10 توصیه مهم و حیاتی برای داشتن سالی پربار !

*setareh66*

عضو جدید
کاربر ممتاز


از مواضع پر دردسر دوری کنید
کمی بلندتر پرواز کنید
روی کاری که انجام می دهید تمرکز کنید
حرکات ورزشی برای حفظ تناسب اندام فراموش نشود
کار گروهی و جمعی را تمرین کنید
پشت همدیگر را داشته باشید
برای روزهای بارانی خود را آماده کنید
استراحت و کسب آرامش را در برنامه های خود قرار دهید
بدانید هر چهره ای با لبخند زیباتر استهیچ کاری غیرممکن نیست
 

Similar threads

بالا