچنين قابل اختلاط با روغن‌ها نبوده و قبل يا بعد از کاربرد روغن‌ها نبايد به کار رود، زيرا موجب گياه‌سوزي مي‌شود.
•کاپتان داراي اثر خورندگي در فلزات بوده و در ميوه‌جات كمپوت شده باقيمانده آن مي‌تواند موجب خوردگي قوطي كمپوت شود. لذا از مصرف اين قارچ‌كش در مورد ميوه‌هايي که ممکن است جهت تهيه كمپوت به کار روند، بايد خودداري شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 9000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم براي پرندگان، 072/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 10- 7 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 91 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناك است، لذا از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب كنيد.
captan
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كادوزفوس

كادوزفوس

كادوزفوس
نماتدكش تماسي و گوارشي
فرمولاسيون:
راگبي Rugbi 10%‌ G
تاریخ ثبت: 1/9/78 ثبت موقت تمديد لغايت 87 در باغات چاي؛ 3/2/80 ثبت موقت تمديد لغايت 86 در باغات پسته
نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طريق مهار آنزیم استیل کولین استراز Acetyl cholinesterase.
موارد مصرف در ايران:
نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای.
راهنماي مصرف:
•نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته: محلول‌پاشي خاك باغات پسته به نسبت 15 گرم در هر متر مربع
•نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشي خاك باغات چاي به نسبت 5 گرم در هر متر مربع.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 1/37 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 16 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 13/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 6/1 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا.
cadusafos
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كارباريل

كارباريل

كارباريل
حشره‌كش تماسي گوارشي با كمي خاصيت سيستميك از گروه متيل کاربامات
فرمولاسيون:
1. سوين Sevin % 85 WP
2. سويمول Sevimol % 48 SC
تاریخ ثبت: 1/10/47 – در 3/10/52 ، 30/12/52 عليه كرم غوزه و كاردرنياي پنبه ثبت شده است .
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی (مهارکننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ايران:
آفات برنج 2 تا 3 کيلوگرم در هکتار(1) و نخليات و پنبه 3 تا 5 کيلوگرم در هکتار(1) و چغندرقند، ليسك‌ها در مركبات 3 تا5 در هزار(1) و اشجار جنگلي، شپشك سياه در زيتون 2 تا 5/2 در هزار(1)، آگروتيس و برگ خوارها در آفتابگردان و سويا 3 کيلوگرم در هکتار(1) ، سرخرطومي در يونجه، آفات توتون
موارد مصرف در ساير كشورها:
بال‌پولک‌داران، سخت بالپوشان و ديگر حشرات مکنده و جونده در سبزيجات، درختان ميوه (شامل مرکبات، انبه، موز، توت فرنگي، انگور، خشکبار، زيتون، باميه، کدو، بادام زميني، سويا، پنبه، برنج، توتون، غلات، چغندر، ذرت سرگوم، يونجه، سيب زميني، گياهان زينتي، جنگل و غيره ، کرم خاکي در چمن
راهنماي مصرف:
•پنبه: 3 تا 5 كيلوگرم در هكتار، برنج: 2 تا 3 كيلوگرم در هكتار
•نخل: پودرپاشي 3 كيلوگرم و محلول پاشي 4 در هزار
•مركبات: 3 تا 5 در هزار، زيتون: 2 تا 5/2 در هزار
•چغندرقند و ذرت و سويا: 3 كيلوگرم در هكتار، درختان زينتي: 5/2 تا3 در هزار (1)
•به عنوان تنک کننده ميوه سيب نيز استفاده مي‌شود.
•به نسبت 25/0-2 کیلو گرم ماده موثره در هکتار روي بيش از 120 محصول مختلف شامل سبزيجات، درختان ميوه، غلات، چغندر، ذرت سرگوم، يونجه، سيب زميني، گياهان زينتي، جنگل و غيره به کار مي رود.
احتیاط‌های لازم:
•مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادي که براساس توصيه پزشکي از کارکردن با ترکيبات ضدکلين استراز ممنوع شده اند نبايد از اين حشره‌کش استفاده کنند.
•گياه‌سوزي از آن گزارش نشده است اما تحت بعضي شرايط خاص واريته‌هایي از سيب و گلابي گياه‌سوزي نشان مي دهند.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران710-264 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان3000-1000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها10-3/1میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 6 میکروگرم بر لیتر
•براي پرندگان عملاً غير سمي است.
•براي حشرات مفيد مضر است.
•براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي متوسط سمي است
carbaryl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كاربندازيم

كاربندازيم

كاربندازيم
قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از گروه بنزیمیدازول‌ها
فرمولاسيون:
1. دروزال (Derosal %60-50 WP
2. باويستين (Bavistin %60-50 WP
تاریخ ثبت: 23/2/53 و 20/1/54
نحوه اثر: نقطه اثر كاربندازيم جلوگيري از سنتز بتاتوبولين است كه درنتيجه، موجب اختلال در تقسیم هسته می‌شود.
موارد مصرف در ايران:
سیاهک آشکار گندم و جو ، سرکوسپورای چغندرقند، مرگ گياهچه و پوسيدگي ريشه در گياهان زينتي
موارد مصرف در ساير كشورها:
ضدعفونی بذر غلات به منظور كنترل Septoria، Fusarium، كنترل سفيدك پودري (Blumeria graminis) و لكه چشمي غلات (Pseudocercosporella)، كنترل Sclerotinia و Alternaria در كلزا، سفيدك پودري Erysiphe betae)) و لكه‌برگي سركوسپورايي (Cercospora beticola) در چغندرقند، سفيدك پودري (Uncinula necator) و كپك خاكستري (Botrytis cinerea) در انگور، Cladosporium و Botrytis در گوجه‌فرنگي، سفيدك پودري و لكه سياه در درختان ميوه دانه‌دار، موميايي درختان ميوه هسته‌دار و غيره.
راهنماي مصرف:
•سیاهک آشکار گندم و جو : ضدعفوني بذر قبل از كاشت به نسبت 2 در هزار.
•لكه برگي سرکوسپورایي در چغندرقند: محلول‌پاشي به محض بروز نشانه‌هاي بيماري.
•مرگ گياهچه و پوسيدگي ريشه در گياهان زينتي: ضدعفونی خاك خزانه يا گلدان با مصرف حدود 10 گرم سم در متر مربع و به هم زدن خاك تا عمق 10 سانتي‌متري به منظور كنترل Fusarium و Rhizoctonia
•كاربندازيم با تركيبات قليايي مانند لايم سولفور سازگاري ندارد.
•كاربندازيم از طريق ضدعفونی بذر جهت كنترل سیاهک‌هاي پنهان و آشكار، فوزاريوم و سپتوريا در غلات و كنترل ريزوكتونيا در پنبه مؤثر است.
احتياط‌هاي لازم:
•اين قارچ‌كش را در شرایط تنش خشکی بکار نبرید. بارش باران یا آبیاری پس از كاربرد سم ممکن است موجب بهبود کنترل بيماري شود.
•براي به تأخیر انداختن بروز نژادهای مقاوم، بايد به طور متناوب از قارچ‌کش‌هایي با نقطه اثر متفاوت استفاده شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 6400 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 15595- 5826 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 61/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 22/0- 13/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 50 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•كاربندازيم برای ماهی‌ها و سایر آبزیان زيان‌آور است، لذا از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب كنيد.
carbendazim
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كاربندازيم + سايپروكونازول

كاربندازيم + سايپروكونازول

كاربندازيم + سايپروكونازول
قارچ‌كش سيستميك اختلاطي با اثر حفاظتي و درماني متشكل از كاربندازيم (از گروه بنزيميدازول‌ها) و سايپروكونازول (از گروه تري‌آزول‌ها)
فرمولاسيون:
1. آلتوكمبي(Altocombi) %46 SC
تاریخ ثبت: 28/2/83 ثبت موقت به مدت 3 سال
نحوه اثر: كاربندازيم با جلوگيري از سنتز بتاتوبولين و سايپروكونازول با ممانعت از سنتز ارگوسترول اثر خود را اعمال مي‌كنند.
موارد مصرف در ايران:
فوزاريوم سنبله گندم
راهنماي مصرف:
محلول‌پاشي به ميزان 6/0 ليتر درهكتار، در مرحله به ظهور سنبله و در صورت لزوم تكرار سم‌پاشي به فاصله يك هفته
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت سایپرکونازول ( LD50، LC50 ،EC50): 1020 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 9/18 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 26 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 1/0 میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان زيان‌آور است، لذا از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب كنيد.
carbendazim + cyproconazole
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كاربوكسين تيرام

كاربوكسين تيرام

كاربوكسين تيرام
قارچ‌كش مختلط با طيف اثر گسترده متشكل از يك تركيب سيستميك(كاربوكسين از گروه اكساتين‌ها) و يك تركيب تماسي (تيرام از گروه دي‌تيوكاربامات‌ها)
فرمولاسيون:
1. ويتاواكس تيرام Vitavax thiram %40 FL
2. ويتاواكس تيرام Vitavax thiram % 75 WP
تاریخ ثبت: 6/4/52 و 18/4/75 به مدت 3 سال تمديد لغايت 86 (1)
نحوه اثر: كربوكسين از طريق اختلال در تنفس سلولی و تيرام در اثر اختلال عمومي در كار آنزيم‌ها اثر خود را اعمال مي‌كنند.
موارد مصرف در ايران:
سیاهک آشکار، سیاهک پنهان گندم، سیاهک سخت جو، لکه قهوه‌ای نواری جو و پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در گندم و جو، پوسیدگی ریشه و طوقه برنج، سیاهک دروغی برنج و لکه قهوه‌ای برنج در برنج، مرگ گیاهچه در چغندرقند و پنبه، سیاهک خوشه ذرت، سیاهک شاخی ذرت خوشه‌ای، سیاهک پنهان ذرت خوشه‌ای، پوسیدگی طوقه و بلال ذرت و لکه قهوه‌ای برگ ذرت در ذرت و ذرت خوشه‌ای
موارد مصرف در ساير كشورها:
عمدتاً جهت ضدعفوني بذر غلات به منظور كنترل سیاهک آشکار گندم، جو و يولاف، سیاهک پنهان گندم، سیاهک سخت جو، سياهك پوشيده يولاف، پوسیدگی فوزاريومي ریشه و طوقه در گندم، جو، يولاف، چاودار و چاندم (تريتيكاله)، سپتوريوز غلات، لکه قهوه‌ای نواری و لكه توري جو.
راهنماي مصرف:
•ضدعفوني بذر گندم و جو به نسبت 5/2 در هزار (1) براي كنترل سیاهک آشکار گندم، سیاهک آشکار جو و سیاهک پنهان گندم.
•ضدعفوني بذر گندم و جو به نسبت 2 در هزار (2) براي كنترل سیاهک آشکار گندم، سیاهک آشکار جو، سیاهک پنهان گندم، سیاهک سخت جو و پوسیدگی ریشه و طوقه گندم.
•ضدعفوني بذر جو به نسبت 5/2 در هزار (2) براي كنترل لکه قهوه‌ای نواری جو.
•ضدعفوني بذر برنج به نسبت 2 در هزار (2) براي كنترل لکه قهوه‌ای و پوسیدگی ریشه و طوقه برنج. بذرها را بايد به مدت 24 ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس برای جوانه‌زنی در گرمخانه نگهداری نمود.
•كنترل سياهك دروغي برنج از طريق محلول‌پاشي به نسبت 3 كيلو در هكتار.
•ضدعفوني بذر چغندرقند به نسبت 2 تا 5/2 در هزار و بذر پنبه به نسبت 6-4 در هزار (2) براي كنترل مرگ گياهچه.
•ضدعفوني بذر ذرت و ذرت خوشه‌اي به نسبت 5/2 در هزار (2) براي كنترل لكه قهو‌‌‌‌‌‌ه‌اي برگ ذرت، سياهك خوشه ذرت، پوسيدگي فوزاريومي ساقه ذرت، سياهك طويل و سياهك پنهان ذرت خوشه‌اي
احتياط‌هاي لازم:
•از مصرف بذر‌هاي ضدعفوني شده جهت تغذيه اجتناب شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان زيان‌آور است، لذا از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب كنيد.
•بذر‌هاي ضدعفوني شده براي حيات وحش زيان‌آور است.
carboxin thiram
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کاربوکسین

کاربوکسین

کاربوکسین
قارچ‌كش سيستميك از گروه اكساتين‌ها
فرمولاسيون:
1. ويتاواكس Vitavax % 75 WP
تاریخ ثبت: 16/11/51
نحوه اثر: كاربوكسين با تأثیر بر روی آنزیم Succinate dehydrogenase تنفس سلولی قارچ‌های حساس را مختل می‌سازد. آنزیم مذکور بخشی از یک کمپلکس در زنجیره انتقال الکترون است که کمپلکس II یا کمپلکس Succinate dehydrogenase گفته می‌شود؛ این کمپلکس الکترون را از فرم احیا شده فلاوین آدنین دی نوکلئوتید FAD به کوآنزیمQ انتقال می‌دهد.
موارد مصرف در ايران:
سیاهک آشکار گندم و جو، مرگ گیاهچه لوبیا ناشی از Rhizoctonia و مرگ گیاهچه پنبه
موارد مصرف در ساير كشورها:
کاربوکسین، رایج‌ترین قارچ‌كش برای کنترل سیاهک آشکار گندم و جو می‌باشد که جانشین ضدعفونی با آب‌گرم و حرارت آفتاب شده است. این قارچ‌كش در کنترل سیاهک پنهان و سیاهک برگی گندم نیز اثر لازم را دارد. کاربوکسین علاوه بر سیاهک‌ها روی بازیدیومیست‌های دیگر مثل Heterobasidium annosum و Rhizoctonia نیز مؤثر است. اما بر روی فوزاریوم، سپتوریوز و غیره تأثیر چندانی ندارد.
راهنماي مصرف:
•سياهك آشكار گندم: ضدعفوني بذر به نسبت 2 در هزار.
•مرگ گياهچه حبوبات ناشی از Rhizoctonia : ضدعفوني بذر به نسبت 2 در هزار.
•مرگ گياهچه پنبه: ضدعفوني بذر به نسبت 6-4 در هزار.
احتياط‌هاي لازم:
•از مصرف بذر‌هاي ضدعفوني شده جهت تغذيه اجتناب شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50،EC50): 2864 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 3302 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 3/2 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 57 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 181 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
carboxin
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كارپروپاميد

كارپروپاميد

كارپروپاميد
قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي و درماني از گروه تركيبات ضد سنتز ملانين
فرمولاسيون:
وین اس سی 300 (Win SC 300) %30 SC
تاریخ ثبت: 7/11/81 ثبت موقت به مدت 3 سال
نحوه اثر: جلوگيري از بيوسنتز ملانين
موارد مصرف در ايران:
بلاست در مزارع برنج
موارد مصرف در ساير كشورها:
بيماري بلاست برنج
راهنماي مصرف:
محلول‌پاشي به ميزان 400 ميلي‌ليتر در هكتار
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 6/5 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 410 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا
carpropamid
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كارتاپ

كارتاپ

كارتاپ
حشره‌كشي سيستميك با اثر تماسي، گوارشي از گروه بيورشنال‌ها
فرمولاسيون:
1. پادان Padan % 4 G تاریخ ثبت: 9/10/54
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی (مهار انتقال پیام عصبی در سیستم عصبی مرکزی).
موارد مصرف در ايران:
كرم ساقه خوار در برنج 30 يا 40 كيلوگرم در هكتار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
حشرات جونده و مکنده kg/ha 01/0 – 4/0 کارتاب هيدروکلريد مخصوصاً براي پروانه‌ها، سوسکها و کرم ساقه خوار برنج در برنج، سوسک برگ‌خوار در برنج، سيب زميني، کلم، شب پره پشت الماسي در کلم، سوسک کلرادو در سيب زميني، سبزيجات، سويا، نخود، آفتابگردان، ذرت، چغندر، گندم، جو، دانه دارها، هسته دارها، ميوه مرکبات، انگور، بلوط، زنجبيل، چاي، پنبه
راهنماي مصرف:
•بصورت گرانول پاشي به ميزان 30 يا 40 كيلوگرم در هكتار عليه کرم ساقه خوار برنج به کار مي رود.
•گرانول 4% بصورت كارتاپ هيدروكلريد مي‌باشد.
•ممکن است براي پنبه، توتون، سيب تحت شرايط خاص گياه‌سوزي ايجاد کند.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران345-150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 6/1 میلی‌گرم بر لیتر
•براي پرندگان و ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي متوسط سمي است.
cartap
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كرزوكسيم متيل

كرزوكسيم متيل

كرزوكسيم متيل
قارچ‌كشي با اثر حفاظتي، معالج و ريشه‌كن كننده از گروه استروبيلورين‌ها با اثر ابقايي بلندمدت در كنترل بيماري‌هاي هدف كه با ممانعت از جوانه‌زدن اسپور اثر خود را اعمال مي‌نمايد. توزيع مجدد اين تركيب از طريق فاز بخار موجب تقويت اثربخشي آن مي‌شود.
فرمولاسيون:
استروبي Stroby %50 WG
تاريخ ثبت: 9/4/82 سه سال ثبت موقت (‌كنترل سفيدك سطحي سيب)؛ 11/8/83 سه سال ثبت موقت ( كنترل لكه سياه سيب)
نحوه اثر: ممانعت از تنفس سلولي از طريق جلوگيري از انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex) در زنجيره انتقال الکترون
موارد مصرف در ايران:
كنترل سفيدك پودري و لكه سياه سيب
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنترل لكه سياه سيب و گلابي (Venturia spp.)سفيدك پودري سيب (Podosphaera leucotricha) انگور (Uncinula necator)، كدوييان (Sphaerotheca fuliginea)، چغندرقند (Erysiphe betae)، غلات (Blumeria graminis) و سبزيجات(Leveillula taurica, Erysiphe spp.) ، كچلي برگ جو (Rhynchosporium secalis) لكه توري جو (Pyrenophora teres)، سپتوريوز غلات (Septoria nodorum)، لكه برگي آلترناريايي در سبزيجات(Alternaria spp.) و غيره.
راهنماي مصرف:
محلول‌پاشي به نسبت 2/0 در هزار به منظور كنترل سفيدك سطحي و لكه سياه سيب.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 ميلي‌گرم بر کيلوگرم براي پستانداران، < 2150 ميلي‌گرم بر کيلوگرم براي پرندگان، 49/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 18/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي دافنيا و 20 ميکروگرم بر وزن زنبور براي زنبور عسل.
kresoxim – methyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كلربرومورون

كلربرومورون

كلربرومورون
علف‌كش انتخابي از گروه اوره
فرمولاسیون:
مالوران Maloran w/v %50 WP
تاریخ ثبت: سال 1356
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم 2 فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه
علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 60 تا 120 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز سويا
موارد مصرف در ساير كشورها:
مصرف پيش رويش براي هويج، نخود، سويا، سيب زميني و آفتابگردان و به صورت پس رويش براي هويج و كرفس نشائي
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 2 كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار و به صورت پيش رويش.
احتیاط‌های لازم:
•تعدادي از محصولات زراعي از جمله برنج، كدو، گوجه فرنگي و توت فرنگي به مصرف پيش رويش اين علف‌كش حساسند.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 5000 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران و 10250 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان
chlorbromuron
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كلرپايريفوس + كلرپايريفوس متيل

كلرپايريفوس + كلرپايريفوس متيل

كلرپايريفوس + كلرپايريفوس متيل
حشره‌كش کنه کش تماسي، گوارشي با كمي خاصيت تدخيني از گروه فسفره آلي
فرمولاسيون:
گلادياتور Gladiator w/v % 50 EC تاریخ ثبت: 4/4/75 به مدت 3 سال تمديد لغايت 87
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌كش كنه‌كش ،عصبی( مهار کننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ايران:
موريانه
راهنماي مصرف:
•به صورت محلول پاشي يك درصد استفاده مي‌شود.
•براییانتقال محلول سم به به محل فعالیت کلنی موریانه ها از روش تزریقدر خاک استفاده می شود.
•مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران230 میلی‌گرم بر کیلوگرم
•براي پرندگان کم خطر است.
•براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خيلي خطرناک است.
chlorpyrifos+ chlorpyrifos- methyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كلرپيريفوس

كلرپيريفوس

كلرپيريفوس
حشره‌كش و كنه‌كش تماسي و گوارشي با خاصيت تدخيني از گروه فسفره آلي
فرمولاسيون:
1. دورسبان Dursban % 8/40 EC
2. امپاير Empire %20 MG
3. نگزالوت Negzalot % 6 (نوار) Band
4. گرانول % 5 G
تاریخ ثبت: 19/7/55 ، 14/9/55 ، 20/12/75 تمديد ثبت 3 سال (2) ، 11/10/74 ثبت 3 سال (3) ، 28/7/76 تمديد تا 29/12/79 (4)
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی با خاصيت تدخيني( مهار کننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ايران:
سپردار مركبات و ‌شپشك‌های درختان ميوه سردسيري 1 تا 5/1 در هزار(1) و مركبات 5/1 تا 2 در هزار(1) ؛ مينوز برگ سويا 2 تا 5/2 ليتر در هكتار (1) ، آگروتيس چغندرقند 20 تا 25 كيلوگرم (4)(1) ، فرمولاسیون (2) جهت مصارف خانگي، فرمولاسیون (3) نوار بيدكش، فرمولاسیون (3) در مسير حركت و محل اجتماع حشرات خانگي (فعلاً سوسك‌ها)
موارد مصرف در ساير كشورها:
سوسك آمبرزيا (Ambrosia) در cutlog ؛ شته‌ها در درخت سيب، گلابي، تمشك، توت، توت فرنگي، انواع كلم‌ها، گندم بهاره و زمستانه، جو بهاره و زمستانه؛ سرخرطومي جوانه خوار سيب؛ آفات مكنده سيب، مگس لوبيا؛ سوسك سياه صورتي (Black pin beetle) نهال‌های جنگلي؛ مگس ريشه در كلم، گل كلم، سوسكهاي كپسيده (Capsids)؛ برگ‌خوارهاي Caterpillars در سيب، انواع كلم‌ها، گلابي،‌ به؛ كرم ميوه در سيب، گلابي، به؛ طوقه برها در انواع كلم‌ها، هويج، سيب زميني، پياز، شته‌ها در هسته دارها (Plum)؛ سوسك پوستخوار نارون ؛ مگس ميوه در چمن‌ها، گندم، جو؛ كنه قرمز در سيب، گلابي، هسته دارها، توت فرنگي؛ زنبورهاي (Sawfly) در سيب؛ مگس‌های سياريد (Sciarid) در گياهان زينتي؛ سرخرطومي توت فرنگي؛ آفات مكنده سيب و گلابي؛ تريپس در غلات گندم، جو، چاودار؛ پروانه تورتريكس Tortrix در سيب و گلابي، هسته دارها؛ سرخرطومي (Vine) در كاج، گياهان زينتي؛ پشه گندم (Wheat blossom midge) در گندم و جو زمستانه؛ سفيد بالك‌ها در انواع كلم‌ها، شب پره زمستانه در سيب، گلابي، هسته دارها؛ شته خوني (Woolly) در سيب و گلابي؛ مگس زرد در گندم و جو زمستانه
راهنماي مصرف:
•براي ضدعفوني كلم‌های نشايي ممكن است استفاده شود.
•فعاليت يا تأثير آن در خاك در دماي كمتر از 5 درجه و خاك‌هاي داراي مواد آلي كاهش مي‌يابد.
•در كنترل مگس های سياريد گياهان زينتي پيشنهاد مي گردد گلدآن‌هاي تيمار نشده نبايد با گلدآن‌هاي تيمار شده در يك جا نگهداري شود.
•درصورت بوجود آمدن آفات مكنده مقاوم به كلرپيروفوس كنترل آن رضايت بخش نخواهد بود.
•اگر درجه حرارت پايين باشد كارايي آن عليه مگس‌ها در گرامينه‌ها كاهش مي‌يابد.
•حداكثر دفعات سم‌پاشي و زمان سم‌پاشي در محصولات و آفات مختلف، متفاوت مي‌باشد. (به برچسب رجوع شود)
•حداكثر دز سم‌پاشي در محصول هويج نبايد از سه برابر (در خاك‌هاي معدني) و چهار برابر (در خاك‌های آلي) دز توصیه شده تجاوز كند.
•نبايد سيب زميني را در استرس‌های خشكي سم‌پاشي نمود، واريته‌های مختلف حساسيت‌های متفاوتي دارند.
•نبايد چغندرقند را تحت شرايط استرس و يا چهار روز بعد از سم‌پاشي با علف‌كش با اين حشره‌كش سم‌پاشي نمود.
•اين حشره‌كش نبايد به محيط کشت‌های هيدروپونيك(Media) محصولات غذایی اضافه شود.
•علوفه‌های سم‌پاشي شده براي مدت 14 روز نبايد چرانده شوند.
•آخرين سم‌پاشي در محصولات خانواده كلم چهار روز بعد از انتقال نشاء مي‌باشد، اواخر تیر برای چغندرقند، براي محصولات مختلف متغير مي‌باشد (رجوع به برچسب)
•دوره كارنس 7 روز تا 6 هفته بسته به محصول متفاوت است.
•در زمان انتقال قلمه‌های ريشه دار گياهان زينتي، بسترهاي جديد كشت با حشره‌كش فوق تيمار شود (عليه سرخرطومي ريشه)
•ضدعفوني بسترهاي كاشت گلدآن‌ها قبل از كشت گياهان زينتي عليه مگس سياريدضروری است
احتیاط‌های لازم:
•در كاهو يك بار سم‌پاشي هنگامي كه بوته بطور كامل رشد كرده است براساس توصيه متخصصين ذيربط انجام مي گيرد.
•در سيب سم‌پاشي قبل از شكوفه دهي تا زمان گلدهي و بعد از ريزش گلبرگ‌ها توصيه مي‌شود.
•قبل از استفاده آن در گياهان زينتي و قلمه‌های تكثير در سطح وسيع بهتر است در سطح كوچكي تست شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران2000-135 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان490-32میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها54-002/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 7/1 میکروگرم بر لیتر
•اشتعال زا
•خطرناك براي محيط زيست
•براي موجودات آبزي خيلي خطرناك است ممكن است در طولاني مدت براي موجودات آبزي اثر سوء داشته باشد.
•براي زنبور عسل خيلي خطرناك است، زماني كه محصولات يا علف‌هاي هرز گل مي دهند نبايد سم‌پاشي نمود.
•براي ماهي فوق‌العاده خطرناک است، نبايد آب‌هاي سطحي به اين حشره‌كش آلوده شود.
•چارپايان حداقل 14 روز بايد از چرای سطح سم‌پاشي شده دور نگه داشته شوند
chlorpyrifos
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کلرتال دي متيل

کلرتال دي متيل

کلرتال دي متيل
علف‌کش انتخابي، غيرسيستميک از گروه بنزن دي كربوكسيليك اسيد
فرمولاسیون:
داكتال Dacthal w/v %5/7 EC
تاریخ ثبت: سال 1350
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده رشد جوانه‌های انتهايي
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و يا هيپوكوتيل و داراي انتقال محدود در گياه
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 100 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز يکساله در يونجه، شبدر و پياز
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ يکساله در سنبل ختايي، بادرنگ، ريحان، برگ بو، انگور سياه، گل گاوزبان، انواع کلم‌ها، برگ‌های کرفس، پياز کوهي، گل مريم، گشنيز، شويد، شنبليله، انگورفرنگي، تره فرنگي، به ليمو، مرزنگوش، نعناع، گوش فيل، گل لادن، جعفري، تمشک، رزماري، نسترن، سداب، لوبياي رونده، توت روباه، مرزه، ترشک، کلزاي بهاره و زمستانه، توت فرنگي، ترخون، آويشن، ترب،شلغم، تاجريزي سياه در لوبياهاي کوتاه و سفيد، سيزاب در چمن، سيب زميني خودرو در لوبياهاي کوتاه و سفيد.
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف علف‌كش 8 تا 12 كيلوگرم در هكتار توصيه مي‌شود.
•علف‌هاي هرز را از قبل از کاشت يا بعد از كاشت و قبل از رويش علف‌هاي هرز و اوايل رشد آنها سم‌پاشي کنيد.
•بهترين زمان كنترل سيزاب نازک در چمن زماني است كه علف هرز در حال رشد فعال باشد.
•فاصله زماني سم‌پاشي تا برداشت علوفه حداقل 3 روز است. در فاصله 60 روز مانده به برداشت محصول نيز نبايد عمليات سم‌پاشي انجام شود.
• بعد از سم‌پاشي وجود رطوبت کافي در سطح خاک براي تأثير بهتر علف‌کش ضروري است.
•بهترين زمان سم‌پاشي در زراعت توت فرنگي بعداز کاشت و استقرار نشاءها و در مزرعه احداث شده در اوايل فصل رشد مي‌باشد.
•بهترين زمان سم‌پاشي در زراعت يونجه بعد از بذرپاشي و قبل از رويش يونجه است. وجود رطوبت در قشر فوقاني خاک براي تأثير بهتر علف‌کش ضروري است.
•داكتال جهت كنترل سس نتايج خوبي به دنبال دارد.
•کشت چمن و ساير محصولات به ترتيب در طول 2 و 3 ماه بعد از مصرف علف‌کش توصيه نمي‌شود.
•روي نسترن و لوبياي رونده گياهان زينتي متفاوت، توت فرنگي و چمن به تنهايي مصرف شود. براي کلم‌ها، پيازها، تره فرنگي، گل مريم، گياهان زينتي و توت فرنگي‌های جايگزين شده و ميوه‌های نرم تازه کاشته شده در اختلاط با پروپاکلر استفاده شود.
•در مزارع روي کلم قبل از رويش و يا بعد از مرحله 3 تا 4 برگي توصيه مي‌شود.
احتیاط‌های لازم:
•اين علف‌كش بر روي گياهچه‌های سبز شده علف‌هاي هرز بي تأثير است.
•كاربرد اين علف‌كش بر روي لوبياي فرانسوي پاکوتاه توصيه نمي‌شود.
•در مزارعي كه محتواي مواد آلي خاک آن بالا است، مصرف نکنيد.
•كشت كاهو تا 6 ماه بعد از مصرف اين علف‌کش توصيه نمي‌شود.
•كاربرد اين علف‌كش بين زمان گلدهي تا برداشت توت فرنگي توصيه نمي‌شود.
•كاربرد اين علف‌كش در اختلاط با پروپاکلر در مزارع توت فرنگي که تازه کشت شده است، توصيه نمي‌شود.
•غلظت زياد علف‌كش سريعا موجب رسوب مواد در مخزن سمپاش مي‌شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50): 12500 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 2250 تا 5620 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 7/4 تا 4/5 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
chlorthal dimethyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كلرتالونيل

كلرتالونيل

كلرتالونيل
قارچ‌كشي حفاظتي با طيف اثر گسترده
فرمولاسيون:
1. داكونيل Daconil %72 SC
2. داكونيل Daconil %75 WP
تاریخ ثبت: 28/9/73 ثبت موقت اوليه (2)؛ ثبت موقت در تاريخ 21/10/83 به مدت 3 سال (1)
نحوه اثر: اختلال عمومي در كار آنزيم‌‌‌ها
موارد مصرف در ايران:
لكه موجي گوجه فرنگي و بادزدگي سيب زميني.
موارد مصرف در ساير كشورها:
جهت کنترل بسياري از بيماري‌هاي قارچي گياهان زراعي، سبزيجات، درختان ميوه، گياهان زينتي و چمن قابل استفاده بوده و بيماري‌هاي مختلفي مانند لکه برگي‌ها، سفيدک‌هاي داخلي، زنگ‌ها، آنتراکنوز و پوسيدگي‌هاي ميوه را کنترل مي‌کند. کلروتالونيل در کنترل بيماري‌هاي ناشي از آلترناريا (مانند بيماري‌ لکه‌موجي گوجه‌فرنگي و سيب‌زميني)، سپتوريا (مثل سپتوريوز غلات)، سرکوسپورا (مثل لکه‌برگي سرکوسپورايي بادام زميني)، بوتريتيس(مثل پوسيدگي خاکستري انگور) بيماري‌هاي ناشي از Colletothricum (مثل آنتراکنوز کدوييان) بادزدگي سيب زميني، لب‌شتري هلو، لکه‌ سياه سيب، بيماري‌هاي ناشي از کلادوسپوريوم، هلمينتوسپوريوم، سفيدک‌هاي داخلي، زنگ‌ها و .... مؤثر است.
راهنماي مصرف:
•لكه موجي گوجه فرنگي: محلول‌پاشي به ميزان 5/1 تا 2 كيلوگرم در هكتار.
•بادزدگي سيب زميني: محلول‌پاشي به ميزان 2تا 5/2 كيلوگرم در هكتار.
احتياط‌هاي لازم:
•فاصله آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول براي سيب‌زميني و گوجه فرنگي 14 روز است.
•از اختلاط اين قارچ‌كش با كودهاي مايع اجتناب شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 4640 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 47 ميکروگرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 70 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا و 63 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
chlorothalonil
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كلروپيرفوس متيل

كلروپيرفوس متيل

كلروپيرفوس متيل
حشره‌كش و كنه‌كش تماسي، گوارشي و کمي خاصيت تدخيني از گروه فسفره
فرمولاسيون:
رلدان Reldan % 50 EC
تاریخ ثبت: 17/3/78 به مدت 3 سال 30/2/81 (1). تمديد لغايت 87 ، 28/9/84 به مدت 3 سال عليه كرم سيب
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، مهار کننده آنزیم کلین استراز
موارد مصرف در ايران:
زنجرک خرما 2 در هزار(1) ، کرم سيب 5/1 در هزار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
آفات انباري غلات، ضدعفوني انبار غله قبل از بهره برداري
راهنماي مصرف:
•كاربرد آن روي غلات در رطوبت كمتر از 14% و در دماي پائين انبار توصيه مي‌شود.
•ممكن است حشره‌كش از سطح دانه غلات در اثر تهويه مداوم هوا از بين رود كه اين عمل سبب كاهش كنترلآفت درغلات مي گردد.
•حشرات و كنه‌های انباري گاهاً به سموم فسفره آلي مقاوم مي شوند.
•حداكثر تعداد سم‌پاشي يك بار به ازاي هر انبار مي‌باشد.
•تيمار غلات فقط در شرايط خوب توصيه مي‌شود.
•تيمار دانه‌هاي بذر براي كاشت توصيه نمي‌شود.
•براي دانه‌هاي ضدعفوني شده حداقل 90 روز لازم است تا باقيمانده آن از بين رود تا براي مصرف كننده قابل خوردن باشد.
•برای ضدعفوني خالي انبار و يا ضدعفونی غلات انبارشده استفاده می شود
•می توان در غلاتی مانند گندم، جو، جو دوسر، چاودار يا گندم ترتيكاله انبار شده استفاده کرد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران3000-2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان1590-923میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها88-41/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی25-16 میکروگرم بر لیتر
•براي ماهيان و موجودات آبزي فوق‌العاده سمي است، از شستشوي مخزن سمپاش در نهرها و آب‌ها بايد خودداري شود.
•براي زنبور عسل خيلي خطرناک است.
•در مواردي كه از روش سم‌پاشي هوائي براي كنترل آفت استفاده مي‌شود بايد تحت نظر متخصص و با همكاري ارگانهاي ذيربط انجام شود .
•به علت خطرات بالاي اين تركيب بر روي آبزيان از سم‌پاشي در كنار رودخانه‌ها و بركه‌ها اجتناب گردد بخصوص از سم‌پاشي هوائي خودداري شود .
chlorpyrifos methyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کلريدازون

کلريدازون

کلريدازون
علف‌کش انتخابي، سيستميک از گروه پيريدازينون
فرمولاسیون:
1. پيرامين Pyramin %80 WP
2. پيرامين Pyramin %50 SC
تاریخ ثبت: سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده عمل فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه‌های علف‌هاي هرز در حال جوانه‌‌زني و قابل انتقال از مسير آپوپلاست
علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 4 تا 8 هفته
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ يکساله در مزارع چغندرقند و لبويي]5-4 کیلوگرم در هکتار قبل از رویش [
موارد مصرف در ساير کشورها:
دولپه اي‌های يکساله در پيازهاي سوخ دار، چغندر علوفه اي، چغندر، تره، پيازهاي سالادي، پيازها، علف چمني يکساله در پيازهاي سوخ دار، چغندر علوفه اي، چغندر، تره، پيازهاي سالادي، پيازها،
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 4 تا 5 كيلوگرم در هکتار به صورت پيش رويش(نسبت به علف هرز) و بعد از جوانه زدن و تا مرحله 4 برگي چغندر
•به منظور جلوگيري از وارد آمدن خسارت به گياه زراعي بايد زمان كاربرد پس رويشي كلريدازون با دقت تعيين شود.
•كاربرد مخلوط كلريدازون+ فن مديفام و يا کلريدازون+ دس مديفام از هرکدام به مقدار 4 تا 5 (ليتر/ کيلوگرم در هكتار) به صورت پس رويش
•اين علف‌کش در ايران بيشتر در مرحله بعد از رويش چغندرقند و ظهور حداقل 2 برگ اصلي در اين گياه( و هنگامي که علف‌هاي هرز نيز در مراحل 4-2 برگي هستند) و معمولاً در اختلاط با فن مديفام يا دس مديفام مصرف مي‌شود.
•بهترين نتيجه زماني بدست مي آيد كه عمليات سم‌پاشي پيش از سبز شدن علف‌هاي هرز و يا محصول انجام شده و خاک پس از مصرف علف‌کش مرطوب و يا بارش کافي باران انجام گرفته باشد.
•ميزان مصرف به نوع خاک بستگي دارد. جهت اطلاع از جزئيات به برچسب نگاه کنيد.
•کلريدازون مي‌تواند در شرايط مطلوب به صورت پيش رويشي نيز مصرف شود و در مواردي همراه سيکلوات به صورت پيش کاشت نيز بکار برده مي‌شود.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي در هر فصل زراعي براي كنترل علف‌هاي هرز چغندر علوفه اي معمولاً يک‌بار (رفتار پيش رويش) و براي چغندرقند يک‌بار رفتار پيش رويش + سه بار رفتار پس رويش مي‌باشد. براي مصرف بيشترين دوز كلريدازون به برچسب سم مراجعه کنيد.
احتیاط‌های لازم:
•كاربرد اين علف‌كش در خاک‌های شني درشت، شني يا شني ريز و يا جاهايي که ماده آلي خاک بيشتر از 5 درصد باشد توصيه نمي‌شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 2140 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 2000 تا 5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 32 تا 93 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
•اين علف‌كش قابل اشتعال است.
•نظر به اينكه كلريدازون براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خطرناک است، نبايد آب‌هاي سطحي يا زيرزميني با اين علف‌كش و ظروف محتوي سم آلوده شوند.
•كلريدازون براي زنبورهاي عسل نيز خطرناک است و از اين جهت نبايد روي محصولات کشاورزي در مرحله گلدهي يا روي گياهاني که زنبور عسل بصورت فعالانه از آنها تغذيه مي کنند بکار رود.
•حداقل به مدت 6 هفته از چراي دام‌ها در مناطق تيمار شده اجتناب شود.
chloridazon
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كلوپيراليد

كلوپيراليد

كلوپيراليد
علف‌کش انتخابي، سيستميك، از گروه پيريدين كربوكسيليك اسيد
فرمولاسیون:
لونترال 300 Lontrel 300 w/v %30 SL تاریخ ثبت: سال 1380
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اكسين مصنوعي، اخلال در تقسيم سلولها
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه و قابل انتقال به بخشهاي بالايي و پايين گياه
علائم تأثير در گياه: رشد غير متعارف، پيچيدگي و خميدگي ساقه و دمبرگ، متورم شدن ساقه و فنجاني شدن برگ‌ها، كلرزه شدن نقاط مريستمي، پژمردگي و نكروزه شدن بافتها و در نهايت مرگ گياه در عرض 3 تا 5 هفته
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز در مزارع چغندرقند و كلزا
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ يكساله و چند ساله خانواده‌های كاسني، هفت بند، لگوم و چتريان در مزارع چغندرقند، كلزا، ذرت، غلات(گندم، يولاف،جو)، خردل، پياز، كرفس، توت فرنگي و همچنين كنترل علف‌هاي هرز مراتع و اراضي غير زراعي
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف علف‌كش 5/0 تا 8/0 ليتر در هكتار به صورت پس رويش.
•بهترين زمان كاربرد لونترل جهت كنترل خارلته زماني است كه اين علف هرز در مرحله روزت تا قبل از ظهور جوانه و رشد فعال باشد. اين زمان براي ساير علف‌هاي هرز در مرحله گياهچه تا شروع رشد فعال در گياه است.
•كاربرد اين علف‌كش در كلزا در مرحله 2 تا 6 برگي، براي چغندر قند از مرحله كوتيلدوني تا 8 برگي، براي غلات از مرحله 3 برگي تا مرحله ظهور برگ پرچم، برای ذرت بعد از مرحله 3 برگی و براي توت فرنگي بلافاصله بعد از برداشت و يا 7 تا 10 روز قبل از چيدن ، توصيه مي‌شود.
•اين سم به صورت نمك مونو اتانول آمين عرضه مي‌شود.
•وقوع بارندگي بعد از 4 تا 6 ساعت از سم‌پاشي تأثيري بر اثر علف‌كش نخواهد داشت.
•لونترل را می توان در زراعت چغندرقند دراختلاط با بتانال، گلتیکس و پیرامین استفاده کرد. علاوه بر این اختلاط این علف‌کش با گالانت و گالانت سوپر نیز امکانپذیر است.
•کاربرد لونترل به همراه سیتوگیت درجه تاثیر آنرا افزایش می دهد.
احتیاط‌های لازم:
•دوزهاي بالاي اين علف‌كش موجب پيچيدگي برگ‌هاي چغندرقند نيز مي‌شود. از اين جهت كاربرد آن در مزارع چغندرقند بايد با احتياط باشد.
•كاربرد اين علف‌كش در اختلاط با توفوردي براي مزرعه يولاف و به دليل احتمال خسارت به محصول توصيه نمي‌شود.
•تحت شرايط سرد و يا خشك كنترل خارلته با اين علف‌كش كاهش مي‌يابد.
•بقاياي لونترل در كاه وكلش ممكن است به محصول بعدي آسيب وارد آورد.
•سیب زمینی، آفتابگردان، یونجه، سویا، نخود، لوبیا، کاهو و هویج از جمله محصولات زراعی هستند که به این سم حساس می باشند. از این جهت نباید تا یکسال بعد از مصرف لونترل این گیاهان را کشت نمود.
ملاحظات زيست محيطي:
•اين سم براي ارگانيزم‌های آبي سمي مي‌باشد و ممكن است اثرات مضر طولاني مدت در محيط‌های آبي ايجاد كند.
•لونترل براي پستانداران سميت پايين دارد.
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
•فرار اين علف‌كش ممكن است به برخي محصولات حساس(مثل لگوم‌ها) خسارت وارد آورد.
clopyralid
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کلودينافوپ – پروپارژيل

کلودينافوپ – پروپارژيل

کلودينافوپ – پروپارژيل
علف‌کش تماسي، از گروه آريلوکسي فنوکسي پروپيونيک اسيد
فرمولاسیون:
تاپيک Topik w/v %80 EC
تاریخ ثبت: سال 1373
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيدهاي چرب(بازدارنده ACCase)
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق اندام‌هاي هوايي و تا حدودي ريشه و قابل انتقال در آوندهاي چوب و آبكش
علائم تأثير در گياه: زردي و پژمردگي در برگ‌ها و در نهايت نكروزه شدن آنها، ممانعت از رشد ريشه و اندام‌هاي هوايي و جدا كردن آسان بوته ازطوقه. علائم مربوطه ظرف 1 تا 3 هفته ظاهر مي شوند.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 5 تا 20 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ يکساله در مزارع گندم (يولاف وحشي، علف خوني، چچم، دم روباهي باريک) ] 0.6 تا 0.8 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در ساير کشورها:
يولاف وحشي و سازوي شور(Black grass) در گندم دوروم، چاودار بهاره، گندم بهاره، تريتيکاله، چاودار زمستانه، گندم پائيزه.
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 6/0 تا 8/0 ليتر در هكتار، از اوايل تا پايان پنجه‌زني گندم.
•در صورت كاربرد اين علف‌كش به همراه ايمن ساز(كلوكوئينتوست) بايد از مصرف اين علف‌كش در مزارع جو خودداري شود. كاربرد توام علف‌کش و ايمن ساز) (cloqwintocet) تحمل محصول به کلودينافوپ – پروپارژيل را بهبود مي بخشد.
•هنگامي محلول پاشي کنيد که عمده علف‌هاي هرز جوانه زده اند، ليکن پيش از آنکه رقابت عملکرد را کاهش بدهد.
•تاپيك علف‌هاي هرز يولاف وحشي، چچم و فالاريس را بهتر از ساير باريك برگ كشهاي انتخابي گندم كنترل مي‌كند.
•اين سم قابليت اختلاط با توفوردي را ندارد اما مي‌توان آنرا به همراه علف‌كش گرانستار استفاده كرد.
•کنترل بهينه هنگامي عملي مي‌شود که همه علف‌هاي هرز چمني سبز شده باشند. منتظر جوانه‌‌زني مؤثر بر روي بستر خشک يا کلوخه اي بذور باشيد.
•کنترل علف هرز تحت تأثير نوع خاک، ماده الي يا بقاياي کاه واقع نمي‌شود. درصورت وقوع بارندگي ظرف 1 ساعت پس از تيمار، ممکن است کنترل کاهش يابد.
•محصولات تحت تنش يا مبتلا به غرقاب، حمله آفت، بيماري يا يخبندان، نبايد توسط اين علف‌كش سم‌پاشي شوند.
•كاربرد اين علف‌كش در اختلاط با ام سي پي آ، مکوپروپ – پي، توفوردي، توفوردي بی توصيه نمي‌شود. ام سي پي آ، مکوپروپ، توفوردي، توفوردي بي نبايد ظرف 21 ساعت قبل يا 7 روز پس از تيمار با اين علف‌كش بکار روند.
•آخرين مصرف: قبل از مرحله ظهورگره دوم (GS 32) براي گندم دوروم، تريتيکاله، چاودار، پيش از باز شدن كامل غلاف برگ پرچم (GS 41) در مورد گندم نان.
•عمليات سم‌پاشي در پائيز، زمستان يا بهار بر روي گندم دوروم، چاودار و تريتيکاله بايد از مرحله 1 برگ حقيقي (GS 11) تا پيش از ظهور گره دوم (GS 32) انجام شود.
احتیاط‌های لازم:
•در مزرعه اي كه با علف‌كش تاپيك تيمار شده است تنها مي‌توان از گونه‌هاي زراعي پهن‌برگ در تناوب زراعي استفاده كرد.
•در صورت اختلاط اين علف‌كش با برخي پهن‌برگ كشهاي پس رويشي(نظير توفوردي) اثرات آنتاگونيستي ظاهر مي‌شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•اين علف‌كش قابل اشتعال است.
•تاپيك براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خطرناک است. از اين جهت نبايد آب‌هاي سطحي يا چاه‌ها با اين علف‌كش آلوده شوند.
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 1829 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 1455 تا 2000 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 39/0 تا 46/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
•امكان بروز مقاومت به اين علف‌كش در علف‌هاي هرز بالاست.
clodinafop- propargyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كلوفنتزين

كلوفنتزين

كلوفنتزين
كنه‌كشي تماسي باخاصيت تخم كشي انتخابي ، پايدار از گروه تترازين
فرمولاسيون:
آپولو g/l500 SC
تاریخ ثبت: 9/12/64 ثبت موقت سه سال ، 15/11/69 دائم
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنه‌كشي ،اختلال در تولید انرژی
موارد مصرف در ايران:
كنه قرمز اروپايي درختان ميوه سردسيري 25/0 تا 5/0 در هزار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنه‌های قرمز در باغات سيب، گيلاس، گلابي و هسته دارها؛ كنه‌های تارعنكبوتي در تاكستان، فلفل گلخانه‌اي، تمشك گلخانه‌اي، توت فرنگي گلخانه‌اي
راهنماي مصرف:
•روي تخم‌ها و مراحل اوليه كنه‌ها مؤثر است، براي داشتن كارايي خوب ضروري است كل گياه خصوصاً سطح پشت برگ سم‌پاشي شود.
•حداكثر دفعات سم‌پاشي براي درختان ميوه يك بار در سال و براي ميوه‌های نرم سه بار در سال
•دوره كارنس براي محصولات گلخانه‌اي 7 روز، براي تمشك، انگور، توت فرنگي 14 روز، سيب، گلابي 28 روز، هسته دارها و گيلاس 8 هفته
•سم‌پاشي اول عليه كنه قرمز در سيب وگلابي پيش بهاره بوده و مرحله بعد سم‌پاشي بين باز شدن جوانه و غنچه‌های صورتي رنگ توصيه مي‌شود و براي هسته دارها در مرحله بين سفيدشدن غنچه و اولين گلدهي توصيه مي‌شود، براي كنه زنگار كاربرد آن ممنوع است.
•درصورت مستقر شدن كنه در باغات بصورت مخلوط با ساير كنه‌كش‌ها (بالغ كش) استفاده شود.
محیط زیست:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران5200 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان3000-2000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها25/0-015/0 میکروگرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 45/1 میلی‌گرم بر لیتر
•براي كنه‌های شكارگر، زنبور و ديگر حشرات شكاري تأثير سوئي ندارد.
clofentezine
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کوئيزالوفوپ- پي– اتيل

کوئيزالوفوپ- پي– اتيل

کوئيزالوفوپ- پي– اتيل
علف‌کش پس رويشي، از گروه آريلوكسي فنوکسي پروپيونات
فرمولاسیون:
تارگاسوپر Targa super %5 EC
تاریخ ثبت: سال 1379
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه با قابليت انتقال كم در گياه
علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): يك روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ در چغندرقند
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز يکساله و چند ساله در نخودفرنگي، چغندرعلوفه اي، سويا، بادام زميني، کتان، پنبه، آفتابگردان، سيب زميني، كلزا، سبزيجات و چغندرلبويي.
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 5/1 تا 2 ليتر در هکتار در مرحله 2 تا 5 برگي علف‌هاي هرز.
• بهترين نتيجه زماني حاصل مي‌شود كه علف‌كش بر روي علف‌هاي تازه ظاهر شده و در شرايط گرم با رطوبت کافي خاک مورد استفاده قرار گيرد. جهت افزايش كارآيي علف‌كش در زراعت كلزا، بهتر است تارگا به صورت خرده شده و در چندين نوبت سم‌پاشي شود.
•کنترل علف‌هاي هرز تحت شرايط خشک و به دليل محدوديت جذب و انتقال کاهش مي‌يابد.
•انواع گونه‌هاي يكساله چمن(Poa)، با اين علف‌كش قابل کنترل نيستند.
•اختلاط اين علف‌كش با سموم توصيه شده براي کنترل علف‌هاي هرز پهن‌برگ امكانپذير است.
•بهتر است محصولات زراعي تا 21 روز پس از سم‌پاشي مصرف نشوند.
•جهت افزايش درجه تأثير، بايد فاصله عمليات سم‌پاشي و بارندگي حداقل 2 ساعت باشد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي 1 مرتبه در نخود و 2 بار سم‌پاشي دو مرحله اي در کلزا است.
•نبايد عمليات سم‌پاشي تحت شرايط تنش( به هر دليل) يا يخبندان انجام شود.
•چنانچه قرار است نخود و لوبيا جهت فرآوري مورد استفاده قرار گيرند، قبل از استفاده از اين علف‌كش در محصولات فوق با متخصصين مربوطه مشورت شود.
•حداقل فاصله زماني بين كاربرد اين علف‌كش و ساير علف‌كشها در زراعت چغندرقند 3 روز ، براي کلزا 14 روز و براي کتان 21 روز توصيه مي‌شود.
•دوره کارنس اين علف‌كش براي چغندر 16 هفته ، براي کلزا و کتان 11 هفته ، براي لوبيا 8 هفته و براي نخودفرنگي 5 هفته تعيين شده است.
ملاحظات زيست محيطي:
•اين علف‌كش قابل اشتعال است.
•براي ماهي‌ها و ساير آبزيان خطرناک است و از اين جهت آب‌هاي سطحي و نهرها را نبايد با اين علف‌كش آلوده کنيد.
•ميزان سميت( LD50،LC50،EC50):1210 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
quizalofop-p- ethyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کوئيزالوفوپ-اتيل

کوئيزالوفوپ-اتيل

کوئيزالوفوپ-اتيل
علف‌کش انتخابي، از گروه آريلوکسي فنوکسي پروپيونات
فرمولاسیون:
تارگا Targa %10 EC
تاریخ ثبت: سال 1367
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)، بازدارنده سنتز اسيد‌های چرب
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ‌ها و قابل انتقال در آوند‌های چوب و آبكش و تجمع در بافت‌هاي مريستمي
علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ در مزارع چغندرقند
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز يکساله و دائمي در حبوبات، نخودفرنگي، چغندر علوفه‌اي، کتان، چغندر لبويي، چغندر قند، باقلا مازندراني بهاره و زمستانه، کلزاي بهاره و زمستانه، سيب زميني، سويا، بادام زميني، آفتابگردان، سبزيجات و پنبه
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 5/1 تا 2 ليتر در هكتار در مرحله 2 تا 5 برگي علف‌هاي هرز باريك برگ موجود در مزارع چغندرقند
•بهترين نتيجه از سم‌پاشي هنگامي بدست خواهد آمد که علف‌هاي هرز بخوبي رشد كرده و عمليات سم‌پاشي در آب و هواي گرم و خاک مرطوب انجام شود.
•کنترل علف‌هاي هرز در شرايط خشک که جذب و انتقال محدود مي‌شود، کاهش مي‌يابد.
•اين علف‌كش قادر به كنترل دم روباهي چمني يکساله نيست.
•به منظور کنترل مؤثر مرغ در چغندر، نبايد تا 21 روز بعد از سم‌پاشي اقدام به انجام كولتيواتور بين رديفي نمود.
•براي كسب بهترين نتيجه، ضروري است تا 2 ساعت بعد از سم‌پاشي بارندگي صورت نگيرد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي در نخودفرنگي و لوبيا 1 بار در سال مي‌باشد. در مورد كلزا اين مقدار مي‌تواند تا 2 بار انجام شود.
•عمليات سم‌پاشي بر روي محصولات تحت تنش و يا در شرايط يخبندان انجام نشود.
•قبل از استفاده تارگا در مزرعه نخودفرنگي و لوبيا، با متخصصين ذيربط مشورت نمائيد.
•حداقل فاصله بين سم‌پاشي با اين علف‌كش و كاربرد ساير علف‌کش‌ها بايد در چغندقند 3 روز، در کلزا 14 روز و در کتان و ساير محصولات 21 روز باشد.
•دوره کارنس سم براي چغندر 16 هفته مي‌باشد. اين مقدار براي کتان و کلزا 11 هفته و براي باقلا 8 هفته و براي نخود فرنگي 5 هفته است.
ملاحظات زيست محيطي:
•كوئيزالوفوپ– اتيل قابل اشتعال مي‌باشد.
•اين علف‌كش براي ماهي‌ها و ساير موجودات آبزي خطرناک است و از اين جهت نبايد آب‌هاي سطحي و نهرها به اين علف‌كش آلوده شوند.
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):1670 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
quizalofop- ethyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كوئيزالوفوپ-پي-تفوريل

كوئيزالوفوپ-پي-تفوريل

كوئيزالوفوپ-پي-تفوريل
علف‌كش انتخابي، از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونات
فرمولاسیون:
پنتراPantera %4 EC
تاریخ ثبت: سال 1382
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase)فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه با قابليت انتقال محدود در گياه
علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ يکساله و چند ساله در مزارع پنبه
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز باريك برگ يكساله و چند ساله در مزارع سيب زميني، كلزا، نخود، چغندرقند، پنبه و سويا.
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف علف‌كش براي باريك برگ‌های يكساله 2 ليتر و براي چند ساله‌ها 3 ليتر مي‌باشد. اين علف‌كش به صورت پس رويش مورد استفاده قرار مي گيرد.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50): 1012 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
quizalofop-p-tefuryl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كوماتتراليل

كوماتتراليل

كوماتتراليل
جونده كش ضدانعقاد خون از گروه كومارين
فرمولاسيون:
راكومين Racumin % 6/0 P
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: از طريق متوقف کردن سنتز پروترومبين مانع انعقاد خون مي گردد.
موارد مصرف در ايران:
موش‌های انباري وخانگي
موارد مصرف در ساير كشورها:
موش‌ها در مزارع
راهنماي مصرف:
•مي‌توان بصورت طعمه غذا يا پودر در مسير رفت و آمد موش استفاده كرد، توصيه مي‌شود هر دو فرمولاسيون با هم مصرف شود.
•طعمه‌ها بايد در مسير رفت و آمد موش در قسمت‌های سرپوشيده و نزديك به سوراخ موش قرار داده شود. طعمة‌مسموم اين سم باعث ترس موش نمي‌شود.
•حداقل 250 گرم طعمه در هر نقطه مورد نظر قرار داده شود و هر دو روز يك بار آنها را بازديد نموده و در صورت مصرف آن به مقدار كافي طعمه در آن نقطه اضافه شود.
•چنانچه بعد از 10 روز از طعمه گذاري هيچ گونه نشانه اي از فعاليت موش ديده نشد طعمه‌ها جمع آوري و از بين برده شود.
•مسير ورودي موش به سوراخ را با عرض 5-5/2 سانتي متر با پودر آلوده کنيد قسمت‌های داخلي سوراخ‌ها را با استفاده از دستگاه گردپاش آلوده کنيد، در مسير رفت و آمد موش يك لايه از پودر به ضخامت 3 ميليمتر به طول 30 سانتي متر قرار دهيد. آغشته كردن مسير حرکت موش به پودر موش كش در جاهايي توصيه مي‌شود كه از ساختمانهاي عمومي محيط زندگي انسان خيلي دور است.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران1000-3/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان2000-50 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 برای ماهی‌ها1000-48 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 14 میلی‌گرم بر لیتر
•طعمه و پودر بايد دور از دسترس بچه‌ها، پرندگان، حيوانات خصوصاً سگها، گربه‌ها و خوك باشد.
•در جاهائي كه احتمال آلودگي غذا، آب وجود دارد نبايد طعمه گذاري صورت گيرد.
•بعد از پايان يافتن مدت زمان عمليات مبارزه با موش، تمامي طعمه و پودرهاي باقيمانده بايد جمع آوري شده و سپس سوزانده يا دفن گردد به استثناي فاضلاب‌ها، نبايد آنرا در كيسه زباله يا محل جمع آوري زباله انداخت.
•بايد اجساد جوندگان را جمع آوري (به جزء در فاضلاب‌ها) و سوزاند، نبايد آن‌ها را در داخل كيسه زباله‌ها يا محل جمع آوري زباله انداخت.
coumatetralyl
 

Similar threads

بالا