► •✿✿✿•◄ آموزش زبان فرانسه در کنار هم ► •✿✿✿•◄

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
 

hamid_diba

اخراجی موقت
♠♠♠دوستاران زبان فرانسه یه سر به اینجا بزنن♠♠♠

♠♠♠دوستاران زبان فرانسه یه سر به اینجا بزنن♠♠♠

دوستان یه اموزش ساده ای از زبان فرانسست که برای شما گذاشتم امیدوارم مفید واقع بشه

خودمم تازه این کتاب رو شروع کردم واگر غلط املایی توش هست به بزرگی خودتون ببخشین

راسی این تاپیک فایل صوتی نداره

به بزرگواری خودتون ببخشین

بعدش سعی کردم کمی گرامر هم اضافه کنم بهش

اینم بگم بچه ها این تاپیک هر زمانی که من ان بشم اپ میشه

حالا هر دوروز یک باره یا هر روزه هر زمانی که بیام

باشگاه اپ میشه و تمام مطالب رو در یک روز نمیگم

به دلیل حجم مطلب


 
آخرین ویرایش:

hamid_diba

اخراجی موقت
مختصری از زبان فرانسه

مختصری از زبان فرانسه

زبان فرانسوی , پس از زبان های اسپانيایی و پرتغالی سومين زبان پرگویش و از خانواد ٴ ه زبان های رومی است .

جمعا حدود ۱۲۸ ميليون نفر به این زبان صحبت م یکنند اما تنها ۶۷ ميليون نفر آنان گویش وران مادری این زبان

هستند . با این حساب از لحاظ تعداد گویش وران مادری , زبان فرانسوی رتبهٴ هجدهم در جهان را داراست اما از

لحاظ گویش وران روزمره رتبهٴ نهم را دارد . زبان فرانسوی , زبان رسمی ۲۹ کشور است و می توان گفت پيش از

جنگ جهانی دوم بخصوص در زمين ههای مثل دیپلماسی ,تجارت , و حمل و نقل , زبان بين المللی به حساب

م یآم د.
در كشور ما از ديرباز زبان فرانسه آموزش داده مي شده و در دوره قاجار به عنوان زبان دوم بعد از فارسي بكار

مي رفته است ٬ با اعظام دانشجويان به كشور فرانسه براي تحصيل در رشته هاي مختلف در زمان رضا خان اين

اعتبار و گسترش بيشتر از قبل قابل مشاهده بوده است ٬ تا آنجا كه د انستن زبان فرانسه در خانواده هاي

متمول و رجال يك ضرورت محسوب شده و اكثر فرزندان اين خانواده ها از معلمين خصوصي براي آموزش اين زبان

بهره مي برده اند . در سالهاي اخير نيز استقبال فراواني از اين زبان بعمل مي آيد و دانشگاهها و موسسات

خصوصي و غير خصوصي زيادي به آموزش اين زبان مي پردازند ٬ كه از جمله مي توان كانون زبان ايران را نام برد

كه در حال حاضر معتبرترين موسسه با استاندارهاي روز دنيا براي فراگيري زبان فرانسه در ايران محسوب مي

شود و در حال حاضر در كليه سطوح خدماتي را به زبان آموزان ارائه ميدهد .

در این مقا له سعی شده است تا به صورت پایه ای این زبان آموزش داده شود . مطالب به صورت طبقه بندی

شده در قسمت های مختلف قرار گرفته اند . اگر شما چيزی درباره زبان فرانسه نمی دانيد و علاقه مند به

فراگيری این زبان هستيد ٬ مطمئن باشيد که با مطالعه این مطال ب ٬ این زبان زیبا را یاد خواهيد گرفت . یکی از

قسمت های مشکل در صحبت کردن به زبان فرانسه ٬ تلفظ می باشد که علاوه بر صفحه حروف الفبا و تلفظ

آنها ٬ که به آموزش این امر می پردازد ٬ در اکثر مطالب این سایت سعی شده تلفظ کلمات به فارسی در مقابل

آنها نوشته شود تا شما هر چه بيشتر با تلفظ کلم ات آشنا شوی د.

کسانی که اصلا از زبان فرانسه چيزی نمی دانند و علاقه مند به یادگيری آن می باشند بهتر است در ابتدا به

ترتيب مطالب صفحات حروف الفبا و تلفظ انها ٬ اصطلاحات مهم و دستور زبان فرانسه را مطالعه کنند . ولی بعد از

آن می توانند به مطالعه هر قسمت که علاقه مند بودند بپردازند.
 

hamid_diba

اخراجی موقت
حروف الفبای زبان فرانسه و تلفظ آنها

زبان فرانسه ۲۶ حرف دارد که به چهار نوع ٬ یعنی حروف چاپی بزرگ و کوچک و حروف تحریری بزرگ و کوچک

تقسيم می شود . در اینجا حروف چاپی بزرگ و کوچک و تلفظ آنها آورده شده است.

Les majusculeş typographie

A B C D E F G H I J K L M
اِم اِل کَ ژی ای اَش ژ اِف اُ دِ ث بِ آ
N O P Q R S T U V W X Y Z
زِد ایگرِک ایکس دوبلوِ وِ ئو تِ اِس اِق کو پ اُ اِن
 

hamid_diba

اخراجی موقت
Voyelle حروف صدادار
a , y , u , o , e , i : حر وفی هستند که به تنهایی و مستقل تلفظ می شوند . این حروف عبارتند از
یا یک از H حرف بی صدا )باشد ٬ بعد از آن حرف ) Consonne یک e اگر در وسط جمله ٬ در آخر کلمه قبل از حرف
تلفظ نمی شو د. e حروف صدادار باشد حرف
ѐcole un e
universite grande
homme autre

Consonnes حروف بی صدا
حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار ٬ تلفظ نمی شوند و شامل بيست حرف باقيمانده است.


 

hamid_diba

اخراجی موقت
Prononciation De La Langue Française تلفظ در زبان فرانسه

Prononciation De La Langue Française تلفظ در زبان فرانسه

: A حرف
این حرف اگر با حروف مختلف ترکيب شود صدای ویژه ای می دهد.
ai صدای اِ Lait ل
au صدای اُ Jauge ژُ وژ
eau صدای اُ Manteau مَانتو
ay صدای اِی Payer پ ی
ail صدای اَی Travail ت قَ وَ ی
صدای ( آ ) می د هد که به صورت تو دماغی تلفظ می شود. N و M در ترکيب با حروف A حرف
Ange : آنْژْ
Ample : آمْپلْ
صدای ( آ ) می دهد و به صورت تو دماغی تلفظ می شود . N و M قبل از حروف ai ترکيب
Pain : ◌ْ پَ ن Faim : ◌ْ فَم
باشد تلفظ می شو د. E اگر بعد از آن حرف
Laine : ◌ْ لِ ن
: C حرف
هميشه صدای ( ک ) می دهد C
Sac : سَک
صدای ( س) می ده د. ( y , i , e ) در جلوی حروف c
Ceci : سُ سی
باشد صدای ( ش) می ده د. h اگر در جلوی آن حرف
Machine : مَ شين
باشد صدای ( چ) می ده د. T اگر قبل از آن حرف
Tch صدای چ
: E حرف
صدای کوتاه اُ می دهد در ترکيب با حروف دیگر تلفظ ویژه ای دارد .
Aller اَلِ
Er , Es , Et : صدای اِ ѐtoile اِتو آل
Est اِ
Ei : صدای اِ Peine پ نْ
کشيده می شو د. E صدای U در ترکيب با صدای
Bleu بْ لُ
Heureux اُقُ
صدای ( آن ) می ده د. M و N در ترکيب با
Emprunter آمْ پقَنْ تِ
Entrer آنْتق
صدای ( اِ ) می ده د. Z در ترکيب با حرف
Nez ن
Avez اَو
( ê و é و ѐ ). دارای علامت باشد صدای ( اِ ) می دهد E اگر
Pѐre ◌ْ پِ ق
Tête ◌ْ تِت
Télévison تِ ل وی زی یُن
: D حرف
تلفظ نمی شود D حرف J در جلوی حرف
Dj ج
Djinn جَنْ


: G حرف
هميشه صدای ( گ) می ده د.
Cigare سی گَق
بياید صدای ( ژ ) می ده د. ( E و Y و I ) اگر حروف G پس از حرف
Gigot ژی گُ
Garage گَ قَژ
Gymnastique ژیم نَس تيک
تلفظ نمی شود G بياید صدای ( نی ) می دهد و N اگر بعد از آن حرف
Espagnol اِس پَنی اُل


: H حرف
هيچگاه تلفظ نمی شود H حرف


:
I حرف
حرف صداداری M و N به تنهایی قرار گيرد صدای ( اَن ) می دهد ولی اگر بعد از N و M حروف I اگر بعد از حرف
بياید دیگر صدای ( اَ ن) نمی دهد و به صورت معمولی خوانده می شو د.
Chemin شُمَن
Lapin لَپَن
Lapine لَ پين
: O حرف
صدای ( او آ ) می I صدای ( او ) می دهد . همچنين در ترکيب با U صدای ( اُ ) می دهد . در ترکيب با حرف
ده د.
Tôt تُ
Chou شُو
Moi موآ
 

hamid_diba

اخراجی موقت
صدای ترکيبی

صدای ترکيبی


ص دای ( ف) می دهد PH

Téléphone تِلِفُن

: Q حرف
صدای ( ک) می ده د. ue با Q حرف
Chaque شَکْ
نمی ده د. U حرف Q در دو واژه فرانسه استثناء بعد از
Cinq سَنْ کْ
Coq کُک

: S حرف
هميشه صدای ( س) می ده د. S حرف
Poste پُست
بين دو حرف صدادار قرار گيرد صدای ( ز ) می ده د. S اگر حرف
Rose قُز

: R حرف
در فرانسه صدای ( ق) می دهد R
Merci مِقْسی
قرار می گيرد صدای ( خ) می ده د. R بعد از T معمولا هنگامی که حرف
Verte و خْت


صدای ترکيبی :
به ترتيب صدای ( ای ) و ( اِی ) می دهن د. EILL و ILL
Fille فی
Oreille اُق ی

صدای ترکيبی :
در زبان فرانسه صدای (س ی) می ده د. Tio
Félicitations فِلی سی تَسی یُن
 

hamid_diba

اخراجی موقت
نکته آخر :
شما کاراکترهایی را با خطوطی در بالا و پایين حروف دیده اید و حتما می پرسيد پس اونا چی هستند ؟!
هستند و یکی از مهمترین تفاوت های انگليسی و فرانسه در نوشتار را Accents در واقع اونها حرف نيستند بلکه
ایجاد می کنن د.
ها تلفظ حرف صدا دار را عوض می کنند و Accent ها معمولا برای حروف صدادار هستند . گاهی اوقات Accent
را در زیر مشاهده می کني د: e های حرف Accent گاهی نه . تعدادی از
é ( aigu accent )
è (grave accent )
ê (circumflex accent)
ë ( diaeresis accent)
ها هميشه برای حروف صدادار نيستند و شما ممکن است به چيزی مثل این هم برخورد کني د: Accent البته
ç (The cedilla)
 

hamid_diba

اخراجی موقت
Grammaire

Grammaire

Grammaireدستور زبان فرانسه
دستور زبان مجموعه قواعدی است که از طبيعت زبان بر می خيزد ٬ و برای کاربرد درست آن آموخته می شود .
یکی از تفاوت هایی که قواعد زبان فرانسه با انگليسی و فارسی دارد در این اس ت که در زبان فرانسه ٬ شکل
افعال برای مذکر و مونث متفاوت است . در اینجا سعی شده است تا به نکاتی اشاره شود که بسيار پر اهميت و
همچنين برای یادگيری زبان فرانسه ضروری می باشند
 

hamid_diba

اخراجی موقت
در ابتدا به معنی کلمات زیر توجه کنيد:elle : او مونث il : او مذکر tu : تو je : من elle : آنها مونث ils : آنها مذکر vous : شما nous : ما
 
آخرین ویرایش:
بالا