معرفی سایتهای مرتبط با علوم دامی و دامپزشکی

تایسز

عضو جدید
معرفی سایت های علوم دامی و دامپزشكی

British society of animal science www.bsas.org.uk/publs/anisci.htm

Italian journal of animal science www.bsas.org.uk/publs/anisci.htm

South African society of animal science www.sasas.co.za

Federation of animal science societies www.fass.org

Journal of dairy science www.jds.fass.org

Journal of poultry science www.poultryscience.org/japr

Journal of poultry scienc www.poultryscience.org/ps

Food science journal www.foodsciencedirect.com/journals.htm

Canadian www.pubs.cnrc.gc.ca/aic-jornals/anicantents.html
...Journal of animal science

Animals general feeding&nutrition www.ianrpubs.unl.edu/animals

Animal diseases cattle www.ianrpubs.unl.edu/animaldiseases

Beef (feeding&nutrition ) www.inarpubs.unl.edu/beef

Consumer education (general) www.inarpubs.unl.edu.consumered

Dairy(feeding&nutrition) www.ianrpubs.unl.edu/dairy

Beef housing&equipment www.ianrpubs.unl.edu/farmbuilding/g825.htm

Swing housing&equipment) www.ianrpubs.unl.edu/farmbuildings

Horses (feeding & nutrition ) www.inarpubs.unl.edu/horses

poultry management www.inarpubs.unl.edu/poltry

swine management www.ianrpubs.unl.edu/swine

Wildlife damage control www.inarpubs.unl.edu/wildlife
 
بالا