محسن2115

محل سکونت
تهران
رشته
غیر مهندسی

امضا

روزگاریست شیطان فریاد میزند:
آدم پیدا کنید،سجده خواهم کرد.....
http://ganjoor.net/
یه سر بزنید ،بخونید،لذت ببرید واز سازندش قدارنی کنید.
برای پخته شدن کافیست هنگام عصبانیت از کوره در نروید
بالا