تاپیک رفع اشکال درس مدیریت تولید کنکور کارشناسی ارشد

rashin_a

عضو جدید
تست:تولید سلولی روش نوین تولید برای مواردی است که:
1-محصولات از واحدهای پیش ساخته (سلول) تولید میشود
2-تولید در خطوط تولیدتوسط گروهی از کارکنان که مسئولیت کیفیت را دارند اداره میشود
3-تولید در اتاق ها(وفضای) کوچک ایجاد میشود
کدام گزینه صحیح است؟:confused:
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

ghazal1991

مدیر تالار مدیریت
مدیر تالار
تست:تولید سلولی روش نوین تولید برای مواردی است که:
1-محصولات از واحدهای پیش ساخته (سلول) تولید میشود
2-تولید در خطوط تولیدتوسط گروهی از کارکنان که مسئولیت کیفیت را دارند اداره میشود
3-تولید در اتاق ها(وفضای) کوچک ایجاد میشود
کدام گزینه صحیح است؟:confused:

گزینه 3
 
بالا