در صورت انحلال شرکت تکلیف امور مالیاتی، درصد سهام ها چه میشود؟

sam44

عضو جدید
انحلال شرکت به دلایل مختلفی از جمله ورشکستگی، حکم دادگاه، انقضاء مدت فعالیت و ... صورت می‎گیرد که به تبع آن مدیران ملزم به رعایت برخی از قوانین از جمله تقسیم سهم الشرکه اعضا و سهامداران، پرداخت مالیات‎های شرکت‎ می‎باشند. این امر با استناد به موادی از قانون مالیات صورت‎ می‎گیرد که در زیر به آن‎ می‎پردازیم.
ماده 114 ق.م.م ( قانون مالیاتی): بر اساس این قانون آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی شرکت موظف‏ اند تا قبل از تاریخ تشکیل مجمع یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای انحلال شرکت تشکیل شده، اظهارنامه‎‍‌ای حاوی لیست دارایی و بدهی شخص حقوقی با ذکر تاریخ، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل دهند. لازم به ذکر است که اظهارنامه‎ای معتبر خواهد بود که حاوی حداقل امضاء یا امضاء‎های مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد.
ماده 115 : ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شرکت، دارای ارزش حقوقی می باشد که بدون احتساب بدهی‎ها، سرمایه پرداخت شده، اندوخته‎ها و مانده سودهایی که مالیات آنها در نظر گرفته‎ می‎شود، صورت می‎گیرد.
ماده 116 : مدیران تصفیه شرکت‎ها ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص به اداره امور مالیاتی مربوط هستند که پس از آن باید مالیات تعیین شده را پرداخت نمایند. این امر باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ انحلال شرکت در اداره ثبت شرکت‎ها صورت بگیرد.
تبصره : مالیات آخرین دورۀ عملیات حقوقی مربوط به شرکت منحل شده باید با رعایت تبصرۀ (2) مادۀ (115) و به نرخ مذکور در مادۀ (105) این قانون محاسبه‎شود.
ماده 117 : ادارۀ امور مالیاتی موظف است تا براساس مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نماید و در صورتی که به مندرجات آن معترض باشد، باید حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم، اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ کند. در غیر اینصورت، مالیاتی که به اظهارنامه تسلیمی تعلق گرفته، توسط مدیران تصفیه قطعی تلقی می‎شود. چنانچه بعداً مشخص شود که برخی از اقلام دارائی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده، مطابق با تبصره ماده (118) این قانون، به قسمت‏های ذکر نشده مالیات تعلق‎ می‎گیرد.
ماده 118: تقسیم دارایی و سهام شرکا در شرکت منحل شده، قبل از تحصیل حساب‎های مالیاتی یا بدون پرداخت مالیات، امکان‎پذیر نیست و عمل برخلاف آن جرم محسوب‎ می‎شود.
تبصره : در صورتی که آخرین مدیران شرکت، اظهارنامه را مطابق ماده 114 تنظیم نکنند و طبق ماده 116 قانون مالیات، این اظهارنامه را به اداره مالیات تحویل ندهند؛ مدیر یا مدیران شرکت، ضامن‎های شخص حقوقی، شرکاء ضامن و کلیه کسانی که دارائی شرکت میان آنان تقسیم گردیده، به نسبت سهمی که از دارایی شرکت به آنان تعلق گرفته است، مشمول پرداخت مالیات و جرائم متعلق به شرکت خواهند بود.
· تصفیه درصد سهام ها
1- تصفیه به معنای پایان دادن به امور جاری، اجرای تعهدات، وصول مطالبات و انجام معاملات جدید شرکت‎ می‎باشد.
2- شرکت سهامی در طول تصفیه، شخصیت حقوقی خود را حفظ‎ می‎نماید که بر طبق ماده 208 لایحه، بقای شخصیت حقوقی شرکت بسته به انجام اموری است که برای تصفیه شرکت لازم است.

3- قسمتی از دارائی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهمشان، تقسیم‎ می‎گردد مشروط بر آن که حقوق طلبکاران لحاظ شود و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است، موضوع شده و پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات کلیه دیون تودیه می شود.

4- مازاد سرمایه باید بر طبق اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم‎ می‎شود.
5- مدیران تصفیه موظفند تا ظرف مدت یک ماه پس از انحلال شرکت، مراتب را به مرجع ثبت شرکت‎ها اعلام کنند.
6- مدیران تصفیه باید پس از اعلام ختم تصفیه وجوه باقی مانده را در حساب مخصوص در یکی از بانک‎های ایران تودیع نمایند و سپس لیست اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی که حقوق خود را دریافت نکرد‎ه‎اند را به بانک ارائه دهند تا اشخاص برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه نمایند.
7- چنانچه طلبکاران پس از ده سال از تاریخ انتشار آگهی، برای دریافت بدهی خود مراجعه ننمایند، وجوه باقی مانده با اجازه دادستان محل، جزء اموال بلا صاحب محسوب‎ می‎شود که به خزانه دولت منتقل‎ می‎گردد.
منبع : ثبت شرکت
 

Similar threads

بالا