دانستنی های علوم دامی

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
کاربرد بیو تکنولوژی در ژنتیک واصلاح دام

کاربرد بیو تکنولوژی در ژنتیک واصلاح دام

بیوتکنولوژی یا فنآوری زیستی، که به صورت توانائی بکارگیری فرآیندهای زیستی در بعد صنعتی تعریف میشود در دو دههِ گذشته، کاربردهای گستردهای در عرصه های کشاورزی وبهداشت، محیط زیست و غیره یافته است.
بیوتکنولوژی در مفهوم عام و نزد اکثریت مردم معنای درآمد بی دردسر را تداعی نموده است و در دههِ اخیر این کلمه را غالبا به مفهوم همه چیز برای همهِ مردم کار می برند.
تاریخچه بیوتکنولوژی نشان می هد که سابقه استفاده از آن به 8 هزار سال قبل می رسد. درزمان سومریان و رومیها از میکروارگانیزمها استفاده میکردند. حتی در جنگ جهانی نیز آلمانها که ازواردات گلیسرول برای تهیه مادهِ منفجره ناامید شده بودند از راه تولید میکروبی از مخمر به گلیسرول رسیدند
از دهه1980، بیوتکنولوژی زمینهِ جدیدی را برای رشد پیدا نمود که‌این تغییر مرهون پیشرفتی است که حاصل فن‌آوری برش و اتصال مولکولDNA به صورت دلخواه میباشد. اکنون این تفکر که بیوتکنولوژی با تکیه بر دستاوردهای مهندسی ژنتیک قادر است منافع عظیمی را نصیب بشریت نمایند، به شدت تقویت یافته است.
مهندسی ژنتیک در واقع انقلاب عظیمی را در علوم زیستی به وجود آورده‌و با سابقهِ کوتاه قریب بیست سال، سرشار از نتایج مثبت است. تحلیلگران آگاه قرن آینده را قرن امپراطوری مهندسی ژنتیک، کامپیوتر و لیزر نامیده‌اند. امروزه در اثر مطالعات عمیق و بررسیهای ژرف مرزهای ژنتیک مولکولی و یافته های‌ مربوطه شناخت ژنها به گونه‌ای دور از تصور گسترش یافته و حجم اط‌اعات حاصله و رشد روزافزون آن قابل مقایسه با هیچ دورانی نمی باشد. نمودار زیر به بعضی ازتوانمندیهای بیوتکنولوژی در علوم مختلف اشاره می کند:

تلقیح مصنوعی
‌‌‌‌اکنون تلقیح مصنوعی به یک فن‌آوری کاربردی با قدمت پنجاه ساله مبدل شده است وسطح وسیع در جمعیتهای گاوهای شیری برای کاهش هزینه نگهداری گاو نر و همچنین سرعت بخشیدن به پیشرفت ژنتیکی انجام می گیرد. تلقیح مصنوعی برنامه های تست نتاج را در مقیاس گسترده امکانپذیر می کند برای استفاده از این تکنیک روشهای دیگری برای انجماد اسپرم با نیتروژن مایع و رقیق کردن اسپرم ابداع گردیده است. در بعضی از کشورها همانند دانمارک و هلند استفاده عملی از تلقیح مصنوعی در صددرصد گاوداریها انجام می گیرد.

انجماد جنین
Leibo از اولین گاو آبستن از جنین منجمد شده در بیست سال پیش گزارش می هد و نتیجه گرفت که جنین منجمد شده نسبت به جنین تازه 01% باروریش را از دست داده است در هر بار تخمکریزی ماده گاوها در شرایط طبیعی فقط یک اووسیت آزاد میکنند که صورت باروری دورهِ آبستنی طولانی را نیز به دنبال دارد بنابراین‌ از این طریق پیشرفت ژنتیکی از یک نسل به نسل دیگر کند است. از سویی دیگر ماده گاو در طول عمر باروری خود، فقط چند گوساله تولید خواهد کرد که معمولا از ده گوساله کمتر است. از اینرو روشهائی که بتوانند تعداد گوساله ناشی از ماده گاوهای با ارزش ژنتیکی بالا را افزایش دهند، مزایای شایان توجهی خواهند داشت. یکی ازاین روشها سوپر اوولاسیون است که باعث افزایش امکان دوقلوزائی در گله می شود.

انتقال جنین
انتقال جنین از دیگر ابزار و تکنیکهای‌ اصلاحگران‌ برای‌ سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ پیشرفت‌ ژنتیکی گله‌ می‌باشد. عیب‌ روشهای‌ انتقال‌ جنین‌ اینست‌ که‌ گوساله‌های‌ بدست‌ آمده‌ ممکن‌ است‌ متعلق‌ به‌یک‌ جنس‌ نباشند و بنابراین‌ احتمال‌ ایجاد گوسالهِ فریمارتین‌ افزایش‌ می‌یابد. با انتقال‌ جنین‌ می‌توان‌میانگین‌ تعداد زایش‌ در طول‌ عمر اقتصادی‌ گاو را از چهار شکم‌ به‌ بیست‌ و پنج‌ یا بیشتر افزایش‌ داد ودر نتیجه‌ نتاج‌ دامهای‌ مادهِ انتخاب‌ شده‌ در برنامه‌های‌ اصلاحی‌ افزایش‌ می‌یابد
لقاح‌ آزمایشگاهی
‌‌‌‌لقاح‌ آزمایشگاهی(IVF)یکی‌ از روشهایی‌ است‌ که‌ جنین‌های‌ مورد نیاز برای‌ انتقال‌ را فراهم می‌کند این‌ فرایند شامل‌ مراحل‌ زیر است:
- تحریک‌ تخمک‌ گذاری‌ در گاوهای‌ ماده‌ و جمع‌ آوری‌ اسپرم‌ در گاوهای‌ نر
- کنترل‌ رشد فولیکول‌ بوسیله‌ اولتراسوند
- جمع‌ آوری‌ تخمک‌ بوسیلهِ لاپارسکوپی‌
- لقاح‌ در آزمایشگاه‌ و کشت‌ جنین‌
این‌ جنین‌ها پس‌ از آمادگی‌ گاو گیرنده‌ آماده‌ انتقال‌ می‌شوند
تعیین‌ جنسیت
‌‌‌‌یک‌ تفاوت‌ بارز ژنتیکی‌ بین‌ افراد جنسیت‌ است. توانائی‌ تعیین‌ جنسیت‌ در جنین‌ می‌تواند مدیریت‌ برنامه‌های‌ اصلاح‌ نژادی‌ مهم‌ باشد یکی‌ از بهترین‌ مثالها در صنعت‌ گاوشیرده‌ جایگزین‌کردن‌ ماده‌هاست‌ که‌ همیشه‌ موردنیاز است. از آنجائی‌ که‌ معمولاإ 05% آبستنی‌ها، تولید گوساله‌ ماده‌می‌کند اهمیت‌ توسعه‌ روشهای‌ تعیین‌ جنسیت‌ جنین‌ در پرورش‌ گاوهای‌ شیرده‌ و نیز گاوهای‌ گوشتی‌محرز است‌ (27، 281). چندین‌ روش‌ برای‌ تشخیص‌ جنسیت‌ به‌ طور موفقیت‌ آمیز استفاده‌ می‌شودکه‌ به‌ ترتیب‌ عبارتند از روش‌ سیتوژنتیکی، تفکیک‌ اسپرمهای‌ حاوی‌ کروموزمهای‌ متفاوت، تعیین‌ایمینولوژیکی‌ آنتی‌ژنH-Y ‌، استفاده‌ از کاوشگرهایDNA می‌باشد.
حیوانات‌ همانندسازی‌ شده‌
‌‌‌‌در این‌ روشها هستهِ سلولهای‌ بالغ‌ و تمایز یافته‌ را در مرحلهِ خاصی‌ به‌ داخل‌ سلول‌ تخم غیرباروری‌ که‌ هسته‌ آن‌ خارج‌ شده‌ است‌ منتقل‌ می‌نمایند. بدین‌ ترتیب‌ تولد بره‌های‌ زنده‌ از سلولهای‌سوماتیک‌ مثل‌ غدد پستانی‌ امری‌ شدنی‌ است‌ و از مزایای‌ این‌ عمل‌ کاهش‌ فاصلهِ نسل‌ و استفاده‌ ازتعداد محدودی‌ از حیوانات‌ بسیار شایسته‌ و در نتیجه‌ پیشرفت‌ ژنتیکی‌ سریع‌ در گله‌ است‌ (371).
روشهای‌ ایجاد حیوانات‌ تراریخت‌
‌‌‌‌امروزه‌ از روش‌ انتقال‌ مستقیم‌ ژنهای‌ کنترل‌ کنندهِ هورمونها به‌ ژنوم‌ حیوانات‌ استفاده‌ می‌شود هر چند مطالعات‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ انتقال‌ ژن‌ به‌ تنهائی‌ کافی‌ نیست‌ و تنظیم‌ دقیق‌ و بیان‌ یا تظاهر ژن‌نیز لازم‌ است. با انتقال‌ ژن‌ مورد نظر به‌ سیستم‌ ژنتیکی‌ حیوان‌ می‌توان‌ میزان‌ تولید هورمون‌ را به‌ مقدارزیادی‌ افزایش‌ داد. از حیوانات‌ ترانس‌ ژنیک‌ نظیر موش‌ جهت‌ تشخیص‌ بیماریهای‌ مهلک‌ و خطرناک‌نظیر سرطان‌ و کم‌خونی‌ استفاده‌ می‌شود تولید پروتئینهای‌ داروئی‌ نیز توسط‌ حیوانات‌ ترانسژنیک‌امکانپذیر است. برای‌ تولید پروتئین‌ داروئی‌ ابتدا ژن‌ مورد نظر با تکنیکهای‌ ریز تزریقی‌ و غیره‌ به‌داخل‌ جنین تک‌ سلولی‌ تزریق‌ می‌گردد. سپس‌ جنینها را داخل‌ رحم‌ مادران‌ گیرنده‌ جایگزین‌ می‌کنندبه‌ این‌ ترتیب‌ تعدادی‌ از فرزندان‌ متولد شده‌ ترانسژنیک، خواهند بود که‌ قادر هستند ژن‌ را به‌ نسلهای‌بعد انتقال‌ دهند. عیب‌ این‌ روشها اینست‌ که‌ حیواناتی‌ که‌ جدید و پرتولید در نظر گرفته‌ می‌شوندممکن‌ است‌ حاوی‌ ژنهای‌ مطلوب‌ نباشند.
‌‌‌‌یکی‌ از اهداف‌ انتقال‌ ژن‌ در دامهای‌ شیرده، تغییر ترکیبات‌ شیر می‌باشد. مقدار پنیر تولید مستقیما به‌ خصوصیت‌ مقدار کاپاکازئین‌ شیر وابسته‌ است‌ بدین‌ معنی‌ که‌ مایه‌ پنیر فقط‌ کاپاکازئین‌ راسوبسترا قرار می‌دهد و آن‌ را به‌ دو قسمت‌ یک‌ بخش‌ کوچک‌ که‌ 5% وزن‌ کازئین‌ اولیه‌ را دارد و یک‌بخش‌ بزرگتر که‌ پاراکاپاکازئین‌ است‌ تقسیم‌ می‌کند.
‌‌‌‌پاراکازئینات‌ حاصل‌ از محلول‌ مایهِ پنیر در برابر یون‌ کلسیم‌ حساس‌ بوده‌ و رسوب‌ می‌کندتجزیه‌ کاپاکازئین‌ باعث‌ بهم‌ خوردن‌ تعادل‌ بارهای‌ الکتریکی‌ شده‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ مهاجرت‌ کازئینو به‌فاز محلول‌ عامل‌ اصلی‌ و ضروری‌ برای‌ منعقد شدن‌ شیر، می‌باشد. بنابراین‌ افزایش‌ تولید کاپاکازئین‌با تکنیک‌ انتقال‌ ژن‌ یک‌ احتمال‌ منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد (4). هدف‌ دیگر در انتقال‌ ژن‌ تغییر لاکتوز شیرمی‌باشد که‌ کمک‌ بزرگی‌ به‌ امکان‌ مصرف‌ شیر توسط‌ بسیاری‌ از افراد است‌ که‌ حساس‌ به‌ لاکتوزهستند و قدرت‌ هضم‌ لاکتوز بعد از مصرف‌ شیر یا مواد غذائی‌ حاوی‌ شیر را ندارند.
‌‌‌‌اگر چه‌ تکنیک‌ انتقال‌ ژن‌ خبر از تولید تعدادی‌ از دامهای‌ پرتولید از لحاظ‌ ژنتیکی‌ را می‌دهد .سیر ترقی‌ آن‌ آهسته‌ است. توسعه‌ نژادهائی‌ از حیوانات‌ که‌ در برابر عفونتها مقاوم‌ هستند وبا روشهای‌ترانسژنیک‌ از مصونیت‌ ایمینولوژیکی‌ توارث‌پذیر برخوردار شوند نیز از اهداف‌ دیگر تولید حیوانات‌ترانس‌ژنیک‌ می‌باشد .
‌‌‌‌شماری‌ از ژنهای‌ کاندیدا که‌ در سیستم‌ ایمنی‌ سهیم‌ هستند همانند ژنهای‌ گیرندهِ سلولهایT ژنهای‌ مربوط‌ به‌ غدد لنفاوی‌ و ژنهای‌ عمدهِ سازگاری‌ بافتیMHC)) برای‌ انتقال‌ ژن‌ موردمطالعه‌ قرار گرفته‌اند. یکی‌ از موفقیت‌آمیزترین‌ آزمایشات‌ ترانسژنیک‌ ایجاد خوکهای‌ تولید کنندهِموگلوبین‌ انسانی‌ است‌ به‌ اینصورت‌ که‌ ناحیهِ تنظیم‌ کنندهِ ژن‌ بتاگلوبین‌ در انسان‌ را به‌ دو ژن‌آلفاگلوبین‌ متصل‌ نموده‌ و در نتیجه‌ خوک‌ ترانسژنیک‌ قادر به‌ تولید هموگلوبین‌ انسانی‌ در سلولهای‌خون‌ خود می‌باشد. بوسیلهِ آزمایشهای‌ شیمیائی‌ مختلف، مشخص‌ شده‌ است‌ که‌ هموگلوبین‌ انسانی‌در خوک‌ ترانسژنیک‌ همان‌ خصوصیات‌ هموگلوبین‌ طبیعی‌ انسانی‌ را دارد. البته‌ علی‌رغم‌ این‌ موفقیت‌به‌ هرحال‌ هموگلوبین‌ آزاد ممکن‌ است‌ که‌ جواب‌ مشکل‌ نباشد چون‌ این‌ هموگلوبین‌ قادر به‌ تبادل‌اکسیژن‌ بعد از ورود به‌ گلبولهای‌ قرمز انسان‌ نخواهد بود و معضل‌ تجزیه‌ شدن‌ آن‌ مسئله‌ دیگری‌ است
‌‌‌‌محدودیتهای‌ فرایند ترانسژنیک‌ در دامهای‌ بزرگ‌ همچون‌ گاو عبارتند از:
- دامهای‌ بزرگ‌ تعداد زیاد تخمک‌ ایجاد نمی‌کنند.
- کاشتن‌ دوباره‌ جنین‌ دستکاری‌ شده‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ از گوسفند و گاو در هر نوبت‌ حاملگی‌ فقط‌یک‌ فرزند متولد می‌شود کار آسانی‌ نیست.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
سیتوپلاسم‌ حیوانات‌ اهلی‌ به‌ اندازه‌ای‌ کدر است‌ که‌ مشاهدهِ پیش‌ هسته‌ بدون‌ استفاده‌ از فنون‌ویژه‌ ممکن‌ نیست‌
‌‌‌‌یکی‌ از ایده‌هائی‌ که‌ بسیار بعید به‌ نظر می‌رسد شناسائی‌ ژنهای‌ مسئول‌ خواب‌ زمستانی‌خرسها وانتقال‌ آنها به‌ گاوهای‌ گوشتی‌ می‌باشد که‌ احتمالا هزینهِ خوراک‌ را به‌ میزان‌ زیادی‌ کاهش‌خواهد داد
‌‌‌‌در مورد طیور، مسئله‌ ترانس‌ژنیک‌ بصورت‌ مقاومت‌ به‌ بیماریهائی‌ مثل‌ کوکسیدوز، لکوزافزایش‌ کیفیت‌ گوشت‌ یا پایین‌ آوردن‌ کلسترول‌ تخم‌مرغ‌ مطرح‌ می‌شد.
‌‌‌‌در مورد ماهی‌ تزریقDNA به‌ داخل‌ تخم‌ بارور در شماری‌ از گونه‌ها دیده‌ شده‌ است‌ در ماپیش‌ هسته‌ کاملا در زیر میکروسکوپ‌ قابل‌ روِیت‌ نیست‌ بنابراینDNA به‌ داخل‌ سیتوپلاسم‌تخمهای‌ بارور یا جنینهائی‌ که‌ در مرحلهِ چهار سلولی‌ هستند تزریق‌ می‌شود.
‌‌‌‌بر خلاف‌ پستانداران‌ در ماهی‌ لقاح‌ خارجی‌ است‌ و رشد جنین‌ در آب‌ صورت‌ می‌گیرد. از اینرو نیاز به‌ روشهای‌ لانه‌ گزینی‌ وجود ندارد. جنین‌ می‌تواند با تنظیم‌ دمای‌ تانک‌ زنده‌ بماند. امکان‌بقای‌ تخم‌ ماهی‌ بعد از تزریقDNA بالاست‌ و حدود35 تا 80 درصد می‌باشد و ایجاد ماهی‌ترانس‌ژنیک‌ درصد احتمالی‌ حدود 10 تا 70 درصد دارد .بسیاری‌ از مطالعات‌ اولیه‌ روی‌ماهیهای‌ ترانسژنیک، بر روی‌ آزمایشات‌ انتقال‌ ژن‌ هورمون‌ رشد استوار است‌ .
ژن‌ درمانی‌
‌‌‌‌ژن‌ درمانی‌ اصلاح‌ یک‌ اشتباه‌ متابولیسمی‌ مادرزادی‌ با وارد کردن‌ یک‌ ژن‌ طبیعی‌ در فرد مبتلامی‌باشد. البته‌ در مورد جانوران‌ اشتیاق‌ زیادی‌ برای‌ زنده‌ نگاه‌ داشتن‌ مبتلایان‌ به‌ بیماریهای‌ شدید وسخت‌ ژنتیکی‌ وجود ندارد.
‌‌‌‌اخیراإ روش‌ انتقال‌ ژنها در داخل‌ سلول‌ نطفه‌ای‌ موش‌ به‌ منظور رفع‌ یک‌ نقص‌ ژنتیکی‌ موردتجربه‌ قرار گرفته‌ است. در این‌ تجربه‌ ملکولهایDNA ‌را که‌ شامل‌ ردیف‌ کددار برای‌ سنتز پروتئین‌آزاد کنندهِ گونادوتروپین(Ghrh)هستند، بداخل‌ هسته‌ تخمک‌ بارور موشهائی‌ که‌ مبتلا به‌ کم‌کاری‌ موروثی‌ غدد جنسی‌ بودند تزریق‌ نمودند. ژن‌ تزریق‌ شده‌ در هیپوتالاموس‌ تعدادی‌ از موشهای‌تولید شده، فعال‌ گردید و رمز خود را در راه‌ سنتز هورمون‌ نامبرده‌ بیان‌ داشت. بعلاوه‌ فعالیت‌ ژن‌بطور طبیعی‌ تحت‌ اثر سیستم‌ تنظیم‌ کننده‌ قرار گرفته‌ و حیوان‌ از هر لحاظ‌ طبیعی‌ بوده‌ است. از این‌گذشته‌ در نسلهای‌ بعدی‌ حیوان‌ نیز اثری‌ دال‌ بر کمبودGhrh مشاهده‌ نشده‌ است‌
تشخیص‌ بیمارهای‌ دامی‌
‌‌‌‌روشهای‌ معمول‌ تشخیص‌ بیماریها در آزمایشهای‌ از جمله‌ آزمایشات‌ سرولوژی‌ و تزریق عوامل‌ بیماری‌زا به‌ حیوان‌ خطرناک‌ و کند است. در روشهای‌ تشخیص‌ با کشت‌ بافت، بافت‌ آلوده‌حاوی‌ عوامل‌ بیماری‌زا، تولید آنتی‌ژن‌ نموده‌ و سپس‌ با تست‌ آنتی‌بادی‌ شناسائی‌ می‌شوند. عیب‌ این‌روش‌ این‌ است‌ که‌ بعضی‌ از میکروبها دیر رشد هستند و کشت‌ حدود 1-3 ماه‌ طول‌ می‌کشد .
‌‌‌‌روش‌ دیگر تشخیص‌ بیماری‌ نمونه‌گیری‌ از خون‌ و بررسی‌ آنتی‌بادی‌ است‌ که‌ بدن‌ در مقابل آنتی‌ژنها تولید نموده‌ است. عیب‌ این‌ روش‌ هم‌ اینست‌ که‌ بیماری‌ باید تا مرحلهِ خاصی‌ پیشرفت‌نماید. از جدیدترین‌ روشهای‌ تشخیص، استفاده‌ از واکنش‌ زنجیره‌ پلی‌مراز(PCR)برای‌ تعیین‌DNA میکروارگانیزمهای‌ پاتوژن‌ است‌ و این‌ تشخیص‌ بر خلاف‌ روشهای‌ معمول‌ چند روز بیشترطول‌ نمی‌کشد و به‌ محصولات‌ بیولوژیکی‌ دیگر نیز نیاز ندارد .
انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها
‌‌‌‌متخصصان‌ اصلاح‌ نژاد بیشتر روی‌ تنوع‌ صفات‌ کمی‌ می‌اندیشند و سعی‌ می‌نمایند با توسط روشهای‌ آماری‌ از همهِ اط‌لاعات‌ در برنامه‌های‌ انتخاب‌ استفاده‌ نمایند. این‌ روشها از سال1950 باپایه‌گذاری‌ متدهای‌ بیومتری‌ پیچیده‌تر همراه‌ شد .‌‌‌‌ژنتیک‌ کمی‌ تنها اثر تجمعی‌ ژنهایی‌ را که‌ باعث‌ ایجاد تفاوت‌ بین‌ افراد می‌شوند مورد توجه قرار می‌دهد و فرض‌ اصلی‌ آن‌ تفکیک‌ همزمان‌ بسیاری‌ از ژنهای‌ کوچک‌ اثر می‌باشد. این‌ موضوع‌مورد تردید است‌ که‌ همه‌ ژنهای‌ موِثر بر صفات‌ کمی، کوچک‌ اثر باشند و ممکن‌ است‌ بعضی‌ ژنهاسهم‌ عمده‌ای‌ در تنوع‌ ژنتیکی‌ داشته‌ باشند. برای‌ توضیح‌ بیشتر تفاوت‌ عملکرد ژنها بایدخصوصیات‌ ژنها به‌ تنهائی‌ نیز بررسی‌ شود . روشهای‌ آماری‌ مناسب‌ جهت‌ شناسائی‌ حیوانات‌دارای‌ ارزش‌ اصلاحی‌ مطلوب‌ توسعه‌ یافته‌ است‌ که‌ اساس‌ آن‌ حذف‌ هر چه‌ بیشتر عوامل‌ محیطی‌ واستفاده‌ از اط‌لاعات‌ حاصل‌ از عملکرد خود حیوان‌ و خویشاوندان‌ آن‌ جهت‌ انتخاب‌ و تخمین‌ آثارافزایشی‌ همه‌ جایگاههای‌ موِثر بر صفت‌ است. انتخاب‌ براساس‌ فنوتیپ‌ به‌ دلیل‌ آثاری‌ که‌ عوامل‌محیطی‌ روی‌ صفت‌ اندازه‌گیری‌ شده‌ دارند و نیز توارث‌ صفات‌ چند ژنی، اثر متقابل‌ بین‌ ژنها دریک‌ لوکوس‌ (غلبه) و بین‌ لوکوسهای‌ مختلف‌ (اپیستازی) با کاهش‌ سودمندی‌ روبروست‌ . درحال‌ حاضر کاربرد تکنیک‌ آماری‌ همچونBLUP (7)، امکان‌ جدا کردن‌ آثار محیطی‌ از ژنتیکی‌ رافراهم‌ و در برنامه‌های‌ اصلاحی‌ بسیار سودمند واقع‌ شده‌اند. ولی‌ این‌ روشها ژنوتیپ‌ یک‌ فردراناشناخته‌ باقی‌ می‌گذارند و به‌ صورت‌ یک‌ جعبهِ سیاه‌ به‌ آن‌ می‌نگرند و مضراتی‌همچون‌ کاهش‌ واریانس‌ ژنتیکی، تثبیت‌ الل‌های‌ کشنده‌ و همخونی‌ را ممکن‌ است‌ بدنبال‌ داشته‌باشد. چرا که‌ در روشهای‌ ژنتیک‌ کمی‌ اط‌لاعات‌ ژنوتیپی‌ افراد بطور دقیق‌ قابل‌ ارزیابی‌نمی‌باشد بلکه‌ برآوردی‌ از آن‌ از طریق‌ فنوتیپ‌ و خویشاوندان‌ امکانپذیر است.
‌‌‌‌شناخت‌ ملکولی‌ ژنهائی‌ که‌ بزرگ‌ اثر هستند ممکن‌ است‌ دیدگاه‌ جدیدی‌ برای‌ بهبود ژنتیکی فراهم‌ کند . علم‌ ژنتیک‌ ملکولی‌ در اصلاح‌ نژاد می‌کوشد با پرده‌برداری‌ از سیما و ساختار ژنها،نقش‌ دقیق‌ آنها را در تولید حیوان‌ شناسائی‌ و چگونگی‌ تغییراتشان‌ را در سطح‌ مولکولی‌ بررسی‌ نماید.
‌‌‌‌شناسائی‌ طبیعت‌ کنترل‌ صفات، نه‌ تنها دستاوردهای‌ علمی‌ عمده‌ای‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ بلکه برنامه‌های‌ اصلاحی‌ را به‌ یک‌ بازده‌ مناسب‌ هدایت‌ خواهد نمود که‌ این‌ دیدگاه‌ به‌ عنوان‌ انتخاب‌ به‌کمک‌ نشانگر(8) مشهور است‌. ژنتیک‌ ملکولی‌ و بیوشیمی‌ شکاف‌ و نقایص‌ ژنتیک‌ کمی‌ راپر کرده‌ و درک‌ ما را از علل‌ تغییرات‌ کمی‌ در سطح‌ ژن‌ بالا برده‌ است.
‌‌‌‌در برنامه‌های‌ اصلاح‌ نژاد، مارکر یا نشانگر مولکولی‌ عبارتست‌ از تفاوت‌ در توالی نوکلئوتیدهایDNA که‌ این‌ تفاوت‌ دارای‌ توارث‌ مندلی‌ است‌ این‌ قطعه‌ ویژه‌ متعلق‌ به‌ ژن‌ یا ژنهائی‌است‌ که‌ بطور معنی‌داری‌ در تنوع‌ بین‌ حیوانات‌ سهیم‌ هستند و در نتیجه‌ ممکن‌ است‌ بین‌ قطعه‌ویژه‌ای‌ که‌ نتاج‌ از والدین‌ دریافت‌ می‌نمایند و عملکرد نتاج‌ یک‌ ارتباط‌ مشاهده‌ شود در نتیجه‌می‌توان‌ نتاج‌ را براساس‌ قطعه‌ کروموزومی‌ که‌ از والدین‌ دریافت‌ کرده‌اند انتخاب‌ کرد ..
‌‌‌‌بنابراین‌ خود نشانگر معمولا روی‌ عملکرد حیوان‌ بی‌تاءثیر است‌ ولی‌ با یک‌ ژن‌ تاءثیرگذارروی‌ عملکرد حیوان‌ یا توالی‌ مجاور متصل‌ بهQTL ‌آن‌ را ارزشمند می‌کند. ما با استفاده‌ از نشانگرژنتیکی‌ مستقیماإ روی‌ تنوع‌ ژنتیکی‌ نگرش‌ داشته‌ و با شناسائی‌ تنوع‌ در سطحDNA قادر خواهیم‌ بودتفاوت‌ صحیح‌ ژنتیکی‌ دو فرد را بررسی‌ کنیم.
‌‌‌‌روش‌ مناسب‌ ترکیب‌ اط‌لاعات‌ حاصل‌ از نشانگرهای‌ ژنتیکی‌ با روشهای‌ آماری‌ می‌باشد
باعث‌ افزایش‌ دقت‌ و کاهش‌ فاصلهِ نسل‌ و نهایتاإ افزایش‌ پاسخ‌ به‌ انتخاب‌ می‌گردد ‌‌‌‌مزیت‌ انتخاب‌ به‌ کمک‌ نشانگر در یک‌ صفت‌ نسبت‌ به‌ روشهای‌ انتخاب‌ براساس‌ فنوتیپ بستگی‌ به‌ وراثت‌پذیری‌ صفت‌ دارد. انتخاب‌ براساس‌ نشانگر در موارد زیر مفید است:
- وراثت‌ پذیری‌ صفت‌ کم‌ باشد
- صفت‌ محدود به‌ جنس
- صفت‌ در ابتدای‌ زندگی‌ باشد
- اط‌لاعات‌ از والدین‌ جمعیت‌ حاضر وجود نداشته‌ باشد.
- صفات‌ لاشه‌ یا صفاتی‌ که‌ اندازه‌گیری‌ آن‌ مشکل‌ و پرهزینه‌ است‌
‌‌‌‌عیب‌ انتخاب‌ براساس‌ نشانگر فقط‌ در احتمال‌ نوترکیبی‌ است‌ که‌ سودمندی‌ آن‌ را کاهش می‌دهد. از سه‌ راه‌ کلی‌ اط‌لاعات‌ مستقیم‌ بدست‌ آمده‌ از سطح‌ ژنها در برنامه‌های‌ اصلاحی‌ موِثراست:
- نشانگرها می‌توانند فاصله‌ نسلی‌ را کاهش‌ دهند و اجازه‌ دهند که‌ انتخاب‌ در مراحل‌ زودتری‌ اززندگی‌ صورت‌ گیرد
- دقت‌ انتخاب‌ را با فراهم‌ کردن‌ اط‌لاعات‌ بیشتر برای‌ تخمین‌ افزایش‌ می دهد.
- نشانگر شدت‌ انتخاب‌ را افزایش‌ داده‌ و اجازه‌ انتخاب‌ کاندیدهای‌ اصلی‌ را از میان‌ تعداد زیادی‌کاندیدا برای‌ انتخاب‌ فراهم‌ می‌کند.
Denise 1998در یک‌ گزارش‌ از مرور منابع،QTL هائی‌ که‌ در جمعیتهای‌ گاو مشخص‌ شده بودند را بررسی‌ نمودند. در گاوهای‌ گوشتیQTL ‌هائی‌ برای‌ وزن‌ تولد، رشدشاخ، رشد قبل‌ ازشیرگیری‌ و چربی‌ پیدا شده‌ که‌ اینQTL ‌ها با مارکرهای‌ ژنتیکی‌ همبستگی‌ نشان‌ داده‌اند.همچنین‌ در گاو برای‌ تشخیص‌ هیپرتروفی‌ ماهیچه و بیماری‌ پومپ(11) از نشانگرهای‌ ژنتیکی‌مستقیم‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود. علاوه‌ بر این‌ در گاوهای‌ شیر ده‌ مارکرهای‌ پیوسته‌ای‌ برای‌ شیر وترکیبات‌ آن، تولید پنیر و بیماریBLAD گزارش شده‌ است‌.
‌‌‌‌در خوکQTL ‌هائی‌ برای‌ باروری، رشد از تولد تا30 کیلوگرمی، چربی‌ پشتی‌ و شکمی گزارش‌ شده‌ است.

کاربرد نشانگرهای‌ ژنتیکی‌ در آزمون‌ نتاج‌
‌‌‌‌در آزمون‌ نتاج‌ نرهای‌ جوانی‌ که‌ از نرها و ماده‌های‌ با ارزش‌ اصلاحی‌ بالا حاصل‌ شده‌است براساس‌ عملکرد50-100عدد از دخترانشان‌ آزمون‌ می‌گردند. در آزمون‌ نتاج‌ زمان‌ طولانی‌ صرف‌می‌شود بطوری‌ که‌ 5-6 سال‌ برای‌ تایید(proof) کاندیدا صرف‌ شود. تخمین‌ ارزش‌ اصلاحی‌ نرها ازروی‌ رکورد دختران‌ به‌ هزینه‌ای‌ بالغ‌ بر 45000 دلار به‌ ازای‌ هر نر نیاز دارد و تنها 10% از نرهای‌آزمون‌ شده‌ در یک‌ برنامهِ اصلاحی‌ انتخاب‌ می‌شوند.‌‌‌‌اگر چه‌ این‌ روش‌ به‌ طور موِثر شایستگی‌ ژنتیکی‌ گله‌ را بهبود می‌بخشد ولی‌ روشهائی‌ که‌ در آن ارزش‌ اصلاحی‌ یک‌ حیوان‌ سریعتر تشخیص‌ داده‌ شود ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد .‌‌‌‌امروزهQTL به‌ عنوان‌ اط‌لاعاتی‌ که‌ می‌توان‌ برای‌ انتخاب‌ افراد براساس‌ ژنوتیپ‌ استفاده‌ کرد
برای‌ سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ برآورد ارزش‌ اصلاحی، مطرح‌ گردیده‌ است.

تاءثیر انتخاب‌ روی‌ ژنهای‌ بزرگ‌ اثر
VAN Arendonk و(1995)Bovenguisگزارش‌ کردند با توجه‌ به‌ اینکه‌ انتخاب‌ براساس نشانگر باعث‌ افزایش‌ فراوانی‌ ژنهای‌ بزرگ‌ اثر می‌شود، فقط‌ در پنج‌ نسل‌ این‌ سودمندی‌ ادامه‌ خواهدداشت‌ و در زمان‌ طولانی، فراوانی‌ اللهای‌ مطلوبQTL تثبیت‌ می‌شود. لذا در دراز مدت‌ بهتر است‌که‌ از اط‌لاعاتQTL کمتر استفاده‌ شود .
‌‌‌‌برآورد ارزش‌ اصلاحی‌ حیوانات‌ با استفاده‌ از روشهای‌ موِثری‌ چونBLUP ‌که‌ مبنای رکوردهای‌ فنوتیپی‌ افراد می‌باشد باعث‌ افزایش‌ همخونی‌ و همچنین‌ کاهش‌ اندازهِ موِثر جمعیت‌می‌شود.
‌‌‌‌درBLUP ما با تغییر فراوانی‌ ژنهای‌ کوچک‌ اثر، تنوع‌ ژنتیکی‌ را کاهش‌ نخواهیم‌ داد ولی‌ انتخاب‌ براساس‌ نشانگر که‌ هدف‌ آن‌ افزایش‌ ژنهای‌ بزرگ‌ اثرQTLاست، اعمال‌ شود این‌ استراتژی‌فقط‌ برای‌ انتخاب‌ کوتاه‌ مدت‌ (حداکثر 5 سال) مفید خواهد بود
‌‌‌‌بهرحال‌ در هر دو روش‌ انتخابBLUP و انتخاب‌ براساس‌ نشانگر آللهای‌ مثبت،QTL جمعیت‌ تثبیت‌ می‌شود و حداکثر پاسخ‌ ممکن‌ برایQTL بدست‌ می‌آید با این‌ تفاوت‌ که‌ روشهای‌متداول‌ آماری، تفاوت‌ انتخاب‌ کمتری‌ را برای‌ تثبیت‌ ژنهای‌ بزرگ‌ اثر اختصاص‌ می‌دهند و در نتیجه‌در انتخاب‌ دراز مدت‌ روش‌ مبتنی‌ برBLUP نسبت‌ بهMAS مفیدتر خواهد بود .
__________________


سوره آل عمران از سوره های مدنی - آیه شماره 8
متن عربی :
رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ
ترجمه فارسی :
بارالها ، دل های ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی ، و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا تویی بخشنده بی عوض و منت .
ترجمه انگلیسی:
lord, do not cause our hearts to swerve after you have guided us. grant us your mercy. you are the embracing giver.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
کاربرد اسید لینوئیک در تغذیه دام

کاربرد اسید لینوئیک در تغذیه دامنویسنده: حامد فرجی آیگانی
مقدمه:
اسیدهای لینولئیک مرکب (CLA)گروهی از اسیدهای چرب هستند که فقط در چربی نشخوارکنندگان یافت می شوند . از دیدگاه شیمیایی (CLA) مخلوطی از ایزومرهای مختلف با باندهای مضاعف هستند که عمده آنها سیس-9وترانس-11می باشند. CLA دارای خاصیت ضد سرطانی است وایزومرهای سیس - 9 و ترانس - 11 که بخش عمده درفرآورده های غذایی دامی می باشند دارای خاصیت ضد سرطانی دارد.
کم کرد ن مقدار چربی لاشه وشیروبه دلیل تقاضای مشتریان برای فرآورده های غذایی کم چربی حائز اهمیت است .
اثرات مفیدگزارش شده ازCLAدرمطالعات پزشکی با استفاده از مدل های حیوانی :
اثر بیولوژیکی
ضد سرطان ، ضد تصلب شرائین ، تغییر در مسیر متابولیسم ، ضد بیماری قند ، محرک ایمنی بدن ، محرک قوی شدن بدن ، از بین برنده فساد خون ومزاج لاغری مفرط (Cachexia) و از بین برنده علایم قرحه آکله یا سل پوستی (Lupus) .
گاو شیرده واسید های لینولئیک مرکب :
استفاده از CLAو مخلوطی از ایزومرهای آن وحتی CLA محافظت شده (کلسیمی شده) باعث کاهش تولید چربی ودرصد چربی می شود.
بعد از چهار روز تزریق ایزومر سیس -12وترانس -10 منجر به 40%کاهش در تولید چربی شیر گردیدند.
CLA فقط بر روی چربی شیر اثر می گذارد وتاثیری بر دیگر اجزا ندارد . استفاده از CLA باعث کاهش ترشح چربی شیرمی شود که طی آن باعث تعادل مثبت تر انرژی خواهد شد که نتیجه این عمل باعث بهبود کل انرژی دام در مراحل خاصی از تولید می شود در نتیجه باعث افزایش تولید شیر، افزایش سنتز اجزائ دیگر شیر، کاهش اختلالات متابولیکی و بهبود راندمان تولید مثلی می شود .
روشهای تهیه شیر کم چربی :
استفاده از جیره های کم فیبروپرکنسانتره ،کوچکتر کردن انداره قطعات فیبرو تغذیه بعضی روغنها .
ولی این روشها دارای اثرات زیان آوری ازقبیل اختلالات متابولیکی مانند اسیدوز، کتوز، جابجایی شیردان و لنگش رادارد در حالی که استفاده از CLAبرای کاهش سنتز چربی شیر در عین حال که تولید وسلامتی دام حفظ می شود یک ابزار مدیریتی جدید رابرای گاودارن ارائه می کند .
دوره انتقال :
گاوهای شیرده در این مرحله ازشیردهی انرژی بیشتری در مقایسه با انرژی مصرفی سنتز وتولید می کننددر نتیجه گاوها تعادل منفی شدید انرژی را تجربه می کنند که این با مشکلات متابولیکی وکاهش عملکرد تولید مثلی در ارتباط است .
با کاهش تقاضای مواد مغذی برای سنتز شیر از طریق کاهش تولید چربی شیر شدت تعادل منفی انرژی کاهش می یابد بهبود تعادل انرژی تقاضا برای بسیج چربی بدن را کاهش می دهد وبنابراین غلظت اسیدهای چرب آزاد کاهش یافته ودر نتیجه وقوع کبد چرب و کتوز کاهش می یابد .
شروع فعالیتهای تخمدانی پس از زایمان تا حدود زیادی به تعادل مثبت انرژی بستگی ازاینروبا بااستفاده ازCLA می توان باعث بهبود گیرایی گاوها شد.
تنش حرارتی :
تنش حرارتی باعث کاهش مصرف غذا ، نشخوار وهضم وجذب خوراک وافزایش احتیاجات نگهداری می شود. در نتیجه کاهش مصرف غذا باعث تعادل منفی انرژی می شود که تاثیر منفی بر تولید شیر وفعالیتهای تولید مثلی می شود . استفاده از CLA باعث کاهش ساخت چربی شیر می شود که این عمل باعث بهبود تعادل انرژی و بهبود سلامتی و تولید مثل گاو می شود .
تولید شیر :
اوج تولید شیر 60-40پس از زایمان است .ودر این مرحله گاوها در تعادل منفی انرژی هستند . در نتیجه تولید شیر در گاوهای پرتولید با محدودیت انرژی کاهش می یابد حال کاهش بحران ناشی ازساخت چربی در طول این مرحله از شیر دهی می تواند باعث افزایش تولیدات وترکیبات شیر گرددوبنابراین امکان دستیابی به حداکثر توان ژنتیکی گاو مقدور می گردد .
سیستم ایمنی وCLA
کاهش تولید شیر وکاهش افزایش وزن گاوهای گوشتی به دلیل بیماری وشرایط غیر بهداشتی است.واکنش ایمنی توسط سیتوکینازهاانجام می شود هورمونهای سیستم ایمنی توسط ماکرو فاژها ساخته وآزاد می شوند وتکثیر لنفوسیتها راتحریک می کنند. ولی سیتوکینازها باعث کاهش مصرف خوراک وکاهش ماهیچه، افزایش وزن روزانه وحتی کاهش وزن بدن می شوند. ازاین رو به کمک CLA می توان از کاهش افزایش وزن به دلیل تحریک سیستم ایمنی جلوگیری کرد .
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
کاربرد دیدگاه انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها در برنامه های اصلاح نژاد

کاربرد دیدگاه انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها در برنامه های اصلاح نژاد


‌‌‌‌متخصصان‌ اصلاح‌ نژاد بیشتر روی‌ تنوع‌ صفات‌ کمی‌ می‌اندیشند و سعی‌ می‌نمایند با توسط روشهای‌ آماری‌ از همهِ اط‌لاعات‌ در برنامه‌های‌ انتخاب‌ استفاده‌ نمایند. این‌ روشها از سال1950 باپایه‌گذاری‌ متدهای‌ بیومتری‌ پیچیده‌تر همراه‌ شد .‌‌‌‌ژنتیک‌ کمی‌ تنها اثر تجمعی‌ ژنهایی‌ را که‌ باعث‌ ایجاد تفاوت‌ بین‌ افراد می‌شوند مورد توجه قرار می‌دهد و فرض‌ اصلی‌ آن‌ تفکیک‌ همزمان‌ بسیاری‌ از ژنهای‌ کوچک‌ اثر می‌باشد.


این‌ موضوع‌مورد تردید است‌ که‌ همه‌ ژنهای‌ موِثر بر صفات‌ کمی، کوچک‌ اثر باشند و ممکن‌ است‌ بعضی‌ ژنهاسهم‌ عمده‌ای‌ در تنوع‌ ژنتیکی‌ داشته‌ باشند. برای‌ توضیح‌ بیشتر تفاوت‌ عملکرد ژنها بایدخصوصیات‌ ژنها به‌ تنهائی‌ نیز بررسی‌ شود . روشهای‌ آماری‌ مناسب‌ جهت‌ شناسائی‌ حیوانات‌دارای‌ ارزش‌ اصلاحی‌ مطلوب‌ توسعه‌ یافته‌ است‌ که‌ اساس‌ آن‌ حذف‌ هر چه‌ بیشتر عوامل‌ محیطی‌ واستفاده‌ از اط‌لاعات‌ حاصل‌ از عملکرد خود حیوان‌ و خویشاوندان‌ آن‌ جهت‌ انتخاب‌ و تخمین‌ آثارافزایشی‌ همه‌ جایگاههای‌ موِثر بر صفت‌ است. انتخاب‌ براساس‌ فنوتیپ‌ به‌ دلیل‌ آثاری‌ که‌ عوامل‌محیطی‌ روی‌ صفت‌ اندازه‌گیری‌ شده‌ دارند و نیز توارث‌ صفات‌ چند ژنی، اثر متقابل‌ بین‌ ژنها دریک‌ لوکوس‌ (غلبه) و بین‌ لوکوسهای‌ مختلف‌ (اپیستازی) با کاهش‌ سودمندی‌ روبروست‌ . درحال‌ حاضر کاربرد تکنیک‌ آماری‌ همچون BLUP (7)، امکان‌ جدا کردن‌ آثار محیطی‌ از ژنتیکی‌ رافراهم‌ و در برنامه‌های‌ اصلاحی‌ بسیار سودمند واقع‌ شده‌اند. ولی‌ این‌ روشها ژنوتیپ‌ یک‌ فردراناشناخته‌ باقی‌ می‌گذارند و به‌ صورت‌ یک‌ جعبهِ سیاه‌ به‌ آن‌ می‌نگرند و مضراتی‌همچون‌ کاهش‌ واریانس‌ ژنتیکی، تثبیت‌ الل‌های‌ کشنده‌ و همخونی‌ را ممکن‌ است‌ بدنبال‌ داشته‌باشد. چرا که‌ در روشهای‌ ژنتیک‌ کمی‌ اط‌لاعات‌ ژنوتیپی‌ افراد بطور دقیق‌ قابل‌ ارزیابی‌نمی‌باشد بلکه‌ برآوردی‌ از آن‌ از طریق‌ فنوتیپ‌ و خویشاوندان‌ امکانپذیر است.
‌‌‌‌شناخت‌ ملکولی‌ ژنهائی‌ که‌ بزرگ‌ اثر هستند ممکن‌ است‌ دیدگاه‌ جدیدی‌ برای‌ بهبود ژنتیکی فراهم‌ کند . علم‌ ژنتیک‌ ملکولی‌ در اصلاح‌ نژاد می‌کوشد با پرده‌برداری‌ از سیما و ساختار ژنها،نقش‌ دقیق‌ آنها را در تولید حیوان‌ شناسائی‌ و چگونگی‌ تغییراتشان‌ را در سطح‌ مولکولی‌ بررسی‌ نماید.
‌‌‌‌شناسائی‌ طبیعت‌ کنترل‌ صفات، نه‌ تنها دستاوردهای‌ علمی‌ عمده‌ای‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ بلکه برنامه‌های‌ اصلاحی‌ را به‌ یک‌ بازده‌ مناسب‌ هدایت‌ خواهد نمود که‌ این‌ دیدگاه‌ به‌ عنوان‌ انتخاب‌ به‌کمک‌ نشانگر(8) مشهور است‌. ژنتیک‌ ملکولی‌ و بیوشیمی‌ شکاف‌ و نقایص‌ ژنتیک‌ کمی‌ راپر کرده‌ و درک‌ ما را از علل‌ تغییرات‌ کمی‌ در سطح‌ ژن‌ بالا برده‌ است.
‌‌‌‌در برنامه‌های‌ اصلاح‌ نژاد، مارکر یا نشانگر مولکولی‌ عبارتست‌ از تفاوت‌ در توالی نوکلئوتیدهایDNA که‌ این‌ تفاوت‌ دارای‌ توارث‌ مندلی‌ است‌ این‌ قطعه‌ ویژه‌ متعلق‌ به‌ ژن‌ یا ژنهائی‌است‌ که‌ بطور معنی‌داری‌ در تنوع‌ بین‌ حیوانات‌ سهیم‌ هستند و در نتیجه‌ ممکن‌ است‌ بین‌ قطعه‌ویژه‌ای‌ که‌ نتاج‌ از والدین‌ دریافت‌ می‌نمایند و عملکرد نتاج‌ یک‌ ارتباط‌ مشاهده‌ شود در نتیجه‌می‌توان‌ نتاج‌ را براساس‌ قطعه‌ کروموزومی‌ که‌ از والدین‌ دریافت‌ کرده‌اند انتخاب‌ کرد ..
‌‌‌‌بنابراین‌ خود نشانگر معمولا روی‌ عملکرد حیوان‌ بی‌تاءثیر است‌ ولی‌ با یک‌ ژن‌ تاءثیرگذارروی‌ عملکرد حیوان‌ یا توالی‌ مجاور متصل‌ بهQTL ‌آن‌ را ارزشمند می‌کند. ما با استفاده‌ از نشانگرژنتیکی‌ مستقیماإ روی‌ تنوع‌ ژنتیکی‌ نگرش‌ داشته‌ و با شناسائی‌ تنوع‌ در سطحDNA قادر خواهیم‌ بودتفاوت‌ صحیح‌ ژنتیکی‌ دو فرد را بررسی‌ کنیم.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
‌‌‌‌روش‌ مناسب‌ ترکیب‌ اط‌لاعات‌ حاصل‌ از نشانگرهای‌ ژنتیکی‌ با روشهای‌ آماری‌ می‌باشد
باعث‌ افزایش‌ دقت‌ و کاهش‌ فاصلهِ نسل‌ و نهایتاإ افزایش‌ پاسخ‌ به‌ انتخاب‌ می‌گردد ‌‌‌‌مزیت‌ انتخاب‌ به‌ کمک‌ نشانگر در یک‌ صفت‌ نسبت‌ به‌ روشهای‌ انتخاب‌ براساس‌ فنوتیپ بستگی‌ به‌ وراثت‌پذیری‌ صفت‌ دارد. انتخاب‌ براساس‌ نشانگر در موارد زیر مفید است:
- وراثت‌ پذیری‌ صفت‌ کم‌ باشد
- صفت‌ محدود به‌ جنس
- صفت‌ در ابتدای‌ زندگی‌ باشد
- اط‌لاعات‌ از والدین‌ جمعیت‌ حاضر وجود نداشته‌ باشد.
- صفات‌ لاشه‌ یا صفاتی‌ که‌ اندازه‌گیری‌ آن‌ مشکل‌ و پرهزینه‌ است‌
‌‌‌‌عیب‌ انتخاب‌ براساس‌ نشانگر فقط‌ در احتمال‌ نوترکیبی‌ است‌ که‌ سودمندی‌ آن‌ را کاهش می‌دهد. از سه‌ راه‌ کلی‌ اط‌لاعات‌ مستقیم‌ بدست‌ آمده‌ از سطح‌ ژنها در برنامه‌های‌ اصلاحی‌ موِثراست:
- نشانگرها می‌توانند فاصله‌ نسلی‌ را کاهش‌ دهند و اجازه‌ دهند که‌ انتخاب‌ در مراحل‌ زودتری‌ اززندگی‌ صورت‌ گیرد
- دقت‌ انتخاب‌ را با فراهم‌ کردن‌ اط‌لاعات‌ بیشتر برای‌ تخمین‌ افزایش‌ می دهد.
- نشانگر شدت‌ انتخاب‌ را افزایش‌ داده‌ و اجازه‌ انتخاب‌ کاندیدهای‌ اصلی‌ را از میان‌ تعداد زیادی‌کاندیدا برای‌ انتخاب‌ فراهم‌ می‌کند.
Denise 1998در یک‌ گزارش‌ از مرور منابع،QTL هائی‌ که‌ در جمعیتهای‌ گاو مشخص‌ شده بودند را بررسی‌ نمودند. در گاوهای‌ گوشتیQTL ‌هائی‌ برای‌ وزن‌ تولد، رشدشاخ، رشد قبل‌ ازشیرگیری‌ و چربی‌ پیدا شده‌ که‌ اینQTL ‌ها با مارکرهای‌ ژنتیکی‌ همبستگی‌ نشان‌ داده‌اند.همچنین‌ در گاو برای‌ تشخیص‌ هیپرتروفی‌ ماهیچه و بیماری‌ پومپ(11) از نشانگرهای‌ ژنتیکی‌مستقیم‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود. علاوه‌ بر این‌ در گاوهای‌ شیر ده‌ مارکرهای‌ پیوسته‌ای‌ برای‌ شیر وترکیبات‌ آن، تولید پنیر و بیماریBLAD گزارش شده‌ است‌.
‌‌‌‌در خوکQTL ‌هائی‌ برای‌ باروری، رشد از تولد تا30 کیلوگرمی، چربی‌ پشتی‌ و شکمی گزارش‌ شده‌ است.

کاربرد نشانگرهای‌ ژنتیکی‌ در آزمون‌ نتاج‌
‌‌‌‌در آزمون‌ نتاج‌ نرهای‌ جوانی‌ که‌ از نرها و ماده‌های‌ با ارزش‌ اصلاحی‌ بالا حاصل‌ شده‌است براساس‌ عملکرد50-100عدد از دخترانشان‌ آزمون‌ می‌گردند. در آزمون‌ نتاج‌ زمان‌ طولانی‌ صرف‌می‌شود بطوری‌ که‌ 5-6 سال‌ برای‌ تایید(proof) کاندیدا صرف‌ شود. تخمین‌ ارزش‌ اصلاحی‌ نرها ازروی‌ رکورد دختران‌ به‌ هزینه‌ای‌ بالغ‌ بر 45000 دلار به‌ ازای‌ هر نر نیاز دارد و تنها 10% از نرهای‌آزمون‌ شده‌ در یک‌ برنامهِ اصلاحی‌ انتخاب‌ می‌شوند.‌‌‌‌اگر چه‌ این‌ روش‌ به‌ طور موِثر شایستگی‌ ژنتیکی‌ گله‌ را بهبود می‌بخشد ولی‌ روشهائی‌ که‌ در آن ارزش‌ اصلاحی‌ یک‌ حیوان‌ سریعتر تشخیص‌ داده‌ شود ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد .‌‌‌‌امروزهQTL به‌ عنوان‌ اط‌لاعاتی‌ که‌ می‌توان‌ برای‌ انتخاب‌ افراد براساس‌ ژنوتیپ‌ استفاده‌ کرد
برای‌ سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ برآورد ارزش‌ اصلاحی، مطرح‌ گردیده‌ است.
تاءثیر انتخاب‌ روی‌ ژنهای‌ بزرگ‌ اثر
VAN Arendonk و(1995)Bovenguisگزارش‌ کردند با توجه‌ به‌ اینکه‌ انتخاب‌ براساس نشانگر باعث‌ افزایش‌ فراوانی‌ ژنهای‌ بزرگ‌ اثر می‌شود، فقط‌ در پنج‌ نسل‌ این‌ سودمندی‌ ادامه‌ خواهدداشت‌ و در زمان‌ طولانی، فراوانی‌ اللهای‌ مطلوبQTL تثبیت‌ می‌شود. لذا در دراز مدت‌ بهتر است‌که‌ از اط‌لاعاتQTL کمتر استفاده‌ شود .
‌‌‌‌برآورد ارزش‌ اصلاحی‌ حیوانات‌ با استفاده‌ از روشهای‌ موِثری‌ چونBLUP ‌که‌ مبنای رکوردهای‌ فنوتیپی‌ افراد می‌باشد باعث‌ افزایش‌ همخونی‌ و همچنین‌ کاهش‌ اندازهِ موِثر جمعیت‌می‌شود.
‌‌‌‌درBLUP ما با تغییر فراوانی‌ ژنهای‌ کوچک‌ اثر، تنوع‌ ژنتیکی‌ را کاهش‌ نخواهیم‌ داد ولی‌ انتخاب‌ براساس‌ نشانگر که‌ هدف‌ آن‌ افزایش‌ ژنهای‌ بزرگ‌ اثرQTLاست، اعمال‌ شود این‌ استراتژی‌فقط‌ برای‌ انتخاب‌ کوتاه‌ مدت‌ (حداکثر 5 سال) مفید خواهد بود
‌‌‌‌بهرحال‌ در هر دو روش‌ انتخابBLUP و انتخاب‌ براساس‌ نشانگر آللهای‌ مثبت،QTL جمعیت‌ تثبیت‌ می‌شود و حداکثر پاسخ‌ ممکن‌ برایQTL بدست‌ می‌آید با این‌ تفاوت‌ که‌ روشهای‌متداول‌ آماری، تفاوت‌ انتخاب‌ کمتری‌ را برای‌ تثبیت‌ ژنهای‌ بزرگ‌ اثر اختصاص‌ می‌دهند و در نتیجه‌در انتخاب‌ دراز مدت‌ روش‌ مبتنی‌ برBLUP نسبت‌ بهMAS مفیدتر خواهد بود .

منبع: آرش جوانمرد. بررسی چند شکلی ناحیه پروموتور ژن گیرنده هورمون رشد در گاوهای سیستانی. پایان نامه کارشناسی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه تهران


حر میرشاهی
مدیر سایت / فارغ التحصیل مهندسی علوم و صنایع غذایی از دانشگاه شهید چمران اهواز
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
نگرشی بر بیماری کتوز در گاوهای شیری

نگرشی بر بیماری کتوز در گاوهای شیری

کتوز ( Acetonemia ) در گاوهای شیرده پر تولید در خلال 6 هفته اول زایمان روی می دهد که در سه هفته اول بسیار مهم است . این بیماری اغلب در دوره تغذیه زمستانی و نیز به هنگام حضور گاوها در جایگاه های بسته اتفاق می افتد . احتمال بروز این بیماری در گاوهای مسن بیشتر از تلیسه های تازه زا می باشد .
مبنای بروز این عارضه تغییرات در روند سوخت و ساز است که بطور عمده محور آنها کاهش در گلوکز خون و افزایش تولید اجسام کتونی در خون است . ترکیبات کتونی فراورده های واسطه متابولیکی ناشی از جابجا شدن چربی های ذخیره ای بدن می باشد . عمده ترکیبات کتونی شامل بتاهیدروکسی بوتیرات ( BHB ) ، استواستات و استون است . عارضه فوق به دلیل جمع شدن اجسام کتونی در خون و ادرار گاو ، کتوز نامیده می شود . افزایش اجسام کتونی در مایعات بدن به هنگام توازن منفی انرژی در طولانی مدت و ضرورت تجزیه چربی ها در بدن به هنگام گرسنگی ، تغذیه ناکافی و تولید بالای گاوها صورت می گیرد
در حیوانات نشخوار کننده سلول های پوششی شکمبه اجسام کتونی را با استفاده از اسیدهای چرب فرار شکمبه بخصوص بوتیرات تولید می کنند . مواد سیلویی که اسید بوتیریک زیاد دارند موجب ابتلای حیوان به کتوز می شود . علاوه بر تغییر در سوخت و ساز اسیدهای چرب در کبد یکی از تغییرات اصلی در کتوز کاهش زیاد غلظت گلوکز در خون و مقدار گلیکوژن در کبد است . کاهش گلوکز خون مسئول افزایش اسیدهای چرب آزاد در کبد است . در صورت طبیعی بودن غلظت گلوکز خون ، اسیدهای چرب آزاد در خون کم است همگام با کاهش غلظت گلوکز پلاسما میزان اسیدهای چرب آزاد پلاسما افزایش می یابد زیرا اسیدهای چرب از بافت های ذخیره چربی آزاد می شوند . همزمان با کاهش گلوکز خون ، حیوانات نشخوار کننده گلوکز خود را از طریق منابع غیر گلوکزی مانند اسید پروپیونیک ، اسید لاکتیک ، گلیسرول و برخی اسیدهای آمینه به دست می آورند . هنگامی که گلوکز به منظور تولید انرژی و تشکیل لاکتوز به مصرف می رسد ممکن است اگزالواستات ترجیحاً برای تشکیل گلوکز به کار رود که این امر منجر می شود که مقدار اگزالواستات ناشی از گلوکونئوژنز که برای مصرف استیل کوا در چرخه کربس لازم است کاهش یابد و از این رو استیل کوا به مواد کتونی مانند استواستات ، بتاهیدروکسی بوتیرات و مقدار اندکی استون تبدیل می شود
مواد کتونی به وسیله بافت های بدن به جز کبد ، به ویژه به وسیله ماهیچه ها اکسیده می شوند . اگر تولید مواد کتونی بیشتر از مصرف آنها به وسیله بافت های محیطی باشد بیماری کتوز رخ می دهد . یکی از عوامل بروز کتوز چاقی زیاد است که سبب کاهش استها ، افزایش تجزیه چربی بدن ، افزایش تجمع چربی در کبد و افزایش میزان تولید اجسام کتونی است . عدم دریافت مقادیر کافی انرژی بعد از زایمان موجب بروز کتوز می گردد .

نشانه های کتوز
شایع ترین نشانه کتوز کاهش وزن است که به دلیل مصرف چربی های بدن و از دست دادن آب به سرعت رخ می دهد . گاو کتوزی اغلب افسرده بوده ، تمایلی به حرکت نداشته و موهای آن زبر و خشن است . دمای بدن و ضربان قلب و تنفس اغلب عادی بوده و نفس حیوان بوی استون می دهد . برخی گاوها ممکن است تلو تلو بخورند و ماهیچه ها به ویژه ماهیچه های میان پهلو بلرزد . گاو تعادل خود را از دست می دهد و به ظاهر کور به نظر می رسد
تشخیص کتوز :
میزان گلوکز و مواد کتونی خون بهترین پارامتر تشخیص بیماری کتوز است . مقدار گلوکز خون از میزان طبیعی 2/2 تا 8/2 میلی مول در لیتر به 4/1 میلی مول در لیتر و مجموع مواد کتونی خون از 75/1 به 5 میلی مول در لیتر می رسد و در گاوهای به شدت کتوزی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز افزایش می یابد که نشانه ای از آسیب دیدن جگر و بی اشتهایی است .
انواع کتوز :
کتوز اولیه: در گاوهایی که در مراحل نخستین شیردهی جیره های پر انرژی مصرف می کنند دیده می شود .
پارامترهای مؤثر بر بروز این بیماری مصرف زیاد سیلاژ با اسید بوتیریک زیاد ، کم تحرکی ، چاقی زیاد به هنگام زایش و ناراحتی های گوارشی است .کتوز ثانویه : در پی هر بیماری پیش می آید که موجب کاهش مصرف غذا در آغاز شیردهی شود. بیماری هایی که بیشتر موجب کتوز می شوند عبارتند از : جا بجایی شیردان ، التهاب رحم (متریت) ، ورم پستان و کبدچرب. صدمه اصلی وارده از کتوز ثانویه کبد چرب است در هنگام زایش تجمع چربی ها در کبد با وسعت زیادی صورت می گیرد اما اثر خود را پس از زایمان نمایان می سازند این مساله عمل گلو کونئو ژنز کبد را مختل کرده و خطر ابتلای گاو را به کتوز به محض شروع شیردهی به شدت افزایش می دهد گاوهای متاثر ظرف هفته اول یا دوم زایمان کتوز را نشان می دهند غلظت مواد کتونی خون در کتوز ثانویه به اندازه کتوز اولیه بالا نیست. با این حال امکان بهبود در کتوز های نوع ثانویه پس از درمان ضعیف تر است چون درمان تاثیر کمی در بهبود آسیب های وارد آمده به کبد در اثر ورود چربی ها و کاهش ظرفیت گلوکو نئوژنز گاو به دنبال دارد .

درمان کتوز :
یکی از روش های درمان کتوزتزریق وریدی 500 میلی لیتر محلول گلوکز 50 % است تا گلوکز خون را افزایش دهداما به دلیل تولید لاکتوز برای شیر و کاهش گلوکز اگر تزریق های پی در پی گلوکز انجام نشود بیماری دوباره برمی گردد .
برای پرهیز از تزریق های پی در پی می توان پروپیلین گلایکول را به گاو خورانید که مقدار آن 125 تا 250 گرم و 2 بار در روز است و در همین مقدار آب حل می شود . روش دیگر تزریق برخی از هور مون های گلوکوکورتیکوئیدی به تنهایی و یا همراه با تزریق وریدی گلوکز می باشد . گلوکوکورتیکوئیدها باعث تولید گلوکز از اسیدهای آمینه می شوند . تزریق یک دوز گلوکوکورتیکوئید 5 تا 50 میلی گرم دگزامتازون و یا 10 تا 30 میلی گرم بتامتازون در درمان کتوز مؤثر است و نیز گزارشات ارائه شده حاکی از آن است که مصرف 12 گرم نیاسین به مدت یک هفته غلظت کتون پلاسما را کاهش می دهد اما نشان داده شده که نیاسین بر روی کاهش غلظت NEFA پلاسما یا افزایش گلو کز خون نقشی ندارد.

لازم به ذکر است خوراندن شکر یا ملاس در درمان کتوز تاثیری ندارد
پیشگیری :
بهترین روش پیشگیری توجه به تغذیه و مدیریت درست برای تامین انرژی مورد نیاز گاو است . گاو به هنگام زایش
نباید زیاد چاق یا لاغر باشد . به گاوهایی که سابقه ابتلا به کتوز دارند به ودت 6 تا 8 هفته بعد از زایمان گلوکول پروپیلین یا پروپیونات سدیم خورانده می شود . جیره آغاز شیردهی باید بیشترین مقدار از مواد پیش ساز گلوکز و کمترین مقدار از مواد پیش ساز کتون را داشته باشد . میزان انرژی مصرفی گاو را باید تا اندازه ای افزایش داد که موجب کاهش اشتها نشود ، گاوها با علوفه مرغوب تغذیه شوند و از مصرف مواد سیلویی نامرغوب و دارای اسید بوتیریک بالا جلوگیری شود ، ویتامین و مینرال در مقادیر بسنده برای گاوها فراهم شود .
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
مراقبت از گوساله بعد از تولد

مراقبت از گوساله بعد از تولد

کنترل تنفس:
- بعد از خروج گوساله وضعیت تنفس آن را کنترل کنید ( تحریک سوراخ بینی با یک تکه کاه باعث تحریک تنفس خواهد شد.)
- در حالت طبیعی فرورفتگی بیش از حد دنده یا خرخر کردن نباید وجود داشته باشد.
- سعی کنید مایعات مخاطی را از دهان و سیستم تنفسی گوساله خارج کنید.
- در موارد سخت زایی لازم است گوساله را روی یک میله از پا به پایین آویزان کنید تا مواد مخاطی وارد شده به گلو خارج شوند.


[h=4]
خشک کردن گوساله:
- برای خشک شدن گوساله را مدتی در کنار مادر قرار دهید این کار علاوه بر خشک شدن گوساله، در به جریان انداختن خون در بدن گوساله بسیار اهمیت دارد. مگر اینکه که گاو شما مبتلا به بیماری باشد و احتمال انتقال آن از طریق لیسیدن به گوساله وجود داشته باشد ( مانند یون) . بنابراین در این مورد با دامپزشک خود مشورت کنید.
- اگر به هر دلیلی این کار توسط مادر انجام نمی شود، گوساله را با یک حوله خشک و تمیز خشک کنید.

ضدعفونی بند ناف:
- برای جلوگیری از عفونت بند ناف ، بلافاصله بعد از تولد بند ناف را در مایع ضدعفونی مناسب ( محلول ید 7% ) فروبرید .
- از بستن و گره زدن بند ناف خودداری کنید.
- کار ضدعفونی را همراه با هر بار خوراندن آغوز تکرار کنید به این ترتیب بند ناف بطور طبیعی خشک شده و خواهد افتاد.
[/h]خوراندن آغوز:
- ماک ( آغوز) چیست؟ ماک یا آغوز اولین ترشح غده پستانی بعد از تولد است و منبع سرشاری از پروتئین ، عناصر معدنی و آنتی بادی ها بشمار می رود. مواد جامد آغوز تقریباً 2 برابر شیر معمولی است که بیشتر به بخش پروتئینی آن مربوط می باشد. این ماده مغذی معمولاً تا 6 دوشش اول بعد از تولد از پستان خارج می شود اما رفته رفته از مقدار مواد ایمنی زای آن کاسته می شود و ترکیبات آن به ترکیبات شیر کامل تبدیل می شود. طوری که میزان گلوبولینهای ایمنی در دوشش دوم و سوم نسبت به دوشش اول به ترتیب 30 و 70 درصد کاهش می یابد.
- گوساله بر خلاف نوزاد انسان ایمینوگلبولینها را از طریق جفت ( درشکم مادر ) دریافت نمی کند ولی در عوض اولین شیر گاو یا ماک حاوی گلبولینها ی ایمنی زا و بسیاری از موا د مغذی است که باید هر چه سریعتر توسط گوساله مصرف شود.

- ایمونوگلبولینها مولکولهای پروتئینی بزرگی هستند که در گوساله ایجاد مصونیت در برابر بیماریهای مختلف می کند.
- بلافاصله بعد از تولد گوساله در دیواره روده گوساله منافذ بزرگی وجود دارد که به او قدرت جذب این مولکولهای بزرگ را بدون هضم می دهد.

ترکیبات
دوشش اول
دوشش دوم
روز دوم
روز سوم
شیر کامل
مجموع مواد جامد %
9/23
9/17
14
6/13
9/12
چربی %
7/6
4/5
1/4
3/4
4
پروتئین %
14
4/8
6/4
1/4
1/3
لاکتوز %
7/2
9/3
5/4
7/4
5
ویتامین A
100 میلی لیتر/ میکروگرم
295
190
95
74
34
ایمونوگلوبولینها %
6
4/2
1
----
09/0
... مقایسه ترکیبات شیر در روزهای بعد از زایش با شیر کامل


- در حدود 12تا 24 ساعت اولیه زندگی گوساله این منافذ رفته رفته بسته می شوند و قدرت جذب این پروتئینهای بزرگ در روده بطور چشم گیری کاهش خواهد یافت.
- در دادن آغوز مادر به گوساله هرگز درنگ نکنید. اولین آغوز باید در طول حداکثر نیم ساعت بعد از تولد به گوساله داده شود.
- آغوز اولین دوشش بعد از زایمان دارای موا ایمنی زای بیشتری می باشند و در دوششهای بعدی از غلظت این موا کاسته میشود. بنابراین حداقل در 6 ساعت اول زندگی حتماً باید آغوز دوشش اول به گوساله ها خورانده شود.
- برای اطمینان از اینکه مواد ایمنی زا به اندازه کافی وارد بدن گوساله شده است در 8 ساعت اول زندگی هر 2 ساعت یکبار آغوز را به گوساله بدهید.
- گوساله باید در اولین 12 ساعت عمر خود 8 تا 10 درصد وزن بدن آغوز دریافت کرده باشد.
- سعی کنید ماک هر گاو را به گوساله خودش بخورانید.
- به خاطر داشته باشید ماک گاو نسبت به ماک تلیسه مواد ایمنی زای بیشتری دارد. بنابراین اگر ماک گاو مسن سالمی را اضافه بر گوساله اش دارید می توانید به گوساله تلیسه خود بخورانید.
- دمای آغوز در هنگام تغذیه باید درحدود دمای بدن باشد ( 38 الی 40 در جه سانتیگراد)
- اگر گوساله تمایلی به خوردن آغوز ندارد بهتر است از خوراک دهنده مری استفاده کنید تا ماک اول حتماً به گوساله داده شود.
- کیفیت ماک را کنترل کنید. برای این کار می توانید از ماک سنج استفاده کنید.
- ماک اضافی ( بخصوص در دوشش اول ) را در فریزر به صورت منجمد ذخیره کنید تا همواره ماک در دسترس داشته باشید. این کار در مورد ماکهای با کیفیت خوب اهمیت بیشتری دارد.
- آغوز را در ظروف پلاستیکی ذخیره کنید. زیرا آغوز روی ظروف فلزی اثر می گذارد.
- ظرف محتوی آغوز را دربسته نگهدارید.
- هرچه مدت ذخیره آغوز بیشتر باشد، مواد غذایی آن بیشتر از بین می رود.
- بعد از گذشت 24 ساعت از تولد هر چند قدرت جذب به پروتئینهای بزرگ به صفر می رسد اما خوراندن آغوز حداقل به مدت 3 روز برای ایمنی دستگاه گوارش و رساندن مواد مغذی به گوساله بسیار مهم است.
- در این مدت سعی کنید گوساله را به خوردن شیر با سطل عادت دهید . در این کار حوصله زیادی باید به خرج داد.

[h=5]دستگاه گوارش در گوساله[/h]

- معده گوساله نیز مانند گاو بالغ 4 قسمت دارد با این تفاوت که نسبت بخشهای مختلف در گاو گوساله تازه متولد شده متفاوت می باشد:
بخشهای گوناگون
گوساله
گاو بالغ
شکمبه - نگاری (%)
37
76
هزارلا (%)
13
18
شیردان (%)
50
15

- معده گوساله های تازه متولد شده شبیه یک حیوان تک معده ای است. رشد بافت شکمبه ,نگاری در طی سن 3 تا 8 هفتگی گوساله خیلی سریع بوده 4 تا 8 برابر سریعتر از رشد کل بدن می باشد.


رشد و تکامل شکمبه: - مادامی که گوساله با شیر تغذیه می شود، شکمبه توسعه نیافته باقی می ماند.
- با آغاز خوردن خوراک جامد، جمعیت میکروبی در شکمبه و نگاری مستقر شده و تکامل شکمبه آغاز می شود. این وضعیت اکثراً در 3 هفته اول پس از تولد ایجاد می شود.
- عوامل متعددی در نمو شکمبه و نگاری موثر می باشند . اسیدهای چرب فرار حاصل از تخمیر استارتر (کنسانتره مخصوص گوساله ها) در این مسئله مهمترین نقش را بازی می کند.
- مصرف آب تازه در فراهم کردن محیط مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها بسیار مهم می باشد.
- فعالیت شکمبه در سن 3 ماهگی همانند فعالیت آن در دام بالغ خواهد بود.

تغذیه گوساله های شیرخوار: - هزینه تغذیه 55 تا 60 درصد هزینه های پرورش تلیسه ها را در بر می گیرد. بنابراین تغذیه صحیح اهمیت زیادی در سوددهی گاوداری دارد.
- تغذیه صحیح در زمان گوسالگی در رسیدن به موقع به وزن و قد تلقیح بسیار موثر است.

شیر:
- بعد از اتمام دوره 3 روزه تغذیه با آغوز باید تغذیه با شیر یا شیر جانشین را آغاز کرد.
- شیر کامل غذای مایع مرغوبی است که گوساله ها با تغذیه آن به خوبی رشد می کنند.
- شیر گاوهارا بعد از درمان آنتی بیوتیک نمی توان فروخت در عوض می توان به مصرف گوساله ها رساند.
- گوساله نوزاد باید از شیر تازه مادر تغذیه نماید و شیر گاوهایی که از نظر ابتلا به امراض مسری مثل سل و بروسلولز مشکوک هستند باید جوشیده شود.
- مصرف شیر گاوهای ورم پستانی در گوساله های ماده احتمالاً ایجاد گاوهائی با ورم پستان یا کارتیه های کور می کند.
- پاستوریزه کردن منجربه کاهش بیماری و افزایش سرعت رشد در گوساله ها قبل و بعد از شیر گیری شده.
- پاستوریزه کردن منجربه کاهش اسهال در گوساله ها می شود.
- اما پاستوریزه کردن بخصوص برای تعداد کم گوساله ها هزینه بر است.
- مقدار شیری که باید به حیوان داده شود بستگی به وزن گوساله دارد .
- مقدار شیر کامل و شیر جانشین آماده ، در حدود 10 در صد وزن بدن گوساله در نظر گرفته می شود.
- شیر و جایگزین شیر باید در درجه حرارت ثابت نزدیک درجه حرارت بدن تغذیه شود.
- به درجه حرارت پایین شیر بخصوص در محیط سرد توجه فراوان داشته باشید.
- دقت در برنامه غذایی مقدار شیری که در هر وعده باید گوساله مصرف نماید دارای اهمیت ویژه ای است.
- اگر در یک وعده شیر کمتر و در وعده دیگر شیر بیشتری به حیوان داده شود ممکن است موجب نفخ معده و سوء هاضمه شده ایجاد اسهال و دل درد وگاهی مواقع باعث تلف شدن حیوان گردد.
- اگر شیر زیادی به گوساله خورانده شود باعث کاهش جذب و کسالت حیوان می شود.
- مقدار چربی شیر ممکن است سبب دل درد و سوء هاضمه شود پس اگر شیری بیشتر از 4 % چربی داشت با افزودن آب گرم یا شیری که چربی اش گرفته شده باشد میزان چربی شیر را تقلیل می دهیم.

شیر جایگزین:
- شیر کامل غذایی است عالی . اما در صورت بالا بودن قیمت شیر در بازار می توان گوساله ها را با شیر جانشین تغذیه کرد.
- محاسن جایگزین شیر عبارتست از :
- یکنواختی محصول در روزهای متوالی
- سهولت ذخیره
- کنترل بیماری
- سود اقتصادی
- جایگزینهای شیر دو منشأ گیاهی و حیوانی دارند. به این موضوع در انتخاب شیر خشک توجه خاص داشته باشید.
- بخصوص در یک ماه اول زندگی باید از شیر خشکی استفاده کرد که منشأ شیر داشته باشد.
- در انتخاب شیر جایگزین شیر خود دقت نمائید.
- پیشنهادهای مربوط به مخلوط کردن روی برچسب را باید به دقت اجرا کنید.
- مخلوط کردن شیر جایگزین شیر باید تا موقعی ادامه یابد که همه پودر در سوسپانسیون حل شده و تکه های یزرگ پودر در سطح یا ته ظرف باقی نماند.
- شیر جایگزین باید در آب معلق بماند و ته نشین نشود.
- زیاد مخلوط شدن شیر خشک ایجاد کف زیاد و جدا شدن چربی و تشکیل یک لایه روغنی در سطح ظرف می کند.


خوراک آغازین:
- مصرف زود هنگام خوراک خشک مهمترین عامل موثر در انتقال گوساله جوان از حالت متابولیسم و هضم پیش از نشخوار به وضعیت حیوان نشخوار کننده بالغ می باشد.
- فرآورده های تخمیر اسیدهای چرب فرار(VFA) بویژه اسیدهای پروپیونیک و بوتیریک که از تخمیر کنسانتره حاصل می شوند، عامل رشد و تکامل بافتهای شکمبه می باشند.
- بمحض از شیر گرفتن گوساله و انتقال به خوراک جامد, مشکلات بیماری مخصوصا اسهال , روند کاهشی نشان می دهند .
- محتوای پروتئین خام جیره آغازین باید در حدود 20 الی 22 در صد در نظر گرفت.
- میزان انرژی (NEL) جیره آغازین باید در حدود 9/1 باشد.
- شکل فیزیکی بویژه اندازه ذرات خوراک در آماده سازی خوراکهای آغازین برای گوساله ها فوق العاده مهم می باشند. کنسانتره نباید زیاد آردی و نرم باشد زیرا نتیجه عکس روی رشد شکمبه خواهد داشت.
- حجم خوراک مایع تغذیه شده(بیشتر از مقادیر مصرف ماده جامد) موجب کاهش مصرف خوراک می شود.
- جثه حیوان و دسترسی به آب نیز بر مصرف خوراک تاثیر دارند.
- به ازای هر لیتر آب مصرفی بیشتر، مصرف خوراک خشک به میزان 82 گرم در روز افزایش می یابد و افزایش وزن هم به مقادیر 56 گرم بیشتر می شود.
- کیفیت جیره مایع بر میزان مصرف خوراک خشک موثر است.
- در گوساله هائی که شیر دریافت می کند تا بیش از 65% افزایش وزن بدن به میزان مصرف خوراک آغازین بستگی دارد و بعد از شیر گیری گوساله، باید انتظار داشت که تغییرات در مقادیر مصرف خوراک آغازین اثر زیادتری بر افزایش وزن گوساله داشته باشد.
- گوساله های جوان باید تا حد ممکن در سنین اولیه به مصرف خوراک خشک تشویق شوند. این امر برای تکامل پوشش شکمبه – نگاری مورد نیاز برای عملکرد خوب اهمیت اساسی دارد.
- استقرار جمعیت میکروبی بستگی به پیش سازهایی دارد که خوراک خشک آنرا فراهم می کند.


علوفه: - مصرف علوفه قبل از شیر گیری سبب کاهش سرعت تکامل پرزهای شکمبه می شود . چون اسیدهای چرب لازم برای رشد پاپیلاهای شکمبه را تولید نمی کند.
- اما برای عادت دادن گوساله به مصرف علوفه بهتر است برگ یونجه را بعنوان بخش علوفه ای با کیفیت بالا از حدود سن 2 ماهگی در اختیار گوساله قرار داد.

آب:
- برای رشد و تکثیر میکروارگانیسمها نیاز به یک محیط آبکی دارند. برای تأمین این محیط آب تازه و تمیز را در اختیار گوساله ها قرار دهید.
- مصرف آب مصرف کنسانتره را بالا خواهد برد.
- آب را می تواند از 3 روزگی و همراه با شروع مصرف جیره آغازین در اختیار گوساله ها قرار داد.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
قطع شیر:
- زمان قطع شیر وقتی است که گوساله شما 3 روز متوالی مقدار 5/1 الی 2 کیلوگرم کنسانتره را دریافت می کند. بنابراین برای اینکه بتوانید گوساله را زود از شیر بگیرید، باید او را به خوردن بیشتر کنسانتره ترقیب کنید.
- با مدیریت صحیح گوساله های هلشتاین را می توان در حدود 6 هفتگی از شیر گرفت.
- در رمان قطع شیر به وضعیت بدنی گوساله توجه کنید. اگر گوساله شما لاغر است بهتر است چند روز دیگر به دادن شیر به او ادامه دهید.
- در زمان قطع شیر از سلامت گوساله مطمئن شوید.
- گوساله را حداقل به مدت 5 روز بعد از شیر گیری تحت نظر داشته باشید تا مطمئن شوید قطع شیر به گوساله شما آسیبی نرسانده باشد.
- قطع شیر به دو صورت ناگهانی یا تدریجی انجام می شود . برای انتخاب این روشها در مزرعه خود با دامپزشک یا کارشناس خود مشورت کنید.
[h=5]اقدامات مدیریتی و بهداشتی[/h]از بین بردن شاخ: - از بین بردن شاخ برای کنترل بهتر گاوها و جلوگیری از صدمات احتمالی صورت می گیرد.
- این کار با خمیر ( پماد) شاخسوز انجام می شود.
- از بین بردن شاخ باید در روز 7 الی 10 زندگی و با مشاهده تکمه شاخ باید انجام گیرد. این کار شوک و تنش کمتری در گوساله ایجاد می کند.
- برای انجام کار ابتدا موهای اطراف تکمه شاخ را بتراشید، سپس پماد را به اندازه یک دوریالی روی تکمه شاخ قرار دهید.
- برای اینکه از جاری نشدن پماد به روی صورت و چشمها مطمئن شوید بهتر است از وازلین دور تکمه شاخ استفاده کنید.
- در استفاده از هر نوع پماد شاخسوز بهتر است دستورات روی برچسب پماد را بدقت مطالعه کنید.
- در استفاده از پماد حتماً از دستکش استفاده کنید.

قطع سرپستانکهای اضافی:
- این کار باید در روز 7 الی 10 زندگی انجام شود.
- تشخیص سرپستانک اضافی را به عهده دامپزشک یا تکنسین باتجربه بگذارید.
- برای قطع سرپستانکها اضافی حتماً تمام نکات بهداشتی را رعایت کنید.

جلوگیری از عادت مکیدن: - جا دادن گوساله ها در جایگاه انفرادی و استفاده از سطل تا حد زیادی باعث از بین رفتن عادت مکیدن می شود .
- گاهی این عادت در بعضی گوساله ها مشاهده می شود که ممکن است در سنین بالاتر نیز مشاهده شود. این موضوع بخصوص در گوساله های ماده اهمیت دارد چراکه مکیدن پستان یک گوساله توسط گوساله ای که عادت به مکیدن دارد علاوه بر افزایش انتقال عوامل بیماریزای احتمالی باعث ورم پستان و گاهی کوری پستان می شود.
- برای جلوگیری از این عادت، وسیله ای وجود دارد که به بینی گوساله وصل می شود که در موقع مک زدن باعث ناراحتی در خود و گوساله دیگر در موقع مکیدن می شود.

جایگاه گوساله:
- جایگاه گوساله باید جایی بنا شود که بتوان به آسانی فضولات آنرا خارج نمود.
- جایگاه گوساله باید به نحوی باشد که دسترسی به مواد بستر و غذا باشد.
- گوساله نباید دور از نظر باشد . بهترین محل نزدیک زایشگاه و یا در کنار آن است .
- برای جلوگیری از انتشار بیماری باید جایگاه گوساله را کمی دوراز جایگاه دامهای بالغ بنا نمود.
- جهت گوساله دانی باید به نحوی باشد که زهکشی در آن بخوبی صورت گیرد و بادهای زمستانی زیاد به داخل آن نفوذ نکند و در تابستان حداقل نور خورشید و در زمستان حداکثر نور خورشید به داخل آن بتابد.
- لایه نازک عایق کمک می کند تا حرارت در زمستان کمتر به خارج نفوذ کند و در تابستان نیز خیلی گرم نشود.
- تهویه در جایگاه گوساله حیاتی است که می تواند طبیعی یا مصنوعی توسط هواکشها در جایگاه بسته حاصل شود. تهویه کافی و دایمی باعث کنترل رطوبت ، حرارت و بو در جایگاه در طول سال می شود.
..
علائم تهویه
- جمع شدن قطرات آب زیر سقف و دیوارها
- یخ زدن آنها در فصل سرد
- بوی زننده
- رطوبت زیاد
- اغلب ساختمانهای گوساله دانی طوری ساخته می شوند که برای خروج هوا قدری فاصله بین سقف و دیوارها وجود داشته یاشد.این کار به تهویه کمک می کند.
- در جایگاه باز جریان حرکت هوا باید از سمت گوساله دانی به سمت دامهای بالغ باشد و در جایگاه بسته دستگاههای تهویه باید طوری کار گذاشته شوند که هوای داخل جایگاه دامهای بالغ به طرف دامهای بالغ کشیده شود.
- برای پخش یکنواخت گرما و اجتناب از خیس و کثیف شدن کف جایگاه ، باید شیب مناسب در کف ایجاد گردد و ادرار و آب ناشی از شستشو دورن فاضلاب ریخته شود و به خارج هدایت گردد.
- کف بهتر است از بتون ساخته شود که با شیب مناسبی به فاضلاب منتهی گردد.
- به طور کلی زایشگاه و گوساله دانی احتیاج به نظافت بیشتری دارند .بنابراین طرح ساختمانی در آنها باید به نحوی باشد که تمیز کردن آنها آسان باشد.
- بستر در جایگاه گوساله از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.
- کاه غلات ( بلند یا خرد نشده) دارای رنگ روشن ، بوی خوب و قابلیت جذب رطوبت مناسب است و بستر خوب وگرمی را تشکیل می دهد.
- اگر قیمت کاه بالاست ، پوست خرد شده درخت ، خاک اره ، تراشه چوب و غیره را میتوان به کار برد. اما تا حد امکان از این مواد استفاده نکنید.
- بستر باید حتی الامکان هر روز تعویض شده و قسمتهای مرطوب آن برداشته شود.
- جایگاه انفرادی برای گوساله ها بسیار مناسبتر از آغلهای گروهی می باشند.
- در جایگاه انفرادی گوساله ها باید از اجرام ، تغییر ناگهانی درجه حرارت و رطوبت محافظت شوند.
- آغلهای انفرادی به دودسته ثابت (بتونی)و متحرک( اغلب فلزی)تقسیم می شوند.

- از مزایای جایگاه انفرادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم تماس گوساله ها باهم که موجب کاهش گسترش عوامل بیماریزا به حداقل ممکن می شود.
- امکان بازدید هر رأس گوساله را به منظور دریافت حالات سلامتی یا بیماری آنها با آسانی فراهم می کند .
- از مکیدن ناف گوساله بوسیله یکدیگر جلوگیری می نماید.
- امکان تمیز ، شستشو و ضد عفونی نمودن جایگاه به آسانی فراهم می شود.
- می توان کف آن را بوسیله بستری از کاه یا کلش کاملاً خشک و پاک نگهداشت.
- جیره یا شیر هر گوساله را می توان به میزان جثه هرگوساله به آسانی در اختیار آن قرار داد.
- از بروز بیماریهای تنفسی در اثر جایگاه مرطوب و پخش میکروبها جلوگیری می کند.
- البته لازم به ذکر است جایگاههای انفرادی تعدا گارگر بیشتری را لازم دارد.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
- خصوصیات جایگاه انفرادی:
• این جایگاه باید در سطحی قرار گیرند که عمل زهکشی در آن بخوبی صورت گیرد.
• ظرف غذا(علوفه و کنسانتره ) باید در داخل آغل قرار گیرد.
• برای ایجاد تهویه مناسب در تابستان بهتر است در قسمت بالای دیوار عقب جایگاه دریچه ای ایجاد گردد که براحتی باز و بسته گردد.
- ابعاد جایگاه انفرادی ثابت را معمولا به صورت زیر در نظر می گیرند:
120 سانتی متر عرض
180 سانتی متر طول
5 سانتی متر شیب در کف به سمت فاضلاب
- ابعاد جایگاه انفرادی متحرک این مقادیر کمتر می باشدو معمولاً برای ساختن این نوع جایگاهها از میله های فلزی استفاده می شود که کف آن را با مواد بستری مناسب می پوشانند. از این آغلها بخصوص در یک هفته اول که گوساله ها حساس هستند می تواند مورد استفاده قرار گیرند.این آغلها کار پرورش گوساله ها را با مشکلات بهداشتی بسیار کمتری میسر می سازد. بخصوص که این آغلها براحتی قابل شستشو بوده و ضد عفونی کردن و شعله دادن آن راحتتر می باشد. معمولا تعدادی از این آغلهای انفرادی را دریک فضای بسته در شرایط کنترل شده قرار می دهند که گوساله ها در یکهفته اول زندگی که دوره بحرانی است تحت کنترل بیشتری باشند. بعد از تخلیه باکس از گوساله باید باکس رابدقت شستشو و ضدعفونی کرد.
- از روش مناسب برای مبارزه با حشرات استفاده کنید.
- گوساله ها را باید بعد گرفتن از شیر ( 1 هفته بعنوان استرس از شیر گیری در نظر گرفته می شود) از جایگاه انفرادی خارج کرده و در آغلهای گروهی در گروه سنی بالاتر قرار داد.در این جایگاهها معمولا 3 تا 5/3 متر مربع فضا ، برای هر رأس گوساله در نظر گرفته می شود.
- پس از تخلیه آغل از یک گوساله و قبل از قرار دادن گوساله دیگر در آن در صورت متحرک بودن باید محل آنرا را تغییر داد و در صورت ثابت بودن باد بستر و کف آنرا کاملاً جمع آوری و ضدعفونی نمود و حدود 15 سانتی متر سنگ آهک خرد شده در آن قرار داد ( سنگ آهک برای ضد عفونی کف و جذب رطوبت بسیار مناسب می باشد.
- کف جایگاه باید قابلیت تمیز کردن کافی باشد چون در پیشگیری از بیماری مفصلی بسیار موثر است.طی 3 روز اول زندگی بویژه در 24 ساعت اول ناف راه مناسبی برای ورود عفونت است و بدیهی است که احتمال استقرار عفونت در یک بستر خیس و کثیف بسیار بیشتر از یک بستر خشک و تمیز است.
- جای ظرف آّب و کنسانتره باید در جایگاه انفرادی در نظر گرفته شود و براحتی قابل دسترس باشد.
.
دستگاه گوارش گاو در برگیرنده :
..- دهان (دندان ها، زبان و غدد بزاقی)
- حلق
- مری
- معده چهار قسمتی شامل :
• شکمبه Rumen
• نگاری Reticulum
• هزارلا Omasum
• شیردان Abomasums
- روده باریک شامل:
• دئودنوم Duodenum
• ژژنوم Jejunum
• ایلیوم Ileum
- روده فراخ شامل :
• روده کور Cecum
• کولن Colon
• راست روده Rectum
- جگر
- پانکراس (لوزالمعده)
..
قسمت های گوارشی​
گوساله تازه متولد شده​
گاو بالغ​
شکمبه
25
80
نگاری
25
6
هزارلا
10
3
شیردان
40
11
نسبت قسمت های مختلف دستگاه گوارش در نشخوارکنندگان جوان بالغ

- لب ها
نسبتاً متحرک
نقش مهمی در انتقال غذا به دهان ندارد.
..
- زبان
دراز، نیرومند، متحرک و سفت
به آسانی پیرامون علوفه و دیگر خوراک ها می پیچد.
گاو به کمک دندان ها و آرواره ها غذا را به دهان می کشد.
...
- دهان
فعالیت های دهان :
• مصرف آب
• برداشت خوراک
• مخلوط کردن خوراک
• ترشح بزاق
• مرطوب سازی مواد خوراکی با ترشح بزاق
• بلع مواد خوراکی، آب و بزاق
• انجام عمل نشخوار
• کاهش اندازه ذرات مواد خوراکی طی فعالیت جویدن دام
..
- دندان ها
32 عدد دندان همیشگی در گاو بالغ
20 عدد دندان شیری در گوساله
آرواره بالا دندان نیش ندارد.
آرواره بالا سکویی دندانی دارد با بافت پیوندی سخت که روی آن با بافت پوششی شاخی پوشیده شده.
فرمول دندان های شیری و همیشگی
تمام دندان های شیری تقریباً تا 2 هفتگی پدیدار می شوند.
..- بزاق گاو بالغ در هرروز حدود 200 لیتر بزاق تولید می کند.
کمترین میران بزاق در زمانی است که غذا به پایان رسیده و حیوان در حال استراحت است.
..
نقش بزاق:
• مرطوب سازی خوراک، آسان سازی جویدن و تسهیل عبور به قسمت های پائین تر دستگاه گوارش
• ایجاد محیط آبی مناسب برای رشد باکتری ها و هضم خوراک
• نقش بافر برای درصد خنثی نگه داشتن pH شکمبه (بافرهای بزاق نظیر فسفات، بی کربنات، اسیدهای تولیدی میکرو ارگانیسم های شکمبه را خنثی می سازند)
......عوامل مؤثر بر ترشح بزاق : • تحریک فیزیکی دهان حین مصرف
• کشش مری حین بلع
• تحریک زبان طی مصرف خوراک یا نشخوار
• فقدان اکسیژن که در حین مصرف خوراک به علت کاهش تنفس رخ می دهد.
• افزایش فشار گاز در شکمبه
• مصرف مواد علوفه ای با اندازه ذرات بلند
غدد اصلی ترشح کننده بزاق:
• بنا گوش Parotid
• زیر آرواره ای Sub maxillary
• زیر زبانی Sublingual
..- مری
طول 105 سانتی متر
از حلق تا شکمبه
مواد خوراکی به همراه بزاق با حرکات ماهیچه ای مری از دهان به شکمبه منتقل می شوند. در موقع نشخوار از شکمبه به دهان منتقل می شوند.
حرکات ورودی شکل ناشی از انقباضات عضلات مجاری گوارشی می باشند که موجی بوده و باعث اعمال فشار به مواد خوراکی در طول لوله گوارش می گردند.
..
- شکمبه
بزرگترین بخش معده نشخوارکنندگان که حجمی معادل 40 تا 50 لیتر دارد.
شکمبه بوسیله پرده های ماهیچه ای عرضی به نام پیلار به یک ناحیه جلویی و یک ناحیه پشتی، یک ناحیه شکمی و دو ناحیه بین تقسیم می شوند.
به کمک فعالیت دیواره ماهیچه ای شکمبه، محتویات آن با حرکات چرخشی، جابجا شده و به خوبی آمیخته می شود.
پرزهای دیواره شکمبه که نزدیک به 1cm طول دارند، سطح جذب را افزایش داده و سبب گرم شدن مواد می شوند.
شکمبه از دیافراگم تا ناحیه لگن سمت چپ حفره شکمی را پر می کند.
شکمبه یک محیط تخمیری مداوم است.
..
خصوصیات شکمبه:
• اسیدیته آن در بین 6 تا 9 است.
• محیط تخمیری مداوم بزرگ آبی
• اداره میکروارگانیسم های بی هوازی (باکتری ها، پروتوآزها، قلرچ ها و باکتریوناژها)
• محیط کشت میکروبی با سرعت عبور معین برای بخش مایع و جامد.
• دمای ثابت در دامنه c°38 و c° 42
• فشار اسمزی ثابت و در حدود 240 تا 300 میلی اسمز
• 65% کل حجم دستگاه گوارش
• محتویات شکمبه حدود 10 تا 20 درصد ماده خشک دارند.
• در هر دقیقه بیش از 2 بار منقبض می شود که سبب مخلوط شدن میکروب های شکمبه با مواد خوراکی و انتقال مواد خوراکی ریز به نگاری و شیردان می شود.
• در شکمبه حدود 30 تا 50 لیتر در ساعت گازهای متان و دی اکسید کربن تولید و با آروغ زدن دفع می شود.
...
- نگاری
نگاری و شکمبه کاملاً از هم مجزا نیستند (با یک دیواره کوتاه)
سطح درونی دارای بافت لانه زنبوری است.
عملکرد نگاری ذخیره کردن مواد براساس اندازه آن هاست تا قطعات بزرگتر برای هضم بیشتر به شکمبه برگرداند.
اشیاء و اجزاء سنگین و خارجی در نگاری تجمع می یابند.
در درون نگاری شیاری وجود دارد که بین مری و هزارلا قرار دارد و به نام ناودان مری معروف است.( اهمیت این بخش در گوساله می باشد.)
تفکیک ذرات در نگاری براساس جرم حجمی آن ها است.
ذرات با جرم حجمی کمتر ترجیحاً در داخل شکمبه به عقب بر می گردند و مواد با جرم حجمی بیشتر در نگاری می مانند و شانس بیشتری برای خروج از پیش معده دارند.
...- هزارلا
مواد خوراکی پس از گذشتن از شکمبه و نگاری وارد هزارلا می شوند.
هزارلا از تعداد زیادی لایه ( برگ مانند) تشکیل شده است.
نقش لایه های هزارلا در افزایش سطح جذب به ویژه برای آب می باشند.
هزارلا 70-60 درصد آبی که به آن وارد می شود را جذب می کنند که تقریباً برابر 100 لیتر آب در روزخواهد بود.
وجود هزارلا الزامی نیست (شتر و لاما هزارلا ندارند.)
گنجایش هزارلا حدود 20 لیتر است.
...
- شیردان
بخش انتهایی معده نشخوارکنندگان معروف به معده حقیقی
بافت آن می تواند شیر معده را تولید کند.
شیردان اسید هیدروکلرید HCl ترشح می کند.
محیط شیردان اسیدی است pH=2
شیردان آنزیم هم ترشح می کند.
رنین در حیوانات جوان ترشح شده و باعث لخته و غلیظ شدن شیر می شود.
شیردان گاو نزدیک به 15 لیتر گنجایش دارد.
...- نشخوار
گاوها 7 تا 10 ساعت از روز را جهت نشخوار سپری می کنند.
مراحل نشخوار عبارتند از:
1) برگشت مواد خوراکی بلع شده در دهان
از طریق حرکات دودی معکوس که مواد خوراکی را از طریق مری به دهان هدایت می کند.
2)دوباره جویدن خوراک مواد خوراکی بیشتر و کامل تر جویده می شوند.
3)بلع بلع مجدد مواد خوراکی کاملاً جویده شده.
4)آروغ زدن
...اهمیت نشخوار
• افزایش ترشح بزاق
• افزایش هضم فیبر از طریق کاهش اندازه ذرات مواد خوراکی و افزایش سطح هضمی آن ها صورت می گیرد.
• افزایش بازدهی استفاده از منابع علوفه ای
• جلوگیری از ابتلا به بیماری های متابولیکی نظیر اسیدوز حاد و تحت بالینی
• افزایش درصد چربی شیر
..- روده باریک از دئودنوم، ژرژنوم و ایلیوم تشکیل شده است.
محتویات شیردان که شامل مواد خوراکی است که به طور جزئی هضم شده و به همراه مواد گوارشی کیموس نامیده می شوند.
از شیردان به روده باریک راه می یابند.
میانگین طول روده باریک 40 متر است که ظرفیتی حدود 38 لیتر دارد.
روده باریک پرزهایی فراوانی دارد که سطح را افزایش می دهند.
حرکات دودی روده عامل به حرکت در آوردن محتویات روده می باشند.
..- روده بزرگ
از دو قسمت روده کور و کولن تشکیل شده
عمل اصلی روده بزرگ جذب آب و ذخیره وشکل دهی مواد زائد است.
اگر چه روده بزرگ محل عمده هضم و جذب نیست. ولی جمعیت زیادی از میکروارگانیسم ها در آن به سر می برند.
میکروارگانیسم های روده بزرگ مواد مغذی موجود را تخمیر و مانند میکروارگانیسم های شکمبه تولید اسید چرب فرار و پروتئین میکروبی می کنند.
اسیدهای چرب فرار تولید شده در روده بزرگ می توانند جذب شده و مورد استفاده قرار گیرند.
پروتئین میکروبی تولید شده در روده بزرگ فابل جذب نیست و از طریق مدفوع دفع می شود.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
مراحل هضم غذا و نشخوار در نشخوارکنندگان

مراحل هضم غذا و نشخوار در نشخوارکنندگان


نوع مطلب: پرورش دام ،اصول معاینه دام ،


نشخوار کردن در دام اولین گام از مراحل گوارش غذا می باشد. برای عمل نشخوار غذا به دهان دام بر می گردد ،در این عمل نشخوار جویدن غذا حدود 40000 تا 60000 بار در روز صورت می گیرد . سپس غذای که عمل نشخوار کردن بر روی آن صورت گرفته وارد لوله ای 2.5 – 3 فوتی می شود که این لوله ایسو فاگوس( مری) نام دارد و وارد محل خمره مانندی می شود که عمل تخمیربیشتری بروی غذا در این مکان صورت می گیرد ،که ظرفیت آن 50-40 گالن می باشد . برای گوارش غذا در این مکان 500000 هزار بیلیون باکتری و 50 بیلیون پروتوزا زندگی می کنند و در هم آنجا تکثیر می شوند. این موجودات ریز و کوچک چندین ویژگی بی نظیر دارند که اجازه می دهند در موقعیت های غیر ممکن زندگی برای دام آسان شود و دام بتواند در این شرایط زنده بماند.
این میکروارگانیسم ها می توانند فیبر موجود در یونجه ، سیلاژها و تغذیه کردن دام در چراگاهها را برای تولید انرژی ، ساختن پروتئن از نیتروژن و سنتز ویتامین B برای میزبان که گاو باشد مورد استفاده قرار دهند.


شکمبه
شکمبه خودش از بخشهای مختلفی تشکیل شده است . هدف از وجود شکمبه این است که قسمتهای بزرگ غذا ابتدا وارد آنجا شود و در آنجا با هم آمیخته شده و انقباضات شدیدی بر روی آن صورت گیرد و یک محیط مناسبی را برای باکتریها و پروتوزا ها ایجاد کند تا بتواند در آن محیط زنده بمانند و فعالیت کنند. این محیط ( داخل شکمبه) بوسیله ثابت نگهداشتن دما و PH و بدون هدر دادن این مواد خوراکی محیط مناسبی را برای میکرو ارگانیسم ها ایجاد می کند.
بیشتر اتلاف تولیدات مواد غذای به صورت اسید های چرب فرار است . اسید های چرب فرار منابع اولیه ای برای تولید انرژی در گاو هستند . این اسید های چرب فرار بوسیله ساختار جالبی که دیواره شکمبه دارد جذب می گردند. این فینجر لایک ها ( پرزها) که در دیواره شکمبه وجود دارند به اندازه1.2 اینچ بلندی دارند و می توانند سطح جذب اسید های چرب از دیواره شکمبه را به طور شایسته ای افزایش بدهند.

نگاری
این تخمیری که بر روی غذا صورت می گیرد در دو قسمت صورت می پذیرد که این دو قسمت نگاری و شکمبه نامیده می شوند . نگاری یک مشخصه ای که دارد این است که منظر داخل آن به صورت مشبک است .این ساختار کمک می کند که هر قطعه کوچک از غذا برای عمل نشخوار به دهان دام برگردد . همچنین آن مثل یک ظرفی عمل می کند که مواد خارجی دیگری که همراه غذا هستند مثل میخ و یا یک تکه فلزکه دام همراه غذا بلعیده است و ممکن است دیواره نگاری را سوراخ نماید، در این مکان قرار می گیرد که در این شرایط مریضی در دام ممکن است صورت می گیرد . که این مواد به دوحالت ممکن است باعث مرگ دام شود . اول اینکه ممکن است باکتری ها و پروتوزا ها به مکان آسیب دیده سرایت پیدا کنند و سبب التهاب صفاق شوند و دوم اینکه ممکن است پرده دیافراگم پاره شود و این امر باعث درماندگی این پرده شده و نتواند کار خود را درست انجام دهد.

هزار لا
یک بار دیگر از اندازه مواد خوراکی بوسیله نشخوار کردن کاسته شده و عمل هضم روی آن بوسیله باکتریها و پروتوزا ها صورت می گیرد. غذا الان می تواند وارد بخش سوم پیش معده گردد که این بخش هزار لا نامیده می شود . این بخش از معده یک نام دیگر هم دارد که به ان مِنی پلیس می گویند که این نام را به خاطر ساختار بی نظیری که دارد به آن داده اند . این قسمت منظری مثل یک کتاب باز دارد که دارای سه مرز می باشد .تا حدود 100 برگ می توان در این هزار لا پیدا کرد. برگ های آنها دارای زایده های کوچکی است که آنها می توانند پروتئین های بزرگ اسید های چرب فرار که بوسیله دیواره شکمبه جذب نشده اند را جذب کنند.
آب و الکترولیت های مانند پتاسیم و سدیم احتمالاَ اینجا جذب شده اند بنابراین خوراک حیوان آب آن گرفته شده و داخل قسمت دیگری می شوند.

شیردان
این مرحله ، مرحله چهارم و آخرین قسمت از شکمبه گاو می باشد که به آن شیردان یا معده حقیقی گفته می شود. به خاطر اینکه عمل این قسمت خیلی شبیه عملکرد معده انسان و خوک است . شیردان دارای تعداد زیادی تا خوردگی می باشد که سطح جذب آن را افزایش می دهد . چین خوردگی های این قسمت باعث تماس بیشتر با حجم بیشتری از غذا در سر تا سر روز می گردد. دیواره شیردان از دیواره خود آنزیم و اسید هیدروکلریک ترشح می کند. PH این بخش در موقع هضم غذا چیزی حدود 6 می باشد اما این مقدار به سرعت پایین می آید و به حدود 2.5 می رسد و محیط اسیدی می شود. این محیط اسیدی باعث بوجود آمدن یک محیط مناسب برای عملکرد بهتر آنزیم ها می شود. قسمت عمده عمل گوارشی شیردان تفکیک جزئی پروتئین هامی باشد. آنزیم پپسین عهده دار این عمل است . پروتئین های غذاقبل از اینکه شکمبه را ترک کنند با میکروارگانیسم های شکمبه باعث شکستن پروتئین ها به واحدهای کوچکتری می شوند که به این واحد ها پپتید می گویند.

 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
معرفی نژادگوسفندان

معرفی نژادگوسفندان

[h=2]معرفی نژادگوسفندان[/h]
۱- نژادهایی با پشم خیلی ظریف

2-نژادهایی با پشم نسبتا ظریف

3- نژادهای پشم دراز


1-نژادهایی با پشم خیلی ظریف الف : مرینوس ( merino )
منشا مرینوس کشور اسپانیا میباشد .سه نوع مرینوس به نامهای A ، B و C وجود دارد. A و B دارای پوست چین دار میباشند و نوع A پوست چین دار تری نسبت به B دارد.مرینوس با پوست چین دار به مرینوس آمریکائی شناخته می شود. مرینوس نوع C را مرینوس دلاین ( Delaine merino ) مینامند که چین پوست آن خیلی کم میباشد . پشم مرینوس دلاین سفید بوده ورشد آن در حدود4/6تا6/7 سانتی متر در سال میباشد. قوچهای آن شاخدار و میشها بدون شاخ میباشند . مرینوس از نظر اندازه متوسط بوده و بدنی لاغر دارد.مرینو دلاین از مرینوس بزرگتر است. مرینوس دارای غریزه قوی زندگی گله ای بوده وتوانائی چرا در مراتع فقیر را دارا میباشد. ب:رامبویه( Rambouillet )
منشا این نژاد کشور فرانسه میباشد.این نژاد از مرینوس اسپانیائی حاصل شده است . در حدود نیمی یا بیشتر از گوسفندان تلاقی یافته در آمریکا از نژاد رامبویه میباشند.رامبویه از نظر پشم ظریف شهرت دارد. رنگ این نژاد سفید میباشد و اندازه آن بزرگ میباشد.بدنی زاویه دار وبلوکی همچنین لاشه ای گوشتی تر نسبت به مرینوس دارد ولی از نظر کیفیت گوشت درمقایسه با نژادهایی که برای تولید گوشت پرورش می یابند مناسب نمی باشد.قوچهای این نژاد شاخدار ویا بدون شاخ ولی همه میشها بدون شاخ هستند.رشد پشم آنها حدود9/8سانتی متر در سال است. ج دبویلت( Debouillet )
منشا این نژاد آمریکا میباشد. از تلاقی رامبویه ومرینوس دلاین بهبود نژاد یافته است. توسعه این نژاد در نیو مکزیکو شروع گردیده است. دبویلت باشرایط مراتع غرب امریکا سازگار است. اندازه این نژاد متوسط بوده ،بدنی زاویه دار داردو رنگ آن سفید میباشد. قوچهای این نژاد شاخدار و یا بدون شاخ میباشند ولی میشها بدون شاخ هستند.الیاف پشم نرم و بلند باعث ارزشمندی پشم ان میباشد. 2-نژادهایی با پشم نسبتا ظریف الف –چویوت ( cheviot )
منشا این نژاد از تپه های cheviot در شمال انگلستان و جنوب اسکاتلند میباشد. چویوت جثه ای کوچک داشته و نوع بدن آن بلوکی است .این نژاد صورت و پا های سفید ومنخرین سیاه دارد و بدون شاخ میباشد. رشد پشم آن در حدود2/10 تا 7/12 سانتی متر در سال میباشد. ب – دورست-( Dorest )
منشا دورست از جنوب انگلستان میباشد.جثه ای متوسط داشته و نوع بدن بلوکی است .گوشها ، بینی ، صورت و پا هایی سفید دارد .دورست هم شاخدار وهم بدون شاخ میباشد .این نژاد پشمی با زبری متوسط تولید میکندوپشم چیده شده دورست وزن سبکی داردو به طور متوسط 6/3 – 2/3 کیلو گرم است . این نژاد لاشه گوشت داری تولید میکند. ج –گوسفند فنلاندی( Finn sheep )
منشا این نژاد فنلاند است واز نظر جثه کوچک است گوشها ، بینی ، صورت و پا هایی سفید دارد این نژاد به طور کلی بدون شاخ میباشد،هر چند که تعدادی از قوچهای آن شاخدار میباشد.گوسفند فنلاندی پشمی با زبری متوسط تولید میکند و وزن پشم چیده شده آن حدود 4 تا 5/4 کیلو گرم است خصوصیات لاشه این نژاد مطلوب نمیباشد. نژاد فنلاندی دارای نرخ بره زایی قابل توجهی میباشد و در آمریکا برای برنامه های تلاقی جهت افزایش میزان بره زایی مورد استفاده قرار میگیرد . میش بالغ تلاقی یافته که نیمی از آن نژاد گوسفند فنلاندی میباشد 200 تا 250 بره تولید میکند بره های تلاقی یافته این نژاد در هنگام تولد کوچک میباشند ولی قدرت بقا وزنده ماندن آنها بالا میباشد . وقتی این نژاد در تلاقی استفاده گردد ، بره های بدست آمده از نظر لاشه نیز دارایکیفیت مناسبی خواهند بود. د همشایر ( Hampshire )
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
منشا نژاد همشای جنوب انگلستان است. جثه این حیوان بزرگ بوده و دارای بدنی از نوع بلوکی میباشد صورت ، پا ها ، گوشها و بینی سیاه بوده ،فاقد شاخ میباشد. همشایر از نظر بلوغ در حد متوسط قرار دارد. از خصوصیات دیگر این نژاد شیر دهی خوب و تولید بره هایی است که پس از شیر گیری برای ارائه به بازار مناسب میباشند. تولید پشم متوسط و درحدود 2/3 تا 6/3 کیلو گرم میباشد میانگین تولید بره در حدود 137 درصد است که این درصد بره زایی براساس 100 میش میباشد . تلاقی خوبی بین آنها وگوسفندان با پشم ظریف یا نژاده های تلاقی یافته صورت میگیرد. ه- مونتادال( Montadal )
منشا این نژاد ایالات متحده میباشد وبهبود آن بوسیله تلاقی میشهای نژاد کلمبیا با قوچهای cheviot صورت پذیرفته است . این حیوان دارای جثه ای متوسط با نوع بدن بلوکی بوده ،صورت ، گوشها و پا های آن سفید میباشد وبر روی صورت وپا ها پشمی وجود ندارد.این نژاد بدون شاخ میباشد لاشه آن گوشتی است ومتوسط تولید پشم در حدود 5/4 تا 4/5 کیلو گرم در سال میباشد. و – اکسفورد ( Oxford )
منشا نژاد اکسفورد مرکز وجنوب انگلستان است . نژاد اکسفورد از بزرگترین نژاد های گوسفند با پشم متوسط از نظر جثه میباشد . نوع بدن آن بلوکی میباشد . صورت ، گوشها وپاهای آن خاکستری مایل به قهوه ای است. گوسفندان این نژاد بدون شاخ هستند .بیده چیده شده آن سنگین و حدود 5/4 تا 4/5 کیلوگرم وزن دارد .میشهای این نژاد پر منفعت و سودمند بوده ، از نظر شیر دهی خوب و بره های آنها دارای رشد سریعی میباشند . استفاده از این نژاد در تلاقی ها مناسب است چون اندازه جثه آن بزرگ است . ز-شروپ شایر ( Shropshire )
منشا این نژاد کشور انگلستان میباشد . این حیوان از کوچکترین گوسفند های نژاد پشم متوسط و نوع تیپ بدنی بلوکی بوده وبدون شاخ میباشد . صورت و پا ها کدر بوده ،پوشش زیادی از پشم در صورت آن وجود دارد .تولید لاشه این نژاد کم میباشد و وقتی وزن حیوان در اثر تغذیه افزایش می یابد ، میزان چربی آن نیز زیاد میگردد. وزن بیده آن 1/4 کیلو گرم است .میشهای این نژاد مادران خوبی هستند و درصد تولید بره آنها اغلب 150 % میباشد. ح – سات داون( Soutdown )
این نژاد از جنوب انگلستان منشا شده است و یکی از قدیمی ترین نژادهای گوسفند در دنیا محسوب میشود. جثه این گوسفند کوچک و نوع بدن بلوکی است . صورت ف گوشها وپاها خاکستری یا قهوه ای است . این نژاد دارای بلوغ زودرس و بدون شاخ میباشد . بیده آن 3/2 تا 2/3 کیلوگرم است. سات داون در سنین اولیه تمایل به چاق شدن و ذخیره چربی دارد. ط – سافولک ( Suffolk )
منشا این نژاد جنوب انگلستان است. جثه ای بزرگ وبدن بلوکی وعضلانی داشته ، صورت ، گوشها و پاها سیاه میباشد .این نژاد بدون شاخ میباشد و بر روی صورت و پاهای آن پشم وجود ندارد. بیده سافولک 6/3 تا 5/4 کیلوگرم وزن دارد . درصد بره زایی ان 150 % یا بیشتر است . رشد بره در این نژاد سریع بوده و سرعت ذخیره چربی در این نژاد نسبت به سایر نژادها کمتر است . تولید گوشت لخم ولاشه عضلانی از دیگر خصوصیات این نژاد میباشد. ی – تونس ( Tunis )
نژادتونس از شمال افریقا منشا شده است . رنگ صورت آن قرمز متمایل به قهوه ای تا خرمایی روشن میباشد . این نژاد بدون شاخ بوده و اندازه جثه آن متوسط و زاویه دار است و بدنی بلوکی دارد . دارای پشم زبر بوده و بر روی صورت پشم وجود ندارد. 3- نژادهای پشم دراز الف کاتسولد ( Cotswold )
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
از نژادهای قدیمی گوسفند در انگلستان است و منشا آن نیز انگلستان میباشد این نژاد بزرگ جثه بوده و نوع بدن آن بلوکی میباشد . پاها و صورتی سفید رنگ داشته ، هر چند که دربین آنها سفید متمایل به خاکستری نیز دیده میشود. لکه های تیره بر روی صورت و پاها ممکن است وجود داشته باشد پشم این نژاد رشد زیادی داشته و وزوزی (فر دار) میباشد . این گوسفند بدون شاخ بوده و در برنامه های تلاقی از آن استفاده میشود. ب – لایسستر ( Leicester )
منشا این نژاد کشور انگلستان است . این گوسفند دارای جثه ای بزرگ و بدن بلوکی میباشد .رنگ این نژاد سفید بوده ، بدون شاخ میباشد و بر روی صورت پشم وجود ندارد .پشم گوسفند لایسستر محافظ خوبی در برابر گرما نمیباشد . ج – لینکلن ( Lincoln )
منشا لینکلن انگلستان است . این نژاد دارای جثه ای بزرگ بوده و نوع بدن آن بلوکی میباشد . رنگ آن سفید است و بدون شاخ بوده ، پشم دراز و زبری تولید میکند . این نژاد دارای بلوغ دیررس است . پشم تولیدی آن 4/5 تا 2/7 کیلوگرم میباشد . از این نژاد برای تلاقی ها استفاده میشود. د – رامنی ( Romney )
این نژاد یکی از قدیمی ترین نژادهای منشا شده در جنوب انگلستان است . جثه این نژاد بزرگ با با نوع بدن بلوکی است . بیده ای متراکم وبهتر از دیگر نژادهای پشم دراز تولید میکند و و بهمین دلیل سازگاری بهتری نسبت به رطوبت و مناطق مرطوب در مقایسه با سایر نژادهای پشم دراز دارد . این نژاد در برناکمه های تلاقی نژادی مورد استفاده قرار میگیرد.

– نژادهای پشم تلاقی یافته
5 –نژادهای پشم قالی
6- نژاد پوستی

4 – نژادهای پشم تلاقی یافته الف – کلمبیا ( Columbia )
منشا این نژاد امریکا میباشد و از تلاقی بین قوچ لینکلن و میش رامبویه بوجود آمده است . هدف از این تلاقی بوجود آوردن نژادی است که سازگاری بهتری با مناطق کوهستانی داشته باشد . کلمبیا جثه ای بزرگ و بدنی بلوکی دارد . این نژاد بزرگترین نژاد تلاقی یافته است . صورت ، گوشها و پاهای سفید داشته و بدون شاخ میباشد .در روی صورت گوسفند کلمبیا پشم وجود ندارد و دارای پاهایی است که از کمی از سایر نژادها بلندتر است وزن پشم های چیده شده در حدود 5/4 تا 9/5 کیلوگرم است و تولید گوشت لخم مناسبی دارد . کلمبیا غالبا در تلاقی با نژاد صورت سیاه که دارای پشم متوسط میباشد استفاده شده و هدف از این تلاقی تولید بره های بازاری است . ب- کوریدال ( Corriedale ) منشا آن نیوزلند است .این نژاد حاصل از تلاقی بین قوچهای لینکلن و لایسستر با میشهای مرینوس است . کوریدال دارای جثه متوسط وکمی بزرگ است صورت ، گوشها و پاهایی سفید رنگ داشته و فاقد شاخ میباشد . این نژاد تولید پشم و گوشت باکیفیت خوب را دارا بوده و وزن بیده آن 5/4 تا 8/6 کیلوگرم در سال است . ج – پاناما ( Panama ) این نژاد از امریکا منشا یافته . نژاد پاناما حاصل تلاقی قوچ رامبویه و میش لینکلن میباشد . رنگ صورت ،گوشها و پاها سفید بوده وجثه بزرگ ،تیپ بدن بلوکی و بدون شاخ بودن از خصوصیات نژاد پاناما میباشد. گوسفند پاناما اندکی گوچکتر از نژاد کلمبیا بوده ولاشه کمی گوشتی داشته و در سنین اولیه چربی در بدن آن ذخیره میشود. د – راملدال ( Romeldale ) منشا راملدال ایالات متحده امریکا است و از تلاقی بین قوچ رامنی و میش رامبویه بوجود آمده است . این نژادجثه ای متوسط وبدنی بلوکی داشته ، رنگ صورت ،گوشها و پاها سفید بوده و بدون شاخ میباشد . وزن بیده آن 5/4 تا 9/5 کیلوگرم است. راملدال در تلاقی با میشهای پشم ظریف مورد استفاده قرار گرفته و بره های سازگار با شرایط پرورش در مرتع را بوجود می آورد. ه – تارگی ( Tar ghee ) منشا تارگی امریکا است . این نژاد حاصل تلاقی بین قوچ رامبویه با میشهای کاریدال – لینکلن-رامبویه میباشد. این نژاد جثه ای متوسط ،بدنی بلوکی با صورتی سفید رنگ داشته و بدون شاخ است . فاقد پشم در صورت بوده و وزن پشم چیده شده آن 5/4 تا 4/5 کیلوگرم در سال میباشد. و – بدون دم ( Tailless )
منشا این نژاد امریکا میباشد و از تلاقی گوسفند بدون دم سیبری با تعدادی از نژادهای اصلاح شده بوجود آمده است . هدف از این تلاقی اصلاح یک نژاد است که نیاز به قطع دم نداشته باشد . رنگ صورت ، گوشها وپاها سفید میباشد . این نژاد بدون شاخ بوده و صورتشان بدون پشم است. ز – سوت دال ( Southdaie ) منشا این نژاد ایالات متحده امریکا میباشد و از تلاقی بین نژادهای سات داون و کوریدال به وجود آمدهاست . هدف ازاین تلاقی تولید نژادهایی است که از نظر کیفیت پشم و گوشت مناسب باشند. 5 –نژادهای پشم قالی صورت سیاه ها یلند ( Black-Faced Highland )
این نژاد از قدیمی ترین نژادهای منشا شده در اسکاتلند است . اندازه این نژاد کوچک بوده و دارای پشم زبر و ضخیم در پوشش خارجی وظریف تر در پوشش داخلی میباشد . صورت و پاها سیاه بوده ، قوچهای این نژاد بزرگ و میشهای آن کوچک جثه و کوتاه قد با شاخهای پیچیده میباشند . این نژاد توانایی زندگی در مناطق خشک با پوشش گیاهی اندک را دارا میباشد. 6- نژاد پوستی قره گل ( Karakul )
این نژاد از آسیا منشا شده و یکی از قدیمی ترین نژادهای گوسفند در جهان است . قره گل جثه ای بزرگ و بدنی زاویه دار داشته ،رنگ صورت ،گوشها و پاها سیاه یا قهوه ای میباشد . قوچهای این نژاد شاخدار و میشها بدون شاخ میباشند و بره هایی با لاشعه ضعیف و فقیر تولید میکنند . پوست بره ها پس از به دنیا آمدن و چند روز بعد از آن مورد استفاده قرار میگیرد . پشم در حیوان بالغ زبر و خشن است وبین 2/15 تا 4/25 سانتی متر طول دارد. گوسفندان ایران گوسفندان ایرانی از نظر پشم در گروه گوسفندان با پشم ضخیم ویا قالی میباشند . همگی این گوسفندان دنبه دار میباشند به استثنای زل که دارای نیم دنبه یا بدون دنبه بوده و قره گل که دارای نیم دنبه است . گوسفندان ایرانی رنگهای مختلفی دارند از جمله میتوان به سفید ، سیاه ، خرمایی ، قهوه ای ،نخودی و خاکستری اشاره کرد . گوسفندان ایران را بر حسب اصولی تقسیم مینمایند که این تقسیم بندی میتواند بر اساس سفید یا رنگی بودن بدن و یا وزن بلوغ (سنگین ، متوسط ، سبک ) باشد . منبع : کتاب پرورش گوسفند و بز دکتر شهرام نصابیان
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
کنترل وپیشگیری ازتب برفکی

کنترل وپیشگیری ازتب برفکیمقدمه :
بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و بشدت واگیر دام می باشد که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فراورده های دامی محسوب میگردد. این بیماری سبب کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسی در تجارت دام و فراورده های خام دارد. تقریباً تمامی دام های زوج سم از جمله گونه های نشخوارکنندگان اهلی نظیر گاو ، گاومیش ، گوسفند و بز مورد هدف ویروس عامل بیماری قرار می گیرند. شدت واگیری در دامهای حساس بسیار بالا ( 100% ) بوده ولی میزان مرگ و میر پائین و عمدتاً دام های جوان را در برمی گیرد.

ویروس عامل بیماری از جنس پیکورنا ویروسها بوده که در این جنس 7 سروتایپ بنام های Asia 1 – C – A – O و سوشهــای آفریقائـی و SAT 3 – SAT 2 – SAT 1 قرار دارنـد. ماهیـت این ویروس که از نوع RNA ویروس می باشد، تغییرات شدید آنتی ژنتیکی Antigenic Variants است که همواره در مناطقی که بیماری به فرم آندمیک حضور دارد، سبب پیدایش وایانت های جدید ( تغییرات کم آنتی ژنتیکی ) و حتی بوجود آمدن ساب تایپ های جدید در هر سویه ( تغییرات آنتی ژنتیکی بالا 15% ) میشوند . از جمله عوامل بروز این رخداد درمناطق آلوده به ویروس تب برفکی یکی ماهیت ویروس و دیگری چرخش ویروس در جمعیت های دامی دارای سطوح ایمنی متفاوت ناشی از ناهمگونی و همزمان نبودن مایه کوبی در آنهاست که شرایط ایجاد موتاسیون را برای ویروس فراهم می سازد.
در بین ویروسهای 7 گانه بیماری تب برفکی، تیپ A بیشترین زمینه تغییرپذیری و ایجاد واریانت های جدید را از خود نشان داده و در سالهای اخیر حداقل 3 واریانت تائید شده از تیپ A تب برفکی در ایران علاوه بر تیپ A22 که سالها از ثبات بیشتری درخوردار بوده شناسائی گردیده است ] A 96 – A99( این تحت سویه از سوی موسسه رازی تحت عنوان A200 شناسائی و نام گذاری گردید ) A87 [. سایر تیپ های ویروس از جمله O و Asia I تغییر پذیری کمترو محدودتری دارند. اگر چه در بین
آنها برخی حدت زیادتر و برخی حدت کمتری دارند و بدین لحاظ در زمان استفاده از ویروس های جدا شده، حدت و شدت بیماریزائی آنها بایستی کنترل و همواره ویروسی در واکسن بکار گرفته شود که در بین ویروسهای شایع ، بیشترین حدت بیماریزائی را داشته باشد.

اهمیت بیماری :
مقاومت ویروسهای بیماری تب برفکی در شرایط محیطی وهمچنین شدت ضایعات و علائم کلینیکی بیماری در گاوهای نژاد خالص و پرتولید از جمله گاوهای هلشتاین و دورگ همراه با خسارات جبران ناپذیر و غیرقابل بازگشت ورم پستان – کوری پستان که کاهش شدید شیر و در مواقعی قطع تولید شیر را بهمراه دارد در کنار سایر عوارض از جمله سقط جنین و ضایعات غیرقابل جبران دستگاه تولید مثل و تخمدانها ( ناباروری) به همراه هزینه های کلان درمان دامهای مبتلاء ( عفونت های ثانویه) و در مواقعی غیراقتصادی شدن دام مبتلاء در اثر شدت ضایعات و همچنین تلفات دامهای جوان و شیرخوار سبب شده است ، این بیماری به همراه سایر فاکتورهای از جمله سرعت انتشار و شدت عفونت زائی، جزء مهمترین بیماریهای ویروسی دام محسوب گردیده و در رده اولین بیماری گروه های گروه A (طبقه بندی بیماریهای دفتر بین الملل بیماریهای واگیر دام ) قرار گیرد. در کشور ما نیز این بیماری مهمترین عامل تهدید کننده سرمایه دامی و تولیدات دامی و اولین بیماری دامی جدول مبارزه با بیماریهای دام محسوب میگردد.


اتیولوژی و پاتوژنره ویروسهای بیماری تب برفکی :
ویروس بیماری تب برفکی از خانواده پیکور ناویریده ( کوچکترین ویروسهای شناخته شده از نظر اندازه ) و از جنس Aphtovirus دارای 7 SQfJGmپ کاملاً متمایز از یکدیگر می باشد. در مناطق آندمیک اغلب یک سوش بر سوشهای دیگر قالب ولی عفونت همزمان 2 سوش از ویروس های هفتگانه ممکن است اتفاق بیفتد. همچنین برخی از سویه های ویروس به گونه خاصی از تمایل داشته و سایر گونه ها را به سختی مبتلا می سازد.
RNA تک رشته ای ویروس مسئول قسمت عفونت زائی و پروتئین هایVp1 – Vp2- Vp3 – Vp4 مسئول قسمت ایمنی زائی ویروس هستند که در بین آنها VP1 مهمترین نقش در ایجاد ایمنی را دارد.

ویروس فوق تمایل زیادی به حمله به بافت اپی تلیال دارند . Epitheliotropisme که پس از تکثیردر آنها و ورود ویروس به خون ، بافتهای فوق مورد حمله قرار میدهند و سبب ضایعات بسیار شدید در تمامی بافتهای موکوسی و پوششی از جمله دهان – سیستم تولید مثل – و تولید شیر (پستان) و بافت پوششی دست و پا میشوند و ضایعات شدید و وسیعی را بوجود می آورند که سبب کاهش شدید تولید شیر – گوشت و مرگ و میر ناشی از جمله ویروس به قلب (میوکارد) در دامهای جوان میشود. ضایعات اقتصادی و هزینه های درمانی و غیراقتصادی شدن دامهای مبتلاء در اثر ماهیت بیماری و هجوم سایر باکتریهای عفونت زا سبب شده است تا این بیماری دشمن دام وسرمایه دامی لقب بگیرد.( Enemy of Livestock and Livestock kipper).

 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
راههای انتقال بیمار :
ویروس بیماری تب برفکی از راه های مستقیم و غیر مستقیم بشرح زیر انتقال می یابد.
روش انتقال مستقیم :

مهمترین و اصلی ترین روش انتقال و انتشار بیماری بخصوص در کشورهای که بیماری به فرم بومی حضور داشته و اپیدمی های منطقه ای و یا وسیع دارند ، انتقال به روش مستقیم یعنی تماس دام آلوده با دام حساس می باشد. دامهای مبتلا دارای علائم کلینیکی بیماری ، خصوصاً در مراحل اولیه و فاز تب دار ویروس را از طریق انتشار همراه با هوای تنفس به دام در تماس انتقال داده و سبب بروز بیماری در دام حساس میگردند. به لحاظ وجود مقادیر بسیار زیاد ویروس در ترشحات و هوای تنفسی دامهای آلوده خصوصاً قبل از بروز علائم بالینی ، انتقال مستقیم از دام آلوده به دام سالم بسرعت و سریع اتفاق می افتد و بعنوان راه انتقال اولیه بیماری در گله محسوب می گردد.
گوساله ها در اثر خوردن شیر دامهای مبتلاء که حاوی مقادیر زیادی ویروس تب برفکی میباشدو یا لیسیـدن گوسالــه ها توسط مادران مبتلاء ویروس تب برفکی میتوانداز طریق خوراکی به آنها منتقل و سبب بروز فرم های کلینیکی و حاد بیماری در آنها می گردد که می تواند منجر به مرگ و میر سریع در آنها گردد. (فرم قلبی Myocarditis)

در نشخوارکنندگان مسن گاو – گاومیش و گوسفند و بز ویروس باید از طریق سیستم تنفسی به بدن دام راه پیدا کند ،یرنده ویروس تب برفکی Receptor site در اینگونه دامها در ناحیه بافت پوششی حلق و غدد لنفاوی آن ناحیه ( لوزتین ) قرار داشته و از راه خوراکی انتقال بندرت انجام میگرد، ولی در گراز و خوک انتقال توسط خوردن مواد آلوده به ویروس تب برفکی اتفاق می افتد.( استعداد گاو به ابتلا در اثر استنشاق هوای آلوده به دلیل حجم بالای هوای تنفسی چندین برابر گوسفند و بز می باشد).ویروس تب برفکی پس از جایگزین شدن در بافت پوششی خلق و دستگاه تنفسی تکثیر یافته و از طریق سیستم لنف وارد خون شده ( Viremia ) که با تب شدید (C 41-40 ) همراه است ،سپس تمام بافت های اپی تلیال (موکوسی ) را آلوده می سازد.

انتقال غیرمستقیم :

ابزار و وسائل آلوده مورد استفاده از جمله انواع سرنگ، سرسوزن، وسائل تلقیح مصنوعی، رفت و آمد وسائط نقلیه و تردد افراد میتواند سبب انتقال بیماری می شود.
انتقال بیماری توسط باد ( Wind borne ) تا چند کیلومتر از _GdfdeG و دامداریهای آلوده به مناطق پاک و عاری از بیماری صورت میگیرد و فاکتورهای از جمله زمان و حجم ویروس پراکنده شده و تعداد دام مبتلا در کانونهای درگیر بیماری در این نوع انتقال موثر میباشند.
انتقال بیماری از طریق فراورده های خام دامی نظیر گوشت، شیر، پشم، پوست و ... آلوده نیز گزارش گردیده است.


ماندگاری ویروس
ویروس مولد بیماری تب برفکی از جمله مقاوم ترین ویروسهای شناخته شده در طبیعت می باشد . این ویروس قادر است در محیط خارج از بدن دام تا مدت 40 روز در بستر فضولات و ترشحات بدن زنده و عفونت زا باقی بمانند. و هفته ها در خوراک دام و فراورده های دامی از جمله پشم و پوست دام زنده مانده و از مکانی به مکان دیگر انتقال یابد.
بدلیل اینکه پوشینه ویروس فاقد لیپیدوگلیلو پروتئین میباشد، ویروس در مقابل حلالهای چربی بسیار مقاوم است و پایــداری دارد. نسبت
بــه حرارت و رطوبت مقاوم بوده ،بطوریکه در گوشت منجمد تا 80 روز زنده باقـــــی می ماند، ویروس در حرارت مستقیم پائین و در درجه حرارت 50 تا 60 درجه بسرعت از بین میــرود. ( 56 درجه 30 دقیقه ) خشک شدن – سرما و نمک تاثیر چندانی در از بین بردن ویروس ندارد.
مناسب ترین PHبرای ویروس 7.6-7.4 می باشد . با این حال ویروس PH مابین 9.5-6.7 را نیز تجمل می نماید. PH بالای 11 و زیر 5 بسرعت ویروس را غیر فعال می سازد.
مدت زمان ابقاء و زنده ماندن ویروس در شرایط مختلف به شرح زیر است:
- 50 روز در آب،
- 74 روز در مرتع با دمای 18-8 درجه و رطوبت نسبی مناسب،
- 4 هفته بر روی مو گاو آلوده به ترشحات و خون آلوده،
- 13 هفته بر روی چکمه آلوده به ترشحات و خون،
- تا 352 روز در پوست تازه نمک سود شده که در دمای 4 درجه نگهداری می شود.

خسارات اقتصادی بیماری
با توجه به این امر که تا کنون مطالعه جامعی بر روی خسارات اقتصادی بیماری در سطح کشور صورت نگرفته است و برآورد آن با توجه به ماهیت بیماری چندان ساده نمی باشد ، لذا به ارقام اعلام شده از سوی دفتر بین المللی بیماری های واگیر دام OIE استناد می شود. برابر با اعلام این دفتر خسارات بیماری در کشورهائی که بیماری را به شکل بومی دارند به شرح ذیل می باشد:
- 25% کاهش تولید شیر در گله های مبتلا
- 25% کاهش تولید گوشت در گله های مبتلا
- 25% کاهش تولید پشم در گله های مبتلا
- 5% کتلفات در دام های مبتلا( جوان)
البته به این خسارات بایستی هزینه های اقتصادی ناپیدای ناشی از حضور بیماری از قبیل، هزینه های درمان ، ناباروری و کاهش باروری، محدودیت در تجارت دام و فراورده های خام دامی و .... را که قابل محاسبه نیستند، نیز اضافه نمود.
برابر با گزارشات دفتر بررسی ها، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی ، طی سال 1380 تعداد 44858 واحد اپیدمیولوژیک در قالب 1413 کانون درگیر بیماری شده که دارای 589025 راس گاو و گوساله ( در معرض خطر بیماری ) بوده که از این تعداد 16723 راس گاو و گوساله علائم بیماری را نشان داده و 595 راس گوساله تلف شده است. چنانچه خسارات برابر با برآورد OIE و قیمت فراورده های دامی در کشور را همراه جمعیت دام های مبتلا ( در معرض خطر بیماری ) ملاک محاسبه قرار دهیم ، این بیماری طی سال 1380 رقمی در حدود 23174 میلیون ریال خسارت مستقیم ( کاهش شیر و گوشت ) به جمعیت گاو گوساله کشور وارد نموده است.

 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
Carrier state (ناقلین ویروس تب برفکی):
از جمله مهمترین شاخص های اپیدمیولوژیکی که سبب بقاء طولانی (چندین ماه و سال ) ویروس تب برفکی در یک جمعیت میگردد و هراز چندگاه حتی با رعایت فاکتورهائی که در بحث انتقال مستقیم ( دام آلوده ) و غیرمستقیم ( عوامل محیطی و فیزیکی ) اشاره شد. بیماری تب برفکی در یک جمعیت بروز می نماید، حفظ و نگهداری ویروس تب برفکی توسط دامهای مبتلاء و بهبود یافته است. ماهیت این بیماری توانائی بقاء ویروس بیماری در بدن دام بهبود برای مدت طولانی بدون اینکه آثار و علائم ظاهری و کلینیکی بیماری را از خود نشان دهد که اصطلاحاً دام ناقل یا حامل ( Carrier ) نامیده میشود از مهمترین فاکتورهای اپیدمیولوژیکی بیماری بقاء بیماری در یک منطقه و انتقال آن از مکانی به مکان دیگر می باشد.
اینکه چگونه ویروس علی رغم پیدایش آنتی بادی ، در بافت های خاصی از بدن دام که در ناحیه حلق قرار داشته و سلولهای این بافت قادر به حفظ و نگهداری ویروس هستند کاملاً مشخص نیست ولی ویروسهای پنهان شدن یا خفته در بدن دام که در ناحیه بافت پوششی ( به لحاظ وجود رسپتورهای خاصی ) ، تحت شرایط مختلف از جمله استرس های شدید و نقل و انتقالات دام مجدداً شروع به رشد و تزاید گذاشته و سبب انتشار بیماری و وقوع بیماری در یک جمعیت دامی میگردند. ایمنی حاصل از عفونت طبیعی و ایمنی ناشی از واکسیناسیون قادر به جلوگیری از Carrier شدن دامهای مبتلا نمیباشد و بخشی از دامهای مبتلاء بالقوه عامل حفظ و بقاء ویروس در گله و یا جمعیت حساس به بیماری باقی می ماند و همواره پیشگیری و کنترل این بیماری را با مشکل روبرو میسازند. بدین لحاظ در بسیاری از کشورهای دنیا در زمان بروز بیماری و یا در برنامه های کنترلی و پیشگیری این بیماری ،اصل مبارزه با آن را کشتار دامهای مبتلاء و در تماس قرار داده و بدین وسیله مانع از پیدایش دامهای ناقل و حفظ و پایداری ویروس در گله و جمعیت دامی میشوند.

وضعیت بیماری و پراکندگی جغرافیائی آن در ایران
در ایران سه سوش Asia 1 – O – A عمده ترین ویروسهای مولد تب برفکی هستند و در بین آنها سوشهای A و O حدود 50 سال در گردش بوده ولی سوش Asia I پایداری و ثبات کمتری داشته و در مواقعی از زمان محو و مجدداً بروز نموده است .سویه Asia I طی سالهای 1369 تا 1378 یعنی حدود 10 سال در موارد بروز بیماری تب برفکی در کشور شناسائی و تشخیص داده نشد ولی از مرداد سال 1378 مجدداً ظهور و هم چنان جزء سه تیپ اصلی ویروسهای بیماری تب برفکی در کشور در حال چرخش می باشد.


علائم کلینیکی بیماری :
در گاو:
ویروس عامل بیماری پس از ورود به بدن دام حساس طی یک دوره کوتاه 5 تا 7 روز (دوره نهفتگی بیماری )و تکثیر و تزاید در سلولهای پوششی با ورود به خون ( ویرمی ) علائم کلینیکی خود را با تب بالا ( 41-40 درجه ) کاهش شیر و بی حالی شروع نموده و متعاقب کاهش تب، افزایش بزاق (ریزش بزاق کش دار )، سائیدن دندانها روی یکدیگر، پیدایش بثورات و طاول های اولیه در دهان سطح زبان و مخاطات لثه ها و لب ها حادث می شود. گاهی طاول ها بقدی وسیع است که ممکن است بافت پوششی قسمت وسیعی از زبان بورت یکجا کنده شود. همراه با جراحات و طاول های دهانی، طاول هائی بر دست و پا بویژه شکاف بین سمی و تاج سم ایجاد شده که در اثر پاره شدن فوقالعاده دردناک بوده و حرکت برای دام سخت و مشکل می شود. بر روی سر پستانک ها و قسمت های پستان نیز در فرم پستانی بیماری بثورات و طاول هائی دیده می شود که در صورت نزدیکی آنها به منفذ خروج شیر سبب بروز ورم پستان می شود.

در گوساله ها بوسطه حساسیت بالا آنها نسبت به دام بالغ ، هنگام بروز بیماری، با تلفات بالا به دلیل ابتلای آنها به فرم قلبی بیماری ( میوکاردیت) مواجه هستیم. گاهی شدت بیماری و سرعت ابتلا گوساله ها بقدری سریع است که دام بدون بروز علائم ظاهری بیماری از قبیل ریزش بزاق و بروز طاول ، در اثر ابتلا به فرم اد قلبی تلف می شود.
در گوسفند:
شدت علائم در گوسفند و بز ( خصوصاً بز ) نسبت به گاو کمتر بوده و اولین نشانه بیماری تب برفکی در آنها لنگش می باشد. طاول های ریزی در ناحیه سم و ندرتاً در دهان بروز نموده و چهره بیماری را مشابه به گاو نمایان می سازد. بیماری در بره ها همانند گوساله شدیدتر بوده و گاهی با تلفات بالا در صورت بروز اپیدمی مواحه خواهیم بود.

کنترل بیماری :
کنترل بیماری تب برفکی بسیار مشکل میباشد . مقاومت عامـل بیمــاری در طبیعــت و عفونت زائـی شدیــد آن ( ضایعات پاتولوژیک در OeGd – پستان و دست و پا ) به همراه سایر عوامل از جمله تغییران آنتی ژنتیکی ویروس و پیدایش تحت تیپ های جدید آن و مهمتر از همه توان ایجــاد بیمـاری در گونه های مختلف نشخوارکنندگـان اهلی( گاو – گاومیش – گوسفند و بز و نشخوارکنندگان ) . وحشی و وجود دامهای ناقل و حامل ویروس تب برفکی که اغلب متعاقب عفونت طبیعی پدیدار میشوند در بقاء عفونت و بیماری در یک جمعیت و منطقه تاثیر داشته و کنترل این بیماری را بسیار مشکل و همراه با هزینه های کلان نموده است.
در این دستورالعمل کنترل بیماری بر پایه سه اصل لازم الاجراء و مکمل یکدیگر توصیه شده است :
الف – اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای به منظور جلوگیری از ورود ویروس تب برفکی و بخصوص تیپ های جدید و غیربومی.
ب- مراقبت کلنیکی و سرولوژیکی به منظور شناخت تغییرات بیماری و ماهیت سویه های در گردش.
ج - واکسیناسیون و ایجاد پوشش ایمنی در دامهای مورد هدف با استفاده از واکسن کشته ( استفاده از واکسن زنده تب برفکی بدلیل ایجاد میوکارایت شدید و انتشار ویروس تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است ).

 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
الف : اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای :
مهمترین و اساسی ترین روش پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی بکارگیری اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای است به نحوی که از ورود ویروس دریک گله و یا جمعیت جلوگیری نماید. از جمله اقدامات فوق باید هر واحد پرورش و نگهداری دام و بخصوص مجتمع های بزرگ دامپروری و تولید شیر و گوشت مسائل زیر را جدی گرفته و بکار بندند:
1- جلوگیری از ورود دام آلوده و حامل ویروس به دامداریها و یا دامپروری تولید شیر و گوشت.
2- ضدعفونی وسائط نقلیه.
3- ضدعفونی و رفع آلودگی دامداریهای آلوده تا رفع بیماری.
4- کشتار دامهای مبتلاء بخصوص در دامداریهای بزرگ و مجتمع های تولید شیر و گوشت و سوزاندن و دفن بهداشتی لاشه دامهای مبتلاء.
5- رعایت مقررات بهداشتی قرنطینه ای فردی اکیپ های واکسیناتور ، تلقیح مصنوعی – دامپزشک و افراد ورودی به دامداری و استفاده از لباس و چکمه متعلق به دامدار.
6- استفاده از سرنگ سرسوزن و کلمن های نگهداری واکسن مخصوص هر واحد در زمان واکسیناسیون.
7- ضدعفونی روزانه وسائط نقلیه حمل شیر در زمان ورود و خروج.
8- سوزانیدن لاشه و فضولات و هرگونه وسائل آلوده یکبار مصرف.
9- عدم برداشت و انتقال کود آلوده تا رفع کامل بیماری.

مناسب تریت مواد ضد عفونی کننده :
- فرمالین 5 %
- سود سوزآور 2 %
- آهک ( مناسب برای محوطه)

باید فرهنگ استفاده از مواد ضدعفونی رعایت اصول قرنطینه ای فردی و اقدامات بهداشتی در هر واحد ترویج شده تا بتوان به کنترل بیماری دست یافت . این دستورالعمل بایدتوسط اداره کل دامپزشکی استانها تکثیر و به تمامی مسئولین بهداشتی واحدهای دامپروری مالکان و صاحبان آنها – دامپزشکان بخش خصوصی تعاونیها و مجتمع های شیر و گوشت تحویل و اجرای آنرا درخواست نمود.

ب ) مراقبت کلنیکی و سرولوژیکی به منظور شناخت تغییرات بیماری و ماهیت سویه های در گردش.

به منظور اجرای مراقبت فعال و ارزیابی تغییرات بیماری و همچنین بررسی اثر بخشی واکسن مصرفی ، با نمونه برداری اتفاقی در هر استان در واحد های اپیدمیولوژیک و انتخاب نواحی با خطر بالای ابتلا ( نواحی پر NXQ ) و اجرای مراقبت ویژه، اقدامات زیر در هر فصل به مورد اجرا گذاشته خواهد شد:
1. انجام معاینات کلینیکی و ثبت اطلاعات مربوط به حضور یا عدم حضـــور بیماری در گله و تاریخچه دام های مبتلا،

2. نمونه برداری از ضایعات و بثورات دام های مبتلا و پی گیری نتایج آزمایشگاهی ،
3. برداشت نمونه سرم جهت سنجش و پالش عیار آنتی بادی در دام های مایه کوبی شده و تفریق آنتی بادی واکسینال از آنتی بادی ناشی از بیماری با استفاده از امکانات موجود،
4. تجزیه و تحلیل فاکتورهای موثر در حضور ویروس و پیش بینی زمان اپیدمی های کوچک و بزرگ منطقه ای جهت اقدامات پیش گیری کننده از جمله تامین به موقع واکسن،
5. نظارت بر عملیات واکسیناسیون بخش خصوصی و اقدامات قرنطینه ای
6. مراقبت و نظارت بر میادین دام و مناطق پرتراکم نگهداری و پرورش دام و گزارش بموقع بیماری
7. بازرسی و سورویلانس بیماری در اطراف کانونهای بروز بیماری به فاصله حداقل 10 کیلومتر و در حداقل زمان.

ج )ایمن سازی و واکسیناسیون :
استفاده از واکسن جهت ایمن سازی دامهای حساس علیه بیماری تب برفکی سالهاست متداول میباشد ولی واکسن مورد استفاده که بنام واکسن کشت نسجی که بوسیله فرمالین و یا ترکیبات دیگر نظیر اتیل آمین ها کشته و غیرفعال میگردد به تنهائی نمیتواند در کنترل و پیش گیری از این بیماری، بخصوص اینکه واکسیناسیون پراکنده و غیر یکنواخت با تقویم های زمانی متفاوت که تهایتاً منجر به ایجاد ایمنی ناهمگون و بسیار شکننده به اجرا گذاشته شود، موثر باشد.
از طرفی واکسن تب برفکی جزء گروه سوم واکسن ها میباشد.
گـروه اول واکسنها به آندسته از واکسنها اطلاق میگردد که ایمنی پایدار تولید نموده و باعث دفــع کامــل جــرم ( ویروس ) میگردند مثل واکسن طاعون و دام واکسینه در مقابل عفونت طبیعی مقاوم بوده و حامل و ناقل ویروس نمیشود.
گروه دوم واکسنهائی اطلاق میگردد که ایمنی نسبتاً پایدار داشته و نیاز به تکرار حداقل سالانه داشته و اینگونه واکسنها و مانع بروز بیماری و علائم کلینیکی آن میشوند.
گروه سوم واکسنهائی هستند از جمله واکسن تب برفکی که نه ایمنی پایدار و یا نسبتاً پایدار ایجاد می کنند و نه باعث دفع ویروس میشوند و بلکه دام مبتلا ، ناقل و حامل ویروس نیز میشود اینگونه واکسنها شدت و علائم کلینیکی بیماری را کاهش میدهد. و چنانچه برنامه واکسیناسیون بصورت متمرکز و یکنواخت به اجرا گذاشته شود، تاثیرات آن به مراتب موثرتر بوده و می تواند در کنترل ضایعات ناشی از حضور بیماری مناسب عمل نماید

در کنار این خصوصیت مناسبترین واکسن با توان آنتی ژنی6 PD 50 حداکثر شش ماه و نسبت ایمنی در یک جمعیت گله 60 تا 70%یباشد.این بدین معناست که علی رغم واکسیناسیون 100% گله احتمال حساس بودن جمعیتی معادل حدود 30% در جمعیت مورد هدف وجود دارد.
بنابراین واکسن به تنهائی نمیتواند مانع بروز بیماری تب برفکی شود و همواره به عنوان فاکتور کاهش دهنده علائم و خسارات کلینیکی بیماری مطرح میباشد. در این بیماری واکسن و واکسیناسیون پیام مناسبی که انتظار از ماهیت واکسن ها و واکسیناسیون و ایمنی زائی میرود ندارد و بلکه باید خطی مشی کنترل بیماری بر پایه اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای ذکر شده معدوم سازی دامهای تلف شده – کشتار دامهای مبتلاء و واکسیناسیون جمعیت مورد مطالعه و هدف که بیماری میتواند بیشترین خسارات اقتصادی را ایجاد نمایند، استوار گردد.
با مروری به روند رو به گسترش بیماری ، میزان واکسن موجود و توان خرید واکسن از منابع خارجی ماهیت بیماری و خصوصیات آن ، این سازمان را بر آن داشت که در رابطه با ایمن سازی برنامه زیر را تدوین و به cQMae اجرا گذارد. این برنامه به منظور بهره گیری از واکسن موجود و افزایش بهره وری امکاناتی اختصاص یافته و نظارت مستمر بر روند بیماری به مدت سه سال در کمیته کنترل بیماری تب برفکی موارد زیر مصوب و مقرر گردیده تا به مرحله اجرا گذاشته شود.
1- انجام واکسیناسیون همزمان ومتمرکز از شروع نیمه اول ( اسفند 1381 و فروردین ) سال 1382 که برحسب هر منطقه و هر استان این زمان میتواند تغییرات اندک زمانی متناسب با فاکتورهای ذیمدخل هر استان داشته باشد.
جمعیت دامی تحت پوشش واکسیناسیون در هر استان قبلاً بر اساس بخشنامه شماره ..................... به اطلاع استانها رسیده است به منظور تامین واکسن مورد نیاز ( حداقل 8 میلیون دز واکسن ) در مرحله اول عملیات تهیه میزان 5 میلیون دز واکسن داخلی و 3 میلیون دز واکسن وارداتی در دستور کار قرار دارد. در زمان واکسیناسیون متمرکز برابر با برنامه فوق صرفنظر از انجام واکسیناسیون قبلی که صورت گرفته تمامی دامهای تعریف شده در این دستورالعمل تحت پوشش واکسیناسیون مجدد قرار خواهند گرفت. گوساله ها و دامهای جوان که برای اولین بار واکسن دریافت کنند ، واکسن یادآور حداقل سه هفته بعد از اولین واکسن میبایستی تزریق گردد.
مشخصات دامهای واکسینه شده جهت رد پای بعدی و مطالعات اپیدمیولوژیکی ثبت و نگهداری خواهد شد. در انجام واکسیناسیون برابر با دستورالعمل شماره .............. مسئولیت اجرا برعهده ادارات کل دامپزشکی استانها میباشد، در شرایطی که :
1- مجتمع های دامپروری اقدام به بکارگیری و معرفی دکتر دامپزشک نمایند میتوان واکسن مورد نیاز را با نظارتهای بعدی به آنها تحویل و مسئولیت انجام صحیح آنرا برابر با دستورالعمل فوق بعهده آنها گذاشته و مراقبتهای لازم در زمانهای مورد نیاز توسط ادارات دامپزشکی استان بعمل آید.
2- گروههای دامپزشکی بخش خصوصی بصورت پیمانکاری و برابر با قراردادهایی که بین آنها و ادارات کل دامپزشکی استانها منعقد میگردد و بعنوان پیمانکار و شریک اجرایی کنترل بیماری تب برفکی میتوان واکسن مورد نیاز را به آنها تحویل و متعاقب انجام واکسیناسیون و ارزیابی آن هزینه های متعلقه برابر بــــا قرارداد فی مابین به آنها پرداخت گردد.
جمعیت مورد هدف :
1- گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی تولید شیر. ( گاوهای اصیل و دورگ
2- مناطق پرتراکم و مجتمع های دامپروری و تولید شیر و گوشت .
3- کانونهای بروز قبلی بیماری ( گاو و گوسفند ).
4- مجتمع های پرواربندی و تولید گوشت.
5- دامهای عشایری در زمان کوچ و نقل و انتقال .
6- روستاهای هم جوار با مجتمع ها و گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی.

روش واکسیناسیون :
استفاده از واکسن کشته تب برفکی ساخت موسسه رازی و یا وارداتی که از سوشهای درگردش ویروس تب برفکی بومی تهیه میشود مناسبترین واکسن درحال حاضر میباشد. زمان واکسیناسیون برابر با توصیه شرکت سازنده واکسن حداقل هر 4 ماه یکبار در واحدهای دامپروری و مناطق اشاره شده و همراه با استفاده از راپل واکسن و رعایت تمامی اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای ذکر شده می باشد.

نمونه برداری و ارسال نمونه :
به منظور آگاهی از نوع سویه های در چرخش بیماری تب برفکی و آگاهی بموقع از تغییرات آنتی ژنتیکی آن و بکارگیری آن در ساخت واکسن مطابق با ویروس در گردش ،نمونه برداری و ارسال صحیح و مناسب آن از GecmJ بسیار زیادی برخوردار است.
نمونه باید از دامهای تب دار ، طاول های نترکیده و یا تازه ترکیده برداشت شده باشد.
نمونه باید به اندازه کافی و حداقل یک گرم باشد.
نمونه باید در بافر مخصوص انتقال نمونه تب برفکی و در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال گردد.
انتقال نمونه و شروع آزمایشات نباید بیشتر از 48 ساعت طول بکشد.
در انتقال نمونه باید از ظروف مخصوص که سبب ایجاد آلودگی نشود، استفاده نمود، تا بتوان از آزمایشات نتایج مثبت اخذ گردد. در آزمایشگاه ، نمونه باید به روش استاندارد ( الیزا ) آزمایش و آزمایشات تکمیلی جداسازی و شناسائی ویروس انجام گیرد.
چنانچه مسائل فوق انجام نگیرد پاسخ های بسیاری از نمونه ها منفی خواهد بود در شرایطی که حضور بیماری انکارناپذیر بوده ، شرایط نامناسب برداشت و ارسال نمونه همواره خطر عدم شناسائی تغییرات ویروس و یا حضور سویه های جدید را در برخواهد داشت.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
هیپو ترمی(کاهش دمای بدن) در گوساله ها

هیپو ترمی(کاهش دمای بدن) در گوساله ها

هیپوترمی در گوساله ها معمولا در فصول سرد سال اتفاق می افتد.زمانی هیپو ترمی مسئله ساز است که دمای محیطی نزدیک یا کمتر از حد اقل دمای حیاتی گوساله ها باشد.حد اقل دمای حیاتی گوساله ها 60 درجه فارنهایت یا 15.5 درجه سانتی گراد میباشد و در کمتر از این دما چنانچه شرایطی محیطی بد باشد ( سرمای زیاد- باد- یخ و برف- طوفان) می تواند منجر به هیپو ترمی در گوساله ها گردد.
هیپو ترمی در گوساله ها به دو نوع تقسیم بندی میشود : 1- هیپو ترمی اکسپوژر که در آن دمای بدن گوساله ها به تدریج کاهش می یابد . این نوع هایپو ترمی در تمام رده های سنی ممکن است دیده شود اما در جوان تر ها ؛مسن تر ها و دامهای لاغر بیشتر مشاهده میشود. 2- هیپوترمی حاد یا ایمرژن که در آن افت دمای بدن سریعا به وقوع می پیوندد و پوشش بدن دام از آب اشباع می گردد مانند حالتی که گوساله داخل آب غوطه ور شده باشد یا اینکه داخل برف عمیقی فرو رفته باشد. در تقسیم بندی دیگری هایپوترمی را از نظر دامنه دمای بدن گوساله به دو قسم طبقه بندی می کنند : 1- هیپو ترمی ملایم که در آن دمای بدن گوساله ها به 86 تا 89 درجه فارنهایت (30تا 31.6 درجه سانتی گراد)تنزل می یابد. هیپو ترمی شدید که در آن دمای بدن گوساله ها به 71 تا 85 درجه فارنهایت (21.6 تا 29.4 درجه سانتی گراد)تنزل می یابد. از علایم هیپو ترمی می توان به یخ زدگی انتهای گوشها و سرپستانکها ؛ بی حالی و خمودگی و کاهش سرعت تنفس و ضربان قلب و همچنین کاهش فشار خون اشاره کرد . معمولا گوساله های هایپو ترم قادر به مکیدن نیستند و شیر را بطور معمول نمی خورند. چنین گوساله هایی مستعد پنومونی و دهیدراتاسیون هستند. اقدامات لازم برای گوساله های هیپو ترمی : خشک کردن گوساله ها بلا فاصله پس از تولد در هوای سرد – خوراندن آغوز گرم فورا پس از تولد توسط لوله مری یا شیلنگ مری – خوراندن شیر گرم به آنها – پوشاندن جلیقه های مخصوص- قراردادن آنها در بکس های گرم کننده به مدت محدود – اضافه کردن 40 سی سی اتانول 20% به آب آشامیدنی آنها که دمای آن 100 درجه فارنهایت یا 38 درجه سانتی گراد بوده حتما این محلول روزی دو بار درنچ گردد. ( داخل حلق ریخته شود ) در بحث تغذیه توجه ویژه به انرژی اضافی معطوف گردد و همچنین فراهم کردن پروتئین و ویتامین ها و مواد معدنی نیز نبایستی از نظر دور گردد. می توانید مقدار شیر مصرفی گوساله ها را به 12 تا 15% وزن بدن آنها برسانید یا اینکه وعده های شیر دادن را افزایش دهید. اگر از شیر خشک استفاده می کنید حتما شیر خشکی باشد که چربی آن بالا باشد و آنرا با غلظت بیشتر در نظر بگیرید ( آب کمتری به آن اضافه نمایید) بستری خشک با ضخامت بیشتر برای گوساله ها فراهم نمایید و آنها را از کوران هوا دور نگه دارید. مرتبا آنها را زیر نظر داشته باشید و به قرمز شدن پوزه هایشان توجه داشته باشید.
هیپوترمی در گوساله ها معمولا در فصول سرد سال اتفاق می افتد.زمانی هیپو ترمی مسئله ساز است که دمای محیطی نزدیک یا کمتر از حد اقل دمای حیاتی گوساله ها باشد.حد اقل دمای حیاتی گوساله ها 60 درجه فارنهایت یا 15.5 درجه سانتی گراد میباشد و در کمتر از این دما چنانچه شرایطی محیطی بد باشد ( سرمای زیاد- باد- یخ و برف- طوفان) می تواند منجر به هیپو ترمی در گوساله ها گردد.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
کدام نژادجوجه گوشتی بهترین بازدهی رادارد

کدام نژادجوجه گوشتی بهترین بازدهی رادارد


انجمن تولید کنندگان گوشت مرغ خود قادر به تهیه جوجه یکروزه مورد نیاز خود نیستند و باید جوجه های مورد نیاز خود راز تشکیلات جوجه کشی تهیه کنند هم اکنون در ایران بیش از 96 واحد بزرگ جوجه کشی با ظرفیت 96726455 قطعه وجود دارد که سالیانه بیش از 500 میلیون قطعه جوجه یکروزه تولید میکند. کیفیت جوجه و قیمت آن یک مسئله مهم و اساسی در خرید جوجه است .
شرایط جوجه‌های گوشتی:
عوامل موثر در رشد اقتصادی گله های گوشتی به میزان زیادی تحت تاثیر ژنتیک، شرایط مادرو شرایط هچری که جوجه در آن بوجود آمده بستگی دارد. مثلا در انتخاب جوجه هایی که می خواهیم آینده تولیدی خوبی داشته باشند بایستی به نکات زیر توجه کنیم:
• 1- کدام نژاداز طیور گوشتی بهترین بازدهی را دارد؛
• 2- چه برنامه واکسیناسیونی در مورد گله مادر اجرا شده است؛
• 3-چه برنامه‌ای جهت کنترل بیماریهای مرغ مادر و یا در هچری انجام شده است؛
• 4- برنامه تغذیه مرغ مادر به چه نحوی بوده است؛
• 5-کیفیت و اندازه جوجه تحویلی چگونه بوده است؛
• 6-آیا واکسیناسیونی در هچری انجام گرفته است؛
• 7-آیا جوجه‌ها تعیین جنسیت شده‌اند.
سلامت جوجه :
سنگ اول موفقیت هر مرغدار تهیه جوجه سالم است برای این منظور باید جوجه‌ها را از تشکیلاتی تهیه نمود که از نظر بهداشتی و رعایت اصول ضدعفونی کاملاً مطمئن باشند زیرا بسیاری از بیماری‌ها به وسیله مرغ مادر و تشکیلات جوجه کشی به جوجه منتقل می‌شود.
بیماری‌هایی که به وسیله مرغ مادر منتقل می‌شود:
الف:بیماری‌های ویروسی
1-بیماری کم خونی ویروسی(Inclusion Body hepatitis)
2-بیماری سندرم افت تخم مرغ(Egg drop syndrome)
3-بیماری انسفالومیلیت طیور(Epidemic Tremor)
4-آرتریت ویروسی(Viral Artitis)
5-لوکوز لنفوید(Lymphoid Leukosis)
ب- بیماری میکروبی
مهمترین بیماری های میکروبی قابل انتقال از مادر به جوجه:بیماری های سالمونلایی(Salmonella) و بیماری های دسته مایکوپلاسماها(Mycoplasma)
عفونت سالمونلایی سه دسته هستند :الف- بیماری پلوروم(Pullorum ) یا اسهال سفید که عامل آن سالمونلاپلوروم است.
ب- (حصبه مرغی) تیفوئید مرغان(Fowl Typhoid)که عامل آن سالمونلاگالیناروم (S.Galinarum) می باشد .ج- پارا تیفوئید(شبه حصبه) مرغان که توسط انواع دیگر سالمونلان ها همانند تیفی موریوم تولید می شود
بیماری پلوروم بخاطر تلفات در جوجه ها بسیار مهم است. دوره نهفته بیماری 5-7 روز و تلفات آن از صفر تا 100 درصد است که معمولاً بین ششمین تا دهمین روز تولد به حداکثر می رسد.
بیماری تیفوئید مرغان بیشتر در مرغان بالغ است و کمتر در جوجه ها دیده می شود.
بیماری پاراتیفوئید که بیشتر در سنین کمتر از یک ماه ظاهر می شود(در جوجه ها تلفات به 10-20 درصد و گاهی تا 80 درصد هم می رسد). برای تشخیص آلودگی در جوجه ها از آزمایشات سرمی و کشت میکروبی استفاده می شود.
بیماری دسته مایکوپلاسماها:
الف: مایکوپلاسما گالی سپتیکم(Mycoplasma Galisepticum) که سبب بیماری مرمن تنفسی (Coronic Respiratory Disease) CRD میشود. در طیور گوشتی بیشتر در سنین 8-4 هفتگی دیده می شود و منجر به عوارض تنفسی می گردد.
ب- مایکوپلاسما سینویه (Mycoplasma Synoviae) سبب تورم مفصل از سن 4 هفتگی به بعد می گردد. مفاصل متورم ؛ گرم و دردناک بوده و تلفات در حد 1 تا 10 درصد می باشد. برای تشخیص آلودگی از آزمایشات سرمی و کشت میکروبی استفاده می کنند(روش سرمی: یک قطره خون از ورید بالی گرفته و با یک قطره آنتی ژن آن بیماری خاص که استاندارد شده و باد رنگ متیل ویولهرنگی شده بر روی یک لام تمیز مخلوط می کنند و سپس آن را تا حدود 20 درجه سانتی گراد گرم می نمایند و نتیجه را پس از یک دقیقه مطالعه می کنند. واکنش مثبت با جمع شدن آنتی ژن در زمینه صاف بعد از یک دقیقه مشخص می شود.در روش میکروبی با جدا کردن باکتری از اندامها و کشت در روی محیطهای مخصوص بیماری را مشخص می کنند)
. با توجه به مطالب ذکر شده باید جوجه ها از گله های مرغ مادری که عاری از هر گونه بیماری باشد تهیه گردد.
ب- وجود امنیت مادری (Paternal Imunity )
امنیت مادر سبب می شود که جوجه ها با توجه به آنتی بادی هایی که در زرده تخم مرغ بوده و آنها به همراه زرده جذب کرده اند در چند روز اول زندگی در برابر برخی از بیماری های ویروسی تا حدود قابل توجهی مقاوم باشند از این رو هرچه امنیت مادری بالا باشد بهمان نسبت جوجه های تولید شده دارای امنبت بیشتری هستند( از نظر کمیت و کیفیت ، آنتی بادی های سرم خون مادر و زرده تخم مرغ تقریباً نزدیک هم هستند) از این رو جوجه ها باید از گله های مادری تهیه گردد که دارای امنیت بالا از نظر بیماری های ویروسی باشد( نیوکاسل، برونشیت، گامبرو)
ج-عدم بیماری ناشی از کمبود تغذیه ای:تهیه جوجه ها ا ز گله های مادری که دارای کمبودهای تغذیه ای هستند باعث می شود که این کمبودها در جوجه ها نیز ظاهر شود. در بین کمبودهای تغذیه ای ، ویتامین های گروه B شایعترند.
کمبود B2 یا ریبوفلاوین: پیچیدگی پنجه های یک پا یا دوپا به داخل
کمبود اسید پانتوتنیک: ناهنجاری هایی مانند کوتاه شدن منقار پایین و ناقص در آمدن پرها در جوجه ها
کمبود بیوتین: ناهنجاری هایی مانند منقار طوطی و کوتاه و خم شدن استخوان ها در جوجه ها می گردد.
د- بیماری هایی که از آلودگی تشکیلات جوجه کشی منتقل می شود:
در اثر عدم رعایت بهداشت در گله های مرغ مادر در هنگام جمع آوری و نگهداری تخم مرغ های جوجه کشی و همچنین آلودگی ماشین جوجه کشی در طی مدت رشد جنین در داخل ماشین و نیز نگهداری حمل و نقل جوجه های یکروزه از تشکیلات جوجه کشی به مزارع پرورش ممکن است تعدادی آلودگی در جوجه ها بوجودآید که سبب بیماری و تلفات جوجه هادر هفته اول زندگی و مزارع گردد.
آلودگی ناشی از پوسته تخم مرغ مثل کلی باسیلوزیس(Collibacillosis) و پاراتیفوئید(Paratyphoid) آلودگیهایی که ممکن است بین گذاشتن وتخم مرغ تا تحویل جوجه پیش آید مثل آسپرژیلوس (Aspergillosis) و ورم بند ناف (Omphalitis) و عفونت کیسه زرده.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
روشهای نظافت ودفع فضولات دام

روشهای نظافت ودفع فضولات دامجایگاه نگهداری گاو یا گوساله، زایشگاه و شیردوشی، مکانهایی هستند که به علت تمرکز تعداد زیادی گاو و گوساله در آنها ، انباشته شدن کود و فضولات و وجود رطوبت زیاد، رشد و نمو میکروبها و سایر عوامل بیماریزا به آسانی صورت می گیرد. بنابراین چنانچه نسبت به بهداشت و نظافت مرتب این مکانها اقدام مناسبی به عمل نیاید، بروز بیماریهای همه گیر و انفرادی در میان گاوها و حتی کارگران خواهد بود. آلودگی جایگاه نگهداری گاوها، عموماًً ناشی از تجمع کود در این مکان است و خطر این آلودگی زمانی افزایش خواهد یافت که بستر نیز مرطوب باشد، چرا که مرطوب بودن بستر به رشد بعضی میکروبها و انگلهای موذی کمک نموده و موجب آلودگی حیوانات می شود. به علاوه، از آنجا که گاوها عادت به خوابیدن و استراحت دارند، از این رو در صورت نمناک بودن بستر، احتمال بروز ناراحتیها و بیماریهای مفصلی و استخوانی و همچنین شیوع بیماری ورم پستان افزایش خواهد یافت . وقتی بستر دام بیش از حد معین خیس باشد، مقداری از آب موجود در آن تبخیر شده و هوا نیز نمناک می گردد (به خصوص در جایگاههای بسته) و در این شرایط شکی نیست که چنین هوایی یرای تنفس حیوان نامناسب است. دفع فضولات، مشکل عمده ای برای بیشتر دامداران محسوب می گردد. در مناطق پرجمعیت، علاوه برایجاد مشکل برای دامداران، دفع فضولات، مشکلات زیست محیطی مختلفی نیز ایجاد می کند، زیرا دفع ناصحیح و غیربهداشتی فضولات، می تواند منجر به آلودگی هوا، زمین، رودخانه ها، دریاچه ها و آبهای زیرزمینی شود. یک گاو شیری، روزانه حدود 7 تا 8 درصد وزن بدن خود فضولات تولید و دفع می کند. از آن جا که این فضولات باید از جایگاهها و بهاربندها به بیرون انتقال داده شود، باید روشی را به کار گرفت که ارزش فضولات تا حد ممکن حفظ شود. در مناطق کم باران، فضولات را می توان خشک کرد و کود خشک را می توان هم به عنوان غذای گیاه و هم به عنوان بستر گاوها مورد استفاده قرار داد. اگرچه تلفات تیتروژن کود خشک زیاد است، ولی برای استفاده در باغچه یا گلخانه، طرفداران زیادی دارد. روشی که برای جمع آوری کود در هر مزرعه مورد استفاده قرار می گیرد به عوامل زیر بستگی دارد: 1- اندازه (تعداد)گله 2- مقدار زمین مورد دسترس برای دفع کود 3- تمرکز جمعیت نزدیک به گاوداری 4- آب و هوای منطقه 5- نوع جایگاه در جایگاه بسته، باید بستر آلوده به فضولات به طور روزانه از جایگاه خارج شده و به محل دوردستی در مزرعه حمل شود. ریختن فضولات و بستر آلوده در نزدیکی جایگاه، باعث آلودگی و تعفن هوای محیط شده و محل خوبی برای تخمگذاری و ازدیاد حشرات موذی می گردد. بعضی از دامداران، بلافاصله پس از جمع آوری بستر و فضولات، آنها را در مزرعه پخش می نمایند، بدین ترتیب مواد موثر موجود در توده کود از بین نرفته و در زمین مورد نظر باقی می ماند. این مواد برای تغذیه در آینده در زمین مورد نظر کشت می شوند، بسیار مفید می باشد. از پخش نمودن فضولات و کود حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری مانند: سل،شابن علامتی، تب برفکی، بروسلوز و غیره باید جداًً خودداری نمود. کود حیوانات سالم در محل مخصوص ریخته شده و پس از چند هفته که تخمیر لازم در آن صورت گرفت و حرارت توده به 82 درجه سانتیگراد رسید، می توان آن را مورد استفاده قرار داد. حرارت حاصل از تخمیر کود بسیاری از انگلها و میکروبهای موذی موجود در آن را از بین می برد. جمع آوری ادرار و آب شستشو که حاوی مقداری مواد مفید برای رشد گیاهان می باشد نیز، لازم بوده و می توان آن را در مخازن فلزی که در بیرون جایگاه تعبیه شده است، وارد نموده و سپس به وسیله پمپ خارج کرده و برای پخش به مزرعه حمل نمود. این گونه مخازن دور از محوطه جایگاه قرار داده می شود، زیرا بوی ادرار و مایعات جمع شده در آن ، بسیار شدید بوده و موجب ناراحتی کارگران و دامها می گردد. محل نگهداری کود نیز باید دور از ساختمان جایگاه بوده و برای حفظ مواد مغذی آن جهت استفاده گیاهان ، محوطه مربوطه را سرپوشیده می سازند تا از گزند برف و باران در امان باشد. برای نظافت داخل جایگاه بسته و جمع آوری کود می توان از وسایل معمولی مانند پاور و بیل سرپهن و برای حمل آن نیز از چزخهای دستی استفاده کرد. در جایگاههای جدید پرورش گاو، عرض در ورودی و راهروی میانی طوری پیش بینی می شود که یک تراکتور به آسانی وارد جایگاه شده و پس از برداشتن فضولات، از در دیگر خارج شود. این روش جمع آوری کود، بسیار سریعتر بوده و به کارگر کمتر نیاز دارد. برای جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا به داخل جایگاه، در مدخل ورودی آن، حوضچه ورودی آن، حوضچه کم عمقی از سیمان ساخته می شود که گاوها موقع داخل شدن از آن می گذرند. درون این حوضچه از محلول ضد عفونی کننده پر شده است که دست و پای حیوان تامفصل مچ در آن قرار می گیرد. بدین ترتیب فاصله بین دو سم و فر رفتگیهای کف آن- که پر از کود و کثافات و احیاناًً میکروب و انگل است- تمیز و تا حدی ضد عفونی می شود. در مورد نظافت جایگاه باز، باید دقت لازم به عمل آید تا همیشه و به خصوص در فصول سرما، بستر خشک باشد. بدین منظور، هر روز مقداری کاه و یا کلش در نقاط نمناک و روی فضولات تازه ریخته می شود، اگر بستر خشک باشد، گاو به راحتی روی آن استراحت کرده و بدین ترتیب در افزایش تولید شیر آنها تاثیر خواهد داشت. در جایگاه باز، برداشت بستر همراه با فضولات، سالیانه دو یا سه بار انجام می گیرد. علت این کار این است که در فصول سرما، باید ضخامت بستر و تخمیر حاصله از آن به حدی باشد که گرمای مناسب به وجود آید. این گرما در حفظ سلامت دام در هنگام سردی هوا نقش مهمی دارد. پس از گرم شدن هوا دیگر به بستر ضخیم احتیاجی نبوده و باید آن را از جایگاه خارج کرد. این کار ممکن است با وسایل دستی و یا مکانیکی انجام می پذیرد. به کار بردن وسایل مکانیکی در برداشت سریع بستر که توده سنگینی را تشکیل می دهد، کمک موثری در صرفه جویی وقت خواهد بود.
شستشوی جایگاه
به طور کلی نظافت مرتب و خارج کردن کود از جایگاه، باعث کم شدن تعداد بسیاری از میکروارگانیسمهای بیماریزا از محیط می شود، ولی ممکن است که تعدادی از میکروبها در گوشه و کنار شکافها و زوایای ساختمان، در و پنجره و غیره باقی بمانند و همین تعداد میکروب، باعث شیوع بیماری گردند. بنابراین ضد عفونی کردن به موقع جایگاهها و لوازم، با استفاده از مواد ضد عفونی کننده ضروری می باشد، اما قبل از اقدام به ضدعفونی جایگاه به وسیله مواد شیمیایی ضدعفونی کننده، شستشو به وسیله آب به منظور پاک کردن جایگاه از بقایای کود جمع آوری شده ، لازم و ضروری است. چرا که عمدتاًً مواد ضدعفونی کننده اثر خود را در تماس با کود از دست می دهند. عمل شستشو باید با فشار آب انجام گیرد تا کود باقیمانده در درزها و شکافها شسته شده و از طریق شیب موجود در کف به همراه آب به شبکه فاضلاب جایگاه منتقل شود. شستن آخورها و آبشخورها نیز امری لازم و ضروری است. به خصوص آبشخورها باید هرچند وقت یک بار از آب خالی شده و به وسیله برس شسته شوند تا از هر آلودگی پاک گردند. علاوه بر اهمیت شستشوی جایگاه گاوها، پاکیزه نمودن اطاق شیردوشی و همچنین محل تجمع دامها بعد از شیردوشی، به طور منظم یک مساُله مهم و ضروری است. اما باید توجه داشت که به هنگام شردوشی نباید به شستشوی اطاق شیردوشی اقدام نمود،زیرا این کار باعث آلودگی شیر خواهد شد. همچنین لازمست بعد از هر وعده شیردوشی، کود موجود در این مکان نیز جمع آوری شده و سپس به شستشوی آن مکان اقدام نمود.
آشنایی با روشهای ضدعفونی کردن
روش گردپاشی
در این روش، سم را به صورت پودر می باشد، با استفاده از دستکش بر روی کف بستر، داخل شکافها، درزهای دیوار و یا روی بدن حیوان ( در داخل پشم) می پاشند. مثلاًً سم نگوون بایگون که به صورت پودرهای سفیدرنگی در بازار وجود دارند به این صورت مصرف می شوند. در ارتباط با این روش، شایان ذکر است که باید سمی را مورد استفاده قرار داد که اگر احیاناًً حیوان بدن خود را لیس زده و مقداری از سم وارد بدنش گردید، تاُثیر شدیدی نداشته باشد و دیگر این که باید شخص به هنگام کار حتماًً از دستکشهای مخصوص پلاستیکی استفاده نماید تا احتمال ایجاد مسمومیت کاهش یابد.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
روش استفاده از محلول
در این روش، سم به میزان مناسب و توصیه کارخانۀ سازنده، در آب حل گردد. این سموم باید از حلالیت خوبی در آب برخوردار باشند. حمامهای ضدکنه نوعی از کاربرد سموم به شکل محلول در آب می باشند. به جز استفاده در حمامهای ضدکنه، می توان سمومی مانند نگوون را در داخل مقداری آب حل نمود و با استفاده از سم پاشهای دستی و به صورت محلول، بر روی بدن حیوان یا کف بستر و.... پاشید. شایان ذکر است که سمپاشی باید در زمانی انجام بگیرد که طویله خالی ازدام باشد تا هنگامی که دام مجدداًً وارد طویله می گردد، کف و دیوارهای آن خشک شده باشند، تا در اثر لیس زدن حیوان و به در و دیوار، احمال مسمومیت به کمترین حد خود برسد.
ضدعفونی کننده ها (مواد گندزدا)
در جایگاههای نگهداری دام، زایشگاهها و سالنهای شیردوشی، به علت حضور دامها و انباشته شدن فضولات در کف بستر یا بر روی زمین و همچنین به سبب مرطوب بودن محیط و درجه حرارت مناسب، شرایط بسیار مساعدی برای رشد و تکثیر میکروبها و انگلها ایجاد می شود. چنانچه به طور دائم برای پاک کردن این محوطه ها و خارج نمودن مواد دفعی و فضولات اقدام نشود، سلامت دامها به طور جدی به خطر می افتد. مثلاًً در مورد گاو، از آنجا که پستان حیوان طوری قرار گرفته که در تماس بیشتری با کف بستر می باشد، احتمال بروز بیماری ورم پستان به میزان زیادی افزایش می یابد. از این رو در نظافت این مکانها، باید دقت زیادی به عمل آورد. البته ضد عفونی کردن، تنها منحصر به مکانهای تجمع دامها نبوده، بلکه برای عاری نمودن کلیه لوازم و وسایل مورد استفاده در دامداری مانند: لباس، چکمه، سم تراش و .... از اجرام عفونی و بیماریزا نیز باید به کار برده شود. معمولی ترین مادۀ مورد استفاده ، آب می باشد که می توان آن را با فشار زیاد برای شستن کف زمین طویله و یا دیوارها به کار برد. همچنین در مورد وسایل فلزی مقاوم به حرارت، می توان آنها را برای مدتی در داخل آب جوشاند.
مواد ضدعفونی کننده به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند:
الف- ضدعفونی کننده های فیزیکی
1- نور خورشید
نور خورشید به شرط این که مستقیماًً بر بستر و یا وسایل آلوده بتابد، نقش مهمی را در نابود کردن میکروبها و ویروسها خواهد داشت ، زیرا نور خورشید به علت دارا بودن اشعه ماوراء بنفش، از یک خاصیت نابودکنندگی اجرام عفونی برخودار است. لازم به ذکر است که این اشعه در برخورد مستقیم به پوست بدن، نقش مهمی درساخته شدن ویتامین (دی) و استخوان سازی دارد.
2- حرارت و گرما
از زمانهای بسیار قدیم، انسان دریافته بود که آتش خاصیت نابودکنندگی میکروب و ویروس را دارد.حرارت به اشکال مختلف نظیر شعله آتش، حرارت خشک و حرارت مرطوب برای منظور فوق مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل شعله دادن، آتش به وسیله دستگاهی به نام شعله افکن، به طورمستقیم بر روی دیوارها و کف بستر ( زمین) نظیر سالن مرغداری یا جایگاه نگهداری دام، گرفته می شود. در این روش، قبل از به کار بردن شعلۀ آتش، بهتر است ابتدا کف بستر و دیوارها با آب پرفشار خوب شسته شود و پس از خشک شدن کف و دیوارها، اقدام به عمل گردد. استفاده از شعلۀ مستقیم آتش، بیشتر در سالنهای مرغداری مرسوم می باشد.
3- اشعۀ گاما و یا گازاتیلن
معمولاًً برای ضدعفونی نمودن نخهای جراحی، سرنگها، سرنگهای پلاستیکی یکبار مصرف و کلیه وسایل قابل استریل یکبار مصرف ، استفاده می شود. این روش نیاز به دستگاههای پیشرفته داشته و هزینه های زیادی در بر دارد و تنها در مکانهایی که تولید بالایی از این نوع وسایل و موادی از جنس پارچه و پلاستیک دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.
4- سرما ( برودت)
سرما بر روی دسته ای از میکروبها تاثیر ندارد، زیرا این گونه میکروبها تا 30 درجه زیر صفر هم مقاومت دارند که به آنها (( میکروبهای سرما دوست)) می گویند. در ارتباط با تاثیر سرما بر روی ویروسها باید گفته شود که ویروسها موجوداتی وابسته به سلول هستند، ( انگل اجباری سلول هستند) و اگرچه سلولها غالباًً در برابر سرما مقاومت نداشته و از بین می روند، ولی ویروسها در طبیعت باقی می مانند.
5- استفاده از مواد جذب کننده رطوبت
از جمله این مواد آهک است که به صورت شیر آهک مورد استفاده قرار می گیرد. شیر آهک باید حتماًً به صورت تازه استفاده گردد تا خاصیت ضدعفونی کنندگی خود را دارا باشد. چنانچه آهک به صورت پودر و یا شیر آهک مخلوط به نسبت یک به پنج با آب در کف بستر پاشیده شود، موثر خواهد بود.
ب- ضدعفونی کننده های شیمیایی
1- مواد دترجنت
به موادی نظیر صابون، ساولن، آب ژاول و ترکیبات یددار مواد دترجنت گفته می شود. از مهمترین ترکیبات یددار، محلول ساولن را می توان نام برد. ساولن بیشتر برای ضدعفونی کردن و شستشوی زخمها، موضع عمل جراحی و وسایل مورد استفاده در دامداری نظیر چکمه و لباس استفاده می شود. ماده اصلی میکروب کش آب ژاول، کلر می باشد. مقدار 250 میلی گرم از آب ژاول در یک لیتر آب برای ضدعفونی کردن ظروف شیشه ای و سایر لوازم شیردوشی، اثر بسیار قوی داشته ولی برای ظروف فلزی، باید محلول رقیق تری ( 20 میلی گرم در یک لیتر آب) مورد استفاده قرار گیرد.
2- کرئولین
محلول یک تا پنج درصد کرئولین علاوه بر خاصیت ضدعفونی کنندگی، خاصیت خنثی کنندگی بوی نامطبوع را هم دارد. این ماده برای ضدعفونی کف بستر مناسب بوده اما برای ضدعفونی کردن سالن شیردوشی و وسایل گاوداری نباید مصرف شود
3- محلول کات کبود ( به صورت 2 تا 5 درصد)
کات کبود بلورهای ریز آبی رنگی است که در آب به خوبی حل شده و خاصیت ضدعفونی کنندگی خوبی دارد. از این ماده، به خصوص در مواردی که سٌم دام زخم باشد و یا در بیماری گندیدگی سٌم استفاده می شود. برای این کار چند مرتبه در روز، سٌم را در این محلول شستشو و ضدعفونی کرده و سپس اسپری تتراسیکلین را به زخم پاشیده و آن را پانسمان می کنند.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
معرفی دونژادگوشتی اروپایی(لیموزین و شاروله)

معرفی دونژادگوشتی اروپایی(لیموزین و شاروله)
#1http://modirangroup.ir/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=995#forumpost995 معرفی نژاد گوشتی لیموزین(LIMOUSIN BREED)
منشاء این نژاد از منطقه ای با آب وهوای متنوع وخاک بسیار فقیر می باشد وبصورت طبیعی انتخاب سختی را پشت سر گذاشته است.این نژاد در زمین های با ارتفاع 1000 متر از سطح دریا ودر دمای 15- الی 30+ درجه سانتی گراد پرورش یافته است

لیموزین یکی از نژاد های با خصوصیات بالای تولید گوشت می باشد

خصوصیات نژاد لیموزین:

تولید گوشت با رشد سریع

توسعه بدنی وماهیچه ای خوب

بازده عالی لاشه در کشتارگاه ها برای تولید گوشت خالص

آسانزائی وباروری بالاوتولید مثل عالی

راندمان بالای تولید مثلی

نگهداری راحتترواستفاده از نیروی کار کمتر برای مدیریت این نژاد

عمر طولانی دارند(11-10سال) وحفظ صفات تولید مثلی وباروری تا سنین 6-8 سالگی

قابلیت پروار بعد از سپری شدن عمر تولید مثلی در مدت زمان اندک

در حال حاضر این نزاد در 70 کشور ودر اقلیم های مختلف پرورش می یابدمشخصات نژاد لیموزین

جمعیت در فرانسه

983000

جمعت تحت رکورد

120000

تعداد تلقیح مصنوعی

213400

وزن دام بالغ

760کیلوگرم

ارتفاع دام

135سانتی متر

آسانزائی

92%

وزن تولد گوساله نر

49 کیلوگرم

وزن گوساله در سن 120 روزه

175

وزن گوساله نر در 210 روزه

286

وزن گوساله در365 روزه

440

افزایش وزن روزانهسه شنبه 23 شهریور1389 | نظر بدهید


معرفی نژاد گوشتی شاروله(CHAROLAIS BREED)


منشاء این نژاد گوشتی متعلق به فلات مرکزی فرانسه می باشد.

نزاد شاروله بزرگترین جمعیت گاو گوشتی در اروپا وفرانسه را دارا میباشدو در بیش از 70کشور دنیا به صورت خالص ونیز نزاد آمیخته پرورش می یابد

اعتبار جهانی نژاد مونبلیارد مرهون کیفیت اثبات شده ونیز رشد فوق العاده این حیوان با استفاده ازجیره معمولی می باشد

در واحد های پرورشی وپروار بندی ها ودر سیستم های متمرکز، دامداران از عملکرد این نزاد ابراز رضایت دارند

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
خصوصیات نژاد شاروله :

بهره وری بالای اقتصادی در گله ها

آسانزائی

کیفیت مناسب لاشه

امتیازبالای دست وپا

تولید گوشت سودمند با استفاده از نژاد خالص وآمیخته گری

سرعت رشد بالا

ترکیب خوب بدنمشخصات اصلی نژاد شارولهجمعیت در فرانسه

1673000

جمعت تحت رکورد

399100

جمعت رجیستر شده

120000

وزن دام بالغ

850کیلوگرم

ارتفاع دام

130-140 سانتی متر

اسانزائی

92%

وزن تولد گوساله نر

49 کیلوگرم

وزن گوساله در سن 120 روزه

182

وزن گوساله نر در 280 روزه

303

وزن گوساله در365 روزه

507

وزن لاشه در گوساله های جوان

400-420 کیلوگرم

افزایش وزن روزانه

1500 گرم روزانهhttp://sahradam.blogfa.com
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
برای خرید گاوشیری چه معیارهایی را درنظربگیریم

برای خرید گاوشیری چه معیارهایی را درنظربگیریم
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]قبل ا زخرید گاو شیری باید ازسالم وبیمارنبودن آن اطمینان پیدا کنید. باید توجه کنید که گاو مورد نظر به طور مرتب واکسینه شده است وکارت بهداشت دارد. یک گاو سالم،‌تحرک کافی،‌چشمان شفاف، درشت و براق،‌موهای براق و تمیز،‌گوش برجسته و سیخ ،‌پوزه صاف و مرطوب و لب های گشاده دارد. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]دقت کنید تا حرکت های غیرعادی گاو را با تحرک وشادابی آن اشتباه نگیرید . گاو را حرکت دهید تا ازمناسب بودن فاصله سم ها،‌راه رفتن منظم گاو ولنگ نزدن آن،‌ مطمئن شوید. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ویژگی های اختصاصی گاوهای شیری[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]1- قد و قامت(اندازه قد) [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خوب است بدانید که قد حیوان اثری درشیردهی آن ندارد. ولی گاو کوچک و ضعیف به علت این که
نمی تواند غذای بیشتری بخورد ودرتلقیح مصنوعی به اسپرم های خوب،‌جواب نمی دهد،‌برای نگهداری مناسب نیست. درهرصورت گاوها را به سه دسته تقسیم می کنند:
[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]1- قد بلند به ارتفاع 150 تا 5/147 سانتی متر [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]2- قد متوسط به ارتفاع 140 تا 5/137 سانتی متر [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]3- کوتاه قد به ارتفاع 130 تا 5/127 سانتی متر [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]2- عمق بدن [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]عمق بدن گاوشیری را با خط کشهای مخصوص (کولیس) اندازه گیری می کنند . ولی با دیدن ظاهر گاو نیزمی توان به عمق بدن آن پی برد. به طوری که هرچه فاصله چاله شیر تا آخرین دنده ازقسمت عقبی حیوان بیشتر باشد، آن حیوان غذای بیشتری می تواند بخورد و قدرت تولیدبالاتری دارد. البته این صفت رابطه مستقیمی بامیزان تولید شیر ندارد ولی درعمراقتصادی وتوانایی گاو برای تولید بیشتر اثر دارد. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]3- زاویه دار بودن بدن درمنظر پشتی [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]این صفت به طور مستقیم با شیرواری گاو رابطه دارد. زاویه داربودن یعنی هر وقت از عقب حیوان به سمت سرش نگاه کنیم،‌یک زاویه تیز که درسمت پایانی گردن باریکتر می شود،‌ببینیم. هرچه این زاویه تیزترباشد ، دام ازنظر خصوصیت های شیرواری،‌وضعیت بهتری دارد. البته باید توجه داشته باشید که نباید این صفت را با لاغری گاو اشتباه گرفت. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]زاویه داربودن گاو درمنظر پشتی نشان می دهد که این گاو سروگردن کشیده،‌ دنده های برجسته و ظریف وبدنی کشیده و موزون دارد. درحقیقت کمر صاف، محکم و قوی،‌گردن نازک و کشیده، نداشتن غبغب وزاویه داربودن گلو موجب به وجود آمدن چنین زاویه ای شده است.[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]- عرض وزاویه کپل [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]عرض کپل رابطه مستقیمی با زایمان آسان وبه دنیا آمدن گوساله سالم و درشت دارد. هرچه عرض کپل گاو شیری بیشتر باشد، بهتر است. برای دانستن عرض کپل، کافی است که فاصله دو استخوان مفصل خاصره راست و چپ گاو را اندازه گیری کنیم. فاصله این دو، نشان دهنده عرض کپل گاو است. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]نکته مهم [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]نکته مهم دیگر این است که زاویه کپل گاو باید یک شیب ملایم از سمت برجستگی مفصل ران به استخوان ورکی پایین گاو داشته باشد. برای اندازه گیری این زاویه باید به استخوان مفصل ران گاو توجه کنید وشیب آن را نسبت به محل پین گاو بررسی کنید . شیب بالاتر و شیب پایین تر برای گاو شیری مناسب نیست و موجب ناراحتی هایی درتولید مثل وخروج ناقص ترشح های رحمی گاو می شود. همچنین ظریف بودن و یک نواختی دم ازمحل اتصال تا انتها،‌نشان دهنده شیرواری گاو است. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]5- پاها و شکل قرارگرفتن آنها [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]- پاهای جلو [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]پاهای جلو باید مستقیم وبدون خمیدگی به بدن وصل شده باشند و بیش از حد بلند یا کوتاه نباشند. همچنین فاصله دو پا،‌نشان دهنده عرض سینه است. عرض سینه متوسط ویا بیش ازحد متوسط درعمر اقتصادی حیوان وشیرواری گاو اثر دارد. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]- پاهای عقب [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خوب است بدانید که وضعیت دو مفصل خرگوشی گاو درشیرواری آن اثر دارد. به طوری که هرچه مفصل پاهای عقب گاو ظریف تر باشد،‌گاو شیروارتر است. به علاوه پاهای عقب گاو درمنظر پشتی باید مستقیم و بدون انحراف به داخل بدن وصل باشند. به طوری که بتوان مستطیلی را بین دو پای عقب گاو رسم کرد. اگر دو مفصل پاهای عقب گاو به هم نزدیک و پاها و سم ها به بیرون منحرف باشند،‌کمترین ارزش را به آن گاو می دهند. حال آنکه پاها باید بدون انحراف و مفصل های خرگوشی باید با ران،‌ پاها و سم ها، موازی باشند. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]اگر پاهای گاو را از پهلو نگاه کنید باید مفصل های خرگوشی پاهای عقب داسی شکل باشند. البته باید توجه کنید که گاهی ممکن است گاو به دلیل اشکال درلگن ویا عفونت،‌ سم ها و پاهای خود را به داخل کج کند. بنابراین نباید این موضوع را با خمیدگی داسی شکل پاهای عقب اشتباه گرفت. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]6- ارتفاع پستان عقبی [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]این ارتفاع نشان دهنده ظرفیت تولید شیر درگاو است. برای بررسی این صفت کافی است فاصله زیر فرج دام را تا محل اتصال پستان به بدن گاو اندازه بگیرید. هرچه این فاصله کمتر باشد، بهتر است. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]7- عمق پستان [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]عمق پستان یعنی بررسی وضعیت کف پستان (به غیر از نوک آن) با مفصل خرگوشی پاهای عقب. البته درست است که هرچه پستان بزرگتر باشد،‌شیر بیشتری را درخود جای می دهد،‌ولی یک پستان با عمق بیشتر(حجیم تر)زودتر به زخم و ورم پستان آلوده می شود. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]بنابراین دربررسی این صفت باید به سن دام توجه کرد. به طوری که هرچه سن دام بالاتر رود، عمق پستان بیشتر می شود. درتلیسه ها باید کف پستان نسبت به مفصل خرگوشی،‌حدود 3 انگشت(5 سانتی متر)بالاتر قرار گرفته باشد. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]8- نگه دارنده پستان ها(لیگامان ها) [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]نگه دارنده ها درحقیقت رباط های وسطی محفظه پستان هستند. این رباط ها چنان درمنظره پشتی قرارگرفته اند که به نظر می آید محفظه پستان به دو قسمت تقسیم شده است . رباط ها درحقیقت نگه دارنده های اصلی واولیه پستان هستند.همچنین عامل مهمی درنگه داشتن پستان درمحل اصلی خود هستند. اگر نگهدارنده پستان ضعیف باشد،‌پستان به حالت شل و پاندولی درمی آید. درنتیجه طول عمر اقتصادی گاو کم می شود . بنابراین هنگام خرید یک گاو شیری باید توجه داشت که درمنظره پشتی درحالی که پستان پرازشیر است ، وسط پستان گاو ، خط وجود داشته باشد. همچنین این خط و شکاف بین پستانی،‌عمیق و سراسر پستان را فراگیر باشد. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]9- عرض پستان [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]هرچه عرض پستان گاو بیشتر باشد، دام قدرت شیرواری بهتری دارد. همچنین طول عمر اقتصادی آن نیز زیاد است. برای بررسی این صفت،‌درمحل اتصال پستان به بدن وبرگشتگی موهای دو طرف پستان، فاصله دو طرف پاهای آن را اندازه گیری می کنند. توجه کنید که هنگام بررسی این صفت نباید گاو بدشکل ایستاده باشد وپاهای عقب آن ازهم باز باشد. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]10- اندازه سرپستانک ها [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]یکی ازمواردی که باید هنگام خرید گاو شیری بسیار به آن توجه شود ،‌اندازه سرپستانک های گاو است. برای بررسی آنها باید طول سرپستانک و وضعیت آنها را از جلو وعقب وپهلوی حیوان اندازه گیری کرد. چند حالت غیر طبیعی درپستانک وجود داردکه باید به آنها توجه کرد. این حالت ها عبارتند از: [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]الف- پستانک ها نباید به شکل پستانک های بز باشند وبه اصطلاح بزی نباشند. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ب- پستانک های خیلی قطور به درد شیردوشی نمی خورند. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ج- سوراخ پستانک ها نباید بیش از حد ریز و یا گشاد باشند. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]اندازه مناسب برای سرپستانک های جلو حدود 5 تا 6 سانتی متر وبرای سر پستانک های عقب 4 تا 5 سانتی متر است . یعنی باید سر پستانک های جلو کمی بلندتر ازسرپستانک های عقب باشد. علاوه براندازه پستان ،‌ بایدتوجه داشت که پستان های گاو شیری ورم کرده و گرم تر از حد معمول نباشد. همچنین رنگ آن غیرعادی وزخمی نباشد. اگر به گاو مشکوک هستید،‌کمی از شیر آن را دریک فنجان،‌ظرف یا پارچه سیاه بدوشید وبررسی کنید تا مواد ریز خارجی و غیرطبیعی درآن دیده نشود. به این روش،‌آزمایش فنجان سیاه گفته می شود. زیرا درپارچه یا ظرف سیاه، عامل های ریز حاصل ازفعالیت باکتری ها و میکروب ها به سادگی دیده می شوند. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]11- محل قرارگرفتن سرپستانک های جلو و عقب [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]هنگام بررسی این صفت باید به شکل قرارگرفتن نوک پستانک ها و محل آنها نسبت به محفظه پستان دقت کرد. اگر سرونوک پستان ها بیش از حد به هم نزدیک ویا ازهم دور باشند،‌غیر طبیعی است. [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]برای بررسی محل قرارگرفتن سرپستانک ها باید کل پستان گاو را به 4 قسمت تقسیم کنیم. به طوری که نوک هرپستان باید دروسط هریک از این 4 قسمت قرارگرفته باشد. همچنین فاصله نوک پستان ها نسبت به هم مساوی ومتناسب باشد.[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]منبع : نشریه فنی شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی خراسان[/FONT]
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
معرفی گاو شیری نژاد مونبلیارد

معرفی گاو شیری نژاد مونبلیارد


در شرایط اقلیمی بسیاری از مناطق ایران که تابستانهای گرم وشرجی دارند؛ به ویژه در شمال کشور استفاده از گاوهای مون بلیارد جایگزین مناسبی برای سایر نژادها خواهد بود و می توان با پرورش این گاو پر تولید و مقاوم به انواع تنش-ها علاوه بر تولید شیر با ارزش اقتصادی بیشتر، درآمد مطلوبی از طریق پرواربندی گوساله های نر، سودآوری بیشتری برای پروار بندی تولید کرد. در نقاطی از کشور که سایر نژادهای پر تولید مشکل باروری دارند استفاده از گاوهای نژاد مون بلیارد تا حد زیادی این مشکل را بر طرف می کند.
تولید گوشت :گوساله های جوان این نژاد در سنین 18 الی 20 ماهگی با وزن لاشه خالص حدود 380 الی 430 کیلو گرم در طبقه بندی لاشه در امتیاز R قرار می گیرند.نمونه هایی از گوساله های جوان این نژاد با رشد روزانه 1560گرم در روز، در بسیاری واحدهای پروار بندی مشاهده شده است
مقایسه بین ترکیبات لاشه مون بلیارد وهلشتاین
مون بلیارد​
هلشتاین​
وزن لاشه
352 کیلوگرم​
320 کیلوگرم​
چربی مقطع عرضی
6/1%​
2/2%​
در صد نیمه عقبی
52%​
50%​
در صد نیمه جلوئی
48%​
52%​
استخوان
2/18%​
3/20%​
کل چربی لاشه
3/8%​
6/10%​
گوشت قابل فروش
5/73%​
1/69%​
گاوهای حذفی این نژاد را می توان بعد از دوران شیردهی در مدت زمان کمی پروار کرد. نژاد مونبلیارد برای مناطق گرمسیری مناسب تر وسازگارتر باشد. این نتایج علمی با آزمایشهای مزرعه­ای (میدانی) درشرایط آب وهوای گرم (شمال آفریقا ومرکز وجنوب آمریکا ) تائید شدند.این نتایج برتری نژاد مونبلیارد (چه بصورت پرورش نژاد خالص وچه آمیخته گری)را در شرایط آب وهوائی گرم و خشک، گرم ومرطوب) ثابت می­کند.تغییرات در جه حرارت راست روده در طول دوره تنش حرارتی، در نژاد مونبلیارد بسیار جزئی است وریتم تنفسی وتعرق در نژاد مونبلیارد کمتر از هلشتاین زیر تاثیر استرس قرار می­گیرد. این ویژگی­ها سبب می­شود

جدول میانگین وزن نژاد مونبلیارد​
ماده (کیلوگرم)​
نر(کیلوگرم)​
وزن تولد
40​
45​
وزن یک ماه
60​
70​
وزن دو ماه
80​
100​
وزن سه ماه
100​
130​
وزن شش ماه
180​
220​
وزن دوازده ماه
320​
480​
وزن شانزده ماه
400​
680​
وزن تلقیح تلیسه ها
400​
سن تلقیح مصنوعی
16 ماهه​
ارتفاع جدوگاه در زمان تلقیح (سانتی متر)
133​
سخت زایی:در پژوهش های انجام گرفته توسط مرکزINRA تعداد 25% از ماده گاوهای مون بلیارد و دیگر نژادهای شیری را با گاوهای گوشتی شاروله تلقیح کردند ولی گاوهای مون بلیارد با کمترین سخت زایی مواجه شدند.ورم پستان:به طوریکه توضیح داده شد به علت پایین بودن شمار سلولهای سوماتیک (20 % الی 40% )این نژاد یکی از مقاوم ترین نژادها به ورم پستان است.ارزیابی شیر :در یک گزارش منتشر شده از طرف مرکز Upra در سال 1995 که مقایسه ای بین نژادهای مون بلیارد ، نورماند و هولشتاین در شرایط تغذیه ای یکسان، نژاد مون بلیارد به عنوان یک نژاد با کیفیت شیر بالا و ارزش بهتر گوشت معرفی شد. کیفیت شیر:به علت کیفیت بالای پروتئین در شیر این نژاد پنیر بسیار مرغوبی از شیر گاوهای مون بلیارد بدست می آید. فراوانی آلل BB در جمعیت گاوهای ماده این نژاد نزدیک 50 % می باشد. به کمک تکنیک های اصلاح نژاد که در مدت پنج سال به هدایت مرکز INRA صورت گرفت؛ تکرار آلل کاپاکازئین برای محصول پنیر بهبود 3/14 % را نشان داده است.
پراکندگی نژاد مونبلیارد​
جهان:این نژاد در کشورهای فرانسه، آلمان، استرالیا، آرژانتین، الجزلیر، بلژیک، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، اسپانیا، ایالات متحده امریکا، مجارستان، گواتمالا، لوکزامبورگ، ایرلند، ایتالیا، کویت، مالی، موراکو، مکزیک، نیوزلند، هلند، لهستان، پرتغال، چکسلواکی، رومانی، انگلیس، روسیه، سنگال، اسلواکی، سوئیس، تونس، ترکیه، یوگوسلاوی و ایران پرورش داده می شود.Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 ایران:پراکندگی این نژاد در استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، تهران، سیستان بلوچستان، بوشهر، اصفهان است.نکته مثبت دیگر در مورد این نژاد این است که به دلیل استعداد بسیار خوب این نژاد به عنوان یک نژاد سودآور جمعیت آن در جهان رو به افزایش است. مونبلیارد در حال حاضر دومین نژاد شیری کشور فرانسه است. استفاده از این نژاد هم در سیستم‌های مدیریتی گاوداری صنعتی و هم گاوداری های نیمه صنعتی و روستایی توصیه می‌شود زیرا مقاومت زیاد این نژاد توانایی اش را در مقایسه با سایر نژادها به اثبات رسانده است و در شرایط تولید برابر با گاو هلشتاین هر کیلوگرم شیر آن ارزش بیشتری دارد.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
پنج حالت مدفوع گاو وعلتهای آن

پنج حالت مدفوع گاو وعلتهای آنبر اساس سیستم طبقه ی مدفوع گاو شیری در میشیگان 5 گروه برای دسته بندی مدفوع گاو شیری پیشنهاد شده است در گروه اول مدفوع حالت آبکی مشابه سوپ دارد و پرتابی خارج می شود . این حالت در دام اسهال مشاهده می شود و افزایش نشاسته ، پروتئین یا مواد معدنی جیره و نیز کمیود فیبر جیره می تواند این حالت را ایجاد کند . در گروه دوم مدفوع حالت باران مانند دارد و در برخورد با زمین پخش می شود و ارتفاع آن از کف زمین کمتر از 2.25 سانتی متر است . این حالت بیشتر در گاوهای در حال چرا در مراتع و معمولاً در جیره های کم فیبر دیده می شود . در گروه سوم مدفوع گاو هلیم مانند است و ارتفاع آن بین 3.8 تا 5 سانتی متر بصورت حلقه های متحد المرکز و فرو رفتگی در بخش میانی بوده و در برخورد با زمین صدای تلپ داده و به نوک کفش می چسبد . در دسته چهارم مدفوع گاو سفت تر و ارتفاع آن از 5 سانتی متر فراتر می رود . این حالت بیشتر در گاو های خشک و تلیسه ها و علوفه ای با کیفیت کم دیده می شود . در گروه پنجم مدفوع بصورت توده ای سفت بوده و در گاوهایی با جیره های علوفه ای طبی و کاه زیاد یا نقص هضمی خوراک دیده می شود . گروه اول نامطلوب و نشان دهنده ی مشکلاتی در سلامتی دام است . در گروه های 2.4 جیره متعادل نیست و باید تنظیم شود .معمولاً مدفوع گاوهای تازه زا در گروه 2 تا 2.5 ، اوایل شیردهی در گروه 2.5 تا 3 ، اواخر شیردهی در گروه 3 تا 3.5 ، مرحله اول خشکی در گروه 3 تا 4 و گاوهای مرحله دوم خشکی در گروه 2.5تا3.5 قرار می گیرد . افزایش پروتئین و یا نشاسته ، کاهش اندازه ذرات غلات جیره سبب تنزل گروه مدفوع گاو می شود.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
رنگ مدفوع گاو تحت اثر نوع خوراک ، مقدار ترشح ، صفرا و نرخ عبور غذا است .
رنگ مدفوع برای جیره های بر پایه مرتع ، سبز تیره ، برای جیره های پایه ای علوفه ای خشک ، قهوه ای ، برای جیره های بر پایه غلات ، خاکستری ، برای جیره های با نرخ عبور کند ، تیره تر و برای گاوهای دارای خونریزی روده ای کوچک سیاه و برای خونریزی رکتوم ، قرمز تا قهوه ای و برای گاوهای مبتلا به اسهال زرد رنگ است .
نویسنده : مهندس حسین دلاور
منبع :نشریه پیک شیر
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
کاهش ورم پستان و منافع اقتصادی آن

کاهش ورم پستان و منافع اقتصادی آن


• راههای مختلفی وجود دارد که ورم پستان از طریق آنها اقتصاد کل گله را تحت تأثیر قرار دهد.
• ورم پستان تحت بالینی می تواند باعث کاهش تولید شیر شود.
• کاهش کیفیت شیر بخاطر ورم پستان می تواند منجر به کاهش پول حاصل از شیر شود.
• ورم پستان یکی از 3 دلیل اصلی حذف گاوها در گله می باشد.
• ورم پستان می تواند باعث ضعف تولید مثلی شود.
• سایر هزینه های اقتصادی شامل دور ریختن شیر ، هزینه های درمان و زمینه سازی برای سایر بیماریها می باشد.
(نکته: قیمتها بر اساس هر دلار: 9130 ریال و هر یورو : 10930 ریال تبدیل شده است.)

http://sahradam.blogfa.com/post-122.aspx

جدول 1: محاسبه خسارتهای سالیانه ورم پستان. شورای ملی ورم پستان ، 1996 (Schroeder, 1997 ).
منابع خسارت
میزان خسارت به ازا هر گاو به دلار
میزان خسارت به ازا هر گاو به ریال
درصد خسارت از کل
کاهش تولید شیر
00/121
1104730
66
دور ریختن شیر
45/10
5/95408
7/5
هزینه جایگزینی
73/41
9/380994
6/22
کار اضافه
14/1
2/10408
1/0
درمان
36/7
8/67196
1/4
دامپزشک
27/2
1/20725
5/1
کل
184
1679920
100

فرضیات: یک سوم گاوها بطور متوسط در 5/1 کارتیه دچار عفونت هستند، کاهش شیر 388 کیلوگرم به ازاء هر کارتیه ، قیمت هر کیلوگرم شیر 266/0$ (معادل 58/2428 ریال).
تولید شیر:
به ازاء هر مورد ورم پستان بالینی ، در حدود 15 تا 40 مورد ورم پستان تحت بالینی وجود دارد (Baily, 1996; Crist et al., 1997) . ورم پستان تحت بالینی باید جدی گرفته شود و بدرستی رسیدگی شود زیرا این ورم پستان به عنوان مثال می تواند باعث خسارات قابل توجهی در کاهش ظرفیت شیرواری شود ( جدول 2). نسبت خسارت اقتصادی که می تواند با کاهش تولید شیر حاصل از ورم پستان تحت بالینی همراه شود ، بیشتر از %80 است (Gill et al., 1990). غالباً در آغاز ، عفونت بصورت بالینی ظاهر نمی شود ، اما می تواند بتدریج توسعه پیدا کرده و بواسطه آن باعث خسارات بیشتری شود (Jahnke, 2004).
در مطالعه ای در آلمان، شامل18702 گاو، مشخص شد که %80 کاهش تولید شیر گاوها در اولین دوره شیردهی و %75 کاهش در دومین دوره شیردهی و دوره های شیردهی بالاتر ، در گاوهایی حاصل شد که SCC شیر آنها بین 50000 تا 200000 بود (Jahnke, 2004). نتیجه تحقیقات روبرت و شوک (1982) مشخص کرد که کاهش تولید شیر به ازاء افزایش هر واحد SCC ، وقتی SCC پایین تر است بزرگتر است (Raubertas &Shook, 1982). ظاهراً با نسبتی یکسان، SCCپایین نیز باعث کاهش تولید شیر می شود، بنابراین از نظر مالی واجب است که SCC کنترل شود.
سیستم ملی کنترل سلامت حیوان (NAHMS) وزارت کشاورزی ایالت متحده آمریکا (USDA) ، 96 تحقیق انجام دادند که شامل 1178 گله در 20 ایالت بود. گله ها بر اساس شمارش سلولهای بدنی مخزن (BTSCC) در 6 ماه گذشته که توسط تولید کنندگان گزارش شده بود در 3 گروه متفاوت قرار داده شدند. گله های دارای BTSCC پایین 200000> سلول در هر میلی لیتر شیر ، گله های با BTSCC متوسط بین 200000 تا 399000 سلول در هر میلی لیتر شیر
و گله های دارای BTSCC بالا 400000< سلول در هر میلی لیتر شیر داشتند (Ott, 1999). بزرگترین گروه که% 6/54 گله ها را شامل می شد، گروهی بود که در آن گله ها BTSCC متوسط داشتند. دومین گروه از نظر بزرگی گله های دارای BTSCC پایین بود (%8/29) و کوچکترین گروه، گروهی بود که در آن گله ها BTSCC بالا داشتند. این گروه %6/15 گله ها را شامل می شد (USDA/APHIS/VS, 1996). گله های دارای BTSCC متوسط، به ازاء هر گاو 372 کیلو گرم و گله های دارای BTSCC بالا ، به ازاء هر گاو 959 کیلوگرم شیر کمتری ، نسبت به گله های دارای BTSCC پایین، تولید کردند (Ott, 1999).
برآورد کمتر از واقعیت در این مورد زمانی اتفاق می افتد که از تولید کنندگان در مورد محاسبه خسارت کاهش تولید شیر حاصل از ورم پستان سئوال می شود. مقدار خسارت ناشی از ورم پستان که توسط تولید کنندگان عضو تعاونی NAHMS گزارش شده بود با تخمینهایی که بر اساس BTSCC و SCC انفرادی گاوها بود ، مقایسه شد . مقایسه نشان داد که برآورد تولید کنندگان از هزینه های ورم پستان ، %31 کل هزینه ها را شامل می شد ، در حالیکه خسارت تولید کنندگان شیر بر پایه BTSCC در حدود %81 کل هزینه ها بود (Lightner et al., 1988). بنابراین ، تولید کنندگان شیر معمولاً ، از بابت کاهش تولید شیر ناشی از ورم پستان، بیشتر از آنچه فکر می‌کنند پول از دست می دهند. زیرا کاهش تولید شیر برای تولید کنندگان مشهود نیست ، بخاطر اینکه شیری تولید نشده و در نتیجه دیده نمی شود(Osteras, 2000).
تحقیق دیگری که توسط ویلسون (2004) در دانشگاه کورنل انجام گرفت نشان داد که ورم پستان بالینی در گاوهای پرتولید بر تولید گاو روی دوره شیر دهی بعدی اثر می گذارد. بعبارت دیگر ورم پستان اغلب گاوهای با پتانیسیل تولید بالا را تحت تأثیر قرار می دهد ، این گاوها خسارات حاصل از ورم پستان را بالا می برند. بر طبق نتایج این تحقیق، خسارت حاصل از ورم پستان بالینی برای گاوها یی که در اولین دوره شیر دهی قرار داشتند ، 700 کیلوگرم و برای گاوهایی که در دوره شیردهی دوم یا بالاتر قرار داشتند، 1200 کیلوگرم، تخمین زده شد(Wilson et al., 2004). راجالا در سال 1999 گزارش داد که گاوهای دارای ورم پستان بالینی در باقیمانده دوره شیردهی ، به تولید مشابه قبل بر نمی گردند. این نتیجه با نتایج تحقیق میلر و همکارانش مطابقت دارد(2004). همچنین ممکن است در دوره شیردهی بعدی اثر انتقال یافته SCC بالا ی دوره قبلی وجود داشته باشد (Miller et al., 2004). فترو و همکارانش (2000) بر طبق مطالعات مختلفی در این مورد نشان دادند که اختلاف این اثر برای دوره شیر دهی بعدی بین %9 تا %50 می باشد.


 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
.....
جایزه و جریمه کیفیت شیر:
وقتی سلولهای بدنی ، باکتریها را خراب می کنند ، آنزیمهایی که در فرآیند دخیل بودند در شیر باقی می مانند. این آنزیمها اغلب در مقابل پاستوریزاسیون مقاومت می کنند و در نتیجه می توانند باعث صدمه به پروتئین و چربی شیر و در نتیجه ایجاد طعم بد در محصولات شیر شوند. این مسئله همچنین مدت نگهداری ، کیفیت و مقدار تولید محصولات شیر را کاهش می دهد ، حتی وقتی بطور صحیح در سردخانه نگهداری شوند ( Ingalls, 1998) . حتی افزایش نسبتاً کم در SCC انفرادی گاوها (100000> سلول در هر میلی لیتر شیر ) در تولیدات پنیر کاهش نشان داده است (Ruegg, 1999). به این دلیل، اغلب خریداران شیر ، برای کیفیت بالاتر شیر جایزه پرداخت می کنند. کنترل ورم پستان تحت بالینی و تولید شیر با SCC پایین تر ، فرصت افزایش تولید و افزایش قیمت شیر را فراهم می کند.
قانون نیز تولید کنندگان را در مورد فروش شیر با SCC بالا محدود کرده است. در آمریکا شیر داخل مخزن باید SCC کمتر از 750000 سلول در هر میلی لیتر داشته باشد تا قانوناً قابل فروش باشد. در بازار آمریکا ، به شیر دارای SCC پایین جایزه تعلق می گیرد و در بعضی موارد ، شیر دارای SCC بالا جریمه می شود . (Fetroww et al., 2000) در کشورهای اتحادیه اروپا (Ingalls, 1998; Miller et al., 2004)، نیوزلند و استرالیا حد مجاز SCC 400000 و در کانادا این مقدار 500000 سلول در هر میلی لیتر می باشد (Ingalls, 1998). سیستم جایزه و جریمه قیمت شیر بین کشورهای مختلف و در بین خریدارن مختلف یک کشور بطور قابل ملاحظه ای متفاوت است. سیستم جایزه و جریمه سوئد و دانمارک نشان داده شده است.

حداکثر جایزه SCC موجود (در 100000 >)
0132/0
جایزه SCC دریافت شده کنونی (0037/0 € جریمه در آخرین کنترل شیر1)
0037/0-
پتانسیل تفاوت جایزه
0169/0
شیر فروخته شده در ماه گذشته
48444 KG
فرصت جایزه برای ماه جاری
7/818
جدول 5: مثال محاسبه فرصت گرفتن جایزه کیفیت شیربر اساس€ برای یک تولید کننده آمریکایی در ویسکانسین (After Ruegg, 1999).


.....
حذف و هزینه های جایگزینی :
بخاطر تولید و تولید مثل پایین، ورم پستان یکی از سه دلیل اصلی حذف گاوها در گله می باشد (Young , 2000). ارتباط کیفیت شیر با حذف در بین گله ها و مطالعات متفاوت است . سیگرس و همکاران (2003) درمروری بر مطالعات گذشته گزارش دادند که %5 تا %17 کل حذف ها با اختلالات پستان ارتباط داد و این نسبت وقتی کهscc بالاو صدمه به پستان در نظر گرفته شود به% 5 / 28 می رسد . در یک مزرعه شیری در ویسکانسین ارتباط کیفیت شیر با حذف 24 % محاسبه شده است (cook & Nordlund , 2004 ).
رونفلد در سال 2005 گزارش دادند که در طول 60 روز درگیری با ورم پستان بالینی حاد %13 حیوانات حذف شدند و %8 بقیه زودتر خشک شدند ، بعلاوه در مورد ورم پستان کلی فرمی بالینی %23 گاو هاقبل از کامل شدن دوره شیر واریشان حذف شده یا می میرند . در یک بررسی DAISY ( سیستم اطلاع رسانی شیر ، انگلیس ) که توسط کوسایباتی ، هومی و سلمونت( 1998) انجام گرفت تخمین زده شد که %2/. از 40 مورد ورم پستان بالینی در گاو ، منجر به مرگ می‌شود. موارد مرگ و میر در آمریکا در سال 2001 ، % 5/2 تخمین زده شد. وقتی هزینه تأخیر در پر شدن جای خالی گاو اضافه شود (14 روز بین حذف گاو و تولید تلیسه جایگزین : 136 €) در صورتیکه ارزش متوسط یک گاو در گله 956 € باشد، هزینه به ازاء هر رأس گاو حذف شده در همان سال در حدود 92 0/1 € ( معادل 6/11935 ریال)شد . در uk درهمان سال 2000، هزینه هر مورد حذف گاو 690 € ( معادل 7541700 ریال) محاسبه شد (Kossaibati & Esslenont 2000) .
استراس (2000)هزینه جایگزینی در حذف را شبیه سازی کرد، که در آن هزینه جایگزینی، ارزشی از تلیسه آبستن منهای ارزش گاو زبح شده ای است که قرار است جایگزین شود بود. این تفاوت بر طبق عمر مورد انتظار یک گاو ( بعنوان مثال 4 سال ) کاهش می یافت . و با تولید بالاتر شیر از گاو مسن تر (تقریبا" 5/ 1 لیتر کمتر برای اولین زایش ) ارتباط داشت . حذف ماه اول شیرواری هزینه جایگزینی 397 € تا 794 € ( معادل 4339210 تا 8678420 ریال) تحمیل کرد. گاو ها در ماههای 4 تا 6 دوره شیر دهی هزینه جایگزینی کمتری در حدود 199 تا 397 € ( معادل 2175070 تا 4339210 ریال) داشتند . پس از آن هزینه جایگزینی بخاطر ارزش تولد یک گوساله اضافی افزایش می یابد . هزینه جایگزینی مناسب در اغلب موارد 99 € ( معادل 1082070 ریال)برای گاوها در پنجمین دوره شیردهی بود و بدترین هزینه های تثبیت شده برای گاوهایی بود که در دومین یا سومین شیرواری قرار داشتند .


 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
تولید مثل :
در مطالعه‌ای شامل 1001 گاو شیری هلشتاین در 2 مزرعه تجاری، کیرک ( 2004 ) به این دست یافت که گاو هایی که یک سابقه قبلی ورم پستان بالینی در اولین زایش خود داشتند ،از زایش تا اولین تلقیح مصنوعی فاصله بیشتری داشتند. گاوهایی که تا تشخیص آبستنی ، سابقه ورم پستان داشتند ،نسبت به گروه کنترل نرخ آبستنی کمتری دارند. بعلاوه در گاوهای دارای ورم پستان بالینی نسبت به آنهایی که ورم پستان ندارند سقط بیشتر است. این مسئله با مطالعه هوینگ(1999)مطابقت دارد ، او مشاهده کرد گاوهایی که به ورم پستان آلوده شده بودند، در اولین 45 روز بعد از تلقیح اغلب 3 برابر بیشتر از گاوهایی که تجربه ورم پستان را نداشتند سقط داشتند .
ورم پستان تحت بالینی طی 90 روز اول هر شیر دهی می تواند نتایج مخرب مشابهی با موارد بالینی روی تولید مثل داشته باشد . وقتی 758 گاو جرسی مورد بررسی قرارگرفتند، بیشتر از نصف گاوها در ابتدای دوره شیرواری با ورم پستان عفونی شدند و اغلب این موارد تحت بالینی بودند تا بالینی. گاوهایی که قبل از تلقیحشان ( در اولین 90 روز شیر دهی ) ورم پستان بالینی یا تحت بالینی داشتند ،در مقایسه با گاوهای سالم بین 7 تا 10 روز در اولین تلقیحشان افزایش نشان دادند .
تعداد سرویس به ازاء آبستنی 1/ 2 برای گاو های با ورم پستان تحت بالینی و 3 برای گاوهای با ورم پستان بالینی بود ، در مقایسه با 6/1 برای گاوهای سالم. نتایج در گاو هایی که در آنها ورم پستان تحت بالینی به بالینی تبدیل شود بدتر می شود . در مرحله بعد فاصله تا اولین آبستنی نسبت به گاوهای سالم در حدود 26 روز بیشتر شد و سرویس به ازاء آبستنی به 3/4 افزایش یافت .
ورم پستان بعد از زایش روی تولید مثل اثری ندارد ( Linderoth, 2003) . مطالعه دیگری شامل داده های 4555 زایش ، نشان داد نرخ آبستنی گاوهایی که 30 روز بعد از تلقیح مصنوعی ورم پستان داشتند، %38 بود در مقایسه با %46 در گاوهایی که ورم نداشتند (keltonetal,2001) . لیندروز ( 2003 ) گزارش داد که نتایج منتشر نشده تحقیق دانشگاه تنیسی نشان می دهد، گاوهایی که برای آزمایش با استر پتوکوکوس یوبریس عفونی شدند کاهش معنی داری در عملکرد فولیکولی نشان می دهند . اگر گاوها سابقه ورم پستان در آغاز فحلی داشته باشند ، اغلب آنها رفتارهای فحلی را نشان نمی دهند. دلیل این امر این است که ورم پستان بالینی فحلی را به اندازه یک چرخه کامل به تأخیر می اندازد با وجود این حقیقت که اندازه مولکول تخمدانی با مولکول گاوهای بدون ورم پستان یکسان باشد .
گاوهای با عفونت ورم پستانی دارای سطح استروژن پایینی هستند و موج هورمون لوتئور لایزیک که برای تخمکگذاری لازم است را ندارند. بعلاوه سطح بالاتر کورتیزول در خون گاوهای دچار عفونت مشخص می کند که آنها به خاطر عفونت ورم پستان دچار استرس بودند(Lindereth,2003 ). عفونتهای داخل پستانی بالینی اغلب باعث آزاد شدن واسطه های التهابی می شود، که می تواند اثرات منفی روی عملکرد جسم زرد، سطوح پروژسترون و دوام اولین آبستنی داشته باشد. این اثرات عمدتا" با آزاد شدن اندوتوکسین در ورم پستان بالینی کلی فرمی همراه می شود . ورم پستان بعد از تلقیح ممکن است به خاطر محور هیپوتالاووس -هیپوفیز- تخمدان ( مغز تخمدان )، محور رحم – تخمدان و یا یک اثر تغذیه ایی روی سطوح هورمون روی ایجاد یا حفظ آبستنی تأثیر منفی داشته باشد .

.......
دور ریختن شیر:
در گاوهایی که برای ورم پستان درمان می شوند شیر باید یک دوره معینی دور ریخته شود. تعداد روزهایی که شیر باید دور ریخته شود معمولا" در حدود 8 روز می باشد (Qsteras ,2000 ). تحقیقی در آمریکا نشان داده گاوهایی که قبل از مورد بالینی ورم پستان، scc بالاتر داشتند نیاز به درمان طولانی تری داشتند نسبت به آنهایی که پیش از بیماری scc پایین داشتند. شیر گاوهای دسته اول باید به مدت 5 /9 روز دور ریخته شود در حالیکه شیر گاوهای دسته دوم بمدت 7 روز باید دور ریخته شود ( Ruegg,2004 ). نیمی از دوره ایی که شیر دور ریخته می شود بخاطر درمان و نیم دیگر به خاطر خطر باقیماندن دارو در شیر می باشد. برای بررسی خسارات اقتصادی ناشی از این دوره باید مقدار شیر دورریخته شده در قیمت شیر تولید کننده ضرب شود (Qsteras,2000). برای مثال اگر یک گاو، 23 کیلو شیر در روز تولید می کند و شیرش به مدت 8 روز دور ریخته می شود و تولید کننده 2701 /0 € (معادل 19/2952 ریال) به ازاء هر کیلو شیر دریافت میکند ، مقدار شیر دورریخته شده 7 / 49 € ( معادل 543221 ریال) کاهش دریافتی را باعث می شود ( 2701 /0 * 8 * 23 ) .
اگر مقداری از این شیر به گوساله ها داده شود و در چاه خالی نمی شود ارزش ذخیره خوراک گوساله باید در محاسبات وارد شود ( Qsteras ,2000 ) .

.......
هزینه های درمان :
سلمونت ( 2002 ) هزینه مستقیم ورم پستان بالینی تحت حاد ، حاد و منجر به مرگ رابرای تولید کنندگان UK در سال 2002 محاسبه کرد ( جدول 6 ). هزینه های مستقیم ورم های بالینی تحت حاد و حاد US در جدول 7 نشان داده شده است .
هزینه های درمان
موارد تحت حاد
موارد حاد
موارد کشنده
ریال
ریال
ریال
هزینه دارو
96/10
8/119792
31/69
3/757558
76/111
8/1221536
هزینه گله داری
(66/15€ به ازاء هر ساعت)
62/2
(10 دقیقه)
6/28636
83/7
( 30 دقیقه)
9/85581
66/15
(60دقیقه)
8/171163
هزینه دامپزشکی
(65/109 €به ازاء هر ساعت)
------
------
69/45
(25 دقیقه)
7/499391
65/109
(60 دقیقه)
5/1198474
متوسط هزینه جدا نگه داشتن
به ازاء هر گاو
------
------
42/11
6/124820
41/27
3/299591
کل
58/13
4/148429
25/134
5/1467352
25/501
5/5478662
جدول 6 – هزینه های درمان در ورم پستانهای حاد ، تحت حاد و منجر به مرگ در انگلستان در سال 2002

هزینه های درمان
موارد تحت حاد
موارد حاد
ریال
ریال
هزینه های دارو
43/7
9/81209
17/37
1/406268
هزینه گله داری
[SUP]1[/SUP](74/12€ به ازاء هر ساعت)
74/12
(60 دقیقه)
2/139248
98/50
(240 دقیقه)
4/557211
هزینه دامپزشکی
[SUP]2[/SUP](65/109 €به ازاء هر ساعت)
--------
--------
55/26
5/290191
کل
17/20
1/220458
7/114
1253671
جدول 7- موارد حاد و تحت حاد در ویسکانسین آمریکا در سال 2001
1 ساعات کار برای درمان، جداکردن گاو از گله ، مراقبت و شیردوشی، 2 هزینه های دامپزشکی شامل کشت و دیگر هزینه ها هر مورد می باشد.

....
افزایش کار ( نیروی کارگر ) :
طبق مطالعات انجام گرفته در گذشته، بوسر ( 1979 ) و دوبیس ( 1977 ) نیاز به نیروی کار اضافی بخاطر ورم پستان را ارزیابی کردند . کار اضافی شامل تعویض واحدها ی دوشنده، شستن بیشتر وسایل ، دور ریختن شیر ، درمان گاوها و رسیدگی بیشتر گاو است ( Blosser, 1979 ) . فترو ( 2001 ) زمان صرف شده برای یک گاو با ورم پستان کلینکی حاد را با کار اضافه لازم برای درمان، مراقبت ، جدا کردن و شیر دوشی 4 ساعت ارزیابی کرد . مانولسون و هالن ( 1994 ) محاسبه کرد که به ازاء ورم پستان زمان دوشش به ازا ء هر گاو 10 ثانیه افزایش می یابد .
.....
بیماریهای مرتبط با ورم پستان :
حداقل 3 بیماری متابولیکی با ورم پستان در ارتباط هستند. هر کدام که گاو را اول درگیر کند او را برای مورد دوم مستعد می کنند.
کتوز معمولا" در مورد گاوهای تازه زا با بالانس بد انرژی رخ می دهد. زمینه اولیه در این مورد سیستم ایمنی دام است ، بخصوص اگر با بیماریهای دیگر مثل ورم پستان صدمه دیده باشد. یک مطالعه نشان داده که گاو های دچار کتوز نسبت به گاو های سالم ( از نظر کتوز ) ورم پستان های حاد بیشتری داشتند ( Kremer et al., 1993 ) . اما یک راه دیگر هم می تواند باشد . گاو می‌تواند عفونت ورم پستان در حال پیشرفت داشته باشد ، در این حالت اشتهای او کم می شود و متأسفانه زمینه بروز نوع دوم کتوز ایجاد می شود ( Palmer Veterinary Clinic, 2004 ) . اگر گاو نتواند افزایش نیازش به کلسیم را در نزدیکی زایش تأمین نکند (به خاطر عدم بالانس جیره ) ، ممکن است به هیپوکلسیمی یا تب شیر دچار شود. افزایش خطر حاصل از ورم پستان و کتوز در میان مشکلات ممکن، مشهودتر است (Rice & Grant, 1996) .
بین 80 تا 90 درصد موارد جابه جایی شیر دان به چپ ، طی اولین ماه بعد از زایش در زمانی اتفاق می افتد گه گاو مستعد پذیرش بیماری است . ورم پستان ، کتوز و هیپوکلسیمی فاکتورهایی هستند که گاو را برای جابه جایی شیر دان آماده می کند ( Viara,1998 ).
با پیشگیری و درمان هر چه سریعتر ورم پستان ، خطرات احتمالی درگیری با سایر بیماریها کاهش می یابد.

 

Similar threads

بالا