اولین همایش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

taha_mokfi

عضو جدید
عرصه کارکرد سیستم‌های مدیریت پروژه طی سال‌های اخیر، متناسب با تغییرات ساختاری در نظام های پولی و سرمایه گذاری در جهان، با نیازمندی های جدیدی مواجه شده است. بدین جهت، مدیران و کارشناسان پروژه‌ها برای پاسخگویی به این نیازها می‌باید قادر به اتخاذ تصمیمات درخور، متناسب با دینامیک تغییرات تکنولوژیکی، اقتصادی و مدیریتی باشند تا در رویارویی با چالش‌های مهم رقابت در حوزه عمل مربوط به پروژه خود به موفقیت دست یابند. شرکت پلاک آبی با استفاده از تجربیات تخصصی خود و بهره گیری از توانایی های کارشناسان بین اللملی متبحر در این حوزه، یک سلسله کنفرانس‌ها و همایش‌هایی را با محور اصلی "سیستم‌ اطلاعات مدیریت" برای آشنایی مخاطبین با جنبه های نوین در فرآیند اجرایی سیستم اطلاعات در مدیریت پروژه ها برنامه ریزی نموده است. همایش یک روزه بیست و هشتم دی ماه سال 1390 اولین مجموعه از سری فوق با تمرکز بر ارائه نتایج حاصل از درس آموخته های عملیاتی برای پیاده سازی PMIS در اجرای طرح‌ها در ایران و همچنین تعیین چالش‌ها و نیازهای تحقیقاتی صنایع گوناگون برای توفیق در این زمینه می باشد.

هدف از برگزاری همایش:
مهمترین هدف برگزاری این همایش معرفی کاربردهای سیستم اطلاعات مدیریت در بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه می باشد.

زمان:
28 دی ماه 1390

سایت همایش:
www.irpmis.com
 
آخرین ویرایش:
بالا