دانلود مقاله مقایسۀ قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران و فیلیپین و نگاه اجمالی بر عملکرد بی.او.تی در این دو کشور

Elaheh.1

عضو جدید
1عنوان مقاله:
مقایسۀ قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران و فیلیپین و نگاه اجمالی بر عملکرد بی.او.تی در این دو کشور
نویسنده : طاهره نبی زاده کفشگر
تعداد صفحات : 24 زیرشاخه : حقوق تجارت
حجم فایل : 224 kb شماره ثبت : 1392-6-6-43543


اگرچه صرف اکتفا به قانون نمی تواند نوید بخش جذب حداکثری سرمایه خارجی باشد امابی شک وجود قانون مناسب با داشتن قوانین و مقررات به روز در زمینة جذب سرمایه گذاری خارجی و پیش بینی دقیق مسائل مربوط وکاربردی در ارتقاء جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی موثر است. داشتن قانون مناسب و به روز نیازمند بازنگری و اصلاحات است که آن میسر نمی شود مگر با تطبیق قوانینی که در این عرصه پیشگام بوده اند. فیلیپین طی یک دوره زمانی توانست پیشرفت های قابل توجهی در صنعت برق از طریق سرمایه گذاری خارجی و مخصوصاً روش جذب سرمایه از طریق بی. او. تی کسب کند. مقایسه قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و فیلیپین نگاه عمیق و موشکافانه ای به خواننده می دهد تا تفاوت ها و مشابهت های آن دو تبیین گردد .


 
بالا