86415017

همیشه ادم بدترین ضربه زندگیشو از بهترین دوستش می خوره

ماشین-کشتی - نی-فلوت-کتاب - با ماشین بیرون رفتن -
محل سکونت
خونه بابام
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
بالا