لیست سموم حذف یا تعلیق شده کشاورزی

BISEI

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سمومی که سازمان حفظ نباتات کشور مصرف آن را ممنوع یا به تعلیق درآورده است بدین شرح میباشد:


 1. اندوسولفان: حشره كش از مهر 89 حذف گرديد به دلیل مشكلات بهداشتي و سرطانزايي
  2- آزينفوس متيل: حشره كش از مهر 89 حذف گرديد به دلیل مشكلات بهداشتي وسرطانزايي
  3- كارباريل: حشره كش ازمهر 90 حذف گردید به دلیل مشكلات بهداشتي و سرطانزايي
  4- آميتراز: حشره كش و كنه كش از ابتداي سال 91 حذف ميگردد به دلیل مشكلات بهداشتي و سرطانزايي
  5- آلاكلر: علفكش از مهر 90 حذف گردید به دلیل مشكلات بهداشتي وسرطانزايي
  6- دي نيكونازول: قارچكش تعليق شده به دلیل عدم تأثير مناسب
  7- تراكلوكسيديم: علفكش تعليق شده به دلیل عدم تأثير مناسب
  8- ايمازامتابنز متيل: علفكش تعليق شده به دلیل عدم تأثير مناسب
  9- آلترين: حشره كش حذف شده بر اساس صورتجلسه مورخ 89/9/29 هيأت نظارت، سمومي كه صرفاً مصرف بهداشتي داشته از ليست سموم مجاز كشاورزي حذف و به ليست


سموم مجاز بهداشتي اضافه گرديدند سایر سموم حذف شده ای که شامل این بند میشوند عبارتند از:
10- بتا سايفلوترين
11- بنديوكارب
12- بيوآلترين
13- بيورسمترين
14- پروپكسور
15- تترامترين
16- دي اتيل تولوآميد
17- سايفلوترين
18- فنوترين
19- لامبدا ساي هالوترين


البته لازم است تاکید کنم که سمومی که از چند سال پیش هم حذف شده اند هنوز در بازار وجود دارند که به گفته مسئولین این محصولات به صورت غیرقانونی وارد شده و یا نمونه های تقلبی (چینی) آن میباشد.

منبع:
http://www.hamid-ghobadi.com/
 

Similar threads

بالا