[ ترازیابی ] پرسش و پاسخ > ارانه مطالب

آتراد

عضو جدید
ترازیابی دقیق و انواع روش های ترازیابیترازيابي دقيق با استفاده از دوربين هاي ترازياب ويژه از جمله متداول­ترين روشها دراجراي طرحهاي عمراني و توسعه کشور مي باشد اجراي پروژه هايي نظير تهيه پروفيل هايطولي مسير رودخانه ها راهها خطوط انتقال نيرو و 000 نيازمند کار ترازيابي مي باشندعلاوه بر اين از اين روش در اجراي شبکه هاي ترازيابي سراسري کشوري و ايجاد نقاطپايه (کنترل زميني ) براي تبديل عکسهاي هوايي و ماهواره اي به نقشه استفاده مي گرددبا وجود دقت بسيار بالاي روش ترازيابي سنتي اجراي اين روش بسيار زمان بر و پر هزينهبوده و تاکنون روش جايگزيني نيز براي نقشه برداران متصور نبوده است و هنوز هم بعد از گذشت ساليان اين عمليات در كشور ما و تنها توسط سازمان نقشه برداري كشور صورت مي­پذيرد .تراز يابي

مقصود از ترازيابي يا نيولمان Leveling تعيين اختلاف ارتفاع بين دو يا چندين نقطه (نسبت به هم يا نسبت به يك سطح مبناي معين)است كه با استفاده از دستگاههاي مختلف و با روشهاي گوناگون صورت مي گيرد.منظور از ارتفاع نقطه اي مثل A فاصله قائم اين نقطه از سطح ارتفاعي مبداء(ژئوئيد )است .

به مجموعه نقاطي كه ارتفاع آنها يكسان باشد سطح تراز مي گويند.فاصله بين دو سطح تراز يا همپتانسيل تعيين كننده اختلاف ارتفاع بين نقاط واقع بر روي ان دو سطح است.چون اندازه گيري ارتفاع هر نقطه از سطح مبنا ميسر نيست لذا در نقشه برداري موقعيت هر نقطه را از نظر ارتفاعي نسبت به نقطه مشخص ديگري كه ارتفاع آن نسبت به مبدا ء معلوم است تعيين مي­كنند و يا انكه ارتفاع را به طور نسبي (با مبداء فرضي )معين مي­كنند.


انواع تراز يابي

عمليات ارتفاعي از نظر دقت به صورت زير طبقه بندي مي گردد.

1-تراز يابي بسيار دقيق
2-تراز يابي دقيق درجه يك
3-تراز يابي دقيق درجه دو
4-تراز يابي درجه سه(معمولي)
5-تراز يابي درجه چهارم

ترازيابي دقيق

اين عمليات كه داراي دقت زيادي است براي كارهاي اجرايي دقيق انجام مي شود بطور مثال كاربرد ترازيابي دقيق را مي توان در صنعت و مكانيك ( جاگذاري و نصب دستگاههايي مانند توربين ، ژنراتور و … ) همچنين در صنعت و ساير مواردي كه نياز به ترازيابي دقيق و تعيين ارتفاع دقيق دارد استفاده مي شود .

به سبب دقت زيادي كه در ترازيابي مورد نظر است ، دقت ابزار و وسائلي كه در اين كار استفاده مي شود نيز بايد از نظر مشاهده و برداشت بالا باشد .

بنابراين با توجه به دقتي كه احتياج داريم روشهاي مشاهده بايد به نحوي باشد كه خطاها و عوامل موثر در بوجود آمدن آنها را در مشاهدات حذف و يا به حداقل برسانيم كه اين روشها مي تواند به نحوي محاسباتي و يا عملياتي باشد .

مثلاً خطاي كليماسيون دستگاه را مي توان با مساوي گرفتن فاصله شاخصهاي عقب و جلو تا دوربين حذف كرد . در ترازيابي دقيق قرائت مستقيم 0.1 ميليمتر و دقتي كه ما حدث مي زنيم 0.01ميليمتر مي باشد .

وسايل مورد نياز جهت عمليات ترازيابي دقيق :
- دوربين N3
- شاخص دو لبة انوار داراي تراز و پايه هاي مخصوص آن ( مير دو لبه )
- سكل ( دو عدد )
- متر براي متر كشي
- دفترچه ترازيابي دقيق
- چكش
- چتر آفتابي
- ميخ فولادي
- ريسمان (جهت سهولت كار )

ترازياب مكانيكي N3 ويلد :

دوربين N3 كه دقيقترين ترازياب مكانيكي است و دوربينهاي ديجيتالي هم به سختي به دقت آن مي رسند ، داراي ميكرومتر مي باشد كه براي ترازيابي سه رقم ( عدد صحيح ) بر روي مير و سه رقم بر روي ميكرومتر قرائت مي شود كه رقم سوم بر روي مير توسط عامل حدس زده مي شود .

شاخص دو لبة انوار ( مير دو لبه ) :

اين شاخصها داراي دو لبه مي باشند ، به لبه اي كه اعداد كوچكتر روي آن نوشته شده است اصطلاحاً لبة كوتاه مي گوييم و به لبه اي كه اعداد بزرگتر روي آن نوشته شده است لبة بلند گوييم .

ثابت ميرهاي انوار ، عبارت است از اختلاف قرائت لبة بلند با قرائت لبة كوتاه كه برابر با 301.550 مي باشد ; يعني در شرايط ايده آل اختلاف قرائت لبة بلند با لبة كوتاه بايد برابر 301.550 باشد كه اين عدد به اندازة ±0.030 قابل تغيير است يعني اختلافهاي <301.580 Δ301.520< قابل قبول مي باشند .


قبل از قرار دادن مير بر روي سكل مخصوص بايد حتماً حلقة مخصوص موجود براي هر مير را به انتهاي آن بست و سپس مير را درون حلقه قرار داد . ميرها به پايه بسته شده و به وسيلة پايه ها و تراز موجود بر روي مير ، پس از قرار گرفتن بر روي سكل تراز مي شوند .چتر صحرائي :

جهت استفاده از دوربين ترازياب حتماًتراز­يابي دقيق بايد 10 دقيقه قبل از شروع به قرائت در بيرون از كيس خود قرار بگيرد تا درجه حرارت تك تك قطعات آن با محيط اطرف يكسان شود هنگاميً كه ترازيابي در زير آفتاب انجام گيرد حتماً بايد از چتر استفاده نمود و دوربين را به طور كامل در زير سايه چتر قرار دهيم در غير اين صورت در مشاهدات ما خطا بوجود خواهد آمد .

در هنگام حركت نيز دوربين بايد در زير چتر صحرايي قرار داشته باشد و در اين حالت بايد دوربين را جهت استقرار در نقطه جديد حركت داد ،در كل دوربين به هيچ وجه نبايد در زير آفتاب قرار گيرد .

برگ محاسبه ( مشاهدات ترازيابي دقيق ) :

براي نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازيابي دقيق از فرم مخصوص مشاهدات استفاده مي شود كه از هر سري مشاهدات دو نسخه (دو برگ) موجود است كه محاسبات بر روي نسخة دوم توسط قرائت كننده در دفتر كار انجام مي گيرد .


سر برگ :
سر برگ اوراق ترازيابي بايد كاملاً پر شود يعني نوع عمليات ( رفت يا برگشت ) ، شمارة دفتر ، شماره صفحه ، صفحة مسلسل ، نام منطقه عملياتي ، وضعيت هوا ، تاريخ و ساعت انجام عمليات و همچنين نوع و شمارة دوربين و شمارة ميرها ، ايستگاه مبدا و مقصد ، دماي شروع و پايان كار و وضعيت خورشيد و باد بايد نوشته شود .


در مورد وضعيت خورشيد و باد بايد با توجه به گراف خورشيد و باد عدد مربوط به اين قسمت را پر كنيم (كه در قسمت محاسبات با توجه به اين عدد تصحيحاتي اعمال خواهد گرديد ) .


خطا ها در ترازيابي دقيق :
خطاهاي مختلفي بر سر راه ترازيابي دقيق وجود دارد كه اكثراً خطاي دستگاهي مي باشد و مي توان از آن جمله به موارد زير اشاره نمود :
- خطاي انكسار
- خطاي نشست قائم مير ها و ترازياب
- خطاي كليماسيون دستگاه
- خطاي قائم نبودن مير ها
- خطاي درجه بندي مير و …


كنترل ابزار ترازيابي دقيق :

- كنترل تراز مير­هاي انوار
وسايل مورد نياز جهت آزمايش دوربين جهت كنترل خطاي قائم نبودن مير ها (خطاي تراز ميرهاي انوار) :
- دوربين تئودوليت (2 دستگاه)
- سه پايه(دو عدد)
- مير انوار (كه براي ترازيابي دقيق استفاده مي گردد و يا قرار است تراز آنها كنترل شوند)
- متر
- ميخ فولادي
- چكش
- آچارهاي مخصوص


نحوه كنترل :

جهت انجام عمليات ترازيابي ، قبل از هر اقدامي حتماً بايد تجهيزات مربوطه كنترل گردد .يكي از اين كنترل­ها ، كنترل كردن ترازهاي تعبيه شده بر روي ميرهاي مورد استفاده در اين عمليات است .
كنترل تراز بودن مير (انوار) :
براي كنترل تراز هر يك از ميرها ابتدا توسط يك دوربين تئودوليت و متر دو امتداد عمود بر هم پيدا مي­كنيم ( حتي الامكان به صورتي كه تشكيل يك مثلث متساوي الاضلاع را بدهند) .
پس از پياده كردن دو امتداد عمود بر هم از دو دوربين تئودوليت موجود يكي را در انتهاي يك امتداد و ديگري را در انتهاي امتداد ديگر قرار مي­دهيم و به طور كامل اين دو دوربين را به طور دقيق در نقطه انتهاي هر­يك از امتدادهاي پياده شده استقرار مي­دهيم .


در مرحله بعدي مير انواري كه قرار است تراز آن كنترل گردد در محل تقاطع دو امتدا پياده شده بايد قرار داده شود اين استقرار به اين نحو بايد انجام پذيرد كه ابتدا سكل را بر روي نقطه تقاطع قرار مي­دهيم و سپس مير انوار را بر روي آن به نحوي سوار مي­كنيم كه دو ميله نگهدارنده مير هر يك در راستاي هر كدام از امتدادهاي پياده شده مورد نظر قرار گيرد پس از انجام اين عمل مير را تراز مي­كنيم .


پس از تراز كردن ميرها عاملي كه در پشت يكي از اين دوربين­ها قرار دارد تار قائم دوربين مورد نظر را به گوشه انتهاي ميري كه در محل تقاطع قرار دارد و تراز شده نشانه روي مي­كند (به طور دقيق بر لبه كناري مير نشانه روي مي­كند) ، سپس تلسكوپ تئودوليت مورد نظر را حول محور افقي(ثانويه) دوربين به آرامي و روبه سمت بالا حركت مي­دهد و كنترل ميكند تا ، تار قائم دقيقاً بر روي لبه كناري مير مورد نظر حركت كند اگر تارقائم در حركت رو به بالا بروي لبه حركت نكرد ، بايد عاملي كه در پشت دوربين قرار دارد به عامل ديگري كه در كنار مير ايستاده علامت دهد و عاملي كه در كنار مير قرار دارد با استفاده از گيره نگهدارنده اي كه عمود بر امتداد استقرار دوربين است به ميزاني جا به جا كند كه عامل مستقر در پشت دوربين علامتي مبني بر قرار داشتن تار قائم دوربين بر لبه ميردر كل طول جابه جاي تلسكوپي دوربين قرار داشته باشد .


اين عمليات را عيناً براي امتداد ديگر نيز انجام مي­دهيم . اين پروسه تا زماني كه لبه هاي انتخاب شده دو طرف مير مورد نظر بر روي تار قائم تلسكوپ هر دو دربين بدون انحراف (از تارها) مشاهده شود .
در اين زمان اگر حباب مير مورد نظر از حلقه مياني خارج شده باشد نشانگر اين است كه تراز مير ما كاليبره نيست در اين حالت براي كاليبره كردن تراز با استفاده از آچارهاي مخصوص پيچ­هاي تراز مورد نظر را به نحوي تغيير مي­دهيم كه حباب دقيقاً در وسط تراز قرار گيرد .

منبع:ایران مساحت
 

bekar

عضو جدید
[ ترازیابی ] پرسش و پاسخ > ارانه مطالب

در یک ترازیابی متقابل بین دو نقطه Aو B که 730 متر از یکدیگر فاصله دارند, سنجشهای زیر به عمل آمده است:
محل اسقرار ترازیاب -ارتفاع ترازیاب از زمین -محل شاخص- قرائت شاخص
M1.688---------------B----------------M1.463-----------------A
M1.991----------------A----------------M1.436------------------B
الف)اختلاف ارتفاع بین A و B بدست آورید.
ب)خطای کلیماسیون تراز یاب را محاسبه کنید.


خواهشن کمک کنید.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

msc87

عضو جدید
در یک ترازیابی متقابل بین دو نقطه Aو B که 730 متر از یکدیگر فاصله دارند, سنجشهای زیر به عمل آمده است:
محل اسقرار ترازیاب -ارتفاع ترازیاب از زمین -محل شاخص- قرائت شاخص
M1.688---------------B----------------M1.463-----------------A
M1.991----------------A----------------M1.436------------------B
الف)اختلاف ارتفاع بین A و B بدست آورید.
ب)خطای کلیماسیون تراز یاب را محاسبه کنید.


خواهشن کمک کنید.
سلام دوست عزیز
جواب سوال شما به ترتیب:
1- اختلاف ارتفاع دو نقطه هم= 0.165m
2- خطای کلیماسیو دوربین= 0.0306100 Deg
موفق باشید.....
 

bekar

عضو جدید
سلام دوست عزیز
جواب سوال شما به ترتیب:
1- اختلاف ارتفاع دو نقطه هم= 0.165m
2- خطای کلیماسیو دوربین= 0.0306100 Deg
موفق باشید.....
با تشکر از جواب
می شه توضیح بدی چطوری داخل قسمت ب(کلیمانسیون) فاصله رو بدست آوردی.
 

msc87

عضو جدید
با تشکر از جواب
می شه توضیح بدی چطوری داخل قسمت ب(کلیمانسیون) فاصله رو بدست آوردی.
سلام دوست عزیز
یه توضیح اول بدم:
خطای کلیماسیون همیشه ثابت و در نیو در یک جهت عمل میکنه مثلا اگه خطا منفی باشه همیشه منفی.....
خوب حالا تصور کن که دوربین شما خطا نداره!!!!!!!!!!
و در اولین برداشت انجام شده(از هر طرفی) مقدار بدست اومده درسته.....
خوب وقتی جای دوربین رو عوض میکنی توقع داری که مقدار بدست اومده از طرف دیگه با مقدار قبلی برابر باشه و در خلاف جهت...
یعنی
X1=-X2
ولی نیست یعنی خطا وجود داره که رو هر دو مشاهده تاثیر گذاشته:
Y1= -0.225 ,Y2=-0.555
Y1=X1-e, Y2=-X1-e
Y1+e = -Y2-e
Y1+Y2=-2e
0.78=2e ---> e=0.39
D=730m----> Arctan a=0.39/730----->a=0.0306100 Deg
این برای حالتی که 730 داده شده فاصله افقی باشه ولی لگه همونم فاصله شیب دار باشه، خوب D افقی میشه
Z=Arcsin (0.165/730)-----> D=730*CosZ


موفق باشید:gol:
 
آخرین ویرایش:

mostapha007

عضو جدید
طرح ترازیابی دقیق کشور

طرح ترازیابی دقیق کشور

جدول 1- مشخصات كلي شبكه ترازيابي سراسري كشور
نوع
ايستگاه
فاصله متوسط نقاط از يكديگر
تعداد مسير ترازيابي
طراحی شده
تعداد مسير ترازيابي شده
طول مسير
مشاهده شده
معيار دقت
( ميليمتر)
درجه يك
5/1 تا 5/2 كيلومتر
239
233
30500 كيلومتر
3
درجه دو
5/1 تا 0/4 كيلومتر
340
325
25370 كيلومتر
8
درجه سه
5/2 تا 0/5 كيلومتر
863
826
25000 كيلومتر
12


2)لزوم و هدف ايجاد شبكه ترازيابي سراسري كشور
هدفها يي كه مي توان از انواع شبكه هاي ترازيابي انتظار داشت متفاوت هستند كه دراينجا به صورت تيتروار به آنها اشاره مي شود.
اهداف ترازيابي درجة يك سراسری
بررسي جابجائي‏هاي ارتفاعي پوسته زمين (ژئوديناميك منطقه‏اي)
ايجاد نقاط مبنايي براي شبكه كنترل ميكروژئودزي
ايجاد و گسترش شبكه‏هاي ارتفاعي درجه يك به‏‏منظور ايجاد سيستم ارتفاعي يكسان براي تهية نقشه‏هاي پوششي كشور
اهداف ترازيابي درجة دو سراسری
ايجاد و گسترش شبكه‏هاي ارتفاعي درجه دو به‏ منظور ايجاد سيستم ارتفاعي يكسان
ايجاد تراكم مناسب نقاط مبنايي جهت تهية نقشه‏هاي پوششي كشور و نقشه‏هاي بزرگ و كوچك مقياس
اهداف ترازيابي درجة سه سراسری
ايجاد و گسترش شبكه‏هاي ارتفاعي درجه سه به‏ منظور ايجاد سيستم ارتفاعي يكسان
ايجاد تراكم مناسب نقاط مبنايي جهت تهية نقشه‏هاي پوششي كشور و نقشه‏هاي بزرگ و كوچك مقياس
ايجاد تراكم مناسب نقاط ارتفاعي جهت سهولت در دسترسي كاربران
ايجاد نقاط مبنايي براي مقاصد مختلف نقشه‏برداري نظير مطالعات زهكشي و تعيين شيب منطقه‏اي

اهداف شبكه ترازيابي شهری
در مورد ترازيابي دقیق در شهرها ، هدف هاي زير بيشتر مدنظر بوده است:
- ايجاد تراكم مناسب نقاط ارتفاعي.
- استفاده از نتايج ترازيابي در نقشه‌برداري محلي(مانند تهيه نقشه 2000/1 شهري).
- مطالعة نقشه‌هاي توپوگرافي براي کنترل نشست‌ و تغيير شکل‌هاي سريع ( مانند كنترل نشست منطقه جنوب غربي تهران).
- ايجاد نقاط مبنايي براي شبكة كنترل ميكروژئودزي ( براي كنترل سازه هاي بلند مانند برج يادمان).
- بررسي جابجايي‏‏‏هاي ارتفاعي پوستة زمين (ژئوديناميك محلي و منطقه‌اي مانند كنترل گسل شمال تهران و كنترل نشست منطقه جنوب غربي تهران).

3)استاندارد شبکه های ارتفاعی

جدول2- استاندارد شبکه‏هاي ارتفاعي
درجة
ترازيابي
معيار دقت
( mm )
متوسط فاصلة
نقاط به کيلومتر
تجهيزات اصلي
دقت ترازياب
نوع شاخص
بزرگنمايي ترازياب
درجه 1
2
دقت ترازياب
در يك كيلومتر ترازيابي رفت و برگشت
و بزرگنمايي 32x-40x
شاخص انوار دولبه و دماسنج تفاضلي با دقت0.1°c و فشار سنج با دقت 1mmHg
درجه 2
3
دقت ترازياب
در يك كيلومتر ترازيابي رفت و برگشت
و بزرگنمايي 32x-40x
شاخص انوار دولبه و دماسنج با دقت 0.5°c
درجه 3
4
دقت ترازياب
در يك كيلومتر ترازيابي رفت و برگشت
و حداقل بزرگنمايي 32x
شاخص يك لبه مهندسي
k طول مسير ترازيابي شده برحسب كيلومتر است.

جدول 3 - استاندارد ساختمان ايستگاه‏هاي ترازيابي
درجة
ترازيابي
زير سازي
(cm)
ارتفاع بتن
(cm)
نقاط رفرانس
RM
حداقل فاصله زماني
بين قرائت و ساختمان (ماه)
I
10
75
نیاز دارد
6
II
10
70
نیاز دارد
6
III
ندارد
50
نیاز ندارد
2

جدول 4 - زمان بندي تنظيم وسايل ترازيابي براي عمليات ترازيابي درجه سه
تنظيم ترازياب
در آزمايشگاه
كليماسيون گیری
در محل کار
تنظيم تراز شاخص
در محل کار
كنترل تراز ترازياب
در محل کار
حداقل هر سال يكبار
هفته اي دوبار
هفته اي دو بار
هفته اي دوبار

 

msc87

عضو جدید
سلام به دوست عزیز
میشه خواهش کنم تا مرجع این دستورالعمل رو هم معرفی کنید

ممنون:gol::gol::gol:
 

rasoul2023

عضو جدید
نرم افزار محاسبه ترازیابی

نرم افزار محاسبه ترازیابی

با سلام دوستان عزیز:
میخواستم بدونم اولا نظر تون در مورد یک نرم افزار ترازیابی چیه که بنویسم و چه امکاناتی باید داشته باشه ؟
من یک سری آبشن خودم در نظر گرفتم که در وبلاگ موجود در امضا میتونید ببینید لطفا اطلاعات جدید بهم بدید در ضمن 90 % پروژه اجرا شده و به زودی این برنامه منتشر خواهد شد . فقط منتظر نظرات شما هستم .

دوما توی نظر سنجی شرکت کنید .

سوال نظر سنجی : به نظر شما یک نرم افزار ترازیابی چقدر مورد توجه قرار خواهد گرفت .
 
آخرین ویرایش:

R3iHan3H

عضو جدید
کاربر ممتاز
گزارش عملیات ترازیابی(مبتدی)

گزارش عملیات ترازیابی(مبتدی)

این نمونه رو برای تازه کارها گذاشتم تا با روش کار آشنا بشن

موضوع گزارش:

تشکیل شبکه 5 ضلعی(میکروژئودزی)

وسائل لازم

1- دستگاهEDM
2- منشور یا رفلکتور(4 عدد)
3- سه پایه دوربین
4-GPS دستی
5- فشارسنجودماسنج
6- میخ چوبی
7- چکش ورنگ

گزارش کار:


درابتدا زمین موردنظر برای برداشت را شناسایی کرده و 5 ایستگاه بعنوان نقاط شبکه به فواصل حدود 200 الی 400 متربه صورتی که نقاط شبکه به یکدیگردید داشته باشند بروی زمین انتخاب میکنیم.
سپس دونقطه موضوعی جهت کنترل بیشتر شبکه که یکی از انها در خارج از شبکه ودیگری داخل شبکه مشخص و میخکوبی می کنیم.
نقاط اصلی شبکه را با(S1,…,S5) ونقاط موضوعی را با (O1,O2) مشخص می کنیم,سپس بااستفاده ازدستگاه توتالاستیشن فواصل بین نقاط اصلی شبکه ونقاط موضوعی وتمام قطرهای بین اضلاع شبکه را 3 بار به صورت رفت و برگشت برداشت می کنیم.
بااستفاده ازGPS دستی مختصات نقاط شبکه را بدست می اوریم.
سپس زوایای شبکه و زوایای نقاط موضوعی با شبکه رابه صورت کوپل اندازه گیری میکنیم.
بعد از اندازه گیری در اپک اول 3 نقطه ازشبکه را ثابت ونقاط دیگر را در حدود 2-10 سانتیمتر جابه جا می کنیم و با توجه به نقاط جا به جاشده ماننداپک اول اندازه گیری را در اپک دوم انجام می دهیم.
درضمن جابه جایی بین این نقاط را با متر اندازه گیری کرده و با استفاده از مشاهدات صورت گرفته و انجام سرشکنی بین انها با استفاده ازفرمولهای مربوط میزان جابه جایی بین نقاط جابه جاشده رابدست می اوریم.

نتیجه:

این عملیات تمرینی است برای پروژهای بزرگ مانند سد,پل,پروژهای بزرگ عمرانی و... که یک نقشه بردار میزان نشست وجابه جایی سازه های پروژه رابوسیله این روش (میکروژئودتیک) درنقشه برداری کنترل وسرشکنی کند.
 

rasoul2023

عضو جدید
نرم افزار ترازیابی

نرم افزار ترازیابی

با سلامی جدد خدمت دوستان عزیز و همچنین تبریک سال نو هدیه من به دوستان نرم افزار ترازیابی که خودم نوشتم . :cool:


نرم افزار فوق اولین نسخه آزمایشی نرم افزار ترازیابی است که برای شما دوستان عزیز آماده شده است و شما میتوانید به صورت رایگان از این برنامه استفاده نمایید .

با توجه به کمبود وقت کم و کاستی هایی در برنامه وجود دارد که انشا ا... با کمک شما عزیزان اقدام به رفع و ارائه نسخه نهایی از این برنامه خواهیم بود . جهت دانلود برنامه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

کپی برداری این برنامه فقط با ذکر منبع مجاز میباشد .
منبع : www.geo-app.ir
برنامه نویس : سید محمد رسول برومند

جهت مشاهده توضیحات و دانلود برنامه اینجا کلیک کنید .

در ضمن دوستان جهت بهبود برنامه همکاری کنید و نظرات خودتون را در ادامه همین تاپیک اعلام کنید .

با تشکر : سید محمد رسول برومند .
 

ajamincc

عضو جدید
با سلامی جدد خدمت دوستان عزیز و همچنین تبریک سال نو هدیه من به دوستان نرم افزار ترازیابی که خودم نوشتم . :cool:


نرم افزار فوق اولین نسخه آزمایشی نرم افزار ترازیابی است که برای شما دوستان عزیز آماده شده است و شما میتوانید به صورت رایگان از این برنامه استفاده نمایید .

با توجه به کمبود وقت کم و کاستی هایی در برنامه وجود دارد که انشا ا... با کمک شما عزیزان اقدام به رفع و ارائه نسخه نهایی از این برنامه خواهیم بود . جهت دانلود برنامه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

کپی برداری این برنامه فقط با ذکر منبع مجاز میباشد .
منبع : www.geo-app.ir
برنامه نویس : سید محمد رسول برومند

جهت مشاهده توضیحات و دانلود برنامه اینجا کلیک کنید .

در ضمن دوستان جهت بهبود برنامه همکاری کنید و نظرات خودتون را در ادامه همین تاپیک اعلام کنید .

با تشکر : سید محمد رسول برومند .

سلام آقای برومند
موقعی که یه ترازیابی رو وارد میکنیم و در نهایت دکمه ADJ رو میزنیم، مینویسه: please by full VERSON که فکر میکنم VERSION درست باشه.
Untitled.jpg
 

woob

عضو جدید
جدول ترازیابی

جدول ترازیابی

درباره جدول ترازیابی توضیح میخواستم
 

ALI-Geo

عضو جدید
درباره جدول ترازیابی توضیح میخواستم
سلام
یک جدول ساده ی ترازیابی اینه

جدول شما دارای5 ستون باشه : 1- نام ایستگاه 2-BS ها ( Back Sight ها ) 3- FS ها و 4- MS ها 5- اختلاف ارتفاع
اگر جهت قرائت شاخص شما در خلاف جهت حرکت شما بود ، اون رو در BS ها و اگر در جهت بود در FS ها عدد قرائت شده رو یادداشت می کنید

* اگر ترازیابی شما شعاعی باشه ، نقاطی که در بین دو شاخص اولی و آخری قرائت کردید رو در MS ها می نویسید
* البته اگر شبکه ی ترازیابی رو بخوایید سرشکن کنید باید 2 ستون دیگه به نام های : 6- اختلاف ارتفاع تصحیح شده و 7- ارتفاع تصحیح شده

و در نهایت برای بدست آوردن اختلاف ارتفاع کلی ، جمع FS ها رو از جمع BS ها کم می کنید
 

salmanncc

عضو جدید
با سلام دوستان عزیز:
میخواستم بدونم اولا نظر تون در مورد یک نرم افزار ترازیابی چیه که بنویسم و چه امکاناتی باید داشته باشه ؟
من یک سری آبشن خودم در نظر گرفتم که در وبلاگ موجود در امضا میتونید ببینید لطفا اطلاعات جدید بهم بدید در ضمن 90 % پروژه اجرا شده و به زودی این برنامه منتشر خواهد شد . فقط منتظر نظرات شما هستم .

دوما توی نظر سنجی شرکت کنید .

سوال نظر سنجی : به نظر شما یک نرم افزار ترازیابی چقدر مورد توجه قرار خواهد گرفت .
*********************************
یک نرم ترازیابی باید قابلیت محاسبه انواع روش ترازیابی را داشته باشد
کیلومتراژ ، عرض مقطع جهت ترسیم و محاسبه پروفیل طولی و عرضی را داشته باشد .
قابلیت سرشکنی داشته باشد
قابلیت ترسیم پروفیل طولی و عرضی داشته باشد
بتوان با معرفی خط پروژه در راهسازی روی پروفیل عرضی محاسبه احجام را بدهد.
salmanncc@yahoo.com
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Ehsan.Ha

متخصص نقشه برداری
کاربر ممتاز
سلام.
ممکنه یه نمونه ورودی اطلاعات و خروجی برنامه رو بذارین؟
 

نینی22

عضو جدید
سوالی از نقشه برداری

سوالی از نقشه برداری

سلام-هر کی خطای بست مجاز ترلزیابی (بررسی خطادرترازیابی مستقیم )روبلده یه مختصر توضیح بده مرسی:gol:
 

SamHashemi

متخصص نقشه برداری
خطای بست مجاز ترلزیابی

خطای بست مجاز ترلزیابی

سلام-هر کی خطای بست مجاز ترلزیابی (بررسی خطادرترازیابی مستقیم )روبلده یه مختصر توضیح بده مرسی:gol:
چنانچه از اشتباه بخوبی جلوگیری کنیم ،باز هم بواسطه اثر خطاهای مختلف ،عملیات ترازیابی با خطایی همراه خواهد بود(خطای بست)
که از رابطه : مجموعه قرایتهای عقب - مجموع قرایتهای جلو بدست می اید.
حالا برای اینکه ببنیم این خطا قابل قبول است یا نه ، خطای بست مجاز ترلزیابی تعریف میشود که اگر خطای بست کمتر یا مساوی خطای بست مجاز ترلزیابی،ترازیابی فابل قبول است.
( بر حسب میلیمتر ) خطای بست مجاز ترلزیابی​
e = ± k √ L

L : طول مسیر ترازیابی به کیلومتر ( مجموع رفت و برگشت )
k : خطای کیلومتری بر حسب میلیمتر/کیلومتر
مقدار k بدقت ترازیابی بستگی دارد.
درجه ترازیابی k میلیمتر بر کیلومتر
ترازیابی درجه 1و2حدود 1-3
ترازیابی درجه 3حدود 6-12
معمولیحدود 20-30
تقریبی100
 

samba1373

عضو جدید
عددسازی در پروژه ترازیابی....خواهشا جواب بدین!!!!

عددسازی در پروژه ترازیابی....خواهشا جواب بدین!!!!

سلام دوستان نقشه بردار...یه سوال داشتم،ازتون عاجزانه خواهش می کنم جواب بدین..خیلییییییییییییییی حیاتیه!!!!!!

من این ترم 2 واحد نقشه برداری دارم..توی پروژه ترازیابی به ما گفتن که یک مسیر بسته 3 کیلومتری رو 3 بار ترازیابی کنیم..و توی این مسیر باید 8 تا ایستگاه ثابت(A،B...) داشته باشیم و هر دور حتما از این ایستگاه ها رد بشیم ولی نقطه های کمکی بین ایستگاه ها(1،2،3....) مهم نیست..و خطای مجاز توی هر دور هم باید 20 میلی متر باشه..
ولی متاسفانه خطای ما توی دور اول 90 و دور دوم 290 میلی متر شد!!!!

خواستم ببینم اگه بخوام خطا رو توی بازه مجاز بیارم،(مثلا دور اول 14 و دور دوم 20 میلی متر )باید چیکار کنم که استاد نفهمه؟؟ یعنی از کجا میتونه بفهمه؟؟؟
چه ارتباطی بین ارتفاع ایستگاه های ثابت توی هر دور با توجه به خطای هر دور باید وجود داشته باشد؟؟ یعنی مثلا با توجه به خطای 14 و 20 میلی متری برای دور اول و دور دوم باید ارتفاع ایستگاه ها توی دور اول و دور دوم باید6=14-20 میلی متر اختلاف داشته باشه یا ارتباط دیگه ای دارند؟؟؟
 

alireza19910417

عضو جدید
سلام دوستان نقشه بردار...یه سوال داشتم،ازتون عاجزانه خواهش می کنم جواب بدین..خیلییییییییییییییی حیاتیه!!!!!!

من این ترم 2 واحد نقشه برداری دارم..توی پروژه ترازیابی به ما گفتن که یک مسیر بسته 3 کیلومتری رو 3 بار ترازیابی کنیم..و توی این مسیر باید 8 تا ایستگاه ثابت(A،B...) داشته باشیم و هر دور حتما از این ایستگاه ها رد بشیم ولی نقطه های کمکی بین ایستگاه ها(1،2،3....) مهم نیست..و خطای مجاز توی هر دور هم باید 20 میلی متر باشه..
ولی متاسفانه خطای ما توی دور اول 90 و دور دوم 290 میلی متر شد!!!!

خواستم ببینم اگه بخوام خطا رو توی بازه مجاز بیارم،(مثلا دور اول 14 و دور دوم 20 میلی متر )باید چیکار کنم که استاد نفهمه؟؟ یعنی از کجا میتونه بفهمه؟؟؟
چه ارتباطی بین ارتفاع ایستگاه های ثابت توی هر دور با توجه به خطای هر دور باید وجود داشته باشد؟؟ یعنی مثلا با توجه به خطای 14 و 20 میلی متری برای دور اول و دور دوم باید ارتفاع ایستگاه ها توی دور اول و دور دوم باید6=14-20 میلی متر اختلاف داشته باشه یا ارتباط دیگه ای دارند؟؟؟

سلام دوست عزیز اولا سعی کن کلک نزنی به خاطر خودت میگم ثانیا هنگام ترازیابی فاصله بین شاخص ها رو طوری تنظیم کن که تقریبی وسط ایستگاه ها باشه و به اون دوست شاخص نگه دار گوشزد کن که شاخص رو قائم نگه داره.مطمئنا اگه درست انجام بدی و خطای بست رو اعمال کنی درست میشه...... موفق باشی
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Ehsan.Ha

متخصص نقشه برداری
کاربر ممتاز

سلام دوست عزیز اولا سعی کن کلک نزنی به خاطر خودت میگم ثانیا هنگام ترازیابی فاصله بین شاخص ها رو طوری تنظیم کن که تقریبی وسط ایستگاه ها باشه و به اون دوست شاخص نگه دار گوشزد کن که شاخص رو قائم نگه داره.مطمئنا اگه درست انجام بدی و خطای بست رو اعمال کنی درست میشه...... موفق باشی

خیلی موافقم

سلام دوستان نقشه بردار...یه سوال داشتم،ازتون عاجزانه خواهش می کنم جواب بدین..خیلییییییییییییییی حیاتیه!!!!!!

من این ترم 2 واحد نقشه برداری دارم..توی پروژه ترازیابی به ما گفتن که یک مسیر بسته 3 کیلومتری رو 3 بار ترازیابی کنیم..و توی این مسیر باید 8 تا ایستگاه ثابت(A،B...) داشته باشیم و هر دور حتما از این ایستگاه ها رد بشیم ولی نقطه های کمکی بین ایستگاه ها(1،2،3....) مهم نیست..و خطای مجاز توی هر دور هم باید 20 میلی متر باشه..
ولی متاسفانه خطای ما توی دور اول 90 و دور دوم 290 میلی متر شد!!!!

خواستم ببینم اگه بخوام خطا رو توی بازه مجاز بیارم،(مثلا دور اول 14 و دور دوم 20 میلی متر )باید چیکار کنم که استاد نفهمه؟؟ یعنی از کجا میتونه بفهمه؟؟؟
چه ارتباطی بین ارتفاع ایستگاه های ثابت توی هر دور با توجه به خطای هر دور باید وجود داشته باشد؟؟ یعنی مثلا با توجه به خطای 14 و 20 میلی متری برای دور اول و دور دوم باید ارتفاع ایستگاه ها توی دور اول و دور دوم باید6=14-20 میلی متر اختلاف داشته باشه یا ارتباط دیگه ای دارند؟؟؟
اما اگه فرصت دوباره کار نیس خطای به وجود آمده از کلیماسیون دستگاه و یا اشتباه در ثبت و محاسباته. خوب اگه استاد ارتفاع ایستگاه ها رو نداشته باشه و مسیر انتخابی خودتون بوده 7.6 سانت رو تقسیم کن بر تعداد ایستگاه ها و این مقدار رو از ارتفاع های دور اول کم کن تا خطای تراز یابیتون بشه 1.4 سانت. اما فکر کنم دور دوم رو حتما اشتباه محاسباتی کردین یا در ثبت میر اشتباهی شده. به هر حال زیاد به قضیه گیر نده چون دیگه الان روشهای مهندسی تری برای اینجور کارها هست!
 

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
فرمول نویسی در اکسل جهت محاسبات انواع ترازیابی

فرمول نویسی در اکسل جهت محاسبات انواع ترازیابی

با سلام .......فایل آموزشی زیر از کتابهای سری فنی و حرفه ای است که بسیار عالی توضیح داره ....... فرمول نویسی در اکسل جهت محاسبات انواع ترازیابی

محاسبه ترازیابی در اکسل.jpg
 

پیوست ها

  • اکسل جهت محاسبات انواع ترازیابی.pdf
    2.3 مگایابت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
قرائت شاخص در تراز یابی.jpg
قرائت صحیح شاخص :

تار بالا................0326
تار وسط.............0284
تار پایین.............0242


0.326-0.284=0.042
0.284-0.242=0.042

نکته:باید هر سه قراءت یا زوج باشند و یا فرد در غیر اینصورت یا قراءت اشتباه خوانده شده و یا شاخص لرزش پیدا کرده و از تراز خارج شده


م ب ا (ارسنجانی) 1394/11/28
 

helali2010

عضو جدید
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان.روش ترازیابی با توتال استیشن چجوریه؟

شیب دو تا نقطه رو چه جوری میشه توسط دوربین به دست آورد؟
 
بالا