دانلود مقاله بررسی تطبیقی شروط ضمن العقد در حقوق ایران و حقوق خارجی(فرانسه،سوئیس و انگلستان)

Elaheh.1

عضو جدید
1عنوان مقاله:
بررسی تطبیقی شروط ضمن العقد در حقوق ایران و حقوق خارجی(فرانسه،سوئیس و انگلستان)
نویسنده : طاهره نبی زاده کفشگر
تعداد صفحات : 15 زیرشاخه : حقوق مدنی
حجم فایل : 204 kb شماره ثبت : 1392-6-6-12527

شروط ضمن العقد به دو دسته کلیه شروط صحیح و باطل تقسیم می شوند. شروط باطل نیز به دو نوع مبطل و غیر مبطل منقسم می گردند. شروط ضمن العقد در حقوق ایران شامل شرط صفت، فعل و نتیجه می باشد.این تقسیم بندی ملهم از متون فقهی است و در برخی از نظامهای حقوقی مانند فرانسه و انگلستان مشابه این اقسام شروط( البته با کمی تسامح) مشاهده می شود.به نظر می رسد برای صحت یک شرط کافی است که ویژگی هایی که منتهی به بطلان آن می شود در آن وجود نداشته باشد.و غیر از شروط باطلی که قانونگذار مدنی ذکر نموده اگر شرطی ضمن عقد گنجانده شود به دلیل شمول اصل آزادی قراردادها نافذ و معتبر باشد. 
بالا