نظارت بر وقف و امور موقوفه توسط وکیل اوقاف

elahe_70

عضو جدید

نظارت بر وقف و امور موقوفه توسط وکیل اوقاف

واقف (شخصی که وقف میکند) در بدو امر برای اداره امور موقوفه میتواند شخصی را منصوب نماید و امور مربوط به وقف را به او بسپارد که شخص فوق متولی یا وکیل اوقاف نام میگیرد و پس از اینکه متولی عهده دار امر تولیت گردید شخصی حق عزل او را ندارد، مگر اینکه در وقف نامه اختیار فوق به شخصی داده شده باشد.

متولی موقوفه موظف به انجام اموری است که واقف در اختیارات او نهاده است خواه وقف عام باشد یا خاص ولیکن در جوار امور فوق متولی و وکیل اوقاف در حکم امین نیز میباشند و می بایست حدود متعارف را نیز رعایت نمایند. درغیر این صورت با بروز ضرر و زیان وصف امین از وی ساقط میگردد. هم چنین لازم به ذکر است متولی یا وکیل اوقاف حق نقل و انتقال مال موقوفه را نداشته ولیکن منافع آن برای وی قابل استفاده میباشد.

وکیل اوقاف کیست؟

در خصوص وکیل اوقاف اینگونه میتوان بیان نمود که از تاریخ تصویب قانون اوقاف اموری من جمله : نظارت کامل بر کلیه اموال مربوط به تولیت و نظارت متولیان، اداره امور امکان مذهبی اسلامی، اداره امور حج و مواردی که در ماده ۱ قانون اوقاف بدان اشاره گردیده است در صلاحیت سازمان اوقاف قرار گرفته که در تبصره ۳ ماده ۴ قانون اوقاف به موضوع وکیل اوقاف اشاره شده است.

بدین شرح که در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای تصدی تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفی وکیلی انتخاب کند، وکیل مذکور باید توانایی انجام امور وکالت را داشته باشد، در صورتی که وکیلی از طرف متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه انتخاب شده به تشخیص سازمان اوقاف قادر به انجام امور موقوفه نباشد، مراتب کتبا به طریق اطمینان بخشی به متولی ابلاغ خواهد شد.

هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور متولی اقدام به تغییر وکیل اوقاف ننماید، وکیل مذکور با ابلاغ سازمان اوقاف منعزل می شود و همچنین لازم به ذکر است که این حکم شامل وکلایی که قبلا نیز انتخاب شده اند خواهد شد و وکلای فوق الذکر از این قاعده مستثنی نیستند.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا