دانستنی های علوم دامی

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
..............
تولید مثل :
در مطالعه‌ای شامل 1001 گاو شیری هلشتاین در 2 مزرعه تجاری، کیرک ( 2004 ) به این دست یافت که گاو هایی که یک سابقه قبلی ورم پستان بالینی در اولین زایش خود داشتند ،از زایش تا اولین تلقیح مصنوعی فاصله بیشتری داشتند. گاوهایی که تا تشخیص آبستنی ، سابقه ورم پستان داشتند ،نسبت به گروه کنترل نرخ آبستنی کمتری دارند. بعلاوه در گاوهای دارای ورم پستان بالینی نسبت به آنهایی که ورم پستان ندارند سقط بیشتر است. این مسئله با مطالعه هوینگ(1999)مطابقت دارد ، او مشاهده کرد گاوهایی که به ورم پستان آلوده شده بودند، در اولین 45 روز بعد از تلقیح اغلب 3 برابر بیشتر از گاوهایی که تجربه ورم پستان را نداشتند سقط داشتند .
ورم پستان تحت بالینی طی 90 روز اول هر شیر دهی می تواند نتایج مخرب مشابهی با موارد بالینی روی تولید مثل داشته باشد . وقتی 758 گاو جرسی مورد بررسی قرارگرفتند، بیشتر از نصف گاوها در ابتدای دوره شیرواری با ورم پستان عفونی شدند و اغلب این موارد تحت بالینی بودند تا بالینی. گاوهایی که قبل از تلقیحشان ( در اولین 90 روز شیر دهی ) ورم پستان بالینی یا تحت بالینی داشتند ،در مقایسه با گاوهای سالم بین 7 تا 10 روز در اولین تلقیحشان افزایش نشان دادند .
تعداد سرویس به ازاء آبستنی 1/ 2 برای گاو های با ورم پستان تحت بالینی و 3 برای گاوهای با ورم پستان بالینی بود ، در مقایسه با 6/1 برای گاوهای سالم. نتایج در گاو هایی که در آنها ورم پستان تحت بالینی به بالینی تبدیل شود بدتر می شود . در مرحله بعد فاصله تا اولین آبستنی نسبت به گاوهای سالم در حدود 26 روز بیشتر شد و سرویس به ازاء آبستنی به 3/4 افزایش یافت .
ورم پستان بعد از زایش روی تولید مثل اثری ندارد ( Linderoth, 2003) . مطالعه دیگری شامل داده های 4555 زایش ، نشان داد نرخ آبستنی گاوهایی که 30 روز بعد از تلقیح مصنوعی ورم پستان داشتند، %38 بود در مقایسه با %46 در گاوهایی که ورم نداشتند (keltonetal,2001) . لیندروز ( 2003 ) گزارش داد که نتایج منتشر نشده تحقیق دانشگاه تنیسی نشان می دهد، گاوهایی که برای آزمایش با استر پتوکوکوس یوبریس عفونی شدند کاهش معنی داری در عملکرد فولیکولی نشان می دهند . اگر گاوها سابقه ورم پستان در آغاز فحلی داشته باشند ، اغلب آنها رفتارهای فحلی را نشان نمی دهند. دلیل این امر این است که ورم پستان بالینی فحلی را به اندازه یک چرخه کامل به تأخیر می اندازد با وجود این حقیقت که اندازه مولکول تخمدانی با مولکول گاوهای بدون ورم پستان یکسان باشد .
گاوهای با عفونت ورم پستانی دارای سطح استروژن پایینی هستند و موج هورمون لوتئور لایزیک که برای تخمکگذاری لازم است را ندارند. بعلاوه سطح بالاتر کورتیزول در خون گاوهای دچار عفونت مشخص می کند که آنها به خاطر عفونت ورم پستان دچار استرس بودند(Lindereth,2003 ). عفونتهای داخل پستانی بالینی اغلب باعث آزاد شدن واسطه های التهابی می شود، که می تواند اثرات منفی روی عملکرد جسم زرد، سطوح پروژسترون و دوام اولین آبستنی داشته باشد. این اثرات عمدتا" با آزاد شدن اندوتوکسین در ورم پستان بالینی کلی فرمی همراه می شود . ورم پستان بعد از تلقیح ممکن است به خاطر محور هیپوتالاووس -هیپوفیز- تخمدان ( مغز تخمدان )، محور رحم – تخمدان و یا یک اثر تغذیه ایی روی سطوح هورمون روی ایجاد یا حفظ آبستنی تأثیر منفی داشته باشد .
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
.......
دور ریختن شیر:
در گاوهایی که برای ورم پستان درمان می شوند شیر باید یک دوره معینی دور ریخته شود. تعداد روزهایی که شیر باید دور ریخته شود معمولا" در حدود 8 روز می باشد (Qsteras ,2000 ). تحقیقی در آمریکا نشان داده گاوهایی که قبل از مورد بالینی ورم پستان، scc بالاتر داشتند نیاز به درمان طولانی تری داشتند نسبت به آنهایی که پیش از بیماری scc پایین داشتند. شیر گاوهای دسته اول باید به مدت 5 /9 روز دور ریخته شود در حالیکه شیر گاوهای دسته دوم بمدت 7 روز باید دور ریخته شود ( Ruegg,2004 ). نیمی از دوره ایی که شیر دور ریخته می شود بخاطر درمان و نیم دیگر به خاطر خطر باقیماندن دارو در شیر می باشد. برای بررسی خسارات اقتصادی ناشی از این دوره باید مقدار شیر دورریخته شده در قیمت شیر تولید کننده ضرب شود (Qsteras,2000). برای مثال اگر یک گاو، 23 کیلو شیر در روز تولید می کند و شیرش به مدت 8 روز دور ریخته می شود و تولید کننده 2701 /0 € (معادل 19/2952 ریال) به ازاء هر کیلو شیر دریافت میکند ، مقدار شیر دورریخته شده 7 / 49 € ( معادل 543221 ریال) کاهش دریافتی را باعث می شود ( 2701 /0 * 8 * 23 ) .
اگر مقداری از این شیر به گوساله ها داده شود و در چاه خالی نمی شود ارزش ذخیره خوراک گوساله باید در محاسبات وارد شود ( Qsteras ,2000 ) .

.......
هزینه های درمان :
سلمونت ( 2002 ) هزینه مستقیم ورم پستان بالینی تحت حاد ، حاد و منجر به مرگ رابرای تولید کنندگان UK در سال 2002 محاسبه کرد ( جدول 6 ). هزینه های مستقیم ورم های بالینی تحت حاد و حاد US در جدول 7 نشان داده شده است .
هزینه های درمان
موارد تحت حاد
موارد حاد
موارد کشنده
ریال
ریال
ریال
هزینه دارو
96/10
8/119792
31/69
3/757558
76/111
8/1221536
هزینه گله داری
(66/15€ به ازاء هر ساعت)
62/2
(10 دقیقه)
6/28636
83/7
( 30 دقیقه)
9/85581
66/15
(60دقیقه)
8/171163
هزینه دامپزشکی
(65/109 €به ازاء هر ساعت)
------
------
69/45
(25 دقیقه)
7/499391
65/109
(60 دقیقه)
5/1198474
متوسط هزینه جدا نگه داشتن
به ازاء هر گاو
------
------
42/11
6/124820
41/27
3/299591
کل
58/13
4/148429
25/134
5/1467352
25/501
5/5478662
جدول 6 – هزینه های درمان در ورم پستانهای حاد ، تحت حاد و منجر به مرگ در انگلستان در سال 2002

هزینه های درمان
موارد تحت حاد
موارد حاد
ریال
ریال
هزینه های دارو
43/7
9/81209
17/37
1/406268
هزینه گله داری
[SUP]1[/SUP](74/12€ به ازاء هر ساعت)
74/12
(60 دقیقه)
2/139248
98/50
(240 دقیقه)
4/557211
هزینه دامپزشکی
[SUP]2[/SUP](65/109 €به ازاء هر ساعت)
--------
--------
55/26
5/290191
کل
17/20
1/220458
7/114
1253671
جدول 7- موارد حاد و تحت حاد در ویسکانسین آمریکا در سال 2001
1 ساعات کار برای درمان، جداکردن گاو از گله ، مراقبت و شیردوشی، 2 هزینه های دامپزشکی شامل کشت و دیگر هزینه ها هر مورد می باشد.

....
افزایش کار ( نیروی کارگر ) :
طبق مطالعات انجام گرفته در گذشته، بوسر ( 1979 ) و دوبیس ( 1977 ) نیاز به نیروی کار اضافی بخاطر ورم پستان را ارزیابی کردند . کار اضافی شامل تعویض واحدها ی دوشنده، شستن بیشتر وسایل ، دور ریختن شیر ، درمان گاوها و رسیدگی بیشتر گاو است ( Blosser, 1979 ) . فترو ( 2001 ) زمان صرف شده برای یک گاو با ورم پستان کلینکی حاد را با کار اضافه لازم برای درمان، مراقبت ، جدا کردن و شیر دوشی 4 ساعت ارزیابی کرد . مانولسون و هالن ( 1994 ) محاسبه کرد که به ازاء ورم پستان زمان دوشش به ازا ء هر گاو 10 ثانیه افزایش می یابد .
.....
بیماریهای مرتبط با ورم پستان :
حداقل 3 بیماری متابولیکی با ورم پستان در ارتباط هستند. هر کدام که گاو را اول درگیر کند او را برای مورد دوم مستعد می کنند.
کتوز معمولا" در مورد گاوهای تازه زا با بالانس بد انرژی رخ می دهد. زمینه اولیه در این مورد سیستم ایمنی دام است ، بخصوص اگر با بیماریهای دیگر مثل ورم پستان صدمه دیده باشد. یک مطالعه نشان داده که گاو های دچار کتوز نسبت به گاو های سالم ( از نظر کتوز ) ورم پستان های حاد بیشتری داشتند ( Kremer et al., 1993 ) . اما یک راه دیگر هم می تواند باشد . گاو می‌تواند عفونت ورم پستان در حال پیشرفت داشته باشد ، در این حالت اشتهای او کم می شود و متأسفانه زمینه بروز نوع دوم کتوز ایجاد می شود ( Palmer Veterinary Clinic, 2004 ) . اگر گاو نتواند افزایش نیازش به کلسیم را در نزدیکی زایش تأمین نکند (به خاطر عدم بالانس جیره ) ، ممکن است به هیپوکلسیمی یا تب شیر دچار شود. افزایش خطر حاصل از ورم پستان و کتوز در میان مشکلات ممکن، مشهودتر است (Rice & Grant, 1996) .
بین 80 تا 90 درصد موارد جابه جایی شیر دان به چپ ، طی اولین ماه بعد از زایش در زمانی اتفاق می افتد گه گاو مستعد پذیرش بیماری است . ورم پستان ، کتوز و هیپوکلسیمی فاکتورهایی هستند که گاو را برای جابه جایی شیر دان آماده می کند ( Viara,1998 ).
با پیشگیری و درمان هر چه سریعتر ورم پستان ، خطرات احتمالی درگیری با سایر بیماریها کاهش می یابد.

....
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
منابع:

Arla Foods in Sweden and Denmark, personal communication (2004-09-14).
Blosser, T.H., 1979. Economic Losses from and the National Research Program on Mastitis in the United States. Journal of Dairy Science, 62:119-127.
Cook, N.B. & Nordlund, K.N., 2004. Where your mastitis money goes. Hoard’s Dairyman, 149, pp 249.
Emanuelson, U. & Hallén Sandgren, C., 1994. Ekonomiskt effektiv mjölkproduktion, hög mjölkmängd och/eller god hälsa? Djurhälsoavdelningen, SHS. Summary of lecture at Gällöfsta (November 1994), 17 pp.
Esslemont, D., 2002. What is mastitis really costing you? Dairy farmer, December, pp 30-31.
Fetrow, J., Stewart, S., Eicker, S, Farnsworth, R. & Bey, R., 2000. Mastitis: An economic consideration. In: National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings, pp 3-47.
Gill, R., Howard, W.H., Leslie, K.E. & Lissemore, K., 1990. Our industry today. Journal of Dairy Science, 73:3340-3348.
Jahnke, B., 2004. Noch nicht krank, doch schon sehr teuer. Neue Landwirtschaft, 4: 59-62.
Kelton, D.F., Petersson, C., Leslie, K.E. & Hensen, D., 2001. Associations between clinical mastitis and conception on Ontario dairy farms. In: National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings, pp 228-229.
Kossaibati, M.A., Hovi, M. & Esslemont, R.J., 1998. Incidence of clinical mastitis in dairy herds in England. The veterinary record, 143:649-653.
Kremer, W.D.J., Noordhuizen-Stassen, E.N., Grommers, F.J., Schukken, Y.H., Heeringa, R., Brand, A. & Burvenich, C., 1993. Severity of Experimental Escherichia coli Mastitis in Ketonemic and nonketonemic Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 76:3428-3436
Lightner, J.K., Miller, G.Y., Hueston, W.D. & Dorn, C.R., 1988. Estimation of the costs of mastitis, using National Animal Health Monitoring System and milk somatic cell count data. Journal of the American veterinary medical association, 192: 1410-1413.
Miller, R.H, Norman, H.D., Wiggans, G.R. and Wright, J.R., 2004. Relationship of Test-Day Somatic Cell Score with Test-Day and Lactation Milk Yields. Journal of Dairy Science, 87:2299-2306.
Ott, S.L., 1999. Costs of Herd-Level Production Losses Associated With Subclinical Mastitis in U.S. Dairy Cows. National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings, p. 152.
Østerås, O., 2000. The cost of mastitis- an opportunity to gain more money. Proceedings of British Mastitis Conference, pp. 67-77.
Raubertas, R.F. & Shook, G.E., 1982. Relationship Between Lactation Measures of Somatic Cell Concentration and Milk Yield. Journal of Dairy Science, 65:419-425.
Seegers, H., Fourichon, C. & Beaudeau, F., 2003. Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds. Veterinary research, 34:475-491.
USDA/APHIS/VS (United States Department of Agriculture/Animal and Plant Health Inspection Service/Veterinary Services), 1996. Part III: Reference of 1996 Dairy Health and Health Management National Animal Health Monitoring System, 33 pp.
Wilson, D.J., González, R.N., Hertl, J., Schulte, H.F, Bennett, G.J., Schukken, Y.H & Gröhn, Y.T., 2004. Effect of Clinical​

Mastitis on the Lactation Curve: A Mixed Model Estimation Using Daily Milk
 

MOΣIN

عضو جدید
کاربر ممتاز
البته این روزها به شدت بیماری بستگی داره ................گاهی3روز شیر گاو روز دور میریزن
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
تاثیربسترمناسب برکاهش بیماری ورم پستان

تاثیربسترمناسب برکاهش بیماری ورم پستان


یکی از عوامل افزایش شمار سلولهای بدنی بستر مورد استفاده و چگونگی مدیریت مواد بستر می باشد. محققان دانشگاه مینه سوتا این ارتباط مهم را در چهل و یکمین جلسه جامعه ملی ورم پستان آمریکا ارائه کردند. داده های مرکز بهبود تولید شیر و بهبود گله های آمریکا در مینه سوتا آشکار می کند که 35% تلیسه های شکم اول شیردهی خود را با شمار سلولهای بدنی بالای 200000 شروع می کنند. علاوه بر این 35% گاوهای مسن تر شمار سلولهای بدنی شیر آنها در ماه آول شیردهی افزایش می یابد .( بیش از 200000 ) برخی از مححققین دریافتند که بیشتر این نوع افزایش شمار سلولهای بدنی ناشی از عفونتهایی است که در دوهفته آخر قبل از خشکی یا طی 21 روز آخر خشکی و یا متعاقب خشک بودن دام حاصل میشود. در گاوهای مسن تر حدود 60% عفونتهای جدید پستانی در اوایل یا اواخر دوره خشکی اتفاق می افتد.بستری که گاوها و تلیسه ها در طی این دوران مهم در معرض آن میباشند در میزان ابتلا به عفونتهای جدید اهمیت بسیاری دارد.
محققان دریافتند که میکرو ارگانیسم های محیطی ( گرم منفی و برخی از استرپتوکوکسی ها ) همراه با استافیلوکوکوسها ی کواگولاز منفی به طور مکرر باعث عفونتهای پستانی می شوند. آنها همچنین دریافتند که جمعیت باکتریایی روی سرپستانک بسیار شبیه همان باکتریهایی می باشد که در مواد بستر است. بنابر این بسیار اهمیت دارد که جمعیت میکروبی بستر را به حد اقل برسانیم تا باکتریهایی که بین دو دوشش در روی سرپستانکها قرار می گیرند کاهش یابد.
در انتخاب نوع بستر و مدیریت آن دستورالعملهای زیر می تواند به شما کمک کند:

* ماسه های تمیز و خشک مواد مغذی و رطوبت لازم برای رشد باکتریها را فراهم نمی کنند. بنابراین ماسه معمولا بستری میباشد که توسط محققین انتخاب می گردد. از آن جایی که بیشتر سامانه های کود نمی توانند برای ماسه سودمند واقع شوند؛ برخی از مواد آلی به جای ماسه استفاده میشود. اغلب آنها تراشه های چوب یا خاک اره میباشند. عموما کاج؛ سرو و چوبهای نرم به خوبی بلوط و سایر چوبهای سخت رشد باکتریها را حمایت نمی کند.


* اندازه ذرات بستر اهمیت دارد . بسترهایی با اندازه بزرگ باعث رشد بیشتر باکتریها میشود. ذرات بسیار ریز نیز وارد سر پستانک و پستان شده و بالقوه مشکلات بیشتری را در کنترل تعداد باکتریهای سرپستانک ایجاد می کند. این امر مخصوصا اگر روشهای آمادگی پستان زیر سئوال باشد حقیقت دارد. از ضد عفونی سرپستانکها قبل از دوشش استفاده کنید تا تعداد باکتریهای محیطی کاهش یابد.

* بستر باید همواره تازه و تمیز باشد .بر اساس نیاز؛ بستر جدید اضافه نمایید( 0.45 تا 0.9 کیلوگرم بستر آلی روزانه به ازاء هر راس دام) و استال ها را هفتگی تمیزنمایید.( حداقل نیمه پشتی استال را تمیز نمایید). بسترهای تمیز را در قسمت جلویی استال قرار دهید و در خلال هفته بر اساس نیاز با شن کش آنها را به سمت عقب استال هدایت کنید. هنگامیکه گاوها بستر را به سمت عقب می رانند آنها از پاهای کثیف خود استفاده می کنند که می تواند به آسانی بستر را آلوده سازد.

* اگر از ماسه استفاده میشود آن را زیر و رو نکنید . زیرا هنگامیکه این کار را انجام می دهید ماسه های آلوده سطحی با ماسه های زیرین که تمیز هستند مخلوط شده و آنها را آلوده می کنند. اگر می خواهید از ماسه مجددا استفاده کنید حتما آنرا با آب بشویید . عمق ماسه بایستی حد اقل 15 سانتی متر باشد تا آسایش گاو تامین شود.

* به 3/1 انتهایی هر استال 0.9 کیلوگرم سنگ آهک هیدراته اضافه کنید. در بستر های آلی افزودن سنگ آهک هیدراته تنها برای حدود یک روز نرخ رشد باکتریها را کاهش می دهد . این کار باید در شرایط خاص و به عنوان یک روش کنترل باکتریایی مورد توجه قرار گیرد.
با دامپزشک و متخصص ترویجی یا سایر مشاوران گاوداری مشورت نمایید تا دستورالعملهای بیشتر و وسایلی که به شما کمک میکنند تا از ورم پستان جلوگیری کنید یا آن را کنترل نمایید در اختیار شما قرار دهند.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
مراحل یک تلقیح مصنوعی موفق

مراحل یک تلقیح مصنوعی موفق
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تلقیح مصنوعی (AI)تنها راه حصول حد اکثر بازده ژنتیکی و حداقل سازی بیماریهای تولید مثلی است.به علاوه تلقیح مصنوعی جایگذین اقتصادی و مقرون به صرفه ای برای تلقیح طبیعی است بدون اینکه خطرات و آسیبهای نگهداری گاونر را به همراه داشته باشد. [FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]بهر حال تلقیح مصنوعی نیازمند تضمین اینست که که تکنیکهای با مهارت بالا و تکنیکهای مدیریتی لازم جهت کسب بازده مناسب از آن ، اجرا شود. موفقیت در برنامه تولید مثلی با معیار فاصله گوساله زایی‌که اغلب تابعی از روزهایی است که تا اولین تلقیح( بعد از زایمان ) فاصله می افتد سنجیده میشود. تمامی گله ها در هر زمان مشخصی، گاوهایی در دوره باز(در فاصله زایمان تا تلقیح منجر به آبستنی) دارند . بهر حال گاوهایی که در دوره 85 روزگی بعد از زایمان آبستن نشده اند ، حتی اگر فاصله گوساله زایی مطلوب باشد، میتوانند یک مشکل اقتصادی جدی ایجاد کنند.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]چهار قدم برای موفقیت :[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]یک برنامه تلقیح مصنوعی موفق نیازمند رعایت نکات زیر است:[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]1- تشخیص فحلی[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]2- اسپرم با کیفیت[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]3- آماده سازی مناسب اسپرم[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]4- جایدهی و تخلیه صحیح اسپرم[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تشخیص فحلی :[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]اعمال تخصص در تشخیص فحلی با شناسایی گاو (فحل ) و جمع آوری اطلاعات شروع میشود.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]ثبت اطلا عات با بر آوردی ازDUE و تاریخ زایمان شروع میشود.هر تاریخی که فحلی پس از زایمان مشاهده شده است باید ثبت شود حتی اگر برای تلقیح بسیار زود باشد و گاو فحل تلقیح نشود. یک تقویم تولید مثلی 21 روزه به صورت یک سیستم عالی جهت ثبت وقایع تولید مثلی عمل میکند ،زیرا یک بخش از تشخیص فحلی در فکر آینده بودن جهت پیش بینی دوره فحلی پیش رو است. به این دلیل که نسبت آستنی به ازای اولین تلقیح باید بین 50 تا 60 در صد باشد،پیش بینی کردن تکرار تلقیحها صحت تشخیص فحلی را ازطریق جستجوی زیرکانه علایمی از فحلی همانند:1- عدم تمایل به غذا 2- افت ناگهتانی تولید شیر 3- تغییر رفتار وبی قراری و4- افزایش جریان مایع زلال ( از واژن ) ، افزایش میدهد. کمک وسایل تشخیص فحلی با درجه های متفاوتی از موفقیت بکار گرفته شده اند. تیزر(TEASER)یا گاوهای نر ناتوان از فعالیت جنسی باعث فراهم شدن افزایشی در فعالیت جنسی میشوند که این احتمال یافتن یافتن گاو فحل را افزایش میدهد.به هر حال اینگونه دامهای GOMER[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]شانس صدمات بویژه در محیطهای بسته، کفهای لغزندهوحصارهای نگهداری را بالا میبرند.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]چسبهای کپل و رنگهای قاعده دمی وقتی که درست و صحیح استفاده و تفسیر شوند ، ممکن است مفید باشند.بیشترین ارزش این توصیه اینست که به این حقیقت توجه شود که گاوها بسیار نزدیک به فحلی مشاهده شوند.در حالیکه وسایل کمکی تشخیص فحلی دارای جایگاهی در برنامه تلقیح مصنوعی است،تصمیم نهایی برای تلقیح گاو هنوز محتاج قضاوت(در مورد نتیجه این وسایل) است.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]اسپرم با کیفیت:[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]یک برنامه تلقیح مصنوعی به تعهد، زمان و پول نیازمند است.اساس موفقیت برنامه با محصولی با کیفیت از یک شرکت تلقیح مصنوعی قابل اعتماد شروع می شود. در حالیکه مطالعات نشان داده است که کیفیت خوب اسپرم وقتی که به خوبی نگهداری شود در طول زمان تخریب نمیشود، لیکن به خاطر اینکه مشخصات گاو نر هر سال دو بار ثبت میشودتوجه عمده ای باید به به نگهداری تعداد زیاد اسپرم برای بیش از 6تا7 ماه بکار برد.هر مشخصه جدیدی از گاو نر که گاو نربهتی را ارائه دهد باید بخشی از برنامه تولید مثلی گردد.وقتی کیفیت اسپرم مورد تردید است یک نمونه آن باید توسط شرکت تلقیح مصنوعی امتحان گردد تا ملا ک مقایسه در برآورد کیفیت اصلی اسپرم باشد.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
[FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]آماده سازی اسپرم :[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]وقتی اسپرم منجمد از مخزن نیتروژن بیرون می آید باید در دمای ثابت 32 در جه فارنهایت نگهداری شود.سطح نیتروژن در تانک باید پیوسته تحت نظر باشد.اگر ازت دور از اسپرم باشد، اسپرم خراب خواهد شد. هیچگاه اسپرم را مجددا منجمد نکنید.وقتی یک میله اسپرم (STRAW)رااز ظرف پایه دار (GOBLET) بر میدارید باید دقت به خرج دهید. (برای اینکار) از پنس استفاده کنید.ظرف پایه دار را اقلا 2اینچ(5سانتیمتر) پایین تر از بالای گردن تانک نگهداریدآنهم برای کمتر از 10 ثانیه طوریکه در طول نگهداری میله اسپرم در معرض تغییرات دما قرار نگیردبرای به حد اقل رساندن زمان لازم برای جابجا کردن، میله اسپرم را به ترتیب فهرست و و (شماره ) گاو نر قرار دهید.درجه حرارت عمومی ذوب اسپرم95 درجه فارنهایت است، برای مدتی بین حداقل 4 ثانیه تا حد اکثر15 ثانیه.برخی سازمانها توصیه های متفاوتی برای ذوب اسپرم دارند ، به این ترتیب بهتراست وقتی اسپرم را تهیه مینمایید برای لستفاده از توصیه های اختصاصی ذوب اسپرم سؤال نمایید.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]( برای ذوب ) هر دو نوع وسیله واحدهای ذوب الکتریکی(CITO) ویابطریهای نوع حرارتی کافی است.درجه حرارت ذوب باید پیوسته تحت نظر باشد مخصوصا وقتی تعدادی از واحدها با هم ذوب میشوند. وقتی اسپرم ذوب شد ، خشکش کنید، نوک آنرا بچینید و در داخل تفنگ تلقیحی که قبلا گرم شده است وارد کنید.از اینکه ظرف در حال ذوب اسپرم را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار دهید خود داری کنید.تفنگ تلقیح را زی لباس قرار دهید تا از شوک سرمایی محافظت شود و گاو را با سرعت هرچه تمامتر تلقیح کنید.بیش از آن تعداد میلاه اسپرمی که بتوانید در مدت 5 دقیقه استفاده کنید ذوب نکنید .[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]جایدهی ( تخلیه ) صحیح اسپرم :[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] اگر تمام فاکتورهای دیگر تحت کنترل باشند ، وترد سازی اسپرم اولین منبع تنوع و اختلاف میان تکنیکهای تلقیح مصنوعی است.حدود0.5 تا 1 اینچ( 1.2 تا 2.5 سانتیمتر )بعد از گردن رحمدر بدنه جای مناسبس برای تخلیه اسپرم است.رابطه ای قوی بین نسبت آبستنی پایین و تکنیک هایی که اسپرم را بسیاردورتر ، به سمت یکی از شاخه های رحم وارد میسازند یا دیگر تکنیکها وجود دارد( جدول 1 ).[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
[FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] اقدامات بهداشتی :[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]سلولهای اسپرم موجودات ریز زنده ای هستندو به موتد خارجی شامل آب ولغزنده سازها حساسند.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]پلاستیکهای یکبار مصرف ، دستکشها ولوله ها نباید دوباره مصرف شوند. میله حاوی اسپرم را قبل از اینکه نوک چینی کنید کاملاخشک نمایید.و از آلوده شدن لوله قبل از وارد شدن به مهبل جلوگیری کنید.اگر مسائل تکرار شونده تولید مثلی مثل التهاب مهبل و واژن وجود دارد ، از برگه های محافظتی یکبار مصرف استفاده کنید. تخلیه اسپرم قدم به قدم به ترتیب پیشرونده اینگونه است :[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]1- گاو فحل را شناسایی نمایید.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]2- گاو نر مورد نظر را انتخاب کنید و اسپرم را در دمای 95 در جه فارنهایت برای مدت 40 ثانیه ذوب کنید.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]3- تفنگ تلقیح از پیش گرم شده.[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]4- اسپرم را در تفنگ تلقیح از شوک سرمایی حفظ کنید.[/FONT]
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
بیماری کتوزوروشهای پیشگیری ودرمان

بیماری کتوزوروشهای پیشگیری ودرمان


[FONT=arial,helvetica,sans-serif]- از دست دادن اشتها و کاهش مصرف غذا باعث کاهش تولید شیر ، افزایش درصد چربی شیر و از دست دادن وزن بدن می گردد[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]- گاو لاغر و استخوانی می شود[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]- گاهی اوقات بی اشتهایی شدیدی بر او عارض می گردد[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]- چون شکمبه گاو فعال نیست دچار یبوست می شود[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]- افسرده و بی حال به نظر می رسد[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]- گاهگاهی حیوان به شدت هیجان زده است و به سختی می توان آن را مهار کرد[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]- بوی استن از هوای بازدم ( نفس ) و شیر تازه او به وضوح به مشام می رسد[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]- گاهی اوقات هم گاو به علت کتوز تلف می شود[/FONT]
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
درمان کتوز:روشهای متعددی برای درمان کتوز ارایة شده. اما قضاوت درباره اثر آنها مشکل است . زیرا بسیاری از گاوها خود به خود بهبود میابند. اغلب گاوها هنگامی بهبود میابند که تولید تا نقطه ای کاهش می یابد که احتیاجات گلوکز از گلوکز تهیه شده از طریق غذا بر آورده شود . یکی از روشهای درمان رایج ، تزریق وریدی 500 میلی متری محلول گلوکز 50 درصد است که به منظور افزایش گلوکز خون می باشد و در موارد غیر حاد کتوز موثر است . ابتلای مجدد گاو به بیماری معمول است و درموارد حاد غالباً درمانهای متعدد موردنیاز است . بعضاً تزریق هورمونهای کورتیکوئیدی به تنهایی ویا همراه با تزریق وریدی گلوکز مورد استفاده قرار می گیرد .گلوکز کورتیکوئید ها باعث تولید گلوکز از اسیدهای آمینه می شوند .تزریق گلوکوکورتیکوئیدها ممکن است که تعادل هورمونی بدن حیوان را بر هم زده واستفاده از پروتئین ها ی بدن را افزایش دهد .مصرف دوازده گرم نیاسن به مدت یک هفته قبل وبعد از زایمان می تواند در درمان گاومبتلا به کتوز موثر واقع شود .پروپیلین گلیکول یا پروپیونات سدیم را می توان به عنوان دو ماده پیش سازگلوکز بصورت خوراکی به مصرف دام رساند . مصرف روزانه 2/0 تا 5/0 کیلوگرم از این مواردترجیحاً 2 بار در روز توصیه شده است ودوره درمان معمولاً5 تا 10 روز است . از آنجائیکه این ترکیبات خونی خوراکی نیستند ممکن است که مصرف اجباری آنها با سرنگ ضرورت یابد .محدودیت های این روش درمان نیاز به کارگر زیاد برای خوراندن آنها به دام و خطر تولید پنومونی استنشاقی است .خوراندن شکر یاملاس کتوز تاثیری ندارد ، زیرا میکروارگانیسم های شکمبه آنها را به اسیدهای چرب فرار تبدیل می کنند . پیشگیری برای کاهش وقوع کتوزاز تنظیم نمودن مصرف خوراک با نیازهای غذایی گاوهای پر تولید در خلال دوره اوج تولید توصیه هایی ارائه شده که عبارتند از :1-ثبت گاوهای بیش از اندازه چاق در هنگام زایمان 2- افزایش تغذیه کنسانتره بعد از زایمان ، تا انرژی قابل دسترس افزایش وتجزیه چربی بدن کاهش یابد .3- عدم ایجاد تغییر ناگهانی درجیره درزمانی که گاومستعد برای مبتلا به کتوز است زیرا ممکن است که این مسئله موجب امتناع گاواز مصرف خوراک شود .4- تغذیه گاوها با علوفه مرغوب واجتناب از مصرف موادسیلویی نامرغوب ودارای اسید بوتیریک بالا .5- فراهم نمودن پروتئین ، ویتامین ها وموادمعدنی کافی برای گاوها .6- فراهم نمودن جایگاه راحت با تهویه کافی ومحلی برای گردش حیوانات 7- خوراندن گلیکول پروپلین یا پروپیونات سدیم به گاوهای دارای سابقه ابتلا به کتوز به مدت 6 تا 8 هفته بعد از زایمان .8- افزودن 45/0 کیلوگرم چربی یا روغن به جیره 9- افزودن 6 گرم نیاسین در روز از 2هفته قبل از زایمان تا 10 هفته بعد از زایمان .درمان روش های متعددی برای درمان کتوز ارایه شده ، اما قضاوت درباره تاثیرات آنها مشکل است ، زیرا بسیاری از گاوها خود به خود بهبود می یابند .
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
بلوک مکمل معدنی اوره،ملاس برای دامهای نشخوار کننده

بلوک مکمل معدنی اوره،ملاس برای دامهای نشخوار کننده


بلوک مکمل معدنی اوره -رمضانعلی عزیزی(عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی)

سازگاری و اثربخشی تکنولوژی ملاس برای دامهای نشخوار کننده

استفاده از بلوک های مکمل معدنی اوره -ملاس در مناطقی قابل اجرا است که جیره دامهای نشخوارکننده برپایه بقایای محصولات کشاورزی و علوفه های با کیفیت پائین بوده و ازنظر مواد مغذی کمبود دارند. از این تکنولوژی به عنوان مکمل مواد خوراکی خشبی با کیفیت پائین مانند انواع کاه ها می توان استفاده نمود.تکنولوژی
مکمل غذایی باید حاوی مواد مغذی ضروری برای دام شامل پروتئین، انرژی و مواد معدنی باشد که معمولا مقدار آنها در اکثر بقایای محصولات کشاورزی و علوفه ها کم است. بلوک معدنی اوره- ملاس به شکل مواد فشرده شده محکم ولی قابل حل در آب می باشد که دامها بصورت لیسیدن از آن استفاده می کنند.
برای ساخت بلوک از ترکیب های متعددی بر اساس مواد قابل دسترس و قیمت آنها استفاده می شود. مهمترین مواد مورد استفاده برای ساخت بلوک در جدول شماره یک نشان داده شده است.
چنانچه خود دامدار بخواهد بلوک را در محل تهیه کند نیاز به لوازم زیر دارد:
·تانک برای نگهداری ملاس
·ظرف بزرگ برای مخلوط کردن مواد
·بیل
·قالب (از جنس چوب، استیل و یا پلاستیک)
·مواد مشروحه در جدول 1 و یا مواد مشابه
پس از مخلوط کردن مواد, آنرا داخل قالب ریخته و پرس می گردد. بعد از اینکه بلوک سفت شد آنرا از داخل قالب خارج نموده و در محلی که جریان هوا وجود دارد گذاشته تا خشک گردد.
مقدار مصرف بلوک معدنی اوره- ملاس بستگی به نوع و وزن دام دارد. معمولا یک بلوک پنج کیلوگرمی برای مصرف هفت تا ده روز یک گاو یا گاو میش به وزن 350 تا 400 کیلوگرم کافی است.

اخطار
این نوع بلوک را نباید به عنوان مکمل برای دامهای جوان که کمتر از شش ماه سن دارند استفاده نمود. همچنین نباید در تغذیه دامهایی که در طول روز چیزی نخورده و گرسنه هستند استفاده شود. از مصرف زیاد بلوک باید پرهیز نمود. آب تمیز و تازه باید همیشه در اختیار دام باشد. بلوک معدنی اوره- ملاس را باید به دور از بارش باران, برف و رطوبت نگهداری نمود.

جدول1- مواد مورد نیاز تهیه بلوک معدنی اوره ملاس​
مواد تشکیل دهنده بلوک​
مقدار در 100 کیلوگرم مخلوط​
ملاس​
36​
سبوس گندم​
38​
اوره​
10​
سیمان​
8​
نمک​
9/1​
دی کلسیم فسفات​
2​
مکمل مواد معدنی​
1/0​
آب​
4​
کل​
100​
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولید مثل ترکیبی در گوسفند نژاد زندی

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولید مثل ترکیبی در گوسفند نژاد زندی


دادیان امیر*,واعظ ترشیزی رسول,رکوعی محمد,صیادنژاد محمدباقر
* دانشگاه زابل
در این بررسی از تعداد 3257 رکورد مربوط به گوسفند نژاد زندی که طی 13 سال (1370 تا 1382) در مرکز پرورش و اصلاح نژاد خجیر استان تهران جمع آوری شده بود، به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد (وزن های تولد، شیرگیری، 6 ماهگی، 9 ماهگی و 12 ماهگی) و صفات تولید مثل ترکیبی (مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هر میش تحت آمیزش در طی 3 دوره زایش متوالی) استفاده شد. بر اساس تجزیه و تحلیل یک متغیره، مناسب ترین مدل برای صفات وزن تولد و شیرگیری، مدل شامل اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری (مدل 3) و برای وزن های 6، 9 و 12 ماهگی، مدل شامل اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم (مدل 1) بود. بر این اساس،
مقادیر وراثت پذیری مستقیم برای صفات رشد (از وزن تولد تا وزن 12 ماهگی) به ترتیب 0.04±0.08، 0.05±0.20، 0.06±0.29، 0.60±0.25 و 0.07±0.35 برآورد شدند.
وراثت پذیری مادری برای وزن تولد و شیرگیری به ترتیب 0.02±0.17 و 0.03±0.06 بود. برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی از یک مدل ساده حیوانی (مدل 1) استفاده شد.
وراثت پذیری مستقیم برای مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هر میش تحت آمیزش در طی دوره های اول تا سوم زایش به ترتیب 0.08±0.06، 0.09±0.03 و 0.11±0.08 بود.​

اجزا کوواریانس و همبستگی های بین صفات رشد و تولیدمثل ترکیبی بر اساس تجزیه و تحلیل دو متغیره و با استفاده از مناسب ترین مدل تجزیه و تحلیل یک متغیره برآورد شدند.
بیشترین همبستگی ژنتیکی افزایشی بین صفات رشد و تولید مثل ترکیبی مربوط به همبستگی بین وزن شیرگیری و مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هر میش تحت آمیزش در دوره دوم زایش بود (0.99).
بیشترین همبستگی ژنتیکی افزایشی بین صفات رشد 0.99 (بین وزن شیرگیری و 6 ماهگی) برآورد شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب بر اساس وزن شیرگیری می تواند باعث بهبود صفات رشد بعد از شیرگیری و صفات تولید مثل ترکیبی شود.


 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
برآورد برخی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر وزن بدن میش و اندازه مطلوب آن در گوسفندان نژاد بختیاری

برآورد برخی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر وزن بدن میش و اندازه مطلوب آن در گوسفندان نژاد بختیاری

برآورد برخی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر وزن بدن میش و اندازه مطلوب آن در گوسفندان نژاد بختیاری

وطن خواه محمود,ادریس محمدعلی,صالحی سیداسداله

در این بررسی 3983 رکورد وزن بدن حاصل از 1068 راس میش طی سال های 1368 تا 1378 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بختیاری به منظور بررسی عوامل موثر بر وزن بدن میش و اندازه مطلوب آن استفاده شد. میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد وزن بدن میش در زمان آمیزش، زایش، شیرگیری و پشم چینی به ترتیب (0.12±) 56.80،68.40 (±0.16) ، 59.66(±0.16)، 60.08(±0.14) کیلوگرم برآورد گردید. تاثیر سال آمیزش و سن میش بر وزن بدن آن معنی دار بود (P<0.01). وزن بدن میش با افزایش سن زیاد شده و در گروههای سنی 5 تا 6 سال حداکثر و بعد از آن تقریبا ثابت بود. پارامترهای ژنتیکی وزن بدن میش در زمان آمیزش به صورت وراثت پذیری مستقیم (0.02±)0.730، وراثت پذیری مادری (0.02±)0.146، وراثت پذیری کل 0.459 همبستگی ژنتیکی بین آثار ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری 0.70- برآورد گردید. حداکثر بهره وری مربوط به میش های گروه وزنی 55 تا 65 کیلوگرم در زمان آمیزش بود. به منظور افزایش بهره وری باید وزن بدن میش در زمان آمیزش در حدود (5±)60 کیلوگرم باشد. این امر از طریق بهبود عوامل محیطی (مدیریت، تغذیه و...) و انتخاب در داخل نژاد میسر می گردد. به نظر می رسد که با انتخاب در داخل نژاد بتوان وزن بدن میش در زمان آمیزش را افزایش داد اما انتظار می رود به علت همبستگی ژنتیکی منفی بین آثار ژنتیکی مستقیم و مادری پیشرفت ژنتیکی در وزن بدن میش در زمان آمیزش بوسیله انتخاب محدودیت داشته باشد.​

 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
برآورد برخی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر وزن بدن میش و اندازه مط

برآورد برخی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر وزن بدن میش و اندازه مط


برآورد برخی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر وزن بدن میش و اندازه مطلوب آن در گوسفندان نژاد بختیاری

وطن خواه محمود,ادریس محمدعلی,صالحی سیداسداله

در این بررسی 3983 رکورد وزن بدن حاصل از 1068 راس میش طی سال های 1368 تا 1378 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بختیاری به منظور بررسی عوامل موثر بر وزن بدن میش و اندازه مطلوب آن استفاده شد. میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد وزن بدن میش در زمان آمیزش، زایش، شیرگیری و پشم چینی به ترتیب (0.12±) 56.80،68.40 (±0.16) ، 59.66(±0.16)، 60.08(±0.14) کیلوگرم برآورد گردید. تاثیر سال آمیزش و سن میش بر وزن بدن آن معنی دار بود (P<0.01). وزن بدن میش با افزایش سن زیاد شده و در گروههای سنی 5 تا 6 سال حداکثر و بعد از آن تقریبا ثابت بود. پارامترهای ژنتیکی وزن بدن میش در زمان آمیزش به صورت وراثت پذیری مستقیم (0.02±)0.730، وراثت پذیری مادری (0.02±)0.146، وراثت پذیری کل 0.459 همبستگی ژنتیکی بین آثار ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری 0.70- برآورد گردید. حداکثر بهره وری مربوط به میش های گروه وزنی 55 تا 65 کیلوگرم در زمان آمیزش بود. به منظور افزایش بهره وری باید وزن بدن میش در زمان آمیزش در حدود (5±)60 کیلوگرم باشد. این امر از طریق بهبود عوامل محیطی (مدیریت، تغذیه و...) و انتخاب در داخل نژاد میسر می گردد. به نظر می رسد که با انتخاب در داخل نژاد بتوان وزن بدن میش در زمان آمیزش را افزایش داد اما انتظار می رود به علت همبستگی ژنتیکی منفی بین آثار ژنتیکی مستقیم و مادری پیشرفت ژنتیکی در وزن بدن میش در زمان آمیزش بوسیله انتخاب محدودیت داشته باشد.​

 

z.mahmood

عضو جدید
آمريكا بيشترين توليد شيرخام را دارد و پس از آن كشور هند دومين توليد‌كننده‌ي شيرخام در دنيا محسوب مي‌شود. ايران نيز سالانه بيش از 9 ميليون تن شير خام توليد مي‌كند كه جوابگوي نياز و مصرف كشورمان بوده و در توليد اين محصول خودكفا شده است.

ابريشم چيني بيشترين ميزان توليد را دارد و هندوستان نيز دومين توليد‌كننده‌ي ابريشم در بين كشور‌هاي جهان تلقي مي‌شود.
- استراليا با توليد سالانه‌ي 475 هزار تن پشم بزرگ‌ترين توليد‌كننده اين محصول و هم‌چنين بزرگ‌ترين توليد‌كننده گوشت گوسفند محسوب مي‌شود.
منبع:isna.ir
 

Similar threads

بالا