کار با ایمیل در PHP

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
فهرست مطالب:

  1. ارسال ایمیل، با تابع mail در PHP
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ارسال ایمیل، با تابع mail در PHP

ارسال ایمیل، با تابع mail در PHP

تابع mail در PHP ، برای ارسال ایمیل به کار می رود. تابع mail ، برای ارسال یک ایمیل، به شکل کلی زیر نوشته می شود :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][COLOR=#990000]mail[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR]to[COLOR=#339933],[/COLOR]subject[COLOR=#339933],[/COLOR]message[COLOR=#339933],[/COLOR]headers[COLOR=#339933],[/COLOR]parameters[COLOR=#009900])[/COLOR][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
با توجه به شکل کلی بالا، تمامی ورودی های تابع mail را شرح می دهیم :

to : به جای آن باید آدرس ایمیل (یا ایمیل های) مورد نظر را بنویسیم. (حتما باید نوشته شود)

subject : به جای آن باید عنوان موضوع ایمیل را بنویسیم. (حتما باید نوشته شود)

message : به جای آن باید متنی که می خواهیم در ایمیل نمایش داده شود را بنویسیم. هر خط باید با یک علامت((\n)) از خط بعدی، جدا شود. هر خط می تواند حداکثر دارای 70 کاراکتر باشد. (حتما باید نوشته شود)

headers : عناوین اضافی، مثل Cc یا Bcc را می توان در این بخش نوشت. (اختیاری است و می توانید آن را ننویسید)

parameters : یک پارامتر اضافی را، برای برنامه ارسال ایمیل، مشخص می کند. (اختیاری است و می توانید آن را ننویسید)

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$to[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"name_1@gmail.com"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$subject[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"موضوع ایمیل"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$message[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"متنی که در ایمیل، نمایش داده خواهد شد"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$from[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"name_2@example.com"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$headers[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"From:"[/COLOR] [COLOR=#339933].[/COLOR] [COLOR=#000088]$from[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#990000]mail[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$to[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#000088]$subject[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#000088]$message[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#000088]$headers[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"ایمیل ارسال شد"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نکته :[/h]بر حسب تجربه به شما تذکر می دهم که اگرچه این روش، به عنوان ساده ترین روش برای ارسال ایمیل با PHP بیان می شود، اما در برخی شرایط یا برخی مرورگرها، ممکن است به درستی عمل نکند. بنابراین توصیه می شود در اینترنت به دنبال کدهای حرفه ای برای ارسال ایمیل باشید (این کدها، طولانی بوده و قابل درج در یک مبحث آموزشی نیستند).
 

Similar threads

بالا