پرورش دهنده گیاهان دارویی

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز

 • معرفی
  • نمونه وظایف
 • ابزار و وسایل
 • شرایط ارتقاء شغل
 • ویژگیهای شخصیتی
[h=1]معرفی[/h]پرورش دهنده گیاهان دارویی کسی است که از عهده تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن ، آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی ، کاشت گیاهان دارویی ، عملیات داشت گیاهان دارویی و برداشت گیاهان دارویی برآید.[h=2]نمونه وظایف[/h]1. توانایی کاشت گیاهان دارویی
2. آشنایی با زمان کاشت گیاهان دارویی

 • پاییزه (محصولات فصل سرد)
 • بهاره (محصولات فصل گرم)

3. آشنایی با روش کاشت

 • مستقیم (کرتی- جوی پشته ای و نواری)
 • غیر مستقیم (درخزانه)

4. آشنایی با عمق مناسب برای کاشت
5. شناسایی اصول آماده کردن بذور جهت کاشت
6. آشنایی با عوامل موثر بر انتخاب و محاسبه میزان بذر در هکتار
7. توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
8. آشنایی با زمان آماده سازی بستر خاک

 • فصل پاییزه
 • فصل بهار

9. شناسایی اصول اضافه کردن کود حیوانی و شیمیایی به خاک قبل از کاشت
10. شناسایی اصول آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
11. آشنایی با تاریخچه گیاهان دارویی

 • گیاهان بومی
 • گیاهان غیربومی

12. آشنایی با انواع گیاهان دارویی
13. آشنایی با خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی
14. آشنایی با نیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی

 • خاک
 • آب
 • نور
 • دما

15. شناسایی اصول تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن
16. توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
17. توانایی کاشت گیاهان دارویی
18. توانایی انجام عملیات داشت گیاهان دارویی
19. توانایی برداشت گیاهان دارویی[h=1]ابزار و وسایل [/h]1. بذور گیاهان دارویی
2. انواع
نشاء
3. بیل
4. نخ نشاء
5. بشکه
6. آب
7. مواد ضد عفونی کننده بذر
8. اسید
سولفوریک
9.
خزانه
10. زمین اصلی
11.
تراکتور
12.
گاوآهن
13.
دیسک
14.
ماله
15. بیل
16. فرقون
17. شن کش
18. انواع کود (شیمیایی- دامی)
19.
کودپاش
20. نمونه خشک شده انواع گیاهان دارویی[h=1]شرایط ارتقاء شغل [/h]کار پرورش دهنده گیاهان دارویی نسبت مستقیم با حجم تولید نوع گیاهی که پرورش می دهد و مرغوبیت آن دارد و این عوامل در افزایش درآمد و ارتقاء شغلی وی بسیار موثر است.[h=1]ویژگیهای شخصیتی [/h]کار پرورش گیاهان دارویی ویژگی های ذیل را ایجاب می کند و نیازمند است که فردی که خواهان انجام این کار است این مطالب را دارا باشد:
1. اطلاعات کافی در مورد نیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی
2. اطلاعات کافی در مورد خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی
3. وقت شناسی برای پرورش گیاهان دارویی
4. دقت و حوصله فراوان برای
پرورش گیاهان دارویی
5. داشتن روحیه جمعی و کار با دیگران
6. توانایی جسمی بالا
7. مدیریت بر تمامی اجزای کاشت، داشت و برداشت


 
بالا